Bruselj, 12.10.2018

COM(2018) 682 final

2018/0351(NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame
v Skupnem odboru EGP glede spremembe
Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

(Omnibus II)

(Besedilo velja za EGP)


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

Z osnutkom sklepa Skupnega odbora EGP (priloženim k predlogu sklepa Sveta) naj bi se spremenila Priloga IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP, da bi se vanjo vključila Direktiva 2014/51/EU glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) 1 .

Prilagoditve, navedene v osnutku priloženega sklepa Skupnega odbora EGP, presegajo zgolj tehnične prilagoditve v smislu Uredbe Sveta št. 2894/94. Svet zato določi stališče Unije.

Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike

Priloženi osnutek sklepa Skupnega odbora EGP razširja obstoječe politike EU na države Efte, ki so del EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn).

Skladnost z drugimi politikami Unije

Razširitev pravnega reda EU na države Efte, ki so del EGP, z vključitvijo v Sporazum EGP poteka v skladu s cilji in načeli navedenega sporazuma, katerega cilj je vzpostaviti dinamičen in homogen Evropski gospodarski prostor, ki bo temeljil na skupnih pravilih in enakih pogojih konkurence.

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

Zakonodaja, ki jo je treba vključiti v Sporazum EGP, temelji na členih 50, 53, 62 in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Člen 1(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 2 o pravilih za izvajanje Sporazuma EGP določa, da Svet na predlog Komisije določi stališče, ki se v imenu Unije zavzame glede takih sklepov.

Evropska služba za zunanje delovanje v sodelovanju s Komisijo predloži osnutek sklepa Skupnega odbora EGP Svetu v sprejetje kot stališče Unije. Evropska služba za zunanje delovanje upa, da bo lahko v najkrajšem možnem času osnutek predstavila v Skupnem odboru EGP.

Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)

Predlog je v skladu z načelom subsidiarnosti iz naslednjega razloga.

Cilja tega predloga, tj. zagotoviti homogenost notranjega trga, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, zato se zaradi učinkov lažje doseže na ravni Unije.

Vključitev pravnega reda EU v Sporazum EGP poteka v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, ki potrjuje izbrani pristop.

Sorazmernost

V skladu z načelom sorazmernosti ta predlog ne presega tistega, kar je potrebno za dosego njegovega cilja.

Izbira instrumenta

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP je izbrani instrument sklep Skupnega odbora EGP. Skupni odbor EGP zagotovi učinkovito izvajanje in delovanje Sporazuma EGP. V ta namen sprejema odločitve v primerih, določenih v Sporazumu EGP.

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Ni relevantno.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Proračunskih posledic zaradi vključitve navedenega akta v Sporazum EGP ni pričakovati.

5.DRUGI ELEMENTI

Ni relevantno.

2018/0351 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame
v Skupnem odboru EGP glede spremembe

Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP


(Omnibus II)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 50, 53, 62 in 114 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru 3 in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru 4 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Prilogo IX k Sporazumu EGP, ki vsebuje določbe o finančnih storitvah.

(3)Direktivo 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta 5 je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi moralo zato temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, ki je priložen temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju,

   Za Svet

   Predsednik

(1)    Direktiva 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 153, 22.5.2014, str. 1).
(2)    UL L 305, 30.11.1994, str. 6–8.
(3)    UL L 305, 30.11.1994, str. 6.
(4)    UL L 1, 3.1.1994, str. 3.
(5)    Direktiva 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 153, 22.5.2014, str. 1).

Bruselj, 12.10.2018

COM(2018) 682 final

PRILOGA

k

predlogu sklepa Sveta

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

(OMNIBUS II)


PRILOGA

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št.

z dne 0.0.0

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Direktivo 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) 1 je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga IX k Sporazumu EGP se spremeni:

1.točka 1 (Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se spremeni:

(i)doda se naslednja alinea:

„–32014 L 0051: Direktiva 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 (UL L 153, 22.5.2014, str. 1).“;

(ii)dodajo se naslednje prilagoditve:

„(k)sklicevanja v Direktivi na pooblastila organa EIOPA v skladu s členoma 18 in 19 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta se v primerih iz točke 31h te priloge in v skladu z njo razume kot sklicevanje na pooblastila Nadzornega organa Efte v zvezi z državami Efte;

(l)v členih 52(3) in 77f(1) se za besedo ‚Svetu‘ vstavi besedilo ‚Nadzornemu organu Efte, Stalnemu odboru držav Efte‘;

(m)v členu 65a se za besedo ‚EIOPA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(n)v členu 70 se sklicevanja na ‚centralnim bankam Evropskega sistema centralnih bank (ESCB)‘ in ‚centralnim bankam ESCB‘ razumejo tako, da poleg svojega pomena v Direktivi vključujejo tudi nacionalne centralne banke držav Efte;

(o)v členu 138(4) se, kar zadeva države Efte, beseda ‚EIOPA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘, besedilo ‚kot jih razglasi EIOPA‘ pa se glasi ‚kot jih razglasi Nadzorni organ Efte na podlagi osnutkov, ki jih pripravi EIOPA‘;

(p)informacij s poreklom iz držav Efte EIOPA ne izmenjuje v okviru dogovorov o sodelovanju s tretjimi državami ali njihovimi organi v skladu s členom 172(4)(e) ali členom 260(5)(e) brez izrecnega soglasja organov, ki so jih razkrili, in po potrebi izključno za namene, za katere so ti organi dali svoje soglasje;

(q)v členu 308b(15) se, kar zadeva države Efte, besedilo ,23. maja 2014‘ glasi ,na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … [tega sklepa]‘.“;

2.v točkah 29b (Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta), 31eb (Uredba (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta) in 31i (Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

32014 L 0051: Direktiva 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 (UL L 153, 22.5.2014, str. 1).“;

3.v točki 31h (Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32014 L 0051: Direktiva 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 (UL L 153, 22.5.2014, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2014/51/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati […] pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP*.

2Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

   Za Skupni odbor EGP

   Predsednik
   
   
   
   Sekretarja
   Skupnega odbora EGP
   

(1)    UL L 153, 22.5.2014, str. 1.
(2) *    [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]