12.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 9/11


Povzetek sklepa Komisije

z dne 27. junija 2017

v zvezi s postopkom na podlagi člena 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 54 Sporazuma EGP

(Zadeva AT.39740 – Google Search (Shopping))

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4444)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2018/C 9/08)

Komisija je 27. junija 2017 sprejela sklep v zvezi s postopkom na podlagi člena 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 54 Sporazuma EGP. Komisija v skladu z določbami člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003  (1) v tem povzetku objavlja imena strank in glavno vsebino sklepa, vključno z vsemi naloženimi sankcijami, ob upoštevanju pravnega interesa podjetij do varovanja poslovnih skrivnosti.

1.   UVOD

(1)

V sklepu je ugotovljeno, da se z ugodnejšim razvrščanjem in prikazovanjem storitve primerjave cen družbe Google Inc. (v nadaljnjem besedilu: Google) na Googlovih straneh z rezultati splošnega iskanja v primerjavi s konkurenčnimi storitvami primerjave cen kršita člen 102 PDEU in člen 54 Sporazuma EGP. Sklep določa, da morata Google in njegova matična družba Alphabet Inc. (v nadaljnjem besedilu: Alphabet) kršitev takoj odpraviti in da morata plačati globo zaradi zlorabe v obdobju od 1. januarja 2008.

(2)

Svetovalni odbor za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje je 20. in 26. junija 2017 izdal pozitivni mnenji glede sklepa v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1/2003 ter globe za družbi Alphabet in Google.

2.   OPREDELITEV TRGA IN PREVLADUJOČ POLOŽAJ

(3)

V sklepu je ugotovljeno, da sta upoštevna proizvodna trga za namen te zadeve trg za storitve splošnega iskanja in trg za storitve primerjave cen.

(4)

Zagotavljanje storitev splošnega iskanja je ločen proizvodni trg, ker (i) gre za gospodarsko dejavnost, (ii) ker sta zamenljivost na strani povpraševanja in zamenljivost na strani ponudbe med storitvami splošnega iskanja in drugimi spletnimi storitvami omejeni ter (iii) ker se ta ugotovitev ne spremeni, če se upoštevajo storitve splošnega iskanja prek stacionarnih naprav v primerjavi z iskanjem prek mobilnih naprav.

(5)

Zagotavljanje storitev primerjave cen je ločen upoštevni proizvodni trg. Razlog za to je, da storitve primerjave cen niso zamenljive s storitvami, ki jih zagotavljajo: (i) storitve iskanja, specializirane za drugačne vsebine (kot so leti, hoteli, restavracije ali novice); (ii) oglaševalske platforme za spletna iskanja; (iii) spletni trgovci na drobno; (iv) trgovske platforme in (v) nespletna orodja za primerjavo cen.

(6)

V sklepu je ugotovljeno, da sta upoštevna geografska trga za storitve splošnega iskanja in storitve primerjave cen po obsegu nacionalna.

Prevladujoč položaj Googla na področju splošnega iskanja

(7)

V sklepu je ugotovljeno, da ima Google od leta 2007 prevladujoč položaj na vseh nacionalnih trgih za splošno iskanje v EGP z izjemo Češke, kjer ima prevladujoč položaj od leta 2011.

(8)

Ta ugotovitev temelji na tržnih deležih Googla, obstoju ovir za širjenje in vstop, redkosti večdomnosti uporabnikov in obstoju učinkov znamk ter pomanjkanju izravnalne kupne moči. Ugotovitev velja ne glede na dejstvo, da se storitve splošnega iskanja ponujajo brezplačno, in ne glede na to, ali je splošno iskanje prek stacionarnih naprav ločen trg v primerjavi s splošnim iskanjem prek mobilnih naprav.

3.   ZLORABA PREVLADUJOČEGA POLOŽAJA

(9)

V sklepu je ugotovljeno, da Google zlorablja svoj položaj na upoštevnih trgih za storitve splošnega iskanja v EGP z ugodnejšim razvrščanjem in prikazovanjem svoje storitve primerjave cen na Googlovih straneh z rezultati splošnega iskanja v primerjavi s konkurenčnimi storitvami primerjave cen.

(10)

Pri tem gre za zlorabo, ker Google s takim ravnanjem: (i) promet preusmerja s konkurenčnih storitev primerjave cen h Googlovi storitvi primerjave cen, in sicer zmanjšuje promet z Googlovih strani z rezultati splošnega iskanja h konkurenčnim storitvam primerjave cen in povečuje promet z Googlovih strani z rezultati splošnega iskanja k njegovi lastni storitvi primerjave cen, ter (ii) ima tako ravnanje lahko oziroma bo verjetno imelo protikonkurenčne učinke na nacionalnih trgih za storitve primerjave cen in storitve splošnega iskanja.

Ravnanje Googla: ugodnejše razvrščanje in prikazovanje svoje storitve primerjave cen na Googlovih straneh z rezultati splošnega iskanja

(11)

V sklepu je pojasnjeno, kako je Google dosegel ugodnejše razvrščanje in prikazovanje svoje storitve primerjave cen na Googlovih straneh z rezultati splošnega iskanja v primerjavi s konkurenčnimi storitvami primerjave cen.

(12)

Najprej je pojasnjeno, kako se konkurenčne storitve primerjave cen razvrščajo in prikazujejo na Googlovih straneh z rezultati splošnega iskanja. V zvezi z razvrščanjem konkurenčnih storitev primerjave cen je v sklepu pojasnjeno, kako lahko nekateri namenski algoritmi vplivajo na slabšo razvrstitev konkurenčnih storitev primerjave cen na Googlovih straneh z rezultati splošnega iskanja in kako je to vplivalo na vidljivost teh storitev na Googlovih straneh z rezultati splošnega iskanja. V zvezi z njihovim prikazovanjem je pojasnjena oblika, v kateri je mogoče v Googlovih rezultatih splošnega iskanja prikazati konkurenčne storitve primerjave cen.

(13)

Drugič, pojasnjeno je, kako je na Googlovih straneh z rezultati splošnega iskanja razvrščena in prikazana njegova lastna storitev primerjave cen. V zvezi z razvrščanjem Googlove storitve primerjave cen je v sklepu pojasnjeno, da je storitev uvrščena na vidno mesto in da se zanjo ne uporabljajo namenski algoritmi, ki lahko vplivajo na slabšo razvrstitev konkurenčnih storitev primerjave cen na Googlovih straneh z rezultati splošnega iskanja. V zvezi z njenim prikazovanjem je pojasnjeno, da je Googlova storitev primerjave cen prikazana z boljšimi funkcijami na vrhu prve strani splošnega iskanja ali blizu vrha, vendar te funkcije niso na voljo konkurentom Googla.

Googlovo ugodnejše razvrščanje in prikazovanje svoje storitve primerjave cen preusmerja promet od konkurenčnih storitev primerjave cen

(14)

V sklepu je najprej analiziran vpliv razvrščanja in prikazovanja rezultatov splošnega iskanja na vedenje uporabnikov. Dokazi kažejo, da uporabniki običajno pogosteje kliknejo povezave, ki so vidnejše na strani z rezultati splošnega iskanja.

(15)

V sklepu je nato analiziran dejanski razvoj prometa h konkurenčnim storitvam primerjave cen, kar potrjuje ugotovitve o vedenju uporabnikov.

(16)

Prvič, dokazi kažejo, da razvrstitev rezultatov splošnega iskanja v Googlovem iskalniku neposredno vpliva na pogostost klikanja teh rezultatov iskanja.

(17)

Drugič, Komisija je primerjala razvoj vidnosti pomembnih konkurenčnih storitev primerjave cen, ki ga je izračunala neodvisna družba Sistrix, in razvoj prometa v okviru splošnega iskanja od Googla k tem storitvam.

(18)

Tretjič, dokazi v spisu Komisije kažejo, da je bil zaradi ugodnejšega razvrščanja in prikazovanja Googlove storitve primerjave cen na Googlovih straneh z rezultati splošnega iskanja povečan promet k tej storitvi.

(19)

Četrtič, dokazi v spisu o dejanskemu razvoju prometa h Googlovi storitvi primerjave cen potrjuje, da je za storitev, ki je vidneje razvrščena in prikazana na Googlovih straneh z rezultati splošnega iskanja, značilen večji promet.

Promet v okviru splošnega iskanja z Googlovih strani z rezultati splošnega iskanja obsega velik delež prometa konkurenčnih storitev primerjave cen in ga ni mogoče enostavno nadomestiti

(20)

V sklepu je ugotovljeno, da promet v okviru splošnega iskanja z Googlovih strani z rezultati splošnega iskanja, tj. vir prometa, preusmerjenega s konkurenčnih storitev primerjave cen, obsega velik delež prometa k tem storitvam.

(21)

Ugotovljeno je tudi, da noben obstoječi alternativni vir prometa, ki je zdaj na voljo konkurenčnim storitvam primerjave cen, vključno s prometom v okviru storitve AdWords, mobilnih aplikacij in neposrednega prometa, ne more učinkovito nadomestiti prometa v okviru splošnega iskanja z Googlovih strani z rezultati splošnega iskanja.

Googlovo ravnanje ima potencialne protikonkurenčne učinke

(22)

V sklepu je ugotovljeno, da ima Googlovo ravnanje več potencialnih protikonkurenčnih učinkov.

(23)

Prvič, Googlovo ravnanje bi lahko izključilo konkurenčne storitve primerjave cen, kar lahko povzroči višje pristojbine za trgovce, višje cene za potrošnike in manj inovacij.

(24)

Drugič, Googlovo ravnanje bo najbrž zmanjšalo zmožnost dostopa potrošnikov do najpomembnejših storitev primerjave cen.

(25)

Tretjič, Googlovo ravnanje bi imelo tudi potencialne protikonkurenčne učinke, tudi če storitve primerjave cen niso pomenile ločenega upoštevnega proizvodnega trga, ampak segment možnega širšega upoštevnega proizvodnega trga, ki bi zajemal storitve primerjave cen in trgovske platforme.

Objektivne utemeljitve ali učinkovitost

(26)

V sklepu je ugotovljeno, da Google ni zagotovil preverljivih dokazov, s katerimi bi dokazal, da je njegovo ravnanje nujno za doseganje učinkovitosti in da ni nobenih manj protikonkurenčnih drugih možnosti za njegovo ravnanje, s katerimi bi se lahko zagotovila enaka učinkovitost. Prav tako ni zagotovil argumentov ali dokazov, ki bi pokazali, da verjetna učinkovitost, ki je zagotovljena s takim ravnanjem, prevlada nad vsemi verjetnimi negativnimi učinki na konkurenco in blaginjo potrošnikov na prizadetih trgih.

Vpliv na trgovino

(27)

V sklepu je ugotovljeno, da ima Googlovo ravnanje znaten vpliv na trgovino med državami članicami in med pogodbenicami Sporazuma EGP.

Trajanje

(28)

V sklepu je ugotovljeno, da je kršitev potekala na vseh ustreznih nacionalnih trgih v EGP, odkar je Google začel dajati prednost svoji storitvi primerjave cen na teh trgih, tj.:

v Nemčiji in Združenem kraljestvu od januarja 2008;

v Franciji od oktobra 2010;

v Italiji, na Nizozemskem in v Španiji od maja 2011;

na Češkem od februarja 2013 in

v Avstriji, Belgiji, na Danskem, Norveškem, Poljskem in Švedskem od novembra 2013.

Popravni ukrepi

(29)

V sklepu je ugotovljeno, da mora Google končati zlorabo in se vzdržati vseh dejanj ali ravnanj, ki bi imela enak ali podoben cilj ali učinek.

(30)

Google mora v 90 dneh od datuma priglasitve sklepa izvesti popravne ukrepe, s katerimi se bo zloraba učinkovito odpravila.

4.   GLOBA

(31)

Globa, ki se zaradi zlorabe naloži družbama Alphabet Inc. in Google Inc., se izračuna na podlagi načel iz Smernic o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe (ES) št. 1/2003, iz leta 2006. V sklepu je ugotovljeno, da je končni znesek globe, ki se naloži družbama Alphabet Inc. in Google Inc., 2 424 495 000 EUR.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, 4.1.2003, str. 1).