5.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/4


Povzetek sklepa Komisije

z dne 21. junija 2017

v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP

(Zadeva AT.40013 – Sistemi osvetlitve)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4100)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2017/C 333/04)

Komisija je 21. junija 2017 sprejela sklep v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP. Komisija v skladu z določbami člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003  (1) v tem povzetku objavlja imena strank in glavno vsebino sklepa, vključno z vsemi naloženimi sankcijami, ob upoštevanju pravnega interesa podjetij do varovanja poslovnih skrivnosti.

1.   UVOD

(1)

Sklep zadeva enotno in trajajočo kršitev člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP.

(2)

Naslovljen je na naslednje subjekte: Valeo S.A., Valeo Service SAS in Valeo Vision SAS (v nadaljnjem besedilu skupaj: Valeo); Magneti Marelli S.p.A. in Automotive Lighting Reutlingen GmbH (v nadaljnjem besedilu skupaj: Automotive Lighting) in Hella KGaA Hueck & Co. (v nadaljnjem besedilu: Hella) (imenovani tudi „stranke“ ali posamično „stranka“).

(3)

Proizvodi, ki jih zadeva kršitev, so avtomobilski sistemi osvetlitve. Naslovniki tega sklepa so sodelovali pri vrsti protikonkurenčnih stikov v zvezi z originalnimi rezervnimi deli po koncu proizvodne serije, ki so vključevali tudi stike glede cen in nekaterih drugih trgovinskih pogojev.

2.   OPIS ZADEVE

2.1   Postopek

(4)

Zadeva se je začela po tem, ko je podjetje Valeo januarja 2012 zaprosilo za imuniteto. Julija 2012 je Komisija opravila nenapovedane inšpekcijske preglede v skladu s členom 20(4) Uredbe (ES) št. 1/2003, temu pa so sledili številni zahtevki za informacije na podlagi člena 18(2) Uredbe (ES) št. 1/2003 in točke 12 obvestila o prizanesljivosti (2).

(5)

Podjetje Automotive Lighting je nato avgusta 2012 vložilo prijavo zaradi prizanesljivosti. Podjetje Hella je prijavo zaradi prizanesljivosti vložilo septembra 2012.

(6)

Postopki so bili sproženi 18. maja 2016 z namenom, da se s strankami začnejo pogovori o poravnavi. Po tem so vse stranke Komisiji predložile uradno vlogo za poravnavo v skladu s členom 10a(2) Uredbe (ES) št. 773/2004 (3).

(7)

Komisija je 10. maja 2017 sprejela obvestilo o nasprotovanju, naslovljeno na stranke. Vse stranke so na obvestilo o nasprotovanju odgovorile s potrditvijo, da vsebina obvestila ustreza vsebini njihovih vlog za poravnavo in da ostajajo zavezane sodelovanju v postopku poravnave.

(8)

Svetovalni odbor za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje je 20. junija 2017 izdal pozitivno mnenje.

(9)

Komisija je ta sklep sprejela 21. junija 2017.

2.2   Trajanje

(10)

Naslednja podjetja so kršila člen 101 Pogodbe in člen 53 Sporazuma EGP s tem, ko so bila v spodaj navedenih obdobjih udeležena v protikonkurenčnih ravnanjih, povezanih z dobavo avtomobilskih sistemov osvetlitve:

Podjetje

Trajanje

Za Valeo:

7. julij 2004 – 25. oktober 2007

Automotive Lighting

7. julij 2004 – 25. oktober 2007

Hella

1. januar 2006 – 25. oktober 2007

2.3   Povzetek kršitve

(11)

Sklep zajema dobavo avtomobilskih sistemov osvetlitve (v nadaljnjem besedilu: sistemi osvetlitve) v EGP od 7. julija 2004 do 25. oktobra 2007 z različnimi začetnimi datumi za vsako posamezno stranko. Skupno trajanje kršitve je torej 3 leta in 3 mesece.

(12)

Proizvodi, ki jih zajema kartel, so sistemi osvetlitve, ki vključujejo žaromete, luči za dnevno vožnjo, zadnje luči in visoko pozicionirane zavorne luči, meglenke in pomožne luči. Sisteme osvetlitve prodajajo dobavitelji za opremljanje novih vozil ali na poprodajnem trgu kot rezervne ali nadomestne dele. Kartel je zajemal dobavo sistemov osvetlitve v EGP na poprodajnem trgu originalnih rezervnih delov po koncu proizvodne serije.

(13)

Kartel je vključeval vrsto protikonkurenčnih stikov v zvezi s cenami in nekaterimi drugimi pogoji poslovanja. Tajni pogovori so zadevali strategije glede ponudbe in pogajanj, status pogajanj s kupci glede povišanja cen, stališče strank do posameznih kupcev, kar zadeva cenovne modele originalnih rezervnih delov, cenovna povpraševanja kupcev ter izmenjavo informacij o obetih in trendih v panogi originalnih rezervnih delov.

(14)

Poleg tega so se stranke dogovorile, da mora biti njihov cilj povišanje cene po koncu proizvodne serije in so se usklajevale glede načrtovanega konca razpoložljivosti rezervnih delov v skladu s pogodbo po koncu proizvodne serije.

(15)

Kartel je večinoma deloval na podlagi dvostranskih stikov, vendar je bil organiziran vsaj eden večstranski stik. V geografskem smislu so protikonkurenčni pogovori potekali v EGP, predvsem v Franciji ali Nemčiji. Med letoma 2004 in 2006 so stranke postopoma širile svoje protikonkurenčne stike, da bi vključile prodajo vsem proizvajalcem originalne opreme, ki so bili kupci strank v EGP v letu 2007.

2.4   Naslovniki

(16)

Komisija v sklepu šteje za odgovorne naslednje pravne subjekte:

(a)

Valeo S.A., Valeo Service SAS in Valeo Vision SAS, solidarno odgovorni;

(b)

Magneti Marelli S.p.A. in Automotive Lighting Reutlingen GmbH, solidarno odgovorni; ter

(c)

Hella KGaA Hueck & Co.

2.5   Pravna sredstva

(17)

Za sklep se uporabljajo Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 (4).

2.5.1   Osnovni znesek globe

(18)

Da bi se bolje odražal dejanski vpliv kartela, se kot osnova za izračun osnovnega zneska naloženih glob uporablja približek letne vrednosti prodaje (na podlagi dejanske vrednosti prodaje originalnih rezervnih delov sistemov osvetlitve po koncu proizvodne serije v EGP s strani podjetij v zadevnem obdobju udeležbe v kršitvah).

(19)

Ob upoštevanju narave kršitve in njenega geografskega obsega (EGP) je odstotek, ki se uporablja za spremenljivi znesek glob in dodatni znesek (v nadaljnjem besedilu: vstopna pristojbina), določen na 16 % vrednosti prodaje za kršitev.

(20)

Spremenljivi znesek se pomnoži s številom let oziroma deli let udeležbe strank v kršitvi, tako da se za vsako posamezno podjetje v celoti upošteva trajanje udeležbe v kršitvi. Komisija upošteva dejansko trajanje udeležbe strank pri kršitvi na podlagi celih let, mesecev in dni.

(21)

Glede na to, da se je področje ravnanja, kar zadeva proizvajalce originalne opreme v vlogi kupcev, ki jih je prizadela kršitev, postopoma razširilo z več proizvajalcev originalne opreme na vse proizvajalce originalne opreme, ki so bili kupci strank v EGP v letu 2007, so bile opredeljene tri različne skupine kupcev, za katere se vrednost prodaje izračunana ločeno, pri čemer se uporabijo različni množitelji trajanja.

2.5.2   Prilagoditve osnovnega zneska

(22)

V tem sklepu se ne uporabljajo nobene oteževalne ali olajševalne okoliščine. V tem sklepu se za nobeno od strank ne uporablja noben odvračilni množitelj.

2.5.3   Uporaba omejitve na 10 % prometa

(23)

Nobena izračunana globa ne presega 10 % celotnega prometa posameznega podjetja v poslovnem letu pred datumom sklepa.

2.5.4   Uporaba obvestila o prizanesljivosti iz leta 2006: znižanje glob

(24)

Valeo je bilo prvo podjetje, ki je predložilo informacije in dokaze, izpolnilo pogoje iz točke 8(a) obvestila o prizanesljivosti iz leta 2006 in se mu tako podeli imuniteta pred globami.

(25)

Automotive Lighting je bilo prvo podjetje, ki je izpolnilo zahteve iz točk 24 in 25 obvestila o prizanesljivosti iz leta 2006 in se mu odobri znižanje globe za 35 %.

(26)

Hella je bilo drugo podjetje, ki je izpolnilo zahteve iz točk 24 in 25 obvestila o prizanesljivosti in se mu odobri znižanje globe za 20 %.

2.5.5   Uporaba obvestila o poravnavi:

(27)

Na podlagi uporabe obvestila o poravnavi se znesek glob, naloženih podjetjema Automotive Lighting in Hella, zmanjša za dodatnih 10 %.

3.   SKLEP

(28)

V skladu s členom 23(2) Uredbe (ES) št. 1/2003 se naložijo naslednje globe:

(a)

Valeo: 0 EUR

(b)

Automotive Lighting: 16 347 000 EUR

(c)

Hella: 10 397 000 EUR.


(1)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1.

(2)  Obvestilo Komisije o imuniteti pred globami in znižanju glob v kartelnih zadevah (UL C 298, 8.12.2006, str. 17).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL L 123, 27.4.2004, str. 18).

(4)  UL C 210, 1.9.2006, str. 2.