24.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 340/10


Povzetek Sklepa Komisije

z dne 24. julija 2018

v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije

(Zadeva AT.40181 – Philips (vertikalne omejitve))

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4797 final)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2018/C 340/07)

Komisija je 24. julija 2018 sprejela sklep v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Komisija v skladu z določbami člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 (1) v tem povzetku objavi imena strank in glavno vsebino sklepa, vključno z vsemi naloženimi sankcijami, ob upoštevanju pravnega interesa podjetij do varovanja poslovnih skrivnosti.

1.   UVOD

(1)

Sklep je naslovljen na podjetji Koninklijke Philips N.V. in Philips France S.A.S. (skupaj „podjetje Philips“). Koninklijke Philips N.V. je tehnološko podjetje s sedežem na Nizozemskem. Podjetje Philips France S.A.S. je bilo v obdobju kršitve odvisno podjetje v stoodstotni lasti podjetja Koninklijke Philips N.V.

(2)

Sklep zadeva enotno in trajajočo kršitev člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU). Podjetje Philips France S.A.S. je kršilo člen 101 PDEU z izvajanjem praks pri proizvodih, ki jih prodaja njena poslovna organizacija Consumer Lifestyle, katerih namen je bil omejiti trgovce na drobno v Franciji pri neodvisnem določanju maloprodajnih cen.

2.   OPIS ZADEVE

2.1   Postopek

(3)

Postopek zoper podjetje Philips se je začel na podlagi nenapovedanih inšpekcijskih pregledov 3. decembra 2013 v prostorih podjetja Philips na Nizozemskem in podjetja Philips S.p.A. v Italiji zaradi suma določanja maloprodajnih cen v zvezi s proizvodi poslovne organizacije podjetja Philips Consumer Lifestyle. Podjetje Philips je nato izrazilo interes za sodelovanje s Komisijo in je predložilo nadaljnja dokazila v zvezi z zadevnim ravnanjem.

(4)

Komisija je 10. marca 2015 izvedla nenapovedan inšpekcijski pregled v prostorih spletnega trgovca na drobno v Franciji, ki med drugim prodaja proizvode Philips.

(5)

Komisija je 2. februarja 2017 začela postopek z namenom sprejetja sklepa v skladu s poglavjem III Uredbe (ES) št. 1/2003.

(6)

Podjetje Philips je nato predložilo formalno ponudbo za sodelovanje z namenom sprejetja sklepa v skladu s členoma 7 in 23 Uredbe (ES) št. 1/2003.

(7)

Komisija je 7. junija 2018 sprejela obvestilo o nasprotovanju, naslovljeno na podjetje Philips. Podjetje Philips je 15. junija 2018 predložilo svoj odgovor na obvestilo o nasprotovanju.

(8)

Svetovalni odbor za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje je 10. julija 2018 izdal pozitivno mnenje.

(9)

Komisija je sklep sprejela 24. julija 2018.

2.2   Naslovniki in trajanje

(10)

Naslednje podjetje je kršilo člen 101 PDEU, ker je v spodaj navedenem obdobju sodelovalo pri protikonkurenčnih praksah:

Podjetje

Trajanje

Philips France S.A.S.

od 21. novembra 2011 do 20. novembra 2013

2.3   Povzetek kršitve

(11)

Zadevna krajevna poslovna organizacija podjetja Philips je Consumer Lifestyle v Franciji, ki jo je v obdobju kršitve upravljalo podjetje Philips France S.A.S.

(12)

Zaposleni in višje vodstvo poslovne organizacije podjetja Philips Consumer Lifestyle v Franciji so redno spremljali maloprodajne cene trgovcev na drobno ter redno zahtevali njihovo privolitev v zvišanje maloprodajne cene, kar so jim ti vedno potrdili. To je bilo doseženo s tržnim pritiskom na trgovce na drobno z najnižjimi cenami, v nekaterih primerih tudi s povračilnimi ukrepi zoper trgovce na drobno, ki se temu niso podredili.

(13)

Ukrepanje temelji tudi na pritožbah trgovcev na drobno v zvezi z maloprodajnimi cenami konkurentov.

(14)

Poslovna organizacija Consumer Lifestyle podjetja Philips v Franciji se je s podrobnim spremljanjem maloprodajnih cen svojih trgovcev na drobno in ukrepi, s katerimi je želela doseči, da bi trgovci na drobno z najnižjimi cenami te zvišali, poskušala izogniti padcu spletnih cen v celotni (spletni) maloprodajni mreži oziroma ga upočasniti.

2.4   Pravna sredstva

(15)

Za sklep se uporabljajo Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 (2).

2.4.1   Osnovni znesek globe

(16)

Komisija je pri določanju glob upoštevala vrednost prodaje leta 2012, tj. v zadnjem polnem obračunskem letu, ko je poslovna organizacija Consumer Lifestyle podjetja Philips France S.A.S. sodelovala pri kršitvi.

(17)

Komisija je upoštevala dejstvo, da določanje maloprodajnih cen že po naravi omejuje konkurenco v smislu člena 101(1) PDEU ter da vertikalni sporazumi in usklajena ravnanja, kot je določanje maloprodajnih cen, že po naravi pogosto manj škodujejo konkurenci kot horizontalni sporazumi. Ob upoštevanju teh dejavnikov in glede na posebne okoliščine te zadeve je bil določen sedemodstotni delež vrednosti prodaje.

(18)

Komisija je upoštevala trajanje enotne in trajajoče kršitve, kot je omenjeno zgoraj.

2.4.2   Prilagoditve osnovnega zneska

(19)

V tej zadevi ni bilo oteževalnih ali olajševalnih okoliščin.

2.4.3   Uporaba 10-odstotne omejitve prometa

(20)

Izračunana globa ne presega 10-odstotnega svetovnega prometa podjetja Philips.

2.4.4   Znižanje globe zaradi sodelovanja

(21)

Komisija ugotavlja, da je podjetje Philips dejansko sodelovalo s Komisijo, in sicer v obsegu, ki presega njegove pravne obveznosti, zato bi se morala globa, ki bi mu bila sicer naložena, v skladu s točko 37 Smernic o načinu določanja glob znižati za 40 %.

3.   SKLEP

(22)

Glede na zgoraj navedeno končni znesek globe, ki se podjetju Philips naloži zaradi enotne in trajajoče kršitve v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe (ES) št. 1/2003, znaša 29 828 000 EUR.

(1)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1.

(2)  UL C 210, 1.9.2006, str. 2.