Bruselj, 2.5.2018

COM(2018) 324 final

2018/0136(COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi in cilji

Kakor je pojasnjeno v sporočilu Komisije iz februarja 2018 „Nov in sodoben večletni finančni okvir, s katerim bo lahko EU učinkovito uresničevala svoje prioritete po letu 2020“ 1 , je Unija skupnost prava in vrednot, ki so temelj njenega obstoja. Te prežemajo njeno celotno pravno in institucionalno strukturo ter vse njene politike in programe. Zato je treba te vrednote zagotoviti v vseh politikah Unije. Sem spada proračun EU, pri katerem je spoštovanje temeljnih vrednot bistven pogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU. Spoštovanje pravne države je pomembno za evropske državljane, pa tudi za podjetništvo, inovacije in naložbe. Evropsko gospodarstvo najbolje uspeva, kadar pravni in institucionalni okvir v celoti spoštuje skupne vrednote Unije.

Potencial proračuna EU bo mogoče v celoti izkoristiti, če ga bo podpiralo gospodarsko, regulativno in upravno okolje v državah članicah. V skladu s sedanjim večletnim finančnim okvirom se od vseh držav članic in upravičencev že zahteva, naj dokažejo, da je regulativni okvir za finančno poslovodenje trden, da se ustrezna zakonodaja EU izvaja pravilno ter da obstajajo potrebne upravne in institucionalne zmogljivosti za uspešno financiranje EU. Poleg tega lahko pogoji politike spodbujajo sodelovanje med državami članicami na področjih, na katerih so ekonomije obsega ali zunanji učinki znatni. V okviru večletnega finančnega okvira 2014–2020 so bile uvedene tudi nove določbe, da bi se izognili primerom, ko učinkovitost financiranja EU ogrožajo neustrezne gospodarske in fiskalne politike.

Dejansko spoštovanje načela pravne države je pogoj za zaupanje, da je poraba EU v državah članicah ustrezno zaščitena. Kakor je pojasnjeno v sporočilu Komisije iz leta 2014 „Novi okvir EU za krepitev načela pravne države“ 2 , je načelo pravne države temelj vsake sodobne ustavne demokracije. Je eno od temeljnih načel, ki izvira iz skupne ustavne tradicije vseh držav članic Evropske unije. Kot tako je ena glavnih vrednot, na katerih temelji Unija, kakor je določeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji ter v preambulah k Pogodbi in Listini o temeljnih pravicah. Zagotavlja, da države ukrepe sprejemajo na podlagi učinkovitega in zanesljivega pravnega okvira, da se jih po potrebi lahko pregleda in izpodbija, čemur lahko sledi učinkovita odprava škode.

Različni ustavni in pravosodni sistemi držav članic EU so načeloma dobro zasnovani, da zagotavljajo pravno državo, in opremljeni z jamstvi za zaščito državljanov pred kakršno koli nevarnostjo za pravno državo. Vendar pa je več nedavnih dogodkov pokazalo splošne slabosti nacionalnih sistemov nadzora in ravnotežja. Pokazalo je tudi, kako lahko nespoštovanje načela pravne države v eni državi članici postane zelo zaskrbljujoče za vse znotraj Evropske unije. Posledično so institucije, kot je Evropski parlament, ter javnost nasploh jasno zahtevale, da EU ukrepa in zaščiti pravno državo.

Taki ukrepi so bili sprejeti z razpoložljivimi orodji in doseženi so bili rezultati. Vendar pa glede na povezavo med spoštovanjem načela pravne države ter medsebojnim zaupanjem in finančno solidarnostjo med državami članicami Evropske unije ter dejstvo, da nadzorni mehanizmi ne morejo biti učinkoviti, če jih ne spremlja učinkovita uporaba upravnega in pravnega nadzora ter pravnih sredstev v primeru nepravilnosti, bi bilo treba obstoječe obveznosti za zagotovitev učinkovitih nadzornih sistemov dopolniti z ukrepi za zagotavljanje spoštovanja pravne države.

Da bi zaščitili finančne interese Unije pred morebitno finančno izgubo zaradi splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državi članici, bi bilo treba Evropski uniji omogočiti, da v takih primerih sprejme ustrezne ukrepe. Ukrepe bi morala sprejeti na podlagi sklepa Sveta, ki bi sledil predlogu Komisije. Šteje se, da je Svet sprejel sklep, razen če v enem mesecu od sprejetja predloga sklepa s strani Komisije s kvalificirano večino zavrne predlog Komisije. V vse faze bi moral biti v celoti vključen tudi Evropski parlament.

Ukrepe je treba sprejeti ob popolnem spoštovanju načel preglednosti in sorazmernosti. Pomembno pa je tudi zagotoviti zadostno povezavo posledic ukrepov s ciljem financiranja. S tem se poudarja potreba po tem, da posledice ugotovljenih pomanjkljivosti nosijo tisti, ki so odgovorni zanje. Pri tem bi bilo torej treba upoštevati, da posamezni upravičenci do finančnih sredstev EU, kot so študenti Erasmusa, raziskovalci in organizacije civilne družbe, ne morejo veljati za odgovorne za takšne kršitve.

Ta predlog določa pravila, potrebna za zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah. V primeru prihodnje revizije bi jih lahko vključili v finančno uredbo, ki temelji na isti pravni podlagi. 

Skladnost z veljavnimi predpisi

Predlog bo prispeval k zagotavljanju spoštovanja načela pravne države v vseh državah članicah v skladu s členom 2 PEU in k zaščiti proračuna Unije.

Skladnost z drugimi politikami Unije

S prizadevanji za zagotovitev spoštovanja načela pravne države in s pravilnim izvrševanjem proračuna Unije bo predlog služil kot podpora vsem drugim politikam Unije, zlasti ko gre za uporabo finančnih sredstev Unije.

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

Predlog temelji na členu 322(1)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije in členu 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)

Finančna pravila, ki urejajo proračun Unije v skladu s členom 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije ni mogoče sprejeti na ravni držav članic.

Sorazmernost

Predlog predvideva ukrepe, ki so sorazmerni s splošnimi pomanjkljivostmi v zvezi z načelom pravne države, vključno z zamrznitvijo, ter zmanjšanje finančnih sredstev v okviru obstoječih obveznosti ali prepoved sklepanja novih obveznosti s posebnimi kategorijami prejemnikov. Sorazmernost bo zagotovljena zlasti ob upoštevanju resnosti položaja, časa, ki je pretekel od zadevnega ravnanja, trajanja in ponovitve tega ravnanja, namena in stopnje sodelovanja države članice pri prizadevanjih za končanje kršitve načela pravne države ter vpliva navedene pomanjkljivosti na zadevna finančna sredstva Unije.

Izbira instrumenta

Glede na to, da je cilj prispevati k pravilnemu izvrševanju splošnega proračuna Unije, je predlog v obliki samostojne uredbe, ki temelji na členu 322 PDEU in ima torej isto pravno podlago kot finančna uredba 3 .

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Naknadne ocene/preverjanja ustreznosti obstoječe zakonodaje

Trenutno ni primerljivega programa. Na voljo pa je izkušnja, pridobljena z obravnavo na ravni Evropske unije težav v zvezi z načelom pravne države v državah članicah. To pa kaže na to, da čeprav so nekatera orodja že na voljo, pa ta niso posebej oblikovana za obravnavo razmer, kadar je zaradi pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države lahko ogroženo izvrševanje finančnih sredstev Unije.

Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi

Posebna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi niso bila opravljena, zadevna vprašanja pa so bila predmet podrobnih razprav tudi v Evropskem parlamentu in Svetu.

Zunanji strokovnjaki

Pri oblikovanju sedanjih pravil so bili upoštevani zunanji viri, zlasti Svet Evrope. Pri izvajanju predlaganih ukrepov je po potrebi predvidena uporaba zunanjih strokovnjakov iz Sveta Evrope.

Ocena učinka

Ocena učinka ni bila izvedena, saj ima ukrep edini cilj, in sicer preprečiti oškodovanje proračuna Unije v primerih, kadar splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države vplivajo ali bi lahko vplivale na dobro finančno poslovodenje in zaščito finančnih interesov Unije. Zato sta ostali dve možnosti, in sicer bodisi ohraniti obstoječe stanje, brez finančnih postopkov v primeru težav v zvezi z načelom pravne države, kar bi lahko vplivalo na dobro poslovodenje finančnih sredstev Unije, bodisi pripraviti takšen postopek.

Temeljne pravice

S povečanjem sedanje ravni zaščite pred pomanjkljivostmi v zvezi z načelom pravne države bo predlog imel pozitiven učinek na temeljne pravice.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

S povečanjem zaščite pred morebitnimi praksami, opustitvami ali ukrepi javnih organov, ki vplivajo na načelo pravne države v navedeni državi članici in vplivajo ali bi lahko vplivale na zmožnost države članice, da izvaja svoje proračunske obveznosti, bo predlog imel pozitiven učinek na dobro finančno poslovodenje splošnega proračuna Unije.

5.DRUGI ELEMENTI

Načrti za izvedbo ter ureditev spremljanja, ocenjevanja in poročanja

Komisija bo ocenila razmere v zadevni državi članici, da bi ocenila, ali lahko predlaga odpravo ukrepov.

Natančnejša pojasnitev posameznih določb predloga

Predlog temelji na sporočilu Komisije iz leta 2014 „Novi okvir EU za krepitev načela pravne države“ 4 , na sporočilu Komisije iz februarja 2018 „Nov in sodoben večletni finančni okvir, s katerim bo lahko EU učinkovito uresničevala svoje prioritete po letu 2020“ 5 ter na standardih in načelih, ki jih je razvil Svet Evrope.

Člen 1 razlaga predmet urejanja in potrebo po zaščiti proračuna Unije pred splošnimi pomanjkljivostmi v zvezi z načelom pravne države, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na dobro finančno poslovodenje in zaščito finančnih interesov Unije.

Člen 2 določa opredelitve pojmov.

Člen 3 podrobneje opredeljuje ukrepe, ki jih je treba sprejeti za obravnavo razmer splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države. Pojasnjuje, katere posebne funkcije države bi lahko bile prizadete in bi negativno vplivale na dobro finančno poslovodenje finančnih sredstev Unije.

Člen 4 navaja vrste ukrepov, ki se jih lahko sprejme, ter pojasnjuje, da jih je treba nasloviti na države članice kot prejemnice finančnih sredstev Unije.

Člen 5 določa postopke, ki bi jih Komisija morala upoštevati, ko predlaga ukrepe Svetu, ki bi moral odločiti z obrnjeno kvalificirano večino.

Člen 6 določa postopek za odpravo ukrepov, ko so bile razmere, zaradi katerih so bili sprejeti, v zadevni državi članici rešene, ter posledice odprave v proračunskem smislu.

Člen 7 zadeva informacije, predložene Evropskemu parlamentu.

Člen 8 vsebuje končne določbe.


2017/ (COD)

2018/0136 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 322(1)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča 6 ,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Pravna država je ena najbolj bistvenih vrednot, na katerih temelji Unija. Kakor je določeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, so te vrednote skupne vsem državam članicam.

(2)Načelo pravne države zagotavlja, da vsi javni organi delujejo v mejah omejitev, določenih z zakonom, v skladu z vrednotami demokracije in temeljnimi pravicami ter pod nadzorom neodvisnega in nepristranskega sodišča. Zlasti zahteva spoštovanje 7 načel zakonitosti 8 , pravne varnosti 9 , prepovedi samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti 10 , delitve oblasti 11 in učinkovitega sodnega varstva 12 s strani neodvisnih sodišč.

(3)Načelo pravne države je pogoj za zaščito drugih temeljnih vrednot, na katerih je osnovana Unija, kot so svoboda, demokracija, enakost in spoštovanje človekovih pravic. Spoštovanje načela pravne države je neločljivo povezano s spoštovanjem demokracije in temeljnih pravic: brez spoštovanja enega ni spoštovanja drugega ter obratno.

(4)Kadar države članice izvršujejo proračun Unije in ne glede na način njihovega izvrševanja, je spoštovanje pravne države bistveni pogoj za skladnost z načeli dobrega finančnega poslovodenja, določenimi v členu 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(5)Države članice lahko zagotovijo dobro finančno poslovodenje le, če javni organi ravnajo v skladu s pravom ter če preiskovalni organi in organi pregona učinkovito odpravljajo kršitve prava ter če so odločitve javnih organov lahko predmet učinkovite sodne presoje s strani neodvisnih sodišč in Sodišča Evropske unije.

(6)Pravosodni organi bi morali delovati neodvisno in nepristransko, preiskovalni organi in organi pregona pa bi morali imeti možnost, da ustrezno opravljajo svoje naloge. Morali bi imeti zadostna sredstva in postopke za učinkovito delovanje ob polnem spoštovanju pravice do poštenega sojenja. Ti pogoji predstavljajo minimalno jamstvo zoper nezakonite in samovoljne odločitve javnih organov, ki bi lahko škodile finančnim interesom Unije.

(7)Neodvisnost sodstva zlasti predpostavlja, da zadevni organ svoje sodne funkcije izvaja povsem samostojno, ne da bi bil kakor koli hierarhično povezan ali komur koli podrejen in ne da bi prejemal kakršne koli ukaze ali navodila, ter da je s tem zaščiten pred zunanjimi posegi ali pritiski, ki lahko ogrozijo neodvisnost presoje njegovih članov in vplivajo na njihove odločitve. Jamstvo neodvisnosti in nepristranskosti zahteva pravila, zlasti v zvezi s sestavo organa ter imenovanjem, trajanjem funkcij in razlogi za zavrnitev in odstavitev njegovih članov, na podlagi katerih je mogoče zavrniti vsak upravičen dvom pri posameznikih o zavarovanosti navedenega organa pred zunanjimi vplivi in o njegovi nevtralnosti glede interesov, s katerimi se srečuje.

(8)Spoštovanje načela pravne države ni pomembno le za državljane Unije, temveč tudi za podjetništvo, inovacije, naložbe in pravilno delovanje notranjega trga, ki bodo najbolj uspevali tam, kjer je vzpostavljen trden pravni in institucionalni okvir.

(9)Člen 19 Pogodbe o Evropski uniji, ki jasno opredeljuje vrednoto pravne države, navedene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, od držav članic zahteva, da zagotovijo učinkovito pravno varstvo na področjih, ki jih ureja pravo Unije, vključno s tistimi, povezanimi z izvrševanjem proračuna Unije. Obstoj učinkovite sodne presoje, zasnovane za zagotavljanje skladnosti s pravom Unije, je temelj pravne države in zahteva neodvisna sodišča 13 . Ohranitev neodvisnosti sodišč je ključnega pomena, kakor potrjuje drugi odstavek člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah 14 . To je še zlasti pomembno za sodno presojo zakonitosti ukrepov, pogodb ali drugih instrumentov, ki ustvarjajo javne odhodke ali javni dolg, med drugim v okviru postopkov oddaje javnih naročil, za katere so lahko pristojna sodišča.

(10)Obstaja torej jasna povezava med spoštovanjem načela pravne države in učinkovitim izvrševanjem proračuna Unije v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja.

(11)Splošne pomanjkljivosti v državah članicah v zvezi z načelom pravne države, ki zlasti vplivajo na pravilno delovanje javnih organov in učinkovito sodno presojo, lahko resno škodujejo finančnim interesom Unije.

(12)Za opredelitev splošnih pomanjkljivosti mora Komisija podati kvalitativno oceno. Navedena ocena bi lahko temeljila na informacijah iz razpoložljivih virov in priznanih institucij, vključno s sodbami Sodišča Evropske unije, poročili Računskega sodišča ter sklepi in priporočili zadevnih mednarodnih organizacij in mrež, kot so organi Sveta Evrope ter evropskih mrež vrhovnih sodišč in sodnih svetov.

(13)Določiti bi bilo treba morebitne ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru splošnih pomanjkljivosti, ter postopek za njihovo sprejetje. Navedeni ukrepi bi morali vključevati zamrznitev plačil in obveznosti, zmanjšanje finančnih sredstev v okviru obstoječih obveznosti in prepoved sklepanja novih obveznosti s prejemniki.

(14)Pri določanju ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti, bi bilo treba uporabiti načelo sorazmernosti ter zlasti upoštevati resnost položaja, čas, ki je pretekel od začetka zadevnega ravnanja, trajanje in ponovitev tega ravnanja, namen in stopnjo sodelovanja zadevne države članice pri prizadevanjih za končanje splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države ter vpliv navedene pomanjkljivosti na zadevna finančna sredstva Unije.

(15)Za zagotovitev enotnega izvajanja te uredbe ter glede na pomen finančnih učinkov ukrepov, sprejetih v skladu s to uredbo, bi bilo treba izvedbena pooblastila prenesti na Svet, ki bi moral ukrepati na predlog Komisije. Za lažje sprejetje odločitev, ki so nujne za zaščito finančnih interesov Unije, bi bilo treba uporabiti glasovanje po pravilu obrnjene kvalificirane večine.

(16)Pred predlogom za sprejetje kakršnih koli ukrepov v skladu s to uredbo, bi Komisija morala obvestiti zadevno državo članico, zakaj meni, da je v navedeni državi članici prišlo do splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države. Država članice bi morala imeti možnost, da predloži svoje pripombe. Komisija in Svet bi morala upoštevati navedene pripombe.

(17)Svet bi moral na predlog Komisije odpraviti ukrepe z odložilnim učinkom, če so bile razmere, ki so vodile do sprejetja navedenih ukrepov, uspešno odpravljene.

(18)Komisija bi morala Evropski parlament obveščati o vseh ukrepih, predlaganih in sprejetih v skladu s to uredbo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila, potrebna za zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah.

Člen 2
Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)„načelo pravne države“ se nanaša na vrednote Unije iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji, ki vključuje načela zakonitosti, vključno s preglednim, odgovornim, demokratičnim in pluralističnim postopkom sprejemanja zakonodaje; pravne varnosti; prepovedi samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti; učinkovitega sodnega varstva s strani neodvisnih sodišč, vključno s temeljnimi pravicami; delitve oblasti in enakosti pred zakonom;

(b)„splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države“ pomenijo široko razširjeno ali ponavljajoče se ravnanje ali opustitve ali ukrepe javnih organov, ki vplivajo na pravno državo;

(c)„državni subjekt“ pomeni vse javne organe na vseh vladnih ravneh, vključno z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, ter organizacije države članice v smislu [točke 42 člena 2] Uredbe (EU, Euratom) št. […] (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba).

Člen 3
Ukrepi

1.Sprejmejo se ustrezni ukrepi, kadar splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državi članici vplivajo ali bi lahko vplivale na dobro finančno poslovodenje ali zaščito finančnih interesov Unije, zlasti na:

(a)pravilno delovanje organov navedene države članice, ki izvršujejo proračun Unije, zlasti v okviru oddaje javnih naročil in postopkov dodeljevanja nepovratnih sredstev ter izvajanja spremljanja in nadzora;

(b)pravilno delovanje preiskovalnih organov in javnih organov pregona v zvezi s pregonom goljufij, korupcije ali drugih kršitev prava Unije, povezanih z izvrševanjem proračuna Unije;

(c)učinkovito sodno presojo s strani neodvisnih sodišč glede ukrepov ali opustitev s strani organov iz točk (a) in (b);

(d)preprečevanje in kaznovanje goljufij, korupcije ali drugih kršitev prava Unije v zvezi z izvrševanjem proračuna Unije ter naložitev učinkovitih in odvračilnih kazni prejemnikom s strani nacionalnih sodišč ali upravnih organov;

(e)izterjavo neupravičeno plačanih finančnih sredstev;

(f)učinkovito in pravočasno sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam ter Evropskim javnim tožilstvom pri njunih preiskavah in pregonih v skladu z njunimi ustreznimi pravnimi akti in načelom lojalnega sodelovanja.

2.Med splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države se zlasti lahko uvršča:

(a)ogrožanje neodvisnosti sodstva;

(b)neuspešno preprečevanje, popravljanje in kaznovanje samovoljnih in nezakonitih odločitev javnih organov, vključno z organi kazenskega pregona, odrekanje finančnih in človeških virov, kar vpliva na njihovo pravilno delovanje, ali neuspešno zagotavljanje odsotnosti nasprotja interesov;

(c)omejevanje razpoložljivosti in učinkovitosti pravnih sredstev, vključno s strogimi postopkovnimi pravili, pomanjkljivo izvajanje sodnih odločb ali omejevanje učinkovitega preiskovanja, pregona in kaznovanja kršitev prava.

Člen 4
Vsebina ukrepov

1.Sprejme se lahko eden ali več naslednjih ustreznih ukrepov:

(a)kadar Komisija izvršuje proračun Unije z neposrednim ali posrednim upravljanjem v skladu s točkama (a) in (c) člena 62 finančne uredbe ter kadar je prejemnik državni subjekt:

(1)zamrznitev plačil ali izvajanja pravnih obveznost ali prenehanje pravne obveznosti v skladu s členom [131(3)] finančne uredbe;

(2)prepoved sklenitve nove pravne obveznosti;

(b)kadar Komisija izvršuje proračun Unije z deljenim upravljanjem v skladu s [točko (b) člena 62] finančne uredbe:

(1)zamrznitev odobritve enega ali več programov ali njegove spremembe;

(2)zamrznitev obveznosti;

(3)zmanjšanje obveznosti, vključno s finančnimi popravki ali prenosi na druge programe porabe;

(4)zmanjšanje predhodnega financiranja;

(5)prekinitev roka za plačilo;

(6)zamrznitev plačil.    

2.Razen če je v sklepu o sprejetju ukrepov drugače določeno, uvedba ustreznih ukrepov ne vpliva na obveznost državnih subjektov iz točke (a) odstavka 1 ali države članice iz točke (b) odstavka 1, da izvajajo program ali izvršujejo finančna sredstva, ki jih zadeva ukrep, ter zlasti na obveznost izvedbe plačil končnim prejemnikom ali upravičencem.

3.Sprejeti ukrepi morajo biti sorazmerni z naravo, resnostjo in obsegom splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo. Morajo se čim bolj ciljno usmeriti v ukrepe Unije, ki jih navedena pomanjkljivost zadeva ali bi jih lahko zadevala.

Člen 5
Postopek

1.Kadar Komisija ugotovi, da ima utemeljene razloge za domnevo, da so pogoji iz člena 3 izpolnjeni, pošlje pisno obvestilo navedeni državi članici in pri tem navede razloge za svoje ugotovitve.

2.Komisija lahko upošteva vse ustrezne informacije, vključno z odločitvami Sodišča Evropske unije, poročili Računskega sodišča ter sklepi in priporočili ustreznih mednarodnih organizacij.

3.Komisija lahko za svojo oceno zahteva dodatne informacije preden ali potem ko pripravi svoje ugotovitve v skladu z odstavkom 1.

4.Zadevne države članice zagotovijo vse zahtevane informacije ter lahko predložijo pripombe, in sicer v roku, ki ga opredeli Komisija, ki pa ne sme biti krajši od enega meseca od datuma obvestila o ugotovitvah. Država članica lahko v pripombah predlaga sprejetje popravnih ukrepov.

5.Komisija pri odločitvi o tem, ali naj predloži predlog sklepa o ustreznih ukrepih, upošteva prejete informacije ter vse pripombe zadevne države članice, kakor tudi ustreznost predlaganih popravnih ukrepov.

6.Kadar Komisija meni, da je prišlo do splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo, Svetu predloži predlog izvedbenega akta o ustreznih ukrepih.

7.Šteje se, da je Svet sprejel sklep, razen če v mesecu dni od njegovega sprejetja s strani Komisije s kvalificirano večino zavrne predlog Komisije.

8.Svet lahko s kvalificirano večino spremeni predlog Komisije in spremenjeno besedilo sprejme kot sklep Sveta.

Člen 6
Odprava ukrepov

1.Zadevna država članica lahko kadar koli Komisiji predloži dokaze, da so bile splošne pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo odpravljene ali da so prenehale obstajati.

2.Komisija oceni razmere v zadevni državi članici. Ko splošne pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo, zaradi katerih so bili sprejeti ustrezni ukrepi, v celoti ali delno prenehajo obstajati, Komisija Svetu predloži predlog sklepa za odpravo navedenih ukrepov v celoti ali delno. Uporabijo se postopki iz odstavkov 2, 4, 5, 6 in 7 člena 5.

3.Kadar se odpravijo ukrepi v zvezi z zamrznitvijo odobritve enega ali več programov ali sprememb programov iz točke (i) člena 4(2)(b) ali zamrznitvijo obveznosti iz točke (ii) člena 4(2)(b), se zneski zamrznjenih obveznosti knjižijo v proračun, ki je predmet člena 7 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. XXXX (uredba o večletnem finančnem okviru). Zamrznjenih obveznosti za leto n ni mogoče vključiti v proračun po letu n + 2.

Člen 7
Obveščanje Evropskega parlamenta

Komisija nemudoma obvesti Evropski parlament o vseh ukrepih, predlaganih ali sprejetih v skladu s členi 4 in 5.

Člen 8
Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament    Za Svet

Predsednik    Predsednik

(1)    COM(2018) 98 final.
(2)    COM(2014) 158 final.
(3)    Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1–96).
(4)    COM(2014) 158 final.
(5)    COM(2018) 98 final.
(6)    […]
(7)    Sporočilo Komisije „Novi okvir EU za krepitev načela pravne države“, COM(2014) 158 final, Priloga I.
(8)    Sodba Sodišča z dne 29. aprila 2004, v zadevi CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.
(9)    Sodba Sodišča z dne 12. novembra 1981 v zadevi Amministrazione delle finanze dello Stato v Srl Meridionale Industria Salumi in drugi Ditta Italo Orlandi & Figlio in Ditta Vincenzo Divella v Amministrazione delle finanze dello Stato. Združene zadeve 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, točka 10.
(10)    Sodba Sodišča z dne 21. septembra 1989, v zadevi Hoechst, združeni zadevi 46/87 in 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.
(11)    Sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, točka 36; sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, točka 35; sodba Sodišča z dne 22. decembra 2010, v zadevi DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.
(12)    Sodba Sodišča z dne 27. februarja 2018, v zadevi Associação Sindical dos Juízes Portugueses v Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31, 40–41.
(13)    Zadeva C-64/16, točke 32–36.
(14)    Zadeva C-64/16, točke 40–41.