6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/6


Povzetek Sklepa Komisije

z dne 19. julija 2016

v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP

(Zadeva AT.39824 – Tovornjaki)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4673)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2017/C 108/05)

Komisija je 19. julija 2016 sprejela sklep v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP. Komisija v skladu z določbami člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003  (1) v tem povzetku objavlja imena strank in glavno vsebino sklepa, vključno z vsemi naloženimi sankcijami, ob upoštevanju pravnega interesa podjetij do varovanja poslovnih skrivnosti.

1.   UVOD

(1)

Sklep zadeva enkratno neprekinjeno kršitev člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP.

(2)

Naslovljen je na naslednje subjekte: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (skupaj imenovani: MAN); Daimler AG (v nadaljnjem besedilu: Daimler); Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG (skupaj imenovani: Iveco); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, (skupaj imenovani: Volvo/Renault); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V., DAF (skupaj imenovani: DAF).

2.   OPIS ZADEVE

2.1   Postopek

(3)

Po tem, ko je podjetje MAN 20. septembra 2010 zaprosilo za imuniteto, je Komisija med 18. in 21. januarjem 2011 izvedla inšpekcijske preglede v prostorih različnih proizvajalcev tovornjakov. Podjetje Volvo/Renault je 28. januarja 2011 zaprosilo za znižanje glob, enako je storilo podjetje Daimler 10. februarja 2011 ob 10. uri in podjetje Iveco 10. februarja 2011 ob 22.22.

(4)

Komisija je 20. novembra 2014 začela postopek v skladu s členom 11(6) Uredbe (ES) št. 1/2003 zoper DAF, Daimler, Iveco, MAN in Volvo/Renault ter sprejela obvestilo o nasprotovanju, o katerem je uradno obvestila navedene subjekte.

(5)

Po sprejetju obvestila o nasprotovanju so naslovniki neformalno stopili v stik s Komisijo in zaprosili za nadaljevanje zadeve v okviru postopka poravnave. Komisija se je odločila, da v tej zadevi začne postopke poravnave, potem ko je vsak od naslovnikov potrdil, da je pripravljen sodelovati v pogovorih o poravnavi. MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault in Iveco so Komisiji predložili uradno vlogo za poravnavo v skladu s členom 10a(2) Uredbe Komisije (ES) št. 773/2004 (2).

(6)

Svetovalni odbor za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje je 18. julija 2016 izdal pozitivno mnenje in Komisija je 19. julija 2016 sprejela sklep o tej zadevi.

2.2   Naslovniki in trajanje

(7)

Naslovniki sklepa so sodelovali v nedovoljenem dogovarjanju in/ali so za to odgovorni, s tem pa so kršili člen 101 Pogodbe v spodaj navedenih obdobjih. Na podlagi točke 26 Smernic o načinu določanja glob je bila podjetju Volvo/Renault priznana delna imuniteta za obdobje od 17. januarja 1997 do 15. januarja 2001.

Subjekt

Trajanje

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

17. januar 1997 – 20. september 2010

Daimler AG

17. januar 1997 – 18. januar 2011

Fiat Chrysler Automobiles N.V.,

CNH Industrial N.V.,

Iveco SpA.,

Iveco Magirus AG

17. januar 1997 – 18. januar 2011

AB Volvo (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH

17. januar 1997 – 18. januar 2011

PACCAR Inc.,

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks N.V.

17. januar 1997 – 18. januar 2011

2.3   Povzetek kršitve

(8)

Proizvodi, na katere se nanaša kršitev, so tovornjaki teže od 6 do 16 ton (srednjetežki tovornjaki) in tovornjaki teže nad 16 ton (težki tovornjaki), tako rigidni tovornjaki kot priklopni tovornjaki (v nadaljnjem besedilu se srednjetežki in težki tovornjaki skupaj imenujejo: tovornjaki) (3). Zadeva ne obravnava poprodajnih in drugih storitev ter jamstev za tovornjake, prodaje rabljenih tovornjakov ali kakršnega koli drugega blaga in storitev.

(9)

Kršitev je obsegala dogovarjanje glede cen in povišanj bruto cen za tovornjake v EGP; dogovarjanje o časovnem okviru in prenosu stroškov za uvedbo tehnologij z nizkimi emisijami za srednjetežke in težke tovornjake v skladu s standardi Euro 3 do 6. Glavne uprave naslovnikov so bile do leta 2004 neposredno vključene v pogovore o cenah, povišanjih cen in uvedbi novih emisijskih standardov. Najpozneje od avgusta 2002 dalje so pogovori potekali prek nemških hčerinskih družb, ki so v različnem obsegu poročale svojim glavnim upravam. Izmenjava je potekala na multilateralni in bilateralni ravni.

(10)

Dogovori so vključevali sporazume in/ali usklajena ravnanja v zvezi z določanjem cen in povišanjem bruto cen za uskladitev bruto cen v EGP ter časovni okvir in prenos stroškov za uvedbo tehnologij z nizkimi emisijami v skladu s standardi Euro 3 do 6.

(11)

Kršitev je obsegala celoten EGP in je trajala od 17. januarja 1997 do 18. januarja 2011.

2.4   Pravna sredstva

(12)

Za sklep se uporabljajo smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 (4). Komisija je s sklepom naložila globe vsem subjektom iz točke 7 zgoraj, razen podjetju MAN.

2.4.1   Osnovni znesek globe

(13)

Komisija je pri določanju glob upoštevala prodajo težkih in srednjetežkih tovornjakov zadevnih podjetij (kakor je določeno v odstavku 8) v EGP v zadnjem letu pred koncem kršitve; dejstvo, da usklajevanje cen šteje med najtežje omejitve konkurence; trajanje kršitve; visok tržni delež naslovnikov na evropskem trgu težkih in srednjetežkih tovornjakov ter dejstvo, da je kršitev zadevala celoten EGP, kakor tudi dodaten znesek za odvračanje podjetij od sodelovanja pri tovrstnih praksah usklajevanja cen.

2.4.2   Prilagoditve osnovnega zneska

(14)

Komisija v tej zadevi ni uporabila oteževalnih ali olajševalnih okoliščin.

2.4.3   Uporaba obvestila o prizanesljivosti

(15)

Komisija je podjetju MAN dodelila popolno imuniteto pred globami. Podjetju Volvo/Renault je bilo odobreno 40 % zmanjšanje globe, podjetju Daimler 30 % zmanjšanje in podjetju Iveco 10 % zmanjšanje.

2.4.4   Uporaba obvestila o poravnavi

(16)

Na podlagi uporabe obvestila o poravnavi se znesek glob za vse strani zmanjša za dodatnih 10 %.

3.   SKLEPNA UGOTOVITEV

(17)

V skladu s členom 23(2) Uredbe (ES) št. 1/2003 se naložijo naslednje globe:

(a)

0 EUR

solidarno podjetjem MAN SE, MAN Truck & Bus AG in MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

(b)

670 448 000 EUR

solidarno podjetjem AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB in Renault Trucks SAS, od katerih

je podjetje Volvo Group Trucks Central Europe GmbH solidarno odgovorno za znesek 468 855 017 EUR.

(c)

1 008 766 000 EUR

podjetju Daimler AG

(d)

494 606 000 EUR

podjetju Iveco SpA., od katerega:

(1)

je podjetje Fiat Chrysler Automobiles N.V. solidarno odgovorno za znesek 156 746 105 EUR,

(2)

sta podjetji Fiat Chrysler Automobiles N.V. in Iveco Magirus AG solidarno odgovorni za znesek 336 119 346 EUR ter

(3)

sta podjetji CNH Industrial N.V. in Iveco Magirus AG solidarno odgovorni za znesek 1 740 549 EUR.

(e)

752 679 000 EUR

solidarno podjetjema PACCAR Inc. in DAF Trucks N.V., od katerega

je podjetje DAF Trucks Deutschland GmbH solidarno odgovorno za znesek 376 118 773 EUR.


(1)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1.

(2)  UL L 123, 27.4.2004, str. 18.

(3)  Izključuje tovornjake za vojaško uporabo.

(4)  Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe (ES) št. 1/2003 (UL L 1, 4.1.2003, str. 1).