30.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 286/11


Objava zahtevka za odobritev manjše spremembe v skladu z drugim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

(2017/C 286/08)

Evropska komisija je odobrila to manjšo spremembo v skladu s tretjim pododstavkom člena 6(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 664/2014 (1).

ZAHTEVEK ZA ODOBRITEV MANJŠE SPREMEMBE

Zahtevek za odobritev manjše spremembe v skladu z drugim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta  (2)

„MONTASIO“

EU št.: PDO-IT-02251 – 21.12.2016

ZOP ( X ) ZGO ( ) ZTP ( )

1.   Skupina vložnikov in pravni interes

Consorzio per la tutela del Formaggio Montasio

Vicolo Resia, 1/2

33033 Codroipo (UD)

ITALIJA

Telefon: +39 0432912052

E-naslov: info@formaggiomontasio.net

Consorzio per la tutela del Formaggio Montasio (Konzorcij za zaščito sira „Montasio“) sestavljajo proizvajalci sira „Parmigiano-Reggiano“ in je pooblaščen za vložitev zahtevka za spremembo na podlagi člena 13(1) Odloka ministrstva za kmetijske, živilske in gozdarske politike št. 12511 z dne 14. oktobra 2013.

2.   Država članica ali tretja država

Italija

3.   Postavka v specifikaciji proizvoda, na katero se sprememba nanaša

Opis proizvoda

Dokazilo o poreklu

Metoda proizvodnje

Povezava

Označevanje

Drugo (Navedite.)

4.   Vrsta sprememb

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, ki se šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 in zaradi katere ni potrebna sprememba objavljenega enotnega dokumenta.

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, ki se šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 in zaradi katere je potrebna sprememba objavljenega enotnega dokumenta.

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, za katero enotni dokument (ali enakovredni dokument) ni bil objavljen, pri čemer se sprememba šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZTP, ki se šteje za manjšo v skladu s četrtim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

5.   Spremembe

Opis proizvoda

Nekoliko so bili spremenjeni parametri v zvezi s težo in premerom hlebca.

Sedanje besedilo:

„teža: 6 do 8 kg;

premer: 30 do 35 cm;“

Spremenjeno besedilo:

„teža: 5,5 do 8 kg;

premer: 27 do 35 cm;“

Modeli, ki se uporabljajo za proizvodnjo sira „Montasio“ od začetka delovanja Konzorcija leta 1986, imajo premer od 30 do 35 cm. V vseh teh letih se je vedno uporabljal model največje velikosti, teža in premer sira „Montasio“ na 60. dan zorenja, navedena v specifikaciji, pa sta v skladu s to uporabo. Če se uporabijo modeli najmanjše velikosti (30 cm), je premer hlebcev neizogibno manjši od 30 cm in teža, ki ob proizvodnji znaša približno 6,5 kg, pade pod 6 kg, saj se teža sira „Montasio“ v času od 24. ure po proizvodnji pa do 60. dne zorenja zmanjša za približno 15 %.

Hlebci, proizvedeni z uporabo modelov najmanjše predvidene velikosti, bi po eni strani zadovoljili neposredne kupce, ki cenijo hlebce manjših velikosti, po drugi strani pa velike trgovce, saj bi bolj ustrezali zahtevam pakiranja predpakiranih proizvodov.

Ta sprememba se šteje za manjšo, saj predvidena sprememba parametrov ne vpliva na naslednje faze predelave, na zorenje in zlasti na značilnosti končnega proizvoda, ki ostajajo enaki kot v specifikaciji.

Metoda proizvodnje

Nekoliko je preoblikovano besedilo odstavka v zvezi s kakovostjo krme za krave.

Sedanje besedilo: „Prepovedana je krma, za katero se v sirarski tradiciji šteje, da zavira usirjenje, kot je krma z močvirnatih zemljišč ali zemljišč ob cestah z gostim prometom. Prav tako niso dovoljeni vrtnine, sadje in ogrščica ter stranski proizvodi iz predelave riža, moke živalskega izvora, industrijska medicirana krma, sveža, mokra ali silirana pesna pulpa, stranski proizvodi iz piva ali destiliranih proizvodov, silirana krma (razen siliranega sena in koruze) in fermentirane snovi iz industrijske predelave sadja, pese, piva in destiliranih proizvodov.“

Spremenjeno besedilo: „Prepovedani sta industrijska medicirana krma in moka živalskega izvora, in sicer kot taki in kot sestavini druge krme. Prav tako ni dovoljena naslednja sveža krma: vrtnine, sadje in ogrščica, stranski proizvodi iz predelave riža, pesna pulpa ter stranski proizvodi iz predelave piva, sadja in na splošno destiliranih proizvodov. Dovoljena je uporaba siliranega sena, silirane koruze in siliranih žit.“

Namen spremembe je bil jasno in nedvoumno poudariti prepoved industrijske medicirane krme in moke živalskega izvora v vseh oblikah. Podrobno je določeno, da se sveži stranski proizvodi, ki izhajajo iz predelave vrtnin, sadja itn. in ki lahko fermentirajo, ne morejo uporabiti kot taki.

Uporaba silaže je razširjena na žita; ta proizvod namreč nadomešča tradicionalno silirano koruzo, saj je manj podvržen okužbi z aflatoksini in zato bolj zdrav tako za krave kot tudi za proizvodnjo mleka. Poleg tega je črtan splošen sklic na krmo, ki zavira usirjenje, saj se ta opredelitev ni štela za skladno s specifikacijo in se je natančna ocena inovacij v zadevnem sektorju zdela koristnejša za ugotavljanje in oceno sprememb v prehrani krav.

Navedene spremembe ne spreminjajo kakovosti mleka, ki se uporablja za pridobivanje sira „Montasio“, zato se štejejo za manjše.

Nekoliko je spremenjen tudi predpredzadnji odstavek člena 5(11) specifikacije, da je določba jasnejša in ne dopušča različnih razlag.

Sedanje besedilo: „Sir ‚Montasio‘ se lahko po najmanj 60 dneh zorenja trži v celih hlebcih ali v kosih.“

Spremenjeno besedilo: „Sir ‚Montasio‘ je namenjen za potrošnjo po najmanj 60 dneh zorenja. Sir ‚Montasio‘ se lahko vnaprej pakira, razreže itn. po najmanj 60 dneh zorenja.“

Namen spremembe je bil pojasniti, da gre pri trženju sira „Montasio“ za trženje, namenjeno neposrednemu potrošniku, in ne za trženje, ki je prej potekalo med subjekti v verigi proizvodnje sira, „ki bi lahko dobil označbo ‚Montasio‘“.

Poleg tega se je želelo jasno navesti, da se lahko predpakiranje, rezanje na kose ali kocke, ribanje itn. izvedejo samo na siru „Montasio“, ki je zorel najmanj 60 dni.

Črtan je zadnji odstavek člena 5(11) specifikacije, ki se nanaša na ribani sir.

Sedanje besedilo:

„Sir z ZOP ‚Montasio‘ se riba, potem ko je zorel najmanj 12 mesecev ter je drobljiv, slamnato rumene barve in z malo očesci, ki so zelo majhna.“

To zdaj zastarelo omejitev o načinih uporabe sira „Montasio“, ki je bila očitno namenjena potrošniku, se zdi primerno črtati, saj se meni, da je izbiro načina potrošnje in uporabe sira treba prepustiti potrošniku, tudi zaradi sprememb okusa in navad v zadnjih letih.

ENOTNI DOKUMENT

„MONTASIO“

EU št.: PDO-IT-02251 – 21.12.2016

ZOP ( X ) ZGO ( )

1.   Ime

„Montasio“

2.   Država članica ali tretja država

Italija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.3 Siri

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

„Montasio“ je sir iz kravjega mleka s srednje dolgim ali dolgim zorenjem, valjaste oblike z ravnim ali skoraj ravnim obodom in ravnima ali rahlo izbočenima osnovnima ploskvama. Proizvaja se iz nepasteriziranega mleka in izključno na podlagi naravnega mlečnega cepiva ali odobrenih fermentov. Zorenje traja najmanj 60 dni, pri čemer se vsebnost vlage na podlagi vzorcev preveri 10. in 60. dan zorenja. Značilnosti sira z ZOP „Montasio“ morajo biti ob 60. dnevu zorenja naslednje: največja vsebnost vlage: 36,72 % ali manj; vsebnost maščob v suhi snovi: najmanj 40 %; teža: 5,5 do 8 kg; premer: 27 do 35 cm; obod: največ 8 cm; skorja: gladka, ravna in elastična; testo: kompaktno z nekaj luknjicami; barva: naravna, meji na slamnato rumeno; aroma: značilna; okus: prijeten, pri dolgo zorjenem siru „Montasio“ se nagiba k pikantnemu.

Sir „Montasio“ je lahko namenjen za potrošnjo po najmanj 60 dneh zorenja. Sir „Montasio“ se lahko vnaprej pakira, razreže itn. po najmanj 60 dneh zorenja. Sir „Montasio“, ki je zorel najmanj 60 dni, se lahko trži z označbo „fresco“ (svež), sir, ki je zorel najmanj 120 dni, se lahko trži z označbo „mezzano“ (srednje zrel), sir, ki je zorel najmanj 10 mesecev, se lahko trži z označbo „stagionato“ (zrel), z označbo „stravecchio“ (zelo zrel) pa se lahko trži sir, ki je zorel najmanj 18 mesecev.

3.3   Krma (samo za proizvode živalskega izvora) in surovine (samo za predelane proizvode)

Sir z ZOP „Montasio“ se proizvaja iz mleka krav, ki se redijo na območju proizvodnje. Glavne pasme, ki se redijo na geografskem območju proizvodnje, so rjava, italijanska lisasta in črno-bela ter njihovi križanci. Dodajanje konzervansov in toplotna obdelava nista dovoljena, razen hlajenja pri najnižji temperaturi 4 °C.

Vsaj 60 % krme se pridobiva na geografskem območju.

Najmanj 60 % krme za krave (v bruto masi) sestavljajo žita, suha in zelena krma ter silaža. Preostali del sestavljajo koncentrirana krmila in/ali beljakovinske mešanice.

Prepovedani sta industrijska medicirana krma in moka živalskega izvora, in sicer kot taki in kot sestavini druge krme.

Prav tako ni dovoljena naslednja sveža krma: vrtnine, sadje in ogrščica, stranski proizvodi iz predelave riža, pesna pulpa ter stranski proizvodi iz predelave piva, sadja in na splošno destiliranih proizvodov.

Dovoljena je uporaba siliranega sena, silirane koruze in siliranih žit.

Dovoljena je uporaba mineralnih in vitaminskih dopolnil.

3.4   Posebne faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Celoten proizvodni postopek (reja goveda in proizvodnja mleka, usirjenje, obdelava sirnine, oblikovanje, odcejanje, soljenje in zorenje) mora potekati na območju, opredeljenem v točki 4.

3.5   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn. proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

3.6   Posebna pravila za označevanje proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

Proizvod se prvotno označi v posebnem modelu, v katerem so navedeni oznaka proizvajalca, kratica pokrajine in datum proizvodnje (leto, mesec, dan). „Oznako porekla“ sira z ZOP „Montasio“ sestavlja poševno izpisan izraz „Montasio“, ki je od vrha do dna hlebca zapisan izmenično enkrat običajno, enkrat pa je napis obrnjen na glavo (slika 1).

S to „oznako porekla“ se označi celotna proizvodnja povezanih ali nepovezanih kmetijskih gospodarstev, če je bila pridobljena ob upoštevanju specifikacije proizvoda.

Slika 1

Image

1) Odtis z vročim žigom označbe „Montasio“ in ploščica z navedbo „PDM“

2) Mesec proizvodnje / 3) Dan proizvodnje / 4) Oznaka sirarja / 5) Kratica pokrajine / VI) Leto proizvodnje

Logotip označbe je sestavljen iz stilizirane velike črke „M“, pod katero je napisano „MONTASIO“. Za ta logotip je treba vedno uporabiti pisavo „Horatio“. Pri tem je treba upoštevati razmerja, kot so razvidna na sliki 2 (na primer 8 cm širine in 6 cm višine).

Slika 2

Image

Kadar celotni postopek proizvodnje – od proizvodnje mleka do minimalnega zorenja 60 dni – poteka na območjih, ki se po veljavni nacionalni zakonodaji štejejo za gorska in ležijo na območju proizvodnje sira z ZOP „Montasio“, je lahko na nalepki sira navedeno „gorski proizvod“. Za to se na obod pritrdi ploščica z navedbo „PDM“, ki pomeni „prodotto della montagna“ (gorski proizvod).

Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio lahko na zahtevo vseh povezanih ali nepovezanih proizvajalcev po predhodni preveritvi z vročim žigom vtisne logotip označbe na za to predvideni del oboda več kot 100 dni zorjenih hlebcev sira z ZOP „Montasio“ (slika 2).

4.   Jedrnata opredelitev geografskega območja

Območje proizvodnje sira z ZOP „Montasio“ obsega: Furlanija – Julijska krajina: celotno ozemlje; Benečija: celotno ozemlje pokrajin Belluno in Treviso ter del ozemlja pokrajin Padova in Benetke, ki je opredeljeno, kakor sledi: „območje od križanja z mejo med pokrajinama Treviso in Padova sledi tej črti do avtoceste Serenissima. Vzdolž te črte poteka do avtocestnega mosta čez reko Brenta, nato sledi rečni strugi do njenega ustja“.

5.   Povezava z geografskim območjem

Naravni dejavniki so povezani s podnebnimi razmerami proizvodnega območja, ki ga sestavljajo predvsem gore in podgorska območja, na katerih se še vedno izvaja paša, kar vpliva na kakovost krme za prehrano krav molznic.

Sir „Montasio“ je bil v letih 1773/1775 dodan na cenik mest San Daniele in Videm. To priča o njegovem trženju in dokazuje, da ne gre samo za lokalno proizvodnjo ali proizvodnjo, namenjeno domači porabi. O tesni povezavi sira „Montasio“ z območjem proizvodnje priča tudi velik zagon, ki ga je proizvodnja tega sira dala razvoju zadrug. Sir „Montasio“ in posebna tehnika njegove proizvodnje sta se hitro razširila po Furlaniji in vzhodni Benečiji tako zaradi človeških in strukturnih dejavnikov (kot je uvedba sirarskih zadrug ali ustanovitev šole za sirarske tehnike) – tako da je bilo v šestdesetih letih dejavnih več kot 650 sirarn – kot zaradi samega okolja, v katerem se je ta tehnika najprej razvila.

Kar zadeva značilnosti območja proizvodnje, je bilo za vzhodni del Italije in je še vedno značilno obilno spomladansko in jesensko deževje, ki je ugodno za rast trave in gojenje žit (pšenice in ječmena), ki so osnovna prehrana krav. Sčasoma sta postala pomembna tudi gojenje koruze in njena uporaba kot sveže ali silirane krme. V zadnjem času se je na območju proizvodnje uveljavilo tudi gojenje soje kot beljakovinskega dopolnila.

Glavna značilnost sira „Montasio“ je, da je zelo primeren za srednje dolgo/dolgo zorenje. V ponudbi nacionalnih sirov se „Montasio“ uvršča med srednje trde sire, ker pa lahko zori do 36 mesecev, spada tudi v redko kategorijo dolgo zorjenih trdih sirov.

Značilnost sira „Montasio“ je tudi velikost hlebca.

Poleg tega se je v specifikaciji sira z ZOP „Montasio“ ohranila prepoved uporabe pasteriziranega mleka, da se tako ohrani čim več bakterij, ki so že naravno v mleku, pridelanem na območju proizvodnje.

Primernost za srednje dolgo/dolgo zorenje je posledica „mehke“ tehnike; uporabijo se namreč majhni odmerki mlečnih fermentov (približno 1 %), temperature dogrevanja so nizke (med 42 in 48 °C), z odcejanjem in stiskanjem dobi sir srednjo čvrstost, vsebnost vlage po dveh mesecih (kar je najkrajši čas za trženje sira) pa je približno 36-odstotna.

Okolje, v katerem se je razvil sir „Montasio“, ima mikrobiološke značilnosti, ki ustrezajo njegovemu razvoju in razširjenosti. Za sir „Montasio“ je značilna prisotnost termofilne mikrobne flore, zaradi katere je ta proizvod v ponudbi sirov še vedno edinstven in se lahko uživa svež (z najmanj dvema mesecema zorenja, kadar je proizveden iz nepasteriziranega mleka), lahko pa zori tudi več kot 36 mesecev, zato je to proizvod, ki s časom spreminja organoleptične lastnosti, čvrstost, okus in vonj prav zaradi bakterij, ki so naravno prisotne na travnikih/pašnikih in v krmi na območju proizvodnje.

Sir „Montasio“ je po dveh mesecih zorenja dejansko srednje čvrst sir, katerega nežen okus spominja na mleko, iz katerega je izdelan. Z daljšim zorenjem in koncentracijo snovi sir „Montasio“ dobi izrazitejši in malce pikanten okus, njegovo testo pa postane čvrstejše in bolj drobljivo.

Z izboljšanjem tehnik reje živali, racionalizacijo gojenja rastlin in uvedbo vedno bolj higienskih načinov molže je bilo čutiti potrebo po obogatitvi mleka z mikroorganizmi, ki pomagajo pri proizvodnji sira „Montasio“, zato se je preizkusila in razširila uporaba mlečnih cepiv in izbranih fermentov (z veliko koki in malo paličastimi bakterijami) iz mleka z območja proizvodnje.

Sklic na objavo specifikacije

(drugi pododstavek člena 6(1) te uredbe)

Prečiščeno besedilo specifikacije proizvoda je na voljo na spletni strani: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ali

neposredno na domači strani ministrstva za kmetijske, živilske in gozdarske politike (www.politicheagricole.it), kjer izberete „Prodotti DOP e IGP“ (v desnem zgornjem kotu zaslona) in nato „Prododtti DOP IGP STG“ (ob robu na levi strani zaslona), nazadnje pa „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“.


(1)  UL L 179, 19.6.2014, str. 17.

(2)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.