Bruselj, 6.8.2018

COM(2018) 571 final

2018/0301(NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o določitvi stališča Evropske unije v zvezi s sprejetjem sklepa Odbora SGP, ustanovljenega z vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani glede pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.PREDMET PREDLOGA

Priloženi predlog se nanaša na sprejetje sklepa o določitvi stališča Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) v zvezi s sprejetjem sklepa Odbora SGP, ustanovljenega z vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) glede pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji.

2.    OZADJE PREDLOGA

2.1.    Začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Gano in EU

Cilj Sporazuma med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani 1 je vzpostaviti začetni okvir za celoviti sporazum o gospodarskem partnerstvu v skladu s Sporazumom iz Cotonouja. Sporazum se začasno uporablja od 15. decembra 2016.

2.2.    Odbor SGP

Odbor SGP je mešani institucionalni organ Sporazuma. Člen 73 Sporazuma določa, da je Odbor SGP odgovoren za upravljanje na vseh področjih, ki jih zajema ta sporazum, in za vse naloge, navedene v tem sporazumu. Odbor SGP sprejema sklepe soglasno. Delovanje Odbora SGP Gana-EU je opisano v njegovem poslovniku, o katerem so se pogodbenice dogovorile na prvem srečanju Odbora SGP januarja 2018.

2.3.    Predvideni akt Odbora SGP

Odbor SGP bi moral na svojem drugem srečanju [datum] sprejeti sklep glede pristopa Republike Hrvaške k Uniji (v nadaljnjem besedilu: predvideni akt).

Člen 77 Sporazuma določa, da lahko Odbor SGP odloča o kakršnih koli prehodnih ukrepih ali njihovih spremembah, ki bi lahko bili potrebni v zvezi s pristopom novih držav članic k EU.

Namen predvidenega akta je spremeniti Sporazum po pristopu Republike Hrvaške k Uniji.

Predvideni akt bo postal zavezujoč za pogodbenice v skladu s členom 77(3) Sporazuma, ki določa: „Pogodbenice preučijo učinke pristopa novih držav članic EU na ta sporazum. Odbor SGP odloča o kakršnih koli prehodnih ukrepih ali njihovih spremembah, ki bi lahko bili potrebni.“

3.    STALIŠČE, KI SE SPREJME V IMENU EU

Republika Hrvaška se je Uniji pridružila 1. julija 2013. Klavzula o pristopu iz člena 77(2) Sporazuma določa pristop Hrvaške k Sporazumu z deponiranjem Akta o pristopu. Hrvaška je 22. marca 2017 deponirala svoj Akt o pristopu k Sporazumu pri generalnem sekretariatu Sveta Unije. Za poznejše spremembe, potrebne zaradi pristopa, klavzula o članstvu določa sklep Odbora SGP.

Unija bi zato morala oblikovati stališče, ki ga bo zastopala v zvezi s sprejetjem sklepa Odbora SGP glede sprememb, ki so potrebne po pristopu Republike Hrvaške k Sporazumu.

Predlaganemu sklepu Sveta je priložen osnutek sklepa, ki naj bi ga sprejel Odbor SGP.

Sporazum se, na eni strani, uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) in v skladu s pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, ter, na drugi strani, na ozemlju Gane.

4.    PRAVNA PODLAGA

4.1.    Postopkovna pravna podlaga

4.1.1.    Načela

Člen 218(9) PDEU določa sklepe o določitvi „stališč, ki naj se v imenu Unije zastopajo v organu, ustanovljenem s sporazumom, kadar ta organ sprejema akte s pravnim učinkom, razen aktov o spremembah ali dopolnitvah institucionalnega okvira sporazuma.“

Pojem „akti s pravnim učinkom“ vključuje akte, ki imajo pravne učinke po pravilih mednarodnega prava, s katerimi se urejajo zadevni postopki. Vključuje tudi instrumente, ki nimajo zavezujočega učinka v mednarodnem pravu, vendar lahko „odločilno vplivajo na vsebino ureditve, ki jo sprejme zakonodajalec Unije“ 2 .

4.1.2.    Uporaba v tem primeru

Odbor SGP je organ, ustanovljen s Sporazumom za namene izvajanja Sporazuma.

Člen 77 Sporazuma določa, da lahko Odbor SGP v primeru novega pristopa k Evropski uniji odloča o prehodnih ukrepih ali potrebnih spremembah Sporazuma.

Akt, k sprejetju katerega se poziva Odbor SGP, je akt s pravnim učinkom. Predvideni akt bo v skladu s členom 77 Sporazuma zavezujoč v mednarodnem pravu, saj bo spremenil mednarodni sporazum, ki je že zavezujoč za Unijo.

Predvideni akt ne dopolnjuje ali spreminja institucionalnega okvira Sporazuma.

Postopkovna pravna podlaga za predlagani sklep je zato člen 218(9) PDEU.

4.2.    Materialna pravna podlaga

4.2.1.    Načela

Materialna pravna podlaga za sklep iz člena 218(9) PDEU je odvisna predvsem od namena in vsebine predvidenega akta, glede katerega se v imenu Unije določi stališče. Če ima predvideni akt dva namena ali elementa in če je eden od teh namenov ali elementov glavni, drugi pa postranski, mora sklep iz člena 218(9) PDEU temeljiti na samo eni materialni pravni podlagi, in sicer na tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči namen ali element.

4.2.2.    Uporaba v tem primeru

Namen in vsebina predvidenega akta se osredotočata na trgovino in vprašanja, povezana s trgovino. Materialna pravna podlaga za predlagani sklep je zato člen 207 PDEU.

4.3.    Zaključek

Pravna podlaga za ta sklep Sveta je PDEU, zlasti člen 207 Pogodbe v povezavi s členom 218(9) Pogodbe.

5.    OBJAVA PREDVIDENEGA AKTA

Ker bo sklep Odbora SGP spremenil Sporazum, ga je treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije, ko bo sprejet.

2018/0301 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o določitvi stališča Evropske unije v zvezi s sprejetjem sklepa Odbora SGP, ustanovljenega z vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani glede pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 207 in člena 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani 3 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum),

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Sporazum se začasno uporablja od 15. decembra 2016.

(2)Pogodba o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Unija) je bila podpisana 9. decembra 2011 in je začela veljati 1. julija 2013.

(3)Republika Hrvaška je k Sporazumu pristopila 8. novembra 2017 z deponiranjem svojega Akta o pristopu.

(4)V skladu s členom 77 Sporazuma lahko Odbor SGP odloča o kakršnih koli ukrepih o spremembah, ki bi lahko bili potrebni po pristopu novih držav članic k Uniji.

(5)Primerno je določiti stališče Unije glede sprejetja sklepa Odbora SGP z dne [datum] v zvezi s spremembami Sporazuma, ki so potrebne zaradi pristopa Republike Hrvaške k Uniji –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče Unije glede sprejetja sklepa, sprejetega med letnim srečanjem dne [datum] Odbora SGP, ustanovljenega z vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Republiko Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani glede pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji temelji na osnutku sklepa Odbora SGP, ki je priložen temu sklepu.

Člen 2

Sklep Odbora SGP se po sprejetju objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Komisijo.

V Bruslju,

   Za Svet

   Predsednik

(1)    UL L 287, 21.10.2016, str. 3–319.
(2)    Sodba Sodišča z dne 7. oktobra 2014 v zadevi Nemčija proti Svetu (OIV), C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, točke 61 do 64.
(3)    UL L 287, 21.10.2016, str. 1–2.

Bruselj, 6.8.2018

COM(2018) 571 final

PRILOGA

k

predlogu sklepa Sveta

o določitvi stališča Evropske unije v zvezi s sprejetjem sklepa Odbora SGP, ustanovljenega z vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani glede pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji


PRILOGA

osnutek

SKLEP št. …/2018 ODBORA SGP

v skladu z vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani

z dne [datum]

glede pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

ODBOR SGP JE –

ob upoštevanju vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ki je bil podpisan v Bruslju, dne 28. julija 2016 in se začasno uporablja od 15. decembra 2016, ter zlasti členov 76, 77 in 81 Sporazuma,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Unija) in Akta o pristopu k Sporazumu, ki ga je Republika Hrvaška deponirala 8. novembra 2017,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Sporazum se, na eni strani, uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o delovanju Evropske unije in v skladu s pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, ter, na drugi strani, na ozemlju Gane.

(2)V skladu s členom 77 Sporazuma lahko Odbor SGP odloča o kakršnih koli ukrepih o spremembah, ki bi lahko bili potrebni v zvezi s pristopom novih držav članic k Uniji –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Republika Hrvaška se kot pogodbenica Sporazuma tako kot druge države članice Unije seznani z besedili Sporazuma in priloženimi prilogami, protokoli in izjavami ter jih sprejme.

Člen 2

Sporazum se spremeni: člen 81 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 81

Verodostojni jeziki

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.“

Člen 3

Unija Republiki Gani pošlje različico Sporazuma v hrvaškem jeziku.

Člen 4

Določbe Sporazuma se uporabljajo za blago, izvoženo iz Republike Gane v Republiko Hrvaško ali iz Republike Hrvaške v Republiko Gano, ki je v skladu z veljavnimi pravili o poreklu na ozemlju pogodbenic Sporazuma in je bilo 15. decembra 2016 v tranzitu ali v začasni hrambi v carinskem skladišču ali prosti coni Republike Gane ali Republike Hrvaške.

Preferencialna obravnava se odobri v primerih iz odstavka 1, če se carinskim organom države uvoznice v štirih mesecih od začetka veljavnosti tega sklepa predloži dokazilo o poreklu, ki ga naknadno izdajo carinski organi države izvoznice.

Člen 5

Republika Gana se zavezuje, da zaradi pristopa Republike Hrvaške k Uniji ne bo vlagala zahtevkov, zaprosil ali pravnih sredstev ter da ne bo spremenila ali umaknila nobenih koncesij v skladu s členom XXIV (6) in členom XXVIII GATT 1994 ali členom XXI GATS.

Člen 6

Ta sklep začne veljati na dan podpisa.

Vendar se člen 3 in člen 4 uporabljata od 15. decembra 2016.

V xxx, dne

Za vlado Republike Gane

Za Evropsko unijo