Bruselj, 22.2.2018

COM(2018) 155 final

PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 1
K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2018

priložen predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski


Evropska komisija ob upoštevanju:

Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314 Pogodbe v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe Euratom,

Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije 1 , in zlasti člena 41 Uredbe,

splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, sprejetega 30. novembra 2017 2 ,

Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga predlog spremembe proračuna št. 1 k splošnemu proračunu za leto 2018.

SPREMEMBE NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Spremembe načrta prihodkov in odhodkov po oddelkih so na voljo na portalu EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm ). Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb kot priloga v proračunskem formatu.

KAZALO

1.    Uvod    

2.    Financiranje iz dodelitev Solidarnostnega sklada EU za leti 2017 in 2018    

3.    Odobritve, zahtevane v proračunu za leto 2018    

4.    Zbirna razpredelnica po razdelkih večletnega finančnega okvira    

1.Uvod

Predlog spremembe proračuna (PSP) št. 1 za leto 2018 je priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije v višini 104 166 951 EUR za zagotovitev pomoči Grčiji zaradi potresov na Lezbosu, Franciji zaradi orkanov na Saint-Martinu in Guadeloupu ter Portugalski in Španiji zaradi gozdnih požarov v regiji Centro in Galiciji v letu 2017 3 .

V PSP št. 1/2018 se predlaga vknjižba potrebnih odobritev v splošni proračun za leto 2018, tako v obveznostih kot v plačilih, potem ko se odštejejo že izplačana predplačila Grčiji, Franciji in Portugalski (6 520 846 EUR).

2.    Financiranje iz dodelitev Solidarnostnega sklada EU za leti 2017 in 2018

V skladu s členom 10(1) uredbe o večletnem finančnem okviru 4 je skupni znesek, ki je bil na voljo za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada EU v začetku leta 2018, znašal 421 142 057 EUR, kar je vsota preostalih dodeljenih sredstev za leto 2018 v višini 280 371 754 EUR (tj. 574 342 834 EUR minus 293 971 080 EUR, kolikor je že bilo uporabljeno v letu 2017 5 ), čemur se prištejejo preostala dodeljena sredstva za leto 2017 v višini 140 770 303 EUR, ki so ostala neporabljena in so bila prenesena v leto 2018.

Znesek, ki se lahko uporabi na tej stopnji leta 2018, je 277 556 348 EUR. To ustreza skupnemu znesku, ki je bil na voljo za uporabo iz Solidarnostnega sklada EU v začetku leta 2018 (421 142 057 EUR), od česar se odšteje zadržani znesek v višini 143 585 709 EUR, da se spoštuje obveznost glede zadržanja 25 % sredstev, dodeljenih v letu 2018, do 1. oktobra 2018, kot je določeno v členu 10(1) uredbe o večletnem finančnem okviru.

3.Odobritve, zahtevane v proračunu za leto 2018

Ob upoštevanju zneska 6 520 846 EUR, ki je bil za te zadeve Solidarnostnega sklada EU že izplačan kot predplačilo, Komisija predlaga spremembo proračuna za leto 2018, tako da se poveča proračunska vrstica 13 06 01 „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“ za 97 646 105 EUR, in sicer tako v odobritvah za prevzem obveznosti kot tudi v odobritvah plačil (glej spodnjo razpredelnico).

Zneski v EUR

Proračunska vrstica

Postavka

Odobritve za prevzem obveznosti

Odobritve plačil

13 06 01

Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo

97 646 105

97 646 105

Skupaj    

97 646 105

97 646 105

4.Zbirna razpredelnica po razdelkih večletnega finančnega okvira

Razdelek

Proračun za leto 2018

Predlog spremembe proračuna št. 1/2018

Proračun za leto 2018

 

(vključno s PSP št. 1/2018)

OPO

OP

OPO

OP

OPO

OP

1.

Pametna in vključujoča rast

77 533 697 652

66 624 486 101

77 533 697 652

66 624 486 101

Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Zgornja meja

76 420 000 000

 

 

76 420 000 000

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

1a

Konkurenčnost za rast in delovna mesta

22 001 452 724

20 097 167 844

 

 

22 001 452 724

20 097 167 844

Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti

762 452 724

 

 

 

762 452 724

 

Zgornja meja

21 239 000 000

 

 

 

21 239 000 000

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

1b

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

55 532 244 928

46 527 318 257

 

 

55 532 244 928

46 527 318 257

Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti

351 244 928

 

 

 

351 244 928

 

Zgornja meja

55 181 000 000

 

 

 

55 181 000 000

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

2.

Trajnostna rast: naravni viri

59 285 323 122

56 083 793 633

 

 

59 285 323 122

56 083 793 633

Zgornja meja

60 267 000 000

 

 

 

60 267 000 000

 

Razlika do zgornje meje

981 676 878

 

 

 

981 676 878

 

Od tega: Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila

43 234 516 899

43 188 677 466

 

 

43 234 516 899

43 188 677 466

Posebna zgornja meja

44 163 000 000

 

 

 

44 163 000 000

 

Razlika do zgornje meje EKJS

927 833 101

 

 

 

927 833 101

 

3.

Varnost in državljanstvo

3 493 241 199

2 980 707 175

 

 

3 493 241 199

2 980 707 175

Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti

837 241 199

 

 

 

837 241 199

 

Zgornja meja

2 656 000 000

 

 

 

2 656 000 000

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

4.

Evropa v svetu

9 568 842 411

8 906 075 154

 

 

9 568 842 411

8 906 075 154

Zgornja meja

9 825 000 000

 

 

 

9 825 000 000

 

Razlika do zgornje meje

256 157 589

 

 

 

256 157 589

 

5.

Uprava

9 665 513 627

9 666 318 627

 

 

9 665 513 627

9 666 318 627

Zgornja meja

10 346 000 000

 

 

 

10 346 000 000

 

Od tega izravnano z varnostno rezervo

–318 000 000

 

 

 

–318 000 000

 

Razlika do zgornje meje

362 486 373

 

 

 

362 486 373

 

Od tega: upravni odhodki institucij

7 579 920 627

7 580 725 627

 

 

7 579 920 627

7 580 725 627

Posebna zgornja meja

8 360 000 000

 

 

 

8 360 000 000

 

Od tega izravnano z varnostno rezervo

–318 000 000

 

 

 

–318 000 000

 

Razlika do zgornje meje

462 079 373

 

 

 

462 079 373

 

6.

Nadomestila

 

 

Zgornja meja

 

 

 

 

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

 

Negativna rezerva

 

 

Skupaj

159 546 618 011

144 261 380 690

159 546 618 011

144 261 380 690

Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti

837 241 199

678 340 197

 

837 241 199

678 340 197

Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Od tega v okviru varnostne rezerve

 

 

 

Zgornja meja

159 514 000 000

154 565 000 000

 

159 514 000 000

154 565 000 000

Od tega izravnano z varnostno rezervo

–318 000 000

 

 

–318 000 000

 

Razlika do zgornje meje

1 600 320 840

10 981 959 507

 

1 600 320 840

10 981 959 507

 

Drugi posebni instrumenti

566 902 000

419 600 000

97 646 105

97 646 105

664 548 105

517 246 105

Vse skupaj

160 113 520 011

144 680 980 690

97 646 105

97 646 105

160 211 166 116

144 778 626 795

(1)    UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2)    UL L XX, XX.2.2018.
(3)      COM(2018) 150 z dne 22. februarja 2018.
(4)      Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).
(5)

   Sklep (EU) 2017/1599 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2017 o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji.