Bruselj, 30.11.2018

COM(2018) 900 final

Drugi PREDLOG splošnega proračuna
Evropske unije
za proračunsko leto 2019

SPLOŠNI UVOD


DOKUMENTI

       

Drugi PREDLOG splošnega proračuna
Evropske unije
za proračunsko leto 2019

SPLOŠNI UVOD

PREDLOG SPLOŠNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2019

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Evropska komisija ob upoštevanju:

Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314 Pogodbe v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe Euratom,

Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 1 (v nadaljnjem besedilu: uredba o VFO) in zlasti člena 13 Uredbe,

Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju 2 ,

Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije 3 ,

Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 4 ,

prvotnega predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki ga je Komisija predložila 21. junija 2018 5 ,

stališča Sveta o prvotnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki ga je Svet sprejel 4. septembra 2018 6 ,

dopolnilnega pisma št. 1/2019 k prvotnemu predlogu splošnega proračuna za leto 2019, ki ga je Komisija predložila 16. oktobra 2018 7 ,

sprememb Evropskega parlamenta k stališču Sveta o prvotnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki jih je Evropski parlament sprejel 25. oktobra 2018 8 ,

Evropskemu parlamentu in Svetu predstavlja splošni uvod k drugemu predlogu splošnega proračuna za leto 2019.

Obenem je na voljo podroben pregled drugega predloga proračuna za leto 2019 po oddelkih na spletišču EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm ) v vseh jezikovnih različicah.

KAZALO

1.    Uvod    

2.    Večletni finančni okvir in drugi predlog proračuna za leto 2019    

2.1.    Zgornje meje večletnega finančnega okvira za proračun za leto 2019    

2.2.    Pregled drugega predloga proračuna za leto 2019    

3.    Ključni elementi drugega predloga proračuna    

3.1.    Horizontalna vprašanja    

3.1.1.    Decentralizirane agencije    

3.1.2.    Izvajalske agencije    

3.1.3.    Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi    

3.2.    Splošni pristop k odobritvam za prevzem obveznosti    

3.2.1.    Podrazdelek 1a – Konkurenčnost za rast in delovna mesta    

3.2.2.    Podrazdelek 1b – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija    

3.2.3.    Razdelek 2 – Trajnostna rast: naravni viri    

3.2.4.    Razdelek 3 – Varnost in državljanstvo    

3.2.5.    Razdelek 4 – Evropa v svetu    

3.2.6.    Razdelek 5 – Uprava    

3.2.7.    Posebni instrumenti: ESPG, rezerva za nujno pomoč in Solidarnostni sklad Evropske unije    

3.3.    Splošni pristop k odobritvam plačil    

3.4.    Rezerve    

3.5.    Spremembe nomenklature in proračunskih opomb    

3.5.1.    Proračunske opombe    

3.5.2.    Nomenklatura    

4.    Sklepne opombe    

5.    Drugi predlog proračuna za leto 2019 po razdelkih finančnega okvira in glavnih programih    

1.Uvod

Komisija je 21. junija 2018 predložila predlog proračuna za leto 2019 v vseh uradnih jezikih 9 . Svet je obravnavo predloga proračuna zaključil 4. septembra 2018, Evropski parlament pa je o svoji obravnavi glasoval 25. oktobra 2018. Komisija je 16. oktobra predložila dopolnilno pismo št. 1/2019 s posodobljenimi ocenami za leto 2019. Ker je Evropski parlament sprejel spremembe predloga proračuna, ki za Svet niso bile sprejemljive, je bil v skladu s členom 314(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) sklican sestanek spravnega odbora.

Spravni odbor se je sestajal 21 dni, med 30. oktobrom in 19. novembrom 2018. Čeprav je bil med razpravami dosežen znaten napredek, stališč Evropskega parlamenta in Sveta v tem obdobju ni bilo mogoče uskladiti, zlasti kar zadeva uporabo novega člena 15(3) finančne uredbe o ponovnem dajanju na razpolago odobritev, ki ustrezajo znesku sprostitev obveznosti, za raziskovalne projekte. Vendar sta se tako Evropski parlament kot tudi Svet 10 strinjala s predlogom spremembe proračuna št. 6/2018 11 .

Ker v spravnem odboru ni bil dosežen dogovor, Komisija zdaj v skladu s členom 314(8) PDEU predstavlja drugi predlog proračuna za leto 2019. Komisija poskuša s tem predlogom uskladiti stališči Evropskega parlamenta in Sveta, da zaradi časovnih omejitev ne bi bilo potrebno ponovno sestajanje v spravnem odboru. Če pred koncem leta 2018 dogovora o proračunu ne bo mogoče doseči, bo od 1. januarja 2019 začela veljati ureditev začasnih dvanajstin. To je postopek, določen v členu 315(1) PDEU, ki bi povzročil zamude pri izvajanju ključnih politik in programov, zlasti na področju kmetijstva, ter preprečil začetek vsakršnih novih dejavnosti.

Predlog Komisije za drugi predlog proračuna za leto 2019 glede na nujnost pravočasnega sprejetja proračuna za leto 2019 temelji na napredku, doseženem v spravnem odboru, v okviru katerega je bil veliki meri obnovljen prvotni predlog proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2019 12 , vključuje pa tudi nekaj pomembnih povečanj v odobritvah za prevzem obveznosti za ključne programe, ki prispevajo k rasti in delovnim mestom (kot sta Erasmus+ in pobuda za zaposlovanje mladih), ter nekaj zmanjšanj in prerazporeditev, zlasti v razdelku 4, predlaganih na obravnavah prvotnega predloga proračuna v Svetu in Evropskem parlamentu. Ciljno usmerjeno povečanje za program Obzorje 2020 se predlaga z uporabo člena 15(3) finančne uredbe. Skupna raven plačil je po spremembah v obveznostih in ponovnem uravnoteženju nekaterih predhodno zagotovljenih sredstev v letu 2018 nižja v primerjavi z ravnjo iz dopolnilnega pisma št. 1/2019.

2.Večletni finančni okvir in drugi predlog proračuna za leto 2019

2.1.Zgornje meje večletnega finančnega okvira za proračun za leto 2019

Zgornje meje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v večletnem finančnem okviru (VFO) 13 za določitev drugega predloga proračuna za leto 2019 so predstavljene v naslednji razpredelnici:

Razdelek

Zgornje meje VFO za leto 2019

v mio. EUR, v tekočih cenah

Odobritve za prevzem obveznosti

1.

Pametna in vključujoča rast

79 924,0

1a

Konkurenčnost za rast in delovna mesta

23 082,0

1b

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

56 842,0

2.

Trajnostna rast: naravni viri

60 344,0

od tega: Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila

43 881,0

3.

Varnost in državljanstvo

2 801,0

4.

Evropa v Svetu

10 268,0

5.

Uprava

10 786,0

od tega: upravni odhodki institucij

8 700,0

6.

Nadomestila

0,0

OBVEZNOSTI SKUPAJ

164 123,0

PLAČILA SKUPAJ

166 709,0

V večletnem finančnem okviru je skupna zgornja meja odobritev za prevzem obveznosti določena pri 164 123 milijonov EUR, kar je 1,00 % bruto nacionalnega dohodka (BND) EU. Zgornja meja odobritev plačil znaša 166 709 milijonov EUR, kar je 1,01 % BND.

2.2.Pregled drugega predloga proračuna za leto 2019

(odobritve za prevzem obveznosti (OPO) in odobritve plačil (OP) v mio. EUR, zaokroženi zneski v tekočih cenah)

Razdelek

Proračun

Drugi predlog proračuna

Razlika

Razlika

2018 (1)

2019

2019 – 2018

2019 – 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

OPO

OP

OPO

OP

OPO

OP

OPO

OP

1.

Pametna in vključujoča rast

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Zgornja meja

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurenčnost za rast in delovna mesta

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Zgornja meja

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

 

 

 

 

1b

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Zgornja meja

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Trajnostna rast: naravni viri

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Zgornja meja

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

Od tega: Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

–41,2

–70,9

–0,1 %

–0,2 %

Posebna zgornja meja

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

3.

Varnost in državljanstvo

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Zgornja meja

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Evropa v Svetu

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Zgornja meja

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Uprava

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Zgornja meja

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Od tega izravnano z varnostno rezervo

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Od tega: upravni odhodki institucij

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Posebna zgornja meja

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Od tega izravnano z varnostno rezervo

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Razlika do posebne zgornje meje

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Odobritve za razdelke 1 do 6

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Od tega v okviru varnostne rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgornja meja

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Od tega izravnano z varnostno rezervo

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Odobritve kot % BND (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Drugi posebni instrumenti(3)

698,5

551,2

577,2

411,5

–121,3

–139,7

–17,4 %

–25,3 %

Odobritve skupaj

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Odobritve kot % BND (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1)

Proračun za leto 2018 vključuje spremembe proračuna št. 1 do 5 in predlog spremembe proračuna št. 6.

(2)

Drugi predlog proračuna za leto 2019 temelji na napovedi BND, kakor je bila vključena v tehnično prilagoditev VFO, ki je bila sprejeta 23. maja 2018 (COM(2018) 282).

(3)

„Drugi posebni instrumenti“ vključujejo rezervo za nujno pomoč, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in Solidarnostni sklad Evropske unije.

Kar zadeva odobritve za prevzem obveznosti (vključno s posebnimi instrumenti), skupni odhodki, predlagani v drugem predlogu proračuna (PP) za leto 2019, znašajo 165 605,6 milijona EUR, kar ustreza 1,00 % BND in je za 4 909,2 milijona EUR več kot v letu 2018 (+ 3,1 %), če se upoštevajo spremembe proračuna št. 1 do 5/2018 in predlog spremembe proračuna št. 6/2018. Na splošno to pomeni, da ostaja skupna razlika do zgornje meje v okviru različnih zgornjih mej VFO v višini 1 291,1 milijona EUR, pri čemer so upoštevane uporaba skupne razlike do zgornje meje za obveznosti (1 464,7 milijona EUR), uporaba instrumenta prilagodljivosti (985,6 milijona EUR) ter izravnava uporabe varnostne rezerve za odhodke, povezane z migracijami, v letu 2017 (253,9 milijona EUR).

Kar zadeva odobritve plačil (vključno s posebnimi instrumenti), znašajo zahtevani skupni odhodki 148 198,9 milijona EUR, kar ustreza 0,90 % BND. To je povečanje za 3 431,0 milijona EUR v primerjavi z letom 2018 (+2,4 %), če se upoštevajo spremembe proračuna št. 1 do 5/2018 in predlog spremembe proračuna št. 6/2018. To pomeni, da ostaja razlika do zgornje meje VFO v višini 19 831,4 milijona EUR, pri čemer se upošteva učinek uporab instrumenta prilagodljivosti v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 (909,8 milijona EUR) na odobritve plačil za leto 2019.

Odobritve za prevzem obveznosti za razdelek Konkurenčnost za rast in delovna mesta (podrazdelek 1a) so določene na 23 145,4 milijona EUR. To je povečanje za 5,2 % v primerjavi z letom 2018, večinoma pa se nanaša na Instrument za povezovanje Evrope (IPE), Obzorje 2020, Erasmus in evropski program za razvoj obrambne industrije, pri čemer v tem razdelku ni več razlike do zgornje meje in bo potrebna uporaba skupne razlike do zgornje meje za obveznosti (63,4 milijona EUR). Odobritve plačil se povečajo za 2,1 % na 20 521,5 milijona EUR.

Za razdelek Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija (podrazdelek 1b) se odobritve za prevzem obveznosti povečajo za 3,0 % na 57 192,0 milijona EUR, pri čemer v tem razdelku ni več razlike do zgornje meje po uporabi skupne razlike do zgornje meje za obveznosti za financiranje pobude za zaposlovanje mladih (350,0 milijona EUR). Odobritve plačil se povečajo za 1,1 % na 47 035,4 milijona EUR.

Za razdelek Trajnostna rast: naravni viri (razdelek 2) se predlaga 59 642,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti. Ta raven odhodkov pomeni povečanje za 0,7 % v primerjavi z letom 2018, pri čemer ostaja znatna razlika do zgornje meje v višini 701,9 milijona EUR. Odobritve plačil znašajo 57 399,9 milijona EUR, kar pomeni povečanje za 2,4 % v primerjavi z letom 2018. Ob upoštevanju najnovejše posodobitve namenskih prejemkov znaša financiranje odhodkov, povezanih s trgom, in neposrednih pomoči 43 191,9 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 43 116,4 milijona EUR v odobritvah plačil.

V razdelku Varnost in državljanstvo (razdelek 3) se odobritve za prevzem obveznosti povečajo za 8,4 % na 3 786,6 milijona EUR, pri čemer v tem razdelku po uporabi instrumenta prilagodljivosti (985,6 milijona EUR) ni več razlike do zgornje meje. Odobritve plačil se povečajo za 18,3 % na 3 527,4 milijona EUR.

V razdelku Evropa v svetu (razdelek 4) se odobritve za prevzem obveznosti povečajo za 12,4 % na 11 319,3 milijona EUR (vključno z učinkom razširitve instrumenta za begunce v Turčiji), pri čemer v tem razdelku ni več razlike do zgornje meje in bo potrebna uporaba skupne razlike do zgornje meje za obveznosti (1 051,3 milijona EUR). Odobritve plačil se povečajo za 5,1 % na 9 358,3 milijona EUR.

Odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za razdelek Uprava (razdelek 5) za vse institucije skupaj, vključno z odhodki za pokojnine in evropske šole, se povečajo za 2,9 %, tako za obveznosti (9 943,0 milijona EUR) kot tudi za plačila (9 944,9 milijona EUR). Posledično znaša nerazporejena razlika do zgornje meje 589,1 milijona EUR, potem ko se izravna uporaba varnostne rezerve za odhodke, povezane z migracijami, v letu 2017 (253,9 milijona EUR).

3.Ključni elementi drugega predloga proračuna

Na splošno temelji drugi predlog proračuna na napredku, doseženem v spravnem odboru. Podrobnosti predlaganih sprememb glede na prvotni predlog proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2019, so opisane v nadaljevanju.

3.1.Horizontalna vprašanja

3.1.1.Decentralizirane agencije

Za decentralizirane agencije se predlaga, da se prispevek EU (v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil) in število delovnih mest določita na ravni iz prvotnega predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2019, z naslednjimi spremembami:

·V okviru podrazdelka 1a:

oAgencija za evropski GNSS (GSA, proračunski člen 02 05 11), za katero se predlaga dodelitev 5 dodatnih delovnih mest in povečanje ravni odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil za 357 500 EUR.

oEvropski organ za delo (ELA, proračunski člen 04 03 15), za katerega se predlaga zmanjšanje ravni odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil za 8 947 000 EUR.

oAgencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA, proračunski člen 09 02 03), za katero se predlaga povečanje ravni odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil za 400 000 EUR.

oOrgan evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC, proračunski člen 09 02 04), za katerega se predlaga dodelitev 2 dodatnih delovnih mest in povečanje ravni odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil za 143 000 EUR.

oEvropski bančni organ (EBA, proračunski člen 12 02 04), za katerega se predlaga zmanjšanje njegovega kadrovskega načrta za 2 delovni mesti.

oEvropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA, proračunski člen 12 02 05), za katerega se predlaga zmanjšanje njegovega kadrovskega načrta za 4 delovna mesta, raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil pa naj bi se zmanjšala za 1 100 000 EUR.

oEvropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA, proračunski člen 12 02 06), za katerega se predlaga zmanjšanje njegovega kadrovskega načrta za 23 delovnih mest, raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil pa naj bi se zmanjšala za 11 000 000 EUR.

·V okviru razdelka 3:

oAgencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol, proračunski člen 18 02 04), za katero se predlaga dodelitev 10 dodatnih delovnih mest in povečanje ravni odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil za 8 357 500 EUR.

oEvropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA, proračunski člen 18 02 07), za katero se predlaga povečanje ravni odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil za 4 000 000 EUR.

oEvropski azilni podporni urad (EASO, proračunski člen 18 03 02), za katerega se predlaga, da se odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil določijo na ravni, ki jo je predlagala Komisija v prvotnem predlogu proračuna. Evropska komisija bo pregledala zahteve Evropskega azilnega podpornega urada po financiranju za proračunsko leto 2019, ko bo sprejet zakonodajni predlog z dne 12. septembra 2018 o okrepitvi zmogljivosti Agencije na področju operativne podpore. Komisija bo po potrebi predlagala ustrezne proračunske predloge.

oEvropski urad za krepitev pravosodnega sodelovanja (Eurojust, proračunski člen 33 03 04), za katerega se predlaga dodelitev 5 dodatnih delovnih mest in povečanje ravni odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil za 357 500 EUR.

3.1.2.Izvajalske agencije

Za izvajalske agencije se predlaga, da se prispevek EU (v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil) in število delovnih mest določita na ravni iz prvotnega predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2019.

3.1.3.Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

Drugi predlog proračuna vključuje 75 pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov v skupni vrednosti 114,9 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, kar odraža obravnavo prvotnega predloga proračuna v Evropskem parlamentu.3.2.Splošni pristop k odobritvam za prevzem obveznosti

3.2.1. Podrazdelek 1a – Konkurenčnost za rast in delovna mesta

Za podrazdelek 1a se predlaga, da se odobritve za prevzem obveznosti določijo na ravni iz prvotnega predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2019, s spremembami, vključenimi v spodnjo razpredelnico:

v EUR

Proračunska vrstica / Program

Naslov

Povečanje v odobritvah za prevzem obveznosti

PP 2019 (vključno z DP1)

Drugi predlog proračuna za leto 2019

Razlika

1.1.12

Mednarodni termonuklearni poskusni reaktor (ITER)

–3 500 000

32 05 01 02

Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER – Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo (F4E)

354 658 200

351 158 200

–3 500 000

1.1.13

Evropski program za opazovanje Zemlje (Copernicus)

–17 500 000

02 06 01

Zagotavljanje operativnih storitev, ki temeljijo na vesoljskih opazovanjih in podatkih in situ (Copernicus)

189 755 000

188 255 000

–1 500 000

02 06 02

Vzpostavitev avtonomnega sistema Unije za opazovanje Zemlje (Copernicus)

686 315 000

670 315 000

–16 000 000

1.1.4

Konkurenčnost podjetij ter malih in srednjih podjetij (Cosme)

5 000 000

02 02 01

Spodbujanje podjetništva in izboljšanje konkurenčnosti podjetij Unije in njihovega dostopa na trge

128 039 000

130 039 000

2 000 000

02 02 02

Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in dolžniških instrumentov

221 430 000

224 430 000

3 000 000

1.1.5

Izobraževanje, usposabljanje in šport (Erasmus+)

200 000 000

15 02 01 01

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela

2 217 836 200

2 411 836 200

194 000 000

15 02 01 02

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropske mladine in udeležba mladih v evropskem demokratičnem življenju

169 070 000

175 070 000

6 000 000

1.1.6

Zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)

6 300 000

04 01 04 02

Odhodki za podporo programa za zaposlovanje in socialne inovacije

2 950 000

3 400 000

450 000

04 03 02 01

Progress – Podpora razvoju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju zaposlitvene in socialne politike Unije ter zakonodaje Unije o delovnih pogojih

77 373 225

78 873 225

1 500 000

04 03 02 02

EURES – Spodbujanje prostovoljne geografske mobilnosti delavcev in povečanje zaposlitvenih možnosti

28 626 491

32 976 491

4 350 000

1.1.DAG

Decentralizirane agencije

–20 146 500

02 05 11

Agencija za evropski GNSS

32 270 863

32 628 363

357 500

09 02 03

Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)

15 424 465

15 824 465

400 000

09 02 04

Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) – Urad

5 534 665

5 677 665

143 000

12 02 05

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

13 474 234

12 374 234

–1 100 000

12 02 06

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

38 235 160

27 235 160

–11 000 000

04 03 15

Evropski organ za delo (ELA)

11 071 650

2 124 650

–8 947 000

1.1.OTH

Drugi ukrepi in programi

227 000

04 03 01 03

Prost pretok delavcev, uskladitev sistemov socialne varnosti in ukrepov, ki se nanašajo na migrante, vključno z migranti iz tretjih držav

7 998 950

9 285 950

1 287 000

29 02 01

Zagotavljanje kakovostnih statističnih informacij, izvajanje novih metod priprave evropske statistike in krepitev partnerstva v okviru Evropskega statističnega sistema

73 245 000

72 185 000

–1 060 000

1.1.PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

72 258 000

1.1.SPEC

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji

–1 210 000

01 02 01

Usklajevanje, nadzor in obveščanje o ekonomski in monetarni uniji, vključno z eurom

12 000 000

11 730 000

–270 000

04 03 01 06

Obveščanje, posvetovanje in sodelovanje predstavnikov podjetij

7 903 000

7 103 000

–800 000

04 03 01 08

Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog

16 000 000

15 000 000

–1 000 000

06 02 05

Podporne dejavnosti na področju evropske prometne politike in pravic potnikov, vključno z dejavnostmi obveščanja

11 500 000

12 860 000

1 360 000

09 02 01

Opredelitev in izvajanje politike Unije na področju elektronskega komuniciranja

3 765 000

3 265 000

–500 000

Skupaj

241 428 500

Zato se predlaga, da se raven odobritev za prevzem obveznosti določi na 23 145,4 milijona EUR, pri čemer v podrazdelku 1a ni več razlike do zgornje meje za odhodke, ter se uporabi skupna razlika do zgornje meje za obveznosti v znesku 63,4 milijona EUR.

Zaradi sprostitev obveznosti v letu 2017 (412,8 milijona EUR), do katerih je prišlo zaradi celotne ali delne neizvedbe raziskovalnih projektov, in v skladu s členom 15(3) finančne uredbe 14 , ki se uporablja izključno za raziskave, Komisija predlaga, da se za okrepitev pilotne pobude o Evropskem svetu za inovacije v okviru instrumenta za MSP 15  v proračunski vrstici 08 02 08 znova dajo na razpolago odobritve za prevzem obveznosti v višini 100 milijonov EUR:

v EUR

Proračunska vrstica / Program

Naslov

Odobritve, ki se znova dajo na razpolago

1.1.31

Obzorje 2020

100 000 000

08 02 08

Instrument za MSP

100 000 000

Skupaj

100 000 000

Predlaga se, da se proračunska opomba ustrezno prilagodi.

3.2.2.Podrazdelek 1b – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

Za podrazdelek 1b se predlaga, da se odobritve za prevzem obveznosti določijo na ravni iz prvotnega predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2019, s spremembami, vključenimi v spodnjo razpredelnico:

v EUR

Proračunska vrstica / Program

Naslov

Povečanje v odobritvah za prevzem obveznosti

PP 2019 (vključno z DP1)

Drugi predlog proračuna za leto 2019

Razlika

1.2.31

Tehnična pomoč

–1 744 903

04 02 63 01

Evropski socialni sklad – Operativna tehnična pomoč

25 078 000

23 333 097

–1 744 903

1.2.5

Pobuda za zaposlovanje mladih (posebna dodatna sredstva)

116 666 667

04 02 64

Pobuda za zaposlovanje mladih

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

3 675 000

Skupaj

118 596 764

Zato se predlaga, da se raven odobritev za prevzem obveznosti določi na 57 192,0 milijona EUR, pri čemer v podrazdelku 1b ni več razlike do zgornje meje za odhodke, ter se uporabi skupna razlika do zgornje meje za obveznosti v znesku 350,0 milijona EUR.

3.2.3.Razdelek 2 – Trajnostna rast: naravni viri

Za razdelek 2 se predlaga, da se odobritve za prevzem obveznosti določijo na ravni iz prvotnega predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2019, s spremembami, vključenimi v spodnjo razpredelnico:

v EUR

Proračunska vrstica / Program

Naslov

Povečanje v odobritvah za prevzem obveznosti

PP 2019 (vključno z DP1)

Drugi predlog proračuna za leto 2019

Razlika

2.0.10

Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila

–237 500 000

05 02 06 99

Drugi ukrepi za oljčno olje

100 000

600 000

500 000

05 02 15 99

Drugi ukrepi za prašičje meso, perutnino, jajca, čebelarsko in druge proizvode živalskega izvora

13 000 000

28 000 000

15 000 000

05 03 01 10

Shema osnovnega plačila

16 464 000 000

16 211 000 000

–253 000 000

2.0.4

Okolje in podnebni ukrepi (LIFE)

4 000 000

07 02 01

Prispevki k bolj zelenemu in energetsko učinkovitejšemu gospodarstvu ter k razvoju in izvajanju politike in zakonodaje Unije na področju okolja

148 835 000

150 335 000

1 500 000

07 02 02

Zaustavitev in sprememba trenda izgube biotske raznovrstnosti

211 620 000

213 620 000

2 000 000

07 02 03

Podpora boljšemu okoljskemu upravljanju in obveščanju na vseh ravneh

47 500 000

48 000 000

500 000

2.0.PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

13 500 000

Skupaj

–220 000 000

Zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti se v celoti pripiše višjim namenskim prejemkom, ki izhajajo iz presežka EKJS z dne 31. oktobra 2018 in bodo krili vse potrebe sektorja, kot so bile posodobljene v dopolnilnem pismu št. 1/2019.

Zato se predlaga, da se raven obveznosti določi na 59 642,1 milijona EUR, tako da ostane razlika do zgornje meje za odhodke razdelka 2 v višini 701,9 milijona EUR.

3.2.4.Razdelek 3 – Varnost in državljanstvo

Za razdelek 3 se predlaga, da se odobritve za prevzem obveznosti določijo na ravni iz prvotnega predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2019, s spremembami, vključenimi v spodnjo razpredelnico:

v EUR

Proračunska vrstica / Program

Naslov

Povečanje v odobritvah za prevzem obveznosti

PP 2019 (vključno z DP1)

Drugi predlog proračuna za leto 2019

Razlika

3.0.11

Ustvarjalna Evropa

3 000 000

09 05 01

Podprogram MEDIA – Nadnacionalno in mednarodno delovanje ter spodbujanje nadnacionalnega kroženja in mobilnosti

117 260 000

120 260 000

3 000 000

3.0.2

Sklad za notranjo varnost

5 000 000

18 02 01 01

Podpora upravljanju meja in skupni vizumski politiki za olajšanje zakonitega potovanja

330 317 547

335 317 547

5 000 000

3.0.8

Hrana in krma

–8 000 000

17 04 01

Zagotavljanje višjega zdravstvenega statusa živali in visoke ravni varstva živali v Uniji

163 500 000

155 500 000

–8 000 000

3.0.DAG

Decentralizirane agencije

–42 285 000

18 02 04

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol)

128 789 065

137 146 565

8 357 500

18 02 07

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

291 350 509

295 350 509

4 000 000

18 03 02

Evropski azilni podporni urad (EASO)

149 032 843

94 032 843

–55 000 000

33 03 04

Urad Evropske unije za pravosodno sodelovanje (Eurojust)

37 316 059

37 673 559

357 500

3.0.PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

15 075 000

3.0.SPEC

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji

3 000 000

09 05 05

Multimedijske dejavnosti

20 346 000

23 546 000

3 200 000

16 03 01 03

Informacijski trgi

15 800 000

15 600 000

–200 000

Skupaj

–24 210 000

Zato se predlaga, da se raven obveznosti določi na 3 786,6 milijona EUR, pri čemer v razdelku 3 ni več razlike do zgornje meje za odhodke, ter se uporabi instrument prilagodljivosti v znesku 985,6 milijona EUR.

3.2.5.Razdelek 4 – Evropa v svetu

Za razdelek 4 se predlaga, da se odobritve za prevzem obveznosti določijo na ravni iz prvotnega predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2019, s spremembami, vključenimi v spodnjo razpredelnico:

v EUR

Proračunska vrstica / Program

Naslov

Povečanje v odobritvah za prevzem obveznosti

PP 2019 (vključno z DP1)

Drugi predlog proračuna za leto 2019

Razlika

4.0.1

Instrument za predpristopno pomoč (IPA II)

–138 700 000

05 05 04 02

Turčija – Podpora gospodarskemu, družbenemu in teritorialnemu razvoju in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom Unije

56 800 000

40 000 000

–16 800 000

22 02 01 01

Zahodni Balkan – Podpora političnim reformam in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom Unije

189 267 000

193 267 000

4 000 000

22 02 01 02

Zahodni Balkan – Podpora gospodarskemu, družbenemu in teritorialnemu razvoju in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom Unije

306 439 000

310 439 000

4 000 000

22 02 03 01

Turčija – Podpora političnim reformam in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom Unije

244 100 000

160 000 000

–84 100 000

22 02 03 02

Turčija – Podpora gospodarskemu, družbenemu in teritorialnemu razvoju in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom Unije

944 500 000

898 700 000

–45 800 000

4.0.10

Makrofinančna pomoč (MFA)

–15 000 000

01 03 02

Makrofinančna pomoč

42 000 000

27 000 000

–15 000 000

4.0.11

Jamstveni sklad za zunanje ukrepe

–48 222 935

01 03 06

Oblikovanje rezervacij Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

48 222 935

0

–48 222 935

4.0.2

Evropski instrument sosedstva

97 119 000

22 04 01 01

Sredozemske države – Človekove pravice, dobro upravljanje in mobilnost

125 838 308

133 923 308

8 085 000

22 04 01 02

Sredozemske države – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

629 108 985

668 160 985

39 052 000

22 04 01 03

Sredozemske države – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje sporov

415 324 409

423 718 409

8 394 000

22 04 01 04

Podpora mirovnemu procesu ter finančna pomoč Palestini in Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA)

308 811 939

329 811 939

21 000 000

22 04 02 01

Vzhodno partnerstvo – Človekove pravice, dobro upravljanje in mobilnost

241 931 953

250 016 953

8 085 000

22 04 02 02

Vzhodno partnerstvo – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

371 016 900

380 730 900

9 714 000

22 04 02 03

Vzhodno partnerstvo – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje konfliktov

12 231 062

12 770 062

539 000

22 04 20

Erasmus+ – Prispevki iz evropskega instrumenta za sosedstvo

84 544 000

86 794 000

2 250 000

4.0.3

Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI)

31 556 000

21 02 02

Sodelovanje z Azijo

810 388 665

794 388 665

–16 000 000

21 02 04

Sodelovanje z Bližnjim vzhodom

194 531 328

178 531 328

–16 000 000

21 02 07 01

Okolje in podnebni ukrepi

215 593 156

224 576 156

8 983 000

21 02 07 02

Trajnostna energija

95 819 181

99 412 181

3 593 000

21 02 07 03

Človekov razvoj

205 589 346

238 149 346

32 560 000

21 02 07 05

Migracije in azil

54 951 845

56 748 845

1 797 000

21 02 08 01

Civilna družba v razvoju

219 626 756

230 999 756

11 373 000

21 02 20

Erasmus+ – Prispevki iz instrumenta za razvojno sodelovanje

98 638 290

103 888 290

5 250 000

4.0.OTH

Drugi ukrepi in programi

2 000 000

13 07 01

Finančna podpora za spodbujanje gospodarskega razvoja turške ciprske skupnosti

33 122 000

35 122 000

2 000 000

4.0.PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

6 325 000

Skupaj

–64 922 935

Zato se predlaga, da se raven obveznosti določi na 11 319,3 milijona EUR, pri čemer v razdelku 4 ni več razlike do zgornje meje za odhodke, ter se uporabi skupna razlika do zgornje meje za obveznosti v znesku 1 051,3 milijona EUR.

3.2.6.Razdelek 5 – Uprava

Za razdelek 5 se predlaga, da se število delovnih mest v kadrovskih načrtih institucij in raven odobritev določita na ravni iz prvotnega predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2019, z naslednjimi izjemami:

·kar zadeva oddelek, ki se nanaša na Parlament, se njegova obravnava prvotnega predloga proračuna odobri ob upoštevanju prilagoditev, vključenih v dopolnilno pismo št. 1/2019 v zvezi z Organom za evropske politične stranke in evropske politične fundacije,

·kar zadeva oddelek, ki se nanaša na Svet, se njegova obravnava prvotnega predloga proračuna odobri,

·kar zadeva oddelek, ki se nanaša na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, se obravnava prvotnega predloga proračuna s strani Sveta odobri.

Poleg tega se predlagajo naslednje spremembe števila delovnih mest v kadrovskih načrtih in odobritvami, vključenimi v prvotni predlog proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2019, za naslednje institucije:

·v oddelku, ki se nanaša na Sodišče Evropske unije, se predlaga dodelitev 5 dodatnih delovnih mest 16 ter povečanje ravni odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil za 415 016 EUR (246 875 EUR v proračunski vrstici 1 2 0 0 Osebni prejemki in dodatki in 168 141 EUR v proračunski vrstici 2 1 0 0 – Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme),

·v oddelku, ki se nanaša na Evropsko službo za zunanje delovanje, se predlaga zmanjšanje ravni odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil za 3 050 000 EUR, kar je skupni rezultat predlaganega povečanja v višini 1 200 000 EUR v proračunski vrstici 2 2 1 4 Zmogljivost strateškega komuniciranja in predlaganih zmanjšanj za –4 250 000 EUR v naslednjih proračunskih vrsticah: 1 1 0 0 Osnovne plače (–3 280 000 EUR), 1 1 0 1 Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto (–10 000 EUR), 1 1 0 2 Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine zaposlenega (–840 000 EUR) in 1 1 0 3 Kritje socialnega zavarovanja (–120 000 EUR).

Kar zadeva učinek samodejne posodobitve plač od 1. julija 2018 (1,7 % namesto 2,0 %) na proračun za leto 2019, se predlaga, da se vključi v vse oddelke predloga proračuna, in sicer na naslednji način:

v EUR

Evropski parlament

–2 851 238

Evropski svet in Svet

–965 489

Evropska komisija (vključno s pokojninami)

–13 781 615

Sodišče Evropske unije

–891 000

Evropsko računsko sodišče

–359 000

Evropski ekonomsko-socialni odbor

–220 825

Evropski odbor regij

–160 594

Evropski varuh človekovih pravic

–26 880

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

–14 568

Evropska služba za zunanje delovanje

–911 839

Skupaj

–20 183 048Poleg tega so bila ugotovljena in predlagana dodatna zmanjšanja v višini 0,8 milijona EUR za vse institucije, razen za Evropski parlament, za odhodke, povezane z zgradbami, in sicer na naslednji način:

v EUR

Evropski svet in Svet

–20 052

Evropska komisija

–557 239

Sodišče Evropske unije

–77 689

Evropsko računsko sodišče

–482

Evropski ekonomsko-socialni odbor

–27 215

Evropski odbor regij

–20 008

Evropski varuh človekovih pravic

–2 287

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

–4 026

Evropska služba za zunanje delovanje

–41 002

Skupaj

–750 000

Zato se ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov (4,1 milijona EUR), predlaganih v oddelku 3.1.3 zgoraj, predlaga, da se raven odobritev za prevzem obveznosti določi na 9 943,0 milijona EUR, tako da ostane razlika do zgornje meje za odhodke razdelka 5 v višini 589,1 milijona EUR, in sicer po uporabi razlike v višini 253,9 milijona EUR za izravnavo uporabe varnostne rezerve v letu 2017.

3.2.7.Posebni instrumenti: ESPG, rezerva za nujno pomoč in Solidarnostni sklad Evropske unije

Za odobritve za prevzem obveznosti za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG), rezervo za nujno pomoč (EAR) in Solidarnostni sklad Evropske unije (EUSF) se predlaga, da se določijo na ravni iz prvotnega predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2019.

3.3.Splošni pristop k odobritvam plačil

Predlaga se, da se skupna raven odobritev plačil določi na ravni iz prvotnega predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2019, z naslednjimi spremembami:

1.Prvič, upošteva se predlagana raven odobritev za prevzem obveznosti za nediferencirane odhodke, za katere je predlagana raven odobritev plačil enaka ravni odobritev za prevzem obveznosti. To vključuje dodatno zmanjšanje odhodkov za kmetijstvo za 253,0 milijona EUR. Ta pristop se po analogiji uporablja tudi za prispevek EU decentraliziranim agencijam in Jamstvenemu skladu za zunanje ukrepe. Skupni učinek je predlagano zmanjšanje za 375,0 milijona EUR.

2.Za odobritve plačil za vse nove pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, vključene v drugi predlog proračuna, se predlaga, da se določijo v višini 50 % ustreznih odobritev za prevzem obveznosti ali na ravni, ki jo je predlagal Parlament v okviru svoje obravnave prvotnega predloga proračuna, pri čemer se izbere nižja raven. V primeru razširitve obstoječih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov se predlaga enaka raven odobritev plačil, kot je določena v prvotnem predlogu proračuna, čemur se doda 50 % ustreznih novih predlaganih odobritev za prevzem obveznosti, ali enaka raven, kot jo je predlagal Parlament v okviru svoje obravnave prvotnega predloga proračuna, pri čemer se izbere nižja raven. Skupni učinek je predlagano zmanjšanje za 57,5 milijona EUR.3.Spremembe v naslednjih proračunskih vrsticah so predlagane zaradi razvoja v zvezi z odobritvami za prevzem obveznosti za diferencirane odhodke:

v EUR

Proračunska vrstica / Program

Naslov

Povečanje v odobritvah za prevzem obveznosti

PP 2019 (vključno z DP1)

Drugi predlog proračuna za leto 2019

Razlika

1.1.12

Mednarodni termonuklearni poskusni reaktor (ITER)

–3 500 000

32 05 01 02

Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER – Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo (F4E)

366 696 185

363 196 185

–3 500 000

1.1.13

Evropski program za opazovanje Zemlje (Copernicus)

–12 500 000

02 06 01

Zagotavljanje operativnih storitev, ki temeljijo na vesoljskih opazovanjih in podatkih in situ (Copernicus)

140 000 000

139 000 000

–1 000 000

02 06 02

Vzpostavitev avtonomnega sistema Unije za opazovanje Zemlje (Copernicus)

472 000 000

460 500 000

–11 500 000

1.1.31

Obzorje 2020

30 000 000

08 02 08

Instrument za MSP

482 502 033

512 502 033

30 000 000

1.1.5

Izobraževanje, usposabljanje in šport (Erasmus+)

170 000 000

15 02 01 01

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela

2 096 100 000

2 261 000 000

164 900 000

15 02 01 02

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropske mladine in udeležba mladih v evropskem demokratičnem življenju

170 850 000

175 950 000

5 100 000

3.0.8

Hrana in krma

–6 500 000

17 04 01

Zagotavljanje višjega zdravstvenega statusa živali in visoke ravni varstva živali v Uniji

134 040 000

127 540 000

–6 500 000

4.0.1

Instrument za predpristopno pomoč (IPA II)

–90 000 000

05 05 04 02

Turčija – Podpora gospodarskemu, družbenemu in teritorialnemu razvoju in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom Unije

50 000 000

35 000 000

–15 000 000

22 02 03 01

Turčija – Podpora političnim reformam in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom Unije

150 719 568

105 719 568

–45 000 000

22 02 03 02

Turčija – Podpora gospodarskemu, družbenemu in teritorialnemu razvoju in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom Unije

708 080 653

678 080 653

–30 000 000

4.0.10

Makrofinančna pomoč (MFA)

–15 000 000

01 03 02

Makrofinančna pomoč

42 000 000

27 000 000

–15 000 000

Skupaj

72 500 000

4.V proračunski vrstici 01 04 05 se predlaga dodatno zmanjšanje odobritev plačil, pri čemer se predlaga, da se oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSI zmanjša za znesek, ki je bil predhodno zagotovljen v okviru prerazporeditve proračunskega organa (DEC) št. 22/2018, in sicer na naslednji način:

v EUR

Proračunska vrstica / Program

Naslov

PP 2019 (vključno z DP1)

Proračun 2019

Razlika

1.1.10

Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI)

–150 000 000

01 04 05

Oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSI

1 150 000 000

1 000 000 000

–150 000 000

Skupaj

–150 000 000

3.4.Rezerve

Predlaga se, da se rezerve določijo v skladu z obravnavo prvotnega predloga proračuna s strani Sveta, pri čemer se upoštevajo spremembe, predlagane v dopolnilnem pismu št. 1/2019, z naslednjimi spremembami:

·Za sprostitev sredstev iz rezerve v proračunski vrstici 18 03 01 01 se predlagajo naslednji pogoji:

„Znesek v višini 460 milijonov EUR, predviden v oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga v predlogu Komisije za prenovitev uredbe Dublin III (COM(2016) 270 final z dne 4. maja 2016), se uvrsti v rezervo do sprejetja navedenega zakonodajnega predloga. Ta rezerva se lahko sprosti s prerazporeditvijo v skladu s členom 30(2)(a) finančne uredbe po sprejetju temeljnega akta.

Če akt ne bo sprejet do 1. februarja 2019, lahko Komisija predloži enega ali več predlogov prerazporeditev v skladu s členom 31 finančne uredbe, da bi se lahko ta znesek uporabil na drugačen način v korist proračunske vrstice 18 03 01 01.“

Predlaga se, da se ustrezno spremeni proračunska opomba k proračunski postavki 18 03 01 01.

·Ker je bila 28. septembra 2018 sprejeta pravna podlaga za Evropsko skupno podjetje za visokozmogljivo računalništvo 17 , se predlaga, da se sprostijo rezerve v proračunskih vrsticah 09 03 05 31, 09 04 07 33 in 09 04 07 34.

3.5.Spremembe nomenklature in proračunskih opomb

3.5.1.Proračunske opombe

Poleg predlagane spremembe besedila proračunske opombe k členu 08 02 08 v oddelku 3.2.1 zgoraj se predlaga tudi, da se v drugi predlog proračuna vključijo spremembe, ki jih je Evropski parlament vnesel v besedilo proračunskih opomb v svoji obravnavi prvotnega predloga proračuna, razen tistih, ki se nanašajo na proračunske vrstice, navedene v spodnji razpredelnici. Pri tem se razume, da spremembe, ki jih je vnesel Evropski parlament, ne morejo spremeniti ali razširiti področja uporabe obstoječe pravne podlage ali posegati v upravno samostojnost institucij ter da se lahko ukrep krije iz razpoložljivih sredstev.

Proračunska vrstica

Naslov

02 02 77 40

Pilotni projekt – Satelitski širokopasovni dostop do interneta, da se šolam brez povezave zagotovi dostop do izobraževalnih multimedijskih vsebin

04 06 01

Spodbujanje socialne kohezije in zmanjšanje najhujših oblik revščine v Uniji

15 04 02

Podprogram Kultura – Podpiranje čezmejnih ukrepov ter spodbujanje nadnacionalnega kroženja in mobilnosti

18 02 01 02

Preprečevanje čezmejnega organiziranega kriminala in boj proti njemu ter boljše obvladovanje tveganj in kriz, povezanih z varnostjo

18 03 01 01

Krepitev in razvoj skupnega evropskega azilnega sistema ter krepitev solidarnosti in delitve odgovornosti med državami članicami

18 03 01 02

Podpora zakonitemu priseljevanju v Unijo in spodbujanje učinkovitega vključevanja državljanov tretjih držav ter izboljšanje poštenih in učinkovitih strategij vračanja

18 04 01 01

Evropa za državljane – Krepitev spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na ravni Unije

19 02 01

Odziv na krizne razmere in nastajajoče krizne razmere

21 02 01

Sodelovanje z Latinsko Ameriko

21 02 07 03

Človekov razvoj

21 02 08 01

Civilna družba v razvoju

33 02 01

Zagotavljanje varstva pravic in krepitev vloge državljanov

3.5.2.Nomenklatura

V zvezi s proračunsko nomenklaturo prvotnega predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2019, se predlaga, da se v drugem predlogu proračuna vanjo vključijo novi pilotni projekti in pripravljalni ukrepi z naslednjimi spremembami imena:

Proračunska vrstica

Naslov

02 04 77 07

Pripravljalni ukrep – Priprava novega programa EU GOVSATCOM

05 08 77 18

Pilotni projekt – Vzpostavitev operativnega programa za strukturiranje agroživilskih sektorjev, da se zaščiti predaja družinskih kmetij in trajnost lokalnega kmetijstva

4.Sklepne opombe

Z drugim predlogom proračuna za leto 2019, ki temelji na napredku, doseženem v spravnem odboru, poskuša Komisija ustvariti pogoje za hitro sprejetje proračuna za leto 2019, in sicer znotraj tesnega časovnega okvira pred koncem leta 2018.

S pravočasnim sprejetjem in začetkom veljavnosti proračuna za leto 2019 se bo zagotovilo pravilno izvajanje politik in programov Evropske unije. Komisija bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bi dosegla ta cilj.

5.Drugi predlog proračuna za leto 2019 po razdelkih finančnega okvira in glavnih programih

(odobritve za prevzem obveznosti (OPO) in odobritve plačil (OP) v mio. EUR, zaokroženi zneski v tekočih cenah)

Razdelek

Proračun

Drugi predlog proračuna

Razlika

Razlika

2018 (1)

2019

2019 / 2018

2019 / 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

OPO

OP

OPO

OP

OPO

OP

OPO

OP

1. Pametna in vključujoča rast

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Zgornja meja

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurenčnost za rast in delovna mesta

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Zgornja meja

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliki infrastrukturni projekti

1 814,4

1 826,2

1 959,4

2 142,0

145,0

315,8

8,0 %

17,3 %

 

Evropska satelitska navigacijska sistema (EGNOS in Galileo)

807,9

718,0

690,7

923,0

–117,1

205,0

–14,5 %

28,6 %

 

Mednarodni termonuklearni poskusni reaktor (ITER)

376,4

500,6

407,2

616,6

30,9

116,0

8,2 %

23,2 %

 

Evropski program za opazovanje Zemlje (Copernicus)

630,2

607,6

861,5

602,4

231,3

–5,2

36,7 %

–0,9 %

Jedrska varnost in razgradnja

141,1

152,4

143,9

158,1

2,8

5,8

2,0 %

3,8 %

Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI)

2 038,3

1 828,0

186,9

1 022,3

–1 851,4

–805,7

–90,8 %

–44,1 %

Skupni strateški okvir za raziskave in inovacije

11 568,1

11 216,9

12 535,1

11 341,8

967,0

124,9

8,4 %

1,1 %

 

Obzorje 2020

11 212,4

10 901,5

12 161,5

10 971,8

949,1

70,3

8,5 %

0,6 %

 

Program Euratoma za raziskave in usposabljanje

355,7

315,5

373,6

370,0

17,9

54,5

5,0 %

17,3 %

Konkurenčnost podjetij ter malih in srednjih podjetij (Cosme)

354,1

253,5

367,2

251,8

13,1

–1,6

3,7 %

–0,6 %

Izobraževanje, usposabljanje in šport (Erasmus+)

2 314,5

2 145,6

2 726,4

2 563,1

411,9

417,5

17,8 %

19,5 %

Zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)

131,7

118,5

136,1

118,4

4,3

–0,1

3,3 %

–0,1 %

Carina, Fiscalis in boj proti goljufijam

135,0

124,8

135,2

134,2

0,2

9,4

0,1 %

7,6 %

Instrument za povezovanje Evrope

2 748,4

1 523,0

3 764,0

1 701,2

1 015,6

178,3

37,0 %

11,7 %

 

Energetika

680,5

217,7

948,7

326,8

268,2

109,1

39,4 %

50,1 %

 

Prevoz

1 897,6

1 163,3

2 640,2

1 222,8

742,5

59,5

39,1 %

5,1 %

 

Informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT)

170,3

142,0

175,1

151,6

4,8

9,6

2,8 %

6,8 %

Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva

 

210,0

 

61,0

 

–149,0

–71,0 %

Evropska solidarnostna enota

42,8

33,2

143,3

119,6

100,5

86,3

235,0 %

259,8 %

Evropski program za razvoj obrambne industrije (EDIDP)

 

 

245,0

147,0

245,0

147,0

Drugi ukrepi in programi

176,4

152,6

194,4

164,7

17,9

12,2

10,2 %

8,0 %

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji

128,9

116,9

128,4

115,0

–0,5

–2,0

–0,4 %

–1,7 %

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

91,7

77,6

97,3

99,6

5,6

22,0

6,1 %

28,3 %

Decentralizirane agencije

314,1

316,2

382,9

381,7

68,8

65,5

21,9 %

20,7 %

1b

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Zgornja meja

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

 

 

 

 

Naložbe za rast in delovna mesta

50 798,0

43 447,4

52 357,5

43 736,6

1 559,5

289,2

3,1 %

0,7 %

 

Regionalna konvergenca (manj razvite regije)

27 012,3

23 387,6

27 875,2

24 042,3

863,0

654,7

3,2 %

2,8 %

 

Regije v prehodu

5 738,6

4 040,5

5 848,7

4 370,1

110,1

329,6

1,9 %

8,2 %

 

Konkurenčnost (bolj razvite regije)

8 426,8

7 394,1

8 648,9

7 441,5

222,1

47,4

2,6 %

0,6 %

 

Najbolj oddaljene in redko poseljene regije

226,5

169,0

231,0

176,4

4,5

7,4

2,0 %

4,4 %

 

Kohezijski sklad

9 393,8

8 456,3

9 753,6

7 706,3

359,8

–750,0

3,8 %

–8,9 %

Instrument za povezovanje Evrope (CEF) – prispevek Kohezijskega sklada

1 655,1

625,8

1 700,4

851,6

45,3

225,8

2,7 %

36,1 %

Evropsko teritorialno sodelovanje

1 934,3

1 234,7

1 973,0

1 190,6

38,7

–44,1

2,0 %

–3,6 %

Pobuda za zaposlovanje mladih (posebna dodatna sredstva)

350,0

600,0

350,0

631,5

 

31,5

 

5,3 %

Tehnična pomoč in inovativni ukrepi

230,3

199,6

239,7

212,7

9,4

13,1

4,1 %

6,6 %

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)

556,9

401,4

567,8

401,2

10,9

–0,2

2,0 %

0,0 %

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

7,7

18,5

3,7

11,2

–4,0

–7,3

–52,3 %

–39,5 %

2. Trajnostna rast: naravni viri

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Zgornja meja

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

 

Od tega: Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

–41,2

–70,9

–0,1 %

–0,2 %

Posebna zgornja meja

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

–41,2

–70,9

–0,1 %

–0,2 %

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

14 380,3

11 852,2

14 727,3

13 148,2

346,9

1 296,0

2,4 %

10,9 %

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

1 027,9

602,8

1 090,0

712,8

62,1

109,9

6,0 %

18,2 %

Okolje in podnebni ukrepi (LIFE)

522,8

316,1

558,1

341,6

35,3

25,5

6,7 %

8,1 %

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

15,6

17,7

13,5

19,6

–2,1

1,9

–13,5 %

10,7 %

Decentralizirane agencije

58,8

58,8

61,3

61,3

2,5

2,5

4,3 %

4,3 %

3. Varnost in državljanstvo

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Zgornja meja

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklad za migracije, azil in vključevanje

719,2

594,4

1 120,8

952,6

401,7

358,2

55,9 %

60,3 %

Sklad za notranjo varnost

720,0

481,2

533,5

663,7

–186,5

182,5

–25,9 %

37,9 %

Informacijski sistemi

26,3

13,2

0,1

 

–26,2

–13,2

–99,6 %

–100,0 %

Pravosodje

47,1

35,9

44,6

38,1

–2,5

2,3

–5,4 %

6,3 %

Pravice, enakost in državljanstvo

63,4

46,6

65,7

58,0

2,3

11,4

3,7 %

24,4 %

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite

33,2

34,3

149,6

81,7

116,3

47,4

349,8 %

138,3 %

Evropa za državljane

27,6

28,6

28,7

29,2

1,1

0,6

4,1 %

2,1 %

Hrana in krma

280,2

248,4

289,7

239,3

9,5

–9,1

3,4 %

–3,7 %

Zdravje

66,4

55,9

68,3

61,3

1,9

5,3

2,9 %

9,6 %

Potrošniki

28,0

23,1

29,3

23,6

1,3

0,5

4,6 %

2,2 %

Ustvarjalna Evropa

230,4

180,7

244,8

194,8

14,5

14,1

6,3 %

7,8 %

Instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji (IES)

200,0

220,6

0,3

69,5

–199,8

–151,0

–99,9 %

–68,5 %

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji

98,8

91,7

105,8

99,9

7,0

8,2

7,1 %

8,9 %

 

Od tega „Komunikacijski ukrepi“

73,4

72,3

77,1

74,0

3,7

1,7

5,1 %

2,3 %

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

12,7

17,9

15,1

18,3

2,4

0,3

19,2 %

1,9 %

Decentralizirane agencije

940,1

908,3

1 090,4

997,6

150,3

89,3

16,0 %

9,8 %

4. Evropa v Svetu

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Zgornja meja

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument za predpristopno pomoč (IPA II)

2 078,8

1 451,6

2 423,4

1 707,5

344,6

255,9

16,6 %

17,6 %

Evropski instrument sosedstva

2 436,6

2 278,0

2 677,3

2 060,3

240,6

–217,7

9,9 %

–9,6 %

Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI)

2 976,0

2 734,5

3 189,9

2 796,3

213,9

61,8

7,2 %

2,3 %

Instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami (PI)

140,2

100,7

154,0

99,6

13,8

–1,1

9,9 %

–1,1 %

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR)

192,8

169,3

196,7

159,3

3,9

–10,0

2,0 %

–5,9 %

Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP)

370,0

325,3

376,7

321,3

6,7

–4,0

1,8 %

–1,2 %

Humanitarna pomoč (HUMA)

1 085,4

1 095,0

1 651,8

1 603,0

566,4

508,1

52,2 %

46,4 %

Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP)

328,0

292,0

334,9

305,5

6,8

13,5

2,1 %

4,6 %

Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti (INSC)

33,0

45,5

33,6

41,5

0,7

–4,0

2,0 %

–8,8 %

Makrofinančna pomoč (MFA)

42,1

42,1

27,0

27,0

–15,1

–15,1

–35,8 %

–35,8 %

Jamstveni sklad za zunanje ukrepe

137,8

137,8

 

 

–137,8

–137,8

–100,0 %

–100,0 %

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite

16,1

15,5

23,5

20,7

7,4

5,2

46,1 %

33,6 %

Pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč

20,3

16,9

19,5

16,1

–0,8

–0,8

–3,9 %

–4,9 %

Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD)

25,0

25,0

25,0

25,0

 

 

 

 

Drugi ukrepi in programi

83,5

74,9

83,6

73,0

0,2

–1,9

0,2 %

–2,6 %

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji

74,4

67,6

75,5

73,7

1,1

6,1

1,5 %

9,1 %

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

8,9

14,4

6,3

8,1

–2,6

–6,3

–28,9 %

–43,7 %

Decentralizirane agencije

20,1

20,1

20,5

20,5

0,4

0,4

2,2 %

2,2 %

5. Uprava

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Zgornja meja

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Od tega izravnano z varnostno rezervo

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Od tega: upravni odhodki institucij

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Posebna zgornja meja

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Od tega izravnano z varnostno rezervo

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Pokojnine in evropske šole

2 085,6

2 085,6

2 195,7

2 195,7

110,1

110,1

5,3 %

5,3 %

 

Pokojnine

1 892,8

1 892,8

2 003,6

2 003,6

110,8

110,8

5,9 %

5,9 %

 

Evropske šole

192,8

192,8

192,1

192,1

–0,7

–0,7

–0,4 %

–0,4 %

Upravni odhodki institucij

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

 

Evropski parlament

1 950,2

1 950,2

1 996,4

1 996,4

46,1

46,1

2,4 %

2,4 %

 

Evropski svet in Svet

572,9

572,9

581,9

581,9

9,0

9,0

1,6 %

1,6 %

 

Evropska komisija

3 565,5

3 566,3

3 632,7

3 634,7

67,2

68,4

1,9 %

1,9 %

 

Sodišče Evropske unije

410,0

410,0

429,4

429,4

19,4

19,4

4,7 %

4,7 %

 

Evropsko računsko sodišče

146,0

146,0

146,9

146,9

0,9

0,9

0,6 %

0,6 %

 

Evropski ekonomsko socialni odbor

135,6

135,6

138,5

138,5

2,9

2,9

2,1 %

2,1 %

 

Evropski odbor regij

96,1

96,1

98,8

98,8

2,7

2,7

2,8 %

2,8 %

 

Evropski varuh človekovih pravic

10,6

10,6

11,3

11,3

0,7

0,7

6,1 %

6,1 %

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

14,4

14,4

16,6

16,6

2,2

2,2

15,2 %

15,2 %

 

Evropska služba za zunanje delovanje

678,5

678,5

694,8

694,8

16,3

16,3

2,4 %

2,4 %

Odobritve za razdelke

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Zgornja meja

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Od tega izravnano z varnostno rezervo

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Odobritve kot % BND (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Drugi posebni instrumenti (3)

698,5

551,2

577,2

411,5

–121,3

–139,7

–17,4 %

–25,3 %

 

Rezerva za nujno pomoč

344,6

344,6

351,5

351,5

6,9

6,9

2,0 %

2,0 %

 

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)

172,3

25,0

175,7

10,0

3,4

–15,0

2,0 %

–60,0 %

 

Solidarnostni sklad Evropske unije (EUSF)

181,6

181,6

50,0

50,0

–131,6

–131,6

–72,5 %

–72,5 %

Odobritve skupaj

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Odobritve kot % BND (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1) Proračun za leto 2018 vključuje spremembe proračuna št. 1 do 5 in predlog spremembe proračuna št. 6.

(2) Drugi predlog proračuna za leto 2019 temelji na napovedi BND, kakor je bila vključena v tehnično prilagoditev VFO, ki je bila sprejeta 23. maja 2018 (COM(2018) 282).

(1)      UL L 347, 20.12.2013.
(2)      UL C 373, 20.12.2013.
(3)      UL L 160, 7.6.2014.
(4)      UL L 193, 30.7.2018.
(5)      COM(2018) 600.
(6)      11737-C8-0410/2018.
(7)      COM(2018) 709.
(8)      P8_TA(2018)404.
(9)      COM(2018) 600.
(10)      Predlog spremembe proračuna št. 6/2018 je bil tudi del svežnja, o katerem se je razpravljalo v spravnem odboru, vendar je bilo njegovo sprejetje načrtovano za november, da bi se lahko upoštevale potrebne prilagoditve lastnih sredstev, zlasti saldov iz naslova DDV in BND, ki vplivata na zneske, ki jih je treba dati na razpolago na prvi delovni dan decembra 2018.
(11)      COM(2018) 704 z dne 12. oktobra 2018.
(12)      COM(2018) 709 z dne 16. oktobra 2018.
(13)      Navedeni zneski temeljijo na tehnični prilagoditvi finančnega okvira za leto 2019 v skladu z gibanjem BND, ki jo je Komisija sprejela 23. 5. 2018 (COM(2018) 282).
(14)      Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).
(15)      Evropski svet je junija 2018 pozval Komisijo, naj v preostalem obdobju programa Obzorje 2020 začne novo pilotno pobudo za prelomne inovacije. V sklepih Sveta je bilo navedeno: „Potrebujemo močnejši, bolj vključujoč inovacijski ekosistem, da bi spodbudili prelomne inovacije, ki ustvarjajo nove trge, in zagotovili celovito podporo podjetjem, tudi MSP, ki imajo disruptiven potencial, za uspešen prodor na globalne trge.“
(16)      1 delovno mesto AD za varstvo podatkov in 4 delovna mesta AD za informacijsko tehnologijo.
(17)

     Predlog uredbe Sveta, ki ga je Komisija predložila 11. januarja 2018, o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za visokozmogljivostno računalništvo (COM(2018) 8).