6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/223


POROČILO

o zaključnem računu Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016 z odgovorom Urada

(2017/C 417/36)

UVOD

1.

Evropski policijski urad (v nadaljnjem besedilu: Urad ali EUROPOL) s sedežem v Haagu je bil ustanovljen s Sklepom Sveta (2009/371/PNZ) (1). Cilj Urada je podpirati in krepiti dejavnosti policijskih organov držav članic in drugih služb za pregon ter njihovo medsebojno sodelovanje pri preprečevanju in zatiranju hujših oblik kriminala, ki prizadenejo dve ali več držav članic, terorizma in oblik kriminala, ki vplivajo na skupni interes politike Unije.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Uradu (2).

Tabela

Ključni podatki o uradu

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

95

104

Skupno število zaposlenih 31. decembra (3)

666

737

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Urada. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Urada, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Urada za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Urada je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Urada.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Urada, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Urada brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Urada za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Ta preučitev zajema vse kategorije plačil razen predujmov ob njihovem nastanku. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Urad sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Urada, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU. (6)

16.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

17.

Kot v preteklih letih so bili prenosi odobrenih proračunskih sredstev visoki za naslov II (upravni odhodki) in so znašali 3,5 milijona EUR ali 39 % (2015: 4,2 milijona EUR ali 41 %). V glavnem se nanašajo na odhodke sedeža Urada za leto 2016, za katere bo država gostiteljica račune izdala šele leta 2017 (2 milijona EUR).

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

18.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 19. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Urada je na voljo na njegovem spletišču: www.europol.europa.eu.

(3)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Urad.

(4)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(5)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(6)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno)

2011

Izjeme in odstopanja so bili evidentirani pri 7 % plačil v letu 2011.

zaključen

2015

Znesek prenesenih odobrenih proračunskih sredstev za naslov II (upravni odhodki), za katera so bile prevzete obveznosti, je bil visok in je znašal 4,2  milijona EUR ali 41 % (2014: 1,9  milijona EUR ali 27 %). V glavnem se je nanašal na dela na stavbah, kot so funkcionalne in tehnične izboljšave operativnih prostorov na sedežu Urada (1,5  milijona EUR) ali preventivno vzdrževanje/popravila in dodatna dela (0,8  milijona EUR). Do konca leta 2015 ta dela še niso bila končana ali zanje še niso bili prejeti računi.

ni relevantno


ODGOVOR AGENCIJE

18.

Europol se je seznanil s pripombami Evropskega računskega sodišča in si bo še dalje prizadeval zagotoviti učinkovito in skladno izvrševanje proračuna, zlasti kar zadeva prenesena proračunska sredstva v zvezi z upravnimi odhodki. Delo v zvezi z Europolovim sedežem se izvaja pod pristojnostjo države gostiteljice kot zunanje stranke, zato se pričakuje, da bo tudi v prihodnosti obračun stroškov v zvezi s stavbo potekal skozi vso proračunsko leto. Vzrok za to je obstoječi administrativni mehanizem, v okviru katerega Europol prejme zadevne račune, šele ko se država gostiteljica poveže z izvajalci del na nacionalni ravni.