31.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 395/19


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.9077 – PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 395/04)

1.   

Komisija je 23. oktobra 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednja podjetja:

Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada),

Brookfield Asset Management Inc („Brookfield“, Kanada),

QuadReal Property Group Limited Partnership („QuadReal“, Kanada), ki ga obvladuje podjetje British Columbia Investment Management Corporation („BCI“, Kanada),

BREP Brazil Private Limited („BREP“, Singapur), ki ga obvladuje podjetje GIC Realty Private Limited („GIC Realty“, Singapur),

Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia („Brookfield Brazil Retail Fund“, Brazilija).

PSPIB, Brookfield, QuadReal in BREP pridobijo v smislu člena 3(1)(b) in člena 3(4) uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem Brookfield Brazil Retail Fund, ki ga trenutno obvladuje podjetje Brookfield.

Koncentracija se izvede na podlagi pogodbe.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za podjetje PSPIB: upravljanje pokojninskih naložb z diverzificiranim globalnim portfeljem, vključno z delnicami, obveznicami in drugimi vrednostnimi papirji s stalnim donosom, ter naložbe v zasebni kapital, nepremičnine, infrastrukturo, naravne vire in zasebni dolg,

—   za podjetje Brookfield: naložbe v nepremičnine, infrastrukturo, obnovljive vire energije in zasebni kapital,

—   za podjetje QuadReal: upravljanje nepremičnin in s tem povezane storitve za podjetje Columbia Investment Management Corporation,

—   za podjetje BREP: lastništvo nepremičnin, ki jih ima podjetje GIC Realty v imenu vlade Singapurja,

—   za podjetje Brookfield Brazil Retail Fund: posredno lastništvo in upravljanje nakupovalnih središč v Braziliji.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.9077 – PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.