13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 284/9


Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz mešanic sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije, Trinidada in Tobaga ter Združenih držav Amerike

(2018/C 284/08)

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), prejela pritožbo o domnevnem dampinškem uvozu mešanic sečnine in amonijevega nitrata, s poreklom iz Rusije, Trinidada in Tobaga ter Združenih držav Amerike, ki povzroča znatno škodo (2) industriji Unije.

1.   Pritožba

Pritožbo je 29. junija 2018 vložil Fertilizers Europe (v nadaljnjem besedilu: pritožnik) v imenu proizvajalcev, predstavljajo več kot 50 % celotne proizvodnje mešanic sečnine in amonijevega nitrata v Uniji.

Odprta različica pritožbe in analiza ravni podpore pritožbi s strani proizvajalcev Unije sta na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem. Oddelek 5.6 tega obvestila zagotavlja informacije glede dostopa zainteresiranih strani do dokumentacije.

2.   Izdelek v preiskavi

Izdelek v tej preiskavi zajema mešanice sečnine in amonijevega nitrata v vodni ali amoniakalni raztopini.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti informacije o obsegu izdelka, morajo to storiti v 10 dneh od datuma objave tega obvestila (3).

3.   Trditev o dampingu

Izdelek, ki se domnevno uvaža po dampinških cenah, je izdelek v preiskavi s poreklom iz Rusije, Trinidada in Tobaga ter Združenih držav Amerike (v nadaljnjem besedilu: zadevne države), ki se trenutno uvršča pod oznako KN 3102 80 00. Oznaka KN je zgolj informativna.

Trditev o dampingu pri uvozu iz Združenih držav Amerike temelji na primerjavi domače cene z izvozno (na ravni franko tovarna) izdelka v preiskavi, ko se proda za izvoz v Unijo.

Ker zanesljivi podatki o domačih cenah za Trinidad in Tobago niso na voljo, trditev o dampingu temelji na primerjavi konstruirane normalne vrednosti (proizvodni stroški, prodajni, splošni in administrativni stroški – PSA stroški – ter dobiček) z izvozno ceno (na ravni franko tovarna) izdelka v preiskavi, ko se proda za izvoz v Unijo.

Trditev o dampingu iz Rusije temelji na primerjavi domače cene z izvozno (na ravni franko tovarna) izdelka v preiskavi, ko se proda za izvoz v Unijo, in primerjavi konstruirane normalne vrednosti (proizvodni stroški, prodajni, splošni in administrativni stroški ter dobiček, za katere so bili prilagojeni stroški za plin, splošni in administrativni stroški ter dobiček) z izvozno ceno (na ravni franko tovarna) izdelka v preiskavi, ko se proda za izvoz v Unijo. Pri obeh primerjavah je bil ugotovljen damping.

Na podlagi tega so izračunane stopnje dampinga za vse zadevne države znatne.

4.   Trditve o škodi in vzročna zveza ter izkrivljanje trga surovin

4.1    Trditve o škodi in vzročna zveza

Pritožnika sta predložila dokaze, da se je uvoz izdelka v preiskavi iz zadevnih držav na splošno povečal po absolutnem obsegu in tržnem deležu.

Iz dokazov, ki jih je predložil pritožnik, je razvidno, da so obseg in cene izdelka v preiskavi med drugim negativno vplivali na raven zaračunanih cen in tržni delež industrije Unije, kar znatno škodi celotnemu poslovanju in finančnemu stanju industrije Unije.

4.2    Trditve o izkrivljanju trga surovin

Pritožnik je predložil zadostne dokaze o izkrivljanjih trga surovin v Rusiji v zvezi z izdelkom v preiskavi. Glede na dokaze v pritožbi se za plin, ki predstavlja precej več kot 17 % stroškov proizvodnje izdelka v preiskavi, v Rusiji uporabljajo dvojne cene.

Zato bo v skladu s členom 7(2a) osnovne uredbe preiskava proučila domnevna izkrivljanja, da se po potrebi oceni, ali bi dajatev, nižja od stopnje dampinga, zadostovala za odpravo škode. Če bi bila med preiskavo v Rusiji ugotovljena druga izkrivljanja, zajeta v členu 7(2a) osnovne uredbe, lahko preiskava zajame tudi ta izkrivljanja.

5.   Postopek

Po posredovanju informacij državam članicam je Komisija ugotovila, da je pritožbo vložila industrija Unije oziroma je bila vložena v njenem imenu in da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek postopka, zato začenja preiskavo v skladu s členom 5 osnovne uredbe.

S preiskavo bo ugotovila, ali gre pri izdelku v preiskavi s poreklom iz zadevnih držav za damping in ali je ta industriji Unije povzročil škodo.

Če se to potrdi, bo s preiskavo preučila, ali je uvedba ukrepov v interesu Unije v skladu s členom 21 osnovne uredbe. Če se v zvezi z Rusijo uporabi člen 7(2a) osnovne uredbe, bo preiskava preverila interes Unije v skladu s členom 7(2b) navedene uredbe.

Kot je bilo že napovedano (4), je tako imenovani sveženj o posodobitvi instrumentov trgovinske zaščite (Uredba (EU) 2018/825 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je začela veljati 8. junija 2018 (5)) med drugim uvedel znatne spremembe časovnega razporeda in rokov, ki so se prej uporabljali v protidampinških postopkih. Zlasti bodo preiskave potekale hitreje in začasni ukrepi, če bodo obstajali, bodo uvedeni do dva meseca bolj zgodaj kot prej. Skrajšajo se skrajni roki za prispevke zainteresiranih strani, zlasti v zgodnji fazi preiskav. Glede na te spremembe Komisija meni, da je primerno, da se vzpostavi bolj strukturiran časovni okvir za izvajanje protidampinških preiskav, da se zagotovi zaključitev postopkov v obveznih rokih ob polnem spoštovanju pravic obrambe zainteresiranih strani. Časovni razpored te preiskave, kot je določen v tem obvestilu, vključuje posebna navodila za predložitev informacij v različnih fazah preiskave in organizacijo zaslišanj. Zahteve za podaljšanje rokov bodo prav tako strožje.

5.1    Obdobje preiskave in obravnavano obdobje

Preiskava dampinga in škode bo zajela obdobje od 1. julija 2017 do 30. junija 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje preiskave). Preučitev trendov, pomembnih za oceno škode, bo zajela obdobje od 1. januarja 2015 do konca obdobja preiskave (v nadaljnjem besedilu: obravnavano obdobje).

5.2    Pripombe o pritožbi in začetku preiskave

Vse zainteresirane strani, ki želijo izraziti svoje mnenje o pritožbi (vključno z zadevami, ki se nanašajo na škodo in vzročno zvezo) ali o kakršnih koli vidikih v zvezi z začetkom preiskave (vključno s stopnjo podpore pritožbi), morajo to storiti v 37 dneh od datuma objave tega obvestila.

Vsako zahtevo za zaslišanje v zvezi z začetkom preiskave je treba vložiti v 15 dneh od datuma objave tega obvestila.

5.3    Postopek za ugotavljanje dampinga

Proizvajalci izvozniki (6) izdelka v preiskavi iz zadevnih držav so pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

5.3.1   Preiskava proizvajalcev izvoznikov

5.3.1.1   Postopek za izbor proizvajalcev izvoznikov, ki jih je treba preiskati v zadevnih državah

(a)   Vzorčenje

Ker lahko postopek vključuje veliko število proizvajalcev izvoznikov iz zadevnih držav in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in tako ustrezno omeji število proizvajalcev izvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse proizvajalce izvoznike ali njihove predstavnike, naj ji v 7 dneh od objave tega obvestila sporočijo informacije o svojih družbah, ki se zahtevajo v Prilogi I k temu obvestilu.

Komisija se je za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbor vzorca proizvajalcev izvoznikov, obrnila tudi na organe zadevnih držav, po potrebi pa tudi na vsa znana združenja proizvajalcev izvoznikov.

Če je vzorec potreben, so proizvajalci izvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega izvoza v Unijo, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce izvoznike, organe zadevnih držav in združenja proizvajalcev izvoznikov, po potrebi po organih zadevnih držav.

Ko bo Komisija prejela potrebne informacije za izbiro vzorca proizvajalcev izvoznikov, bo zadevne stranke obvestila o svoji odločitvi, ali so vključene v vzorec. Vzorčeni proizvajalci izvozniki bodo morali predložiti izpolnjen vprašalnik v 30 dneh od datuma uradnega obvestila o njihovi vključitvi v vzorec, če ni določeno drugače.

Komisija bo k dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem, dodala obvestilo, ki bo odražalo izbiro vzorca. Kakršne koli pripombe o izbiri vzorca je treba poslati v 3 dneh od datuma uradnega obvestila o odločitvi glede vzorca.

Izvod vprašalnika za proizvajalce izvoznike je na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem, in na spletišču GD za trgovino (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361).

Vprašalnik bo na voljo tudi vsem znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov in organom zadevnih držav.

Brez poseganja v morebitno uporabo člena 18 osnovne uredbe se bodo proizvajalci izvozniki, ki so v določenem roku izpolnili Prilogo I in so se strinjali z možno vključitvijo v vzorec, vendar vanj niso bili izbrani, šteli za sodelujoče (v nadaljnjem besedilu: nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki). Brez poseganja v oddelek 5.3.1(b) spodaj protidampinška stopnja, ki se lahko uporablja za uvoz nevzorčenih sodelujočih proizvajalcev izvoznikov, ne bo presegla tehtane povprečne stopnje dampinga, ugotovljene za proizvajalce izvoznike iz vzorca (7).

(b)   Individualna stopnja dampinga za proizvajalce izvoznike, ki niso vključene v vzorec

V skladu s členom 17(3) osnovne uredbe lahko nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki od Komisije zahtevajo, da določi njihove individualne stopnje dampinga. Proizvajalci izvozniki, ki želijo zahtevati individualno stopnjo dampinga, morajo izpolniti vprašalnik in ga pravilno izpolnjenega predložiti v 30 dneh od datuma uradnega obvestila o izboru vzorca, če ni določeno drugače. Izvod vprašalnika za proizvajalce izvoznike je na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem, in na spletišču GD za trgovino (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361).

Komisija bo preučila, ali se nevzorčenim sodelujočim proizvajalcem izvoznikom lahko odobri individualna stopnja dajatve v skladu s členom 9(5) osnovne uredbe.

Vendar morajo nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki, ki zahtevajo individualno stopnjo dampinga, vedeti, da lahko Komisija odloči, da ne bo določila individualnih stopenj dampinga, če je na primer nevzorčenih sodelujočih proizvajalcev izvoznikov toliko, da bi bila določitev individualnih stopenj preveliko breme in bi preprečila pravočasen zaključek preiskave.

5.3.2   Preiskava nepovezanih uvoznikov (8) (9)

Nepovezani uvozniki izdelka v preiskavi iz zadevnih držav v Unijo so pozvani k sodelovanju v tej preiskavi.

Ker lahko postopek vključuje veliko število nepovezanih uvoznikov in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in tako ustrezno omeji število nepovezanih uvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse nepovezane uvoznike ali njihove predstavnike, naj ji v 7 dneh od objave tega obvestila sporočijo informacije o svojih družbah, ki se zahtevajo v Prilogi II k temu obvestilu.

Komisija se lahko za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbor vzorca nepovezanih uvoznikov, obrne tudi na vsa znana združenja uvoznikov.

Če je vzorec potreben, so uvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega prodaje izdelka v preiskavi v Uniji, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati.

Ko bo Komisija prejela potrebne informacije za izbiro vzorca, bo zadevne stranke obvestila o svoji odločitvi o vzorcu uvoznikov. Komisija bo k dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem, dodala tudi obvestilo, ki bo odražalo izbiro vzorca. Kakršne koli pripombe o izbiri vzorca je treba poslati v 3 dneh od datuma uradnega obvestila o odločitvi glede vzorca.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim nepovezanim uvoznikom in vsem znanim združenjem uvoznikov. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 30 dneh od datuma uradnega obvestila o odločitvi o vzorcu, če ni določeno drugače.

Izvod vprašalnika za uvoznike je na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem, in na spletišču GD za trgovino http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.4    Postopek za ugotavljanje škode in preiskava proizvajalcev Unije

Škoda se ugotavlja na podlagi pozitivnih dokazov in vključuje objektivno preučitev obsega dampinškega uvoza, njegovega učinka na cene na trgu Unije in posledičnega učinka takega uvoza na industrijo Unije. Da se ugotovi, ali je bila industriji Unije povzročena škoda, so proizvajalci Unije (10), ki proizvajajo izdelek v preiskavi, pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

Zaradi velikega števila zadevnih proizvajalcev Unije in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, se je Komisija odločila, da izbere vzorec in tako ustrezno omeji število proizvajalcev Unije, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje se izvede v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Komisija je izbrala začasni vzorec proizvajalcev Unije. Podrobnosti so na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem. Zainteresirane strani so pozvane, naj predložijo pripombe o začasnem vzorcu. Poleg tega drugi proizvajalci Unije ali njihovi predstavniki, ki menijo, da bi morali biti iz določenega razloga vključeni v vzorec, morajo stopiti v stik s Komisijo v 7 dneh od datuma objave tega obvestila. Vse pripombe o začasnem vzorcu je treba predložiti v 7 dneh od datuma objave tega obvestila, če ni določeno drugače.

Komisija bo o družbah, izbranih v končni vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce Unije in / ali združenja proizvajalcev Unije.

Vzorčeni proizvajalci Unije bodo morali predložiti izpolnjen vprašalnik v 30 dneh od datuma uradnega obvestila o njihovi vključitvi v vzorec, če ni določeno drugače.

Izvod vprašalnika za proizvajalce Unije je na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem, in na spletišču GD za trgovino http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.5    Postopek za presojo interesa Unije

(a)   Rusija

V primerih izkrivljanja na trgu surovin, kakor je opredeljeno v členu 7(2a) osnovne uredbe, bo Komisija izvedla preskus interesa Unije v skladu s členom 7(2b) navedene uredbe. Če Komisija pri določanju stopnje dajatev, za katere velja člen 7 navedene uredbe, odloči, da bo uporabila člen 7(2), bo v skladu s členom 21 izvedla preskus interesa Unije.

Zainteresirane strani so pozvane, da predložijo vse ustrezne informacije, na podlagi katerih lahko Komisija ugotovi, ali je v interesu Unije, da določi stopnjo ukrepov v skladu s členom 7(2a) osnovne uredbe. Zainteresirane strani so zlasti pozvane, da zagotovijo vse informacije o prostih zmogljivostih v zadevni državi, konkurenci za surovine in učinku na dobavne verige za evropska podjetja. Če ni sodelovanja, Komisija lahko ugotovi, da je v skladu z interesom Unije, da se uporablja člen 7(2a) osnovne uredbe.

Če se Komisija odloči, da bo uporabila člen 7(2) osnovne uredbe, bo v skladu s členom 21 odločeno, ali bi bilo sprejetje protidampinških ukrepov v nasprotju z interesom Unije. Proizvajalci Unije, uvozniki in njihova reprezentativna združenja, uporabniki in njihova reprezentativna združenja, sindikati in reprezentativne potrošniške organizacije so pozvani, naj Komisiji predložijo informacije glede interesa Unije. Reprezentativne potrošniške organizacije morajo za sodelovanje v preiskavi dokazati dejansko povezavo med svojimi dejavnostmi in izdelkom v preiskavi.

Informacije v zvezi z oceno interesa Unije je treba predložiti v 37 dneh od datuma objave tega obvestila, če ni določeno drugače. Te informacije lahko predložijo v prosti obliki ali izpolnijo vprašalnik, ki ga pripravi Komisija. Predložene informacije se bodo upoštevale samo, če bodo podprte z dejanskimi dokazi, veljavnimi v času predložitve.

(b)   Trinidad in Tobago ter Združene države Amerike

Če bosta v postopku ugotovljena damping in škoda, bo v skladu s členom 21 osnovne uredbe odločeno, ali bi bilo sprejetje protidampinških ukrepov v nasprotju z interesom Unije. Proizvajalci Unije, uvozniki in njihova reprezentativna združenja, uporabniki in njihova reprezentativna združenja, sindikati ter reprezentativne potrošniške organizacije so pozvani, naj Komisiji predložijo informacije glede interesa Unije. Reprezentativne potrošniške organizacije morajo za sodelovanje v preiskavi dokazati dejansko povezavo med svojimi dejavnostmi in izdelkom v preiskavi.

Informacije v zvezi z oceno interesa Unije je treba predložiti v 37 dneh od datuma objave tega obvestila, če ni določeno drugače. Te informacije lahko predložijo v prosti obliki ali izpolnijo vprašalnik, ki ga pripravi Komisija. V vsakem primeru se bodo informacije, predložene v skladu s členom 21, upoštevale samo, če bodo podprte z dokazanimi dejstvi, veljavnimi v času predložitve.

5.6    Zainteresirane strani

Da bi lahko sodelovale v preiskavi, morajo zainteresirane strani, na primer proizvajalci izvozniki, proizvajalci Unije, uvozniki in njihova reprezentativna združenja, uporabniki in njihova reprezentativna združenja, sindikati ter reprezentativne potrošniške organizacije, najprej dokazati dejansko povezavo med svojimi dejavnostmi in izdelkom v preiskavi.

Proizvajalce izvoznike, proizvajalce Unije, uvoznike in reprezentativna združenja, ki so dali na voljo informacije v skladu s postopki, ki so opisani v oddelkih 5.3, 5.4 in 5.5 zgoraj, je treba obravnavati kot zainteresirane strani, če obstaja dejanska povezava med njihovimi dejavnostmi in izdelkom v preiskavi.

Druge pogodbenice bodo lahko sodelovale pri preiskavi kot zainteresirana stran od trenutka, ko se javijo, in pod pogojem da obstaja dejanska povezava med njihovimi dejavnostmi in izdelkom v preiskavi. Obravnava v smislu zainteresirane strani ne vpliva na uporabo člena 18 osnovne uredbe.

Dostop do dokumentacije, ki je na vpogled zainteresiranim stranem, je na voljo prek povezave tron.tdi na naslednjem naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Za dostop upoštevajte navodila na navedeni spletni strani.

5.7    Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije

Vse zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije.

Kakršen koli zahtevek za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj ter povzetek tega, o čemer želi zainteresirana stran razpravljati na zaslišanju. Zaslišanje bo omejeno na vprašanja, ki so jih zainteresirane strani vnaprej pisno določile.

Časovni okvir za zaslišanja je naslednji:

Za vsa zaslišanja pred uvedbo začasnih ukrepov je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila, zaslišanje pa se običajno izvede v 60 dneh od datuma objave tega obvestila.

Po začasni fazi je treba vložiti zahtevek v 5 dneh od datuma začasnega razkritja ali opisnega lista, zaslišanje pa se običajno izvede v 15 dneh od datuma uradnega obvestila o razkritju ali datuma opisnega lista.

V zaključni fazi je treba vložiti zahtevek v 3 dneh od datuma dokončnega razkritja, zaslišanje pa se običajno izvede v obdobju, ki je odobreno za predložitev pripomb o dokončnem razkritju. Če se izvede dodatno dokončno razkrije, je treba zahtevek vložiti takoj po prejemu tega dodatnega dokončnega razkritja, zaslišanje pa se običajno izvede v roku za predložitev pripomb o tem razkritju.

Navedeni časovni okvir ne posega v pravico služb Komisije, da v ustrezno utemeljenih primerih sprejmejo zaslišanja zunaj časovnega okvira, in pravico Komisije, da v ustrezno utemeljenih primerih zavrne zaslišanja. Če službe Komisije zavrnejo zahtevek za zaslišanje, se zadevna stranka obvesti o razlogih za tako zavrnitev.

Načeloma se na zaslišanjih ne bodo predložile informacije o dejstvih, ki jih dokumentacija še ne vsebuje. Kljub temu se lahko v interesu dobrega upravljanja in da bi službe Komisije lahko napredovale pri preiskavi, zainteresiranim stranem omogoči predložitev novih informacij o dejstvih po zaslišanju.

5.8    Navodila za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

Za informacije, ki se predložijo Komisiji za namen preiskav trgovinske zaščite, ni mogoče uveljavljati avtorskih pravic. Preden zainteresirane strani Komisiji predložijo informacije in/ali podatke, za katere veljajo avtorske pravice tretje osebe, morajo imetnika avtorskih pravic zaprositi za posebno dovoljenje, s katerim ta Komisiji izrecno dovoli (a) uporabo informacij in podatkov za namen tega postopka trgovinske zaščite in (b) predložitev informacij in/ali podatkov zainteresiranim stranem v tej preiskavi v obliki, ki jim omogoča, da uveljavljajo svojo pravico do obrambe.

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva to obvestilo, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited“ (11). Zainteresirane strani, ki bodo predložile informacije v tej preiskavi, so pozvane, naj navedejo razloge svojega zahtevka za zaupno obravnavo.

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij.

Če zainteresirana stran, ki je predložila zaupne informacije, ne utemelji svoje zahteve za zaupno obravnavo ali ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in z zahtevano kakovostjo, lahko Komisija zanemari take informacije, razen če je mogoče na osnovi primernega vira dokazati, da so informacije pravilne.

Zainteresirane strani so pozvane, da po elektronski pošti pošljejo vsa stališča in zahtevke, tudi skenirane kopije pooblastil in potrdil, razen obsežnih odgovorov, ki se predložijo na CD-ROM-u ali DVD-ju osebno ali s priporočeno pošto. Če zainteresirane strani uporabijo elektronsko pošto, pomeni, da se strinjajo s pravili, ki veljajo za elektronsko pošiljanje, kot so navedena v dokumentu „KORESPONDENCA Z EVROPSKO KOMISIJO V ZADEVAH GLEDE TRGOVINSKE ZAŠČITE“, ki je objavljen na spletnem mestu Generalnega direktorata za trgovino: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresirane strani morajo v sporočilu navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko in veljaven elektronski naslov ter zagotoviti, da gre za uraden in delujoč poslovni elektronski naslov podjetja, ki se pregleduje in uporablja vsak dan. Komisija bo po prejemu kontaktnih podatkov z zainteresiranimi stranmi komunicirala zgolj po elektronski pošti, razen če te izrecno zaprosijo za prejemanje vseh dokumentov Komisije po drugi poti ali če vrsta dokumenta zahteva uporabo priporočene pošte. Zainteresirane strani lahko nadaljnja pravila in informacije v zvezi s korespondenco s Komisijo, vključno z veljavnimi načeli za predložitev stališč po elektronski pošti, najdejo v zgoraj navedenih navodilih za zainteresirane strani.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslovi:

 

TRADE-UAN-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu;

 

TRADE-UAN-DUMPING-TT@ec.europa.eu;

 

TRADE-UAN-DUMPING-USA@ec.europa.eu;

 

TRADE-UAN-INJURY@ec.europa.eu

6.   Časovni okvir preiskave

Preiskava se v skladu s členom 6(9) osnovne uredbe običajno zaključi v 13 mesecih, vendar ne pozneje kot 14 mesecih od datuma objave tega obvestila. V skladu s členom 7(1) osnovne uredbe se lahko začasni ukrepi običajno uvedejo najpozneje v 7 mesecih, v vsakem primeru pa najpozneje v 8 mesecih od objave tega obvestila.

Komisija v skladu s členom 19a osnovne uredbe zagotovi informacije o načrtovani uvedbi začasnih dajatev 3 tedne pred uvedbo začasnih ukrepov. Zainteresirane strani bodo imele na voljo 3 delovne dni za pisne pripombe o točnosti izračunov.

V primerih, ko Komisija ne namerava uvesti začasnih dajatev, temveč nadaljevati preiskavo, se zainteresirane strani o neuvedbi dajatev obvestijo z opisnim listom 3 tedne pred iztekom roka iz člena 7(1) osnovne uredbe.

Zainteresirane strani imajo načeloma 15 dni, da predložijo pisne pripombe o začasnih ugotovitvah ali opisnem listu, in 10 dni, da predložijo pisne pripombe o dokončnih ugotovitvah, če ni določeno drugače. Po potrebi se v dodatnih dokončnih razkritjih določi rok, v katerem zainteresirane strani predložijo pisne pripombe.

7.   Predložitev informacij

Praviloma lahko zainteresirane strani predložijo informacije le v časovnem okviru, določenem v oddelkih 5 in 6 tega obvestila. Pri predložitvi katerih koli drugih informacij, ki niso zajete v teh oddelkih, je treba upoštevati naslednji časovni razpored:

Vse informacije za fazo začasnih ugotovitev je treba predložiti pred 70. dnem od datuma objave tega obvestila, če ni določeno drugače.

Zainteresirane strani v začasni fazi po roku za predložitev pripomb o začasnem razkritju ali opisnem listu ne bi smele predložiti novih informacij o dejstvih, če ni določeno drugače. Po takem roku lahko zainteresirane strani predložijo nove informacije o dejstvih le pod pogojem, da lahko dokažejo, da so take nove informacije o dejstvih potrebne za spodbijanje trditev o dejstvih drugih zainteresiranih strani, in pod pogojem, da se take nove informacije o dejstvih lahko preverijo v razpoložljivem času, da se preiskava pravočasno zaključi.

Da bi Komisija lahko zaključila preiskavo v obveznih rokih, ne bo sprejela stališč zainteresiranih strani po poteku roka za predložitev pripomb o dokončnem razkritju ali, če je ustrezno, po poteku roka za predložitev pripomb o dodatnem dokončnem razkritju.

8.   Možnost za pripombe na stališča drugih strank

Da se zagotovijo pravice do obrambe, bi morale imeti zainteresirane strani možnost, da predložijo pripombe na informacije, ki so jih predložile druge zainteresirane strani. Pri tem lahko zainteresirane strani obravnavajo le vprašanja v zvezi s stališči drugih zainteresiranih strani in ne smejo sprožati novih vprašanj.

Take pripombe je treba predložiti v naslednjem časovnem okviru:

Vse pripombe na informacije, ki so jih predložile druge zainteresirane strani pred uvedbo začasnih ukrepov, je treba predložiti pred 75. dnem od datuma objave tega obvestila, če ni določeno drugače.

Pripombe na informacije, ki so jih predložile druge zainteresirane strani v zvezi z razkritjem začasnih ugotovitev ali opisnim listom, je treba predložiti v 7 dneh po izteku roka za predložitev pripomb o začasnih ugotovitvah, če ni določeno drugače.

Pripombe na informacije, ki so jih predložile druge zainteresirane strani po razkritju dokončnih ugotovitev, je treba predložiti v 3 dneh po izteku roka za predložitev pripomb o dokončnih ugotovitvah, če ni določeno drugače. Če se izvede dodatno dokončno razkritje, je treba pripombe o informacijah, ki so jih predložile druge zainteresirane strani po tem dodatnem razkritju, predložiti v 1 dnevu po izteku roka za predložitev pripomb o tem dodatnem razkritju, če ni določeno drugače.

Navedeni časovni okvir ne posega v pravico Komisije, da v ustrezno utemeljenih primerih od zainteresiranih strani zahteva dodatne informacije.

9.   Podaljšanje rokov iz tega obvestila

Kakršno koli podaljšanje rokov iz tega obvestila se lahko zahteva le v izjemnih okoliščinah in se odobri le, če je ustrezno utemeljeno.

Če je ustrezno utemeljeno, se lahko odobri podaljšanje roka za odgovor na vprašalnike, ki je običajno omejeno na 3 dni. Praviloma tako podaljšanje ne sme trajati dlje kot 7 dni. V zvezi z roki za predložitev drugih informacij iz tega obvestila je podaljšanje omejeno na 3 dni, razen če so dokazane izjemne okoliščine.

10.   Nesodelovanje

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo začasne ali dokončne ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

Če se odgovor ne predloži v računalniški obliki, se to ne šteje za nesodelovanje, če zainteresirana stran dokaže, da bi ji predložitev odgovora v zahtevani obliki povzročila nerazumno dodatno obremenitev ali nerazumne dodatne stroške. Zainteresirana stran mora o tem takoj obvestiti Komisijo.

11.   Pooblaščenec za zaslišanje

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in vse druge zahtevke v zvezi s pravicami do obrambe zainteresiranih strani ter zahtevke tretjih oseb, ki se lahko vložijo med postopkom.

Pooblaščenec za zaslišanje lahko organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik med zainteresiranimi stranmi in službami Komisije, da se zagotovi, da se pravice zainteresiranih strani do obrambe v celoti upoštevajo. Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Pooblaščenec za zaslišanje preuči razloge za zahtevke. Ta zaslišanja bi morala potekati le, če vprašanja še niso bila pravočasno urejena s službami Komisije.

Vsak zahtevek je treba predložiti pravočasno in hitro, da se ne ogrozi pravilno vodenje postopka. V ta namen bi morale zainteresirane strani zaprositi za posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v najkrajšem možnem času po nastanku dogodka, ki upravičuje tako posredovanje. Načeloma se časovni okvir, določen v oddelku 5.7 za zahtevke za zaslišanja s službami Komisije, smiselno uporablja za zahtevke za zaslišanja s pooblaščencem za zaslišanje. Kadar so zahtevki za zaslišanje predloženi po ustreznih rokih, pooblaščenec za zaslišanje preuči tudi razloge za pozno prispele zahtevke, vrsto vprašanj in vpliv, ki ga imajo ta vprašanja na pravico do obrambe, in sicer ob ustreznem upoštevanju interesov dobrega upravljanja in pravočasnega zaključka preiskave.

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (12).


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 2.

(2)  Splošni izraz „škoda“ pomeni znatno škodo kot tudi grožnjo znatne škode ali znatno zaostajanje pri ustanavljanju take industrije, kot je določeno v členu 3(1) osnovne uredbe.

(3)  Sklicevanja na objavo tega obvestila so sklicevanja na objavo tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

(4)  „Kratek pregled rokov in časovnih okvirov v preiskovalnem postopku na spletni strani GD TRADE“ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.

(5)  Uredba (EU) 2018/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL L 143, 7.6.2018, str. 1).

(6)  Proizvajalec izvoznik je družba v zadevnih državah, ki proizvajajo in izvažajo izdelek v preiskavi na trg Unije neposredno ali po tretji osebi, vključno s katero koli od njenih povezanih družb, vključenih v proizvodnjo, domačo prodajo ali izvoz izdelka v preiskavi. Opredelitev zajema integrirane proizvajalce sečnine in amonijevega nitrata (ki proizvajajo sečnino in amonijev nitrat) in neintegrirane proizvajalce sečnine in amonijevega nitrata.

(7)  V skladu s členom 9(6) osnovne uredbe se vse ničelne stopnje in stopnje de minimis ter stopnje, ki se ugotovijo v okoliščinah iz člena 18 osnovne uredbe, zanemarijo.

(8)  Ta oddelek zajema le uvoznike, ki niso povezani s proizvajalci izvozniki. Uvozniki, ki so povezani s proizvajalci izvozniki, morajo izpolniti Prilogo I k temu obvestilu za te proizvajalce izvoznike. V skladu s členom 127 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije se osebi štejeta za povezani samo, če: (a) ena od njiju je član vodstva ali uprave podjetja drugega in obratno; (b) pravno nastopata kot družbenika; (c) sta delodajalec in delojemalec; (d) tretja oseba neposredno ali posredno poseduje, nadzoruje ali ima v lasti 5 % ali več deležev z glasovalno pravico ali delnic obeh oseb; (e) ena od njiju neposredno ali posredno nadzira drugo; (f) obe neposredno ali posredno nadzira tretja oseba; (g) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo; ali (h) sta člana iste družine (UL L 343, 29.12.2015, str. 558). Osebi se štejeta za člane iste družine, če sta v enem od naslednjih sorodstvenih razmerij: (i) žena in mož, (ii) starš in otrok, (iii) brat in sestra (tudi polbrat in polsestra), (iv) stari starš in vnuk, (v) stric ali teta in nečak ali nečakinja, (vi) tast in tašča ter zet ali snaha, (vii) svak in svakinja. V skladu s členom 5(4) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije „oseba“ pomeni fizično in pravno osebo ter katero koli združenje oseb, ki ni pravna oseba, vendar mu je v okviru prava Unije ali nacionalnega prava priznana sposobnost opravljanja pravnih dejanj (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(9)  Podatki, ki jih predložijo nepovezani uvozniki, se lahko poleg ugotavljanja dampinga uporabijo tudi za druge vidike te preiskave.

(10)  Izraz „proizvajalci Unije“ zajema integrirane proizvajalce sečnine in amonijevega nitrata (ki proizvajajo sečnino in amonijev nitrat) ter neintegrirane proizvajalce sečnine in amonijevega nitrata.

(11)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupen dokument v skladu s členom 19 osnovne uredbe in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(12)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).


PRILOGA I

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

PRILOGA II

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike