6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/52


POROČILO

o zaključnem računu Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

(2017/C 417/07)

UVOD

1.

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je bila ustanovljena 1. januarja 2005 (Izvajalska agencija za javno zdravje – PHEA – od leta 2005 do leta 2008, Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike – EHAC – od leta 2008 do leta 2013 in Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano – CHAFEA – od 1. januarja 2014) (1). Agencija ima sedež v Luxembourgu in njen mandat je bil podaljšan do 31. decembra 2024. Agencija izvaja zdravstveni program EU, program varstva potrošnikov in pobudo za boljše usposabljanje za varnejšo hrano.

2.

tabeli 1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji (2).

Tabela

Ključni podatki o agenciji

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

7,4

8,7

Skupno število zaposlenih 31. decembra (3)

49

58

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev (kadar je smiselno) in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Agencije je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Agencije.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Agencije, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Agencije brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Agencije za pobiranje pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Ta preučitev zajema vse kategorije plačil razen predujmov ob njihovem nastanku. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Agencija sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

16.

Agencija je prenesla 1,1 milijona EUR ali 48 % (2015: 0,9 milijona EUR ali 52 %) odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, za naslov III (odhodki, povezani z dejavnostmi Agencije). Nanašajo se predvsem na storitve IT in druge naročene študije, ki še niso bile opravljene ali zaključene konec leta. Od vseh prenosov, ki so bili opravljeni iz leta 2015 v leto 2016, je Agencija razveljavila 0,2 milijona EUR ali 17 %, kar kaže na slabo načrtovanje potreb.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

17.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 12. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  Sklep Komisije 2013/770/EU (UL L 341, 18.12.2013, str. 69).

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču http://www.ec.europa.eu/chafea/.

(3)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.

(4)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(5)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2015

Agencija je prenesla 0,5  milijona EUR ali 36,4  % (2014: 0,1  milijona EUR ali 13 %) odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, za naslov II (upravni odhodki). Ti prenosi se nanašajo predvsem na povečanje pisarniških prostorov Agencije in potrebno opremljanje pisarn (0,3  milijona EUR).

ni relevantno

2015

Agencija je prenesla 0,9  milijona EUR ali 52 % (2014: 0,9  milijona EUR ali 50 %) odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, za naslov III (odhodki, povezani z dejavnostmi Agencije). Ti prenosi so utemeljeni predvsem s tem, da je Komisija pozno (junija 2015) objavila delovni načrt Agencije.

ni relevantno

2015

Agencija je razveljavila 0,2  milijona EUR ali 18 % svojih prenosov v leto 2015 (2014: 0,1  milijona EUR ali 14 %), kar kaže na slabosti v njenem načrtovanju.

se izvaja


ODGOVOR AGENCIJE

16.

Agencija sprejema pripombe Računskega sodišča. Agencija si bo še naprej prizadevala za nadaljnje zmanjševanje stopnje prenosa in razveljavitve prenesenih proračunskih sredstev (C8).