Bruselj, 20.12.2017

COM(2017) 830 final

Priporočilo za

SKLEP SVETA

o dopolnitvi sklepa Sveta z dne 22. maja 2017 o pooblastilu za začetek pogajanj z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o sporazumu o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.    OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

V skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji se lahko vsaka država članica v skladu s svojimi ustavnimi pravili odloči za izstop iz Unije, in če se tako odloči, o svoji nameri uradno obvesti Evropski svet. Na podlagi smernic, ki jih določi Evropski svet, se Unija pogaja in sklene s to državo sporazum o podrobnostih izstopa, ki upošteva okvir njenih prihodnjih odnosov z Unijo.

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 uradno obvestilo Evropski svet o svoji nameri, da izstopi iz Unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Evropski svet je 29. aprila 2017 sprejel smernice, ki opredeljujejo okvir za pogajanja po členu 50 Pogodbe o Evropski uniji in določajo splošna načela, ki jih bo Unija upoštevala pri pogajanjih.

Evropski parlament je po uradnem obvestilu, da namerava Združeno kraljestvo izstopiti iz Evropske unije, 5. aprila 2017 sprejel resolucijo o pogajanjih z njim.

Svet je 22. maja 2017 odobril začetek pogajanj z Združenim kraljestvom o sporazumu o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije in sprejel pogajalske smernice za sklenitev sporazuma (v nadaljnjem besedilu: sklep Sveta z dne 22. maja 2017).

Pogajanja so se začela 19. junija 2017. Prva faza pogajanj je bila v skladu s smernicami Evropskega sveta in pogajalskimi smernicami Sveta osredotočena na pravice državljanov, finančni dogovor, vprašanja v zvezi z irskim otokom, druga vprašanja glede ločitve in upravljanje sporazuma o izstopu.

Evropski parlament je 3. oktobra 2017 sprejel resolucijo o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom.

Evropski svet je ob upoštevanju navedenega napredka 20. oktobra 2017 pozval k nadaljevanju dela, da bi utrdili doseženo zbližanje in nadaljevali pogajanja ter v najkrajšem možnem času začeli drugo fazo pogajanj. Evropski svet je tako pozval Svet in Komisijo kot pogajalca Unije, naj začneta notranje pripravljalne razprave, med drugim tudi o mogočih prehodnih ureditvah.

Evropski parlament je 13. decembra 2017 sprejel resolucijo o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom.

Na podlagi:

priporočila iz sporočila Komisije o napredku pri pogajanjih z Združenim kraljestvom na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji z dne 8. decembra 2017 1 in

skupnega poročila pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva o napredku v prvi fazi pogajanj na podlagi člena 50 PEU o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije z dne 8. decembra 2017, na katerem temelji priporočilo Komisije,

je Evropski svet 15. decembra 2017 pozdravil napredek, dosežen v prvi fazi pogajanj, in sklenil, da je zadosten za začetek druge faze, povezane s prehodom in okvirom prihodnjih odnosov. Evropski svet je Komisijo kot pogajalca Unije in Združeno kraljestvo pozval, naj v skladu s smernicami Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017 dokončata delo v zvezi z vsemi vprašanji, ki zadevajo izstop, tudi tistimi, ki v prvi fazi še niso bila obravnavana, ter obenem utrdita dosežene rezultate in začneta sestavljati relevantne dele sporazuma o izstopu. Poudaril je tudi, da je napredek v pogajanjih v drugi fazi odvisen od tega, ali bodo zaveze, sprejete v prvi fazi, dosledno upoštevane in čim prej zvesto prenesene v pravne določbe.

Glede na posebno naravo vprašanj, povezanih z irskim otokom, bi bilo treba v drugi fazi pogajanj delo v zvezi s podrobnimi ureditvami, potrebnimi za uveljavitev načel in zavez iz skupnega poročila, nadaljevati v ločenem sklopu, in sicer bi se nekatere preneslo v sporazum o izstopu, nekatere pa v okvir prihodnjih odnosov.

Temeljne pravice

Unija v skladu s členom 6 Pogodbe o Evropski uniji priznava pravice, svoboščine in načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki ima enako pravno veljavnost kot Pogodbi. Poleg tega so kot splošna načela del prava Unije tudi temeljne pravice, kakor jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in kakor izhajajo iz ustavnega izročila, skupnega državam članicam.

Te pravice, svoboščine in načela se bodo v Uniji še naprej v celoti ohranjali in varovali, tako med pogajanji z Združenim kraljestvom na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji, vključno z morebitnimi prehodnimi ureditvami, kot po izstopu Združenega kraljestva iz Unije.

2.PRAVNA PODLAGA

Pravna podlaga

Združeno kraljestvo je predložilo uradno obvestilo o svoji nameri, da izstopi iz Evropske unije. Člen 50 Pogodbe o Evropski uniji je tako pravna podlaga za pogajanja in sklenitev sporazuma o izstopu. Prehodne ureditve se lahko določijo samo v sporazumu o izstopu.

Opozoriti je treba, da se v skladu s členom 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo člen 50 Pogodbe o Evropski uniji uporablja tudi za Evropsko skupnost za atomsko energijo.

V skladu s členom 218(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na katerega napotuje člen 50 Pogodbe o Evropski uniji, Komisija predloži priporočila Svetu, ki sprejme sklep o odobritvi začetka pogajanj in imenuje pogajalca Unije. Sklep Sveta o dopolnitvi sklepa Sveta z dne 22. maja 2017 se sprejme po istem postopku.

Izbira instrumenta

V skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji je treba z Združenim kraljestvom skleniti sporazum o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije. Člen 218(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da Komisija predloži priporočila Svetu, ki sprejme sklep o imenovanju pogajalca Unije in odobritvi začetka pogajanj. Sklep Sveta je ustrezen instrument za dopolnitev sklepa Sveta z dne 22. maja 2017.

3.PRORAČUNSKE POSLEDICE

To priporočilo predvidoma ne bo imelo neposrednih proračunskih posledic, kar zadeva pogajalski proces. Treba je opozoriti, da bodo proračunske posledice sporazuma v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji predvidene po tem, ko bodo predstavljeni ustrezni predlogi o podpisu in sklenitvi sporazuma o izstopu.

4.DRUGI ELEMENTI

Natančnejša pojasnitev posameznih določb predloga

Člen 1 priporočenega sklepa Sveta dopolnjuje sklep Sveta z dne 22. maja 2017, da se Komisijo pooblasti, da se v okviru pogajanj o sporazumu z Združenim kraljestvom o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije pogaja o vseh morebitnih preostalih vprašanjih glede urejenega izstopa Združenega kraljestva in kakršni koli potrebni prehodni ureditvi.

Objava sklepa in pogajalskih smernic iz Priloge

Komisija tako kot pri prejšnjih pogajalskih smernicah predlaga Svetu, naj objavi sklep o dopolnitvi sklepa Sveta z dne 22. maja 2017 o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj o sporazumu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije, pa tudi dodatne pogajalske smernice iz njegove priloge.

Priporočilo za

SKLEP SVETA

o dopolnitvi sklepa Sveta z dne 22. maja 2017 o pooblastilu za začetek pogajanj z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o sporazumu o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodb in zlasti člena 50 Pogodbe o Evropski uniji v povezavi s členom 218(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju smernic Evropskega sveta,

ob upoštevanju priporočila Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Evropski svet je 29. aprila 2017 sprejel smernice, ki opredeljujejo okvir za pogajanja po členu 50 Pogodbe o Evropski uniji in določajo splošna načela, ki jih bo Unija upoštevala pri pogajanjih.

(2)Svet je 22. maja 2017 odobril začetek pogajanj z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o sporazumu o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije in sprejel pogajalske smernice za sklenitev takega sporazuma.

(3)Pogajanja so se začela 19. junija 2017.

(4)Evropski parlament je 3. oktobra 2017 sprejel resolucijo o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom.

(5)Evropski svet je ob upoštevanju navedenega napredka 20. oktobra 2017 pozval k nadaljevanju dela, da bi utrdili doseženo zbližanje in nadaljevali pogajanja ter v najkrajšem možnem času začeli drugo fazo pogajanj. Evropski svet je tako pozval Svet in Komisijo kot pogajalca Unije, naj začneta notranje pripravljalne razprave, med drugim tudi o mogočih prehodnih ureditvah.

(6)Komisija je 8. decembra 2017 v sporočilu o napredku pri pogajanjih z Združenim kraljestvom na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji priporočila Evropskemu svetu, naj sklene, da je bil v prvi fazi pogajanj o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije dosežen zadosten napredek, kar omogoča začetek druge faze pogajanj. Komisija je tudi navedla, da je pripravljena na takojšen začetek dela v zvezi s prehodnimi ureditvami, če Evropski svet tako odloči.

(7)Priporočilo Komisije je temeljilo na skupnem poročilu pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva o napredku v prvi fazi pogajanj na podlagi člena 50 PEU o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije z dne 8. decembra 2017.

(8)Evropski parlament je 13. decembra 2017 sprejel resolucijo o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom.

(9)Evropski svet je v svojih smernicah z dne 15. decembra 2017 pozdravil napredek, dosežen v prvi fazi pogajanj, in sklenil, da je zadosten za začetek druge faze, povezane s prehodom in okvirom prihodnjih odnosov. Evropski svet je Komisijo kot pogajalca Unije in Združeno kraljestvo pozval, naj v skladu s smernicami Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017 dokončata delo v zvezi z vsemi vprašanji, ki zadevajo izstop, tudi tistimi, ki v prvi fazi še niso bila obravnavana, ter obenem utrdita dosežene rezultate, in sicer zlasti tako, da pripravita osnutke relevantnih delov sporazuma o izstopu. Evropski svet je pozval Komisijo, naj v ta namen predlaga ustrezna priporočila, Svet pa, naj sprejme dodatne pogajalske smernice o prehodnih ureditvah.

(10)Zato je treba dopolniti pogajalske smernice iz Priloge k sklepu Sveta z dne 22. maja 2017.

(11)V skladu s členom 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo se člen 50 Pogodbe o Evropski uniji uporablja za Evropsko skupnost za atomsko energijo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Komisija vodi pogajanja v imenu Unije za sklenitev sporazuma z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, pri čemer se upošteva okvir njegovih prihodnjih odnosov z Unijo, in sicer na podlagi smernic, ki jih je sprejel Evropski svet, in v skladu s pogajalskimi smernicami iz Priloge k sklepu Sveta z dne 22. maja 2017, kot so dopolnjene s pogajalskimi smernicami iz Priloge k temu sklepu.

   Člen 2    

Ta sklep je naslovljen na Komisijo.

V Bruslju,

   Za Svet

   Predsednik

(1)    COM(2017) 784 final.

Bruselj,20.12.2017

COM(2017) 830 final

PRILOGA

k

Priporočilu za

SKLEP SVETA

o dopolnitvi sklepa Sveta z dne 22. maja 2017 o pooblastilu za začetek pogajanj z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o sporazumu o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije


PRILOGA

Dodatne pogajalske smernice za sklenitev sporazuma z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije

1.Prva faza pogajanj je bila v skladu s smernicami Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017 in pogajalskimi smernicami Sveta z dne 22. maja 2017 osredotočena na pravice državljanov, finančni dogovor, vprašanja v zvezi z irskim otokom, druga vprašanja glede ločitve in upravljanje sporazuma o izstopu.

2.Evropski svet je ob upoštevanju navedenega napredka 20. oktobra 2017 pozval k nadaljevanju dela, da bi utrdili doseženo zbližanje in nadaljevali pogajanja ter v najkrajšem možnem času začeli drugo fazo pogajanj. Evropski svet je tako pozval Svet in Komisijo kot pogajalca Unije, naj začneta notranje pripravljalne razprave, med drugim tudi o mogočih prehodnih ureditvah.

3.Na podlagi:

priporočila iz sporočila Komisije o napredku pri pogajanjih z Združenim kraljestvom na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji z dne 8. decembra 2017 1 in

skupnega poročila pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva o napredku v prvi fazi pogajanj na podlagi člena 50 PEU o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije z dne 8. decembra 2017, na katerem temelji priporočilo Komisije,

je Evropski svet 15. decembra 2017 pozdravil napredek, dosežen v prvi fazi pogajanj, in sklenil, da je zadosten za začetek druge faze, povezane s prehodom in okvirom prihodnjih odnosov.

4.Evropski svet je tudi poudaril, da je napredek v pogajanjih v drugi fazi odvisen od tega, ali bodo zaveze, sprejete v prvi fazi, dosledno upoštevane in čim prej zvesto prenesene v pravne določbe. V drugi fazi pogajanj bi bilo treba doseči tudi splošen dogovor o okviru prihodnjih odnosov Unije z Združenim kraljestvom. Za to bodo potrebne dodatne smernice Evropskega sveta.

5.Ta sklop pogajalskih smernic je namenjen drugi fazi pogajanj, tako da dopolnjuje prvi sklop pogajalskih smernic, sprejet 22. maja 2017. Za to fazo pogajanj še naprej v celoti veljajo smernice Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017 ter splošna načela in postopkovne ureditve za izvedbo pogajanj iz pogajalskih smernic Sveta z dne 22. maja 2017, tudi kar zadeva ozemeljsko veljavnost sporazuma o izstopu, vključno z njegovimi določbami o prehodnih ureditvah, in prihodnjega okvira. Tako kot prvi sklop pogajalskih smernic bi zato tudi te pogajalske smernice morale biti v celoti v skladu z odstavkoma 4 in 24 smernic Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017, zlasti glede Gibraltarja.

6.Glede na posebno naravo vprašanj, povezanih z irskim otokom, bi bilo treba v drugi fazi pogajanj delo v zvezi s podrobnimi ureditvami, potrebnimi za uveljavitev načel in zavez iz skupnega poročila, nadaljevati v ločenem sklopu, in sicer bi se nekatere preneslo v sporazum o izstopu, nekatere pa v okvir prihodnjih odnosov.

I.Vprašanja v zvezi z urejenim izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije

7.V skladu s smernicami Evropskega sveta z dne 15. decembra 2017 in v skladu s pogajalskimi smernicami, ki so priložene sklepu Sveta z dne 22. maja 2017, kakor so dopolnjene s temi pogajalskimi smernicami, je treba dokončati delo v zvezi z vsemi vprašanji izstopa, vključno s tistimi, ki se v prvi fazi še niso obravnavala.

8.Poleg tega bi bilo treba v drugi fazi pogajanj v pravne določbe prenesti rezultate pogajanj, tudi iz njihove prve faze, pri čemer bi jih bilo treba, kadar je primerno, prilagoditi glede na obstoj prehodnih ureditev, navedenih v nadaljevanju. Kot je opredeljeno v prvem sklopu pogajalskih smernic, bi bilo v sporazumu o izstopu treba navesti tudi, da se pravo Unije na dan izstopa preneha uporabljati za čezmorske države in ozemlja, ki imajo z Združenim kraljestvom posebne odnose 2 , in za evropska ozemlja, za katerih zunanje odnose je odgovorno Združeno kraljestvo, in za katere se Pogodbi uporabljata na podlagi člena 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

II.Prehodne ureditve

9.V smernicah Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017 so določena splošna temeljna načela, ki se uporabljajo za kakršen koli sporazum z Združenim kraljestvom in za vsako morebitno prehodno ureditev:

kakršen koli sporazum bo moral temeljiti na ravnotežju med pravicami in obveznostmi ter zagotavljati enake pogoje,

ohranitev celovitosti enotnega trga izključuje možnost sodelovanja na podlagi sektorskega pristopa,

država, ki ni članica Unije in ne izpolnjuje enakih obveznosti kot članice, ne more imeti enakih pravic in uživati enakih ugodnosti kot članice,

štiri svoboščine enotnega trga so neločljive in selektivno izbiranje med njimi ni mogoče,

Unija bo ohranila avtonomijo, kar zadeva proces odločanja in vlogo Sodišča Evropske unije. V skladu s smernicami Evropskega sveta z dne 15. decembra 2017 se to zlasti nanaša na pristojnost Sodišča Evropske unije.

10.V smernicah Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017 so poleg teh temeljnih načel določeni tudi posebni pogoji, ki se uporabljajo za vsako morebitno prehodno ureditev. Kolikor je potrebno in pravno izvedljivo, se med pogajanji lahko prizadeva za določitev prehodnih ureditev, ki so v interesu Unije, in po potrebi za vzpostavitev mostov, ki bi vodili do predvidljivega okvira prihodnjih odnosov glede na doseženi napredek. Morebitne tovrstne prehodne ureditve morajo biti jasno opredeljene in natančno časovno omejene, zanje pa je treba določiti učinkovite mehanizme izvajanja.

11.Te dodatne pogajalske smernice temeljijo na načelih in pogojih, določenih v smernicah Evropskega sveta z dne 15. decembra 2017, in jih nadalje razvijajo.

12.V skladu z navedenimi smernicami morajo vse morebitne prehodne ureditve, določene v sporazumu o izstopu, zajemati celoten pravni red Unije, vključno z zadevami s področja Euratoma. Ne glede na odstavek 17 teh pogajalskih smernic bi se moral pravni red Unije uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem enako, kot če bi bilo država članica. Vse morebitne spremembe pravnega reda Unije bi se v prehodnem obdobju morale samodejno uporabljati tudi za Združeno kraljestvo in v njem. Člen 4a Protokola (št. 21), ki je priložen Pogodbama, bi se moral v prehodnem obdobju še naprej uporabljati za akte, sprejete na podlagi naslova V tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki se nanaša na območje svobode, varnosti in pravice in je za Združeno kraljestvo do njegovega izstopa zavezujoč. Vendar se Združenemu kraljestvu ne bi več smelo omogočati uveljavljanje njegove pravice iz Protokola (št. 21) za sodelovanje v ukrepih, ki niso ukrepi iz člena 4a navedenega protokola.

13.Pravo Unije, ki ga zajemajo te prehodne ureditve, bi moralo imeti v prehodnem obdobju v Združenem kraljestvu enake pravne učinke kot znotraj Unije.

14.Glede na smernice Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017 je treba spomniti tudi, da Združeno kraljestvo od datuma izstopa iz Unije naprej ne bo več imelo koristi od sporazumov, ki jih je sklenila Unija ali države članice v njenem imenu, ali pa so jih sklenile Unija in njene države članice skupaj. Kadar je to v interesu Unije, lahko Unija razmisli, ali in kako bi se bilo mogoče dogovoriti o ureditvi, ki bi omogočala ohranitev učinkov sporazumov za Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju, vendar pa Združeno kraljestvo ne bi več moglo sodelovati v katerem koli organu, ustanovljenem s temi sporazumi.

15.V skladu s smernicami Evropskega sveta z dne 15. decembra 2017 se za kakršno koli prehodno ureditev od Združenega kraljestva v prehodnem obdobju zahteva nadaljnje sodelovanje v carinski uniji in enotnem trgu (z vsemi štirimi svoboščinami). Združeno kraljestvo bi moralo sprejeti vse potrebne ukrepe za ohranitev celovitosti enotnega trga in carinske unije. Združeno kraljestvo bi moralo še naprej delovati v skladu s trgovinsko politiko Unije. Zlasti bi moralo zagotoviti, da bodo njegovi carinski organi še naprej delovali v skladu s poslanstvom carinskih organov EU, med drugim s pobiranjem skupne carinske tarife in izvajanjem vseh kontrol, ki se v skladu s pravom Unije zahtevajo na mejah z drugimi tretjimi državami.

16.V skladu s smernicami Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017 in prvim sklopom pogajalskih smernic z dne 22. maja 2017 se morajo za vsako morebitno časovno podaljšanje uporabe pravnega reda Unije še naprej uporabljati vsi obstoječi regulativni, proračunski, nadzorni, pravosodni in izvršilni instrumenti in strukture Unije, vključno s pristojnostjo Sodišča Evropske unije.

17.Kar zadeva uporabo pravnega reda Unije za Združeno kraljestvo, bi bilo treba s sporazumom o izstopu zato v prehodnem obdobju ohraniti pristojnosti institucij (zlasti polno pristojnost Sodišča Evropske unije), organov, uradov in agencij Unije glede Združenega kraljestva ter fizičnih in pravnih oseb iz Združenega kraljestva. Vendar pa v skladu s smernicami Evropskega sveta z dne 15. decembra 2017 Združeno kraljestvo ne bi več smelo sodelovati v institucijah Unije in tudi ne imenovati ali izvoliti njihovih članov, prav tako pa tudi ne sodelovati pri odločanju ali upravljanju organov, uradov in agencij Unije. 

18.Združeno kraljestvo bi bilo brez poseganja v odstavek 17 mogoče v prehodnem obdobju povabiti, da se brez glasovalnih pravic udeleži sej stalnih odborov ali skupin strokovnjakov Komisije in drugih podobnih subjektov ali agencij, uradov in organov, v katerih so zastopane države članice in:

kadar se razprava nanaša na individualne akte, ki se naslovijo na Združeno kraljestvo ali na fizične ali pravne osebe iz Združenega kraljestva, ali

kadar je udeležba Združenega kraljestva potrebna z vidika Unije za učinkovito izvajanje pravnega reda Unije v prehodnem obdobju.

19.V sporazumu o izstopu bi bilo treba opredeliti natančne pogoje in jasen okvir za dopustitev takšne udeležbe v izjemnih primerih.

20.Oblikovati bi bilo treba tudi posebno postopkovno ureditev, ki bo skladna z odstavkoma 17 in 18 ter bo namenjena določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti (celotnega dovoljenega ulova) v prehodnem obdobju.

21.Prehodne ureditve bi se morale uporabljati od datuma začetka veljavnosti sporazuma o izstopu in ne bi smele trajati dlje kot do 31. decembra 2020.

(1)    COM(2017) 784 final.
(2)    Našteti so v zadnjih dvanajstih alineah Priloge II k Pogodbi o delovanju Evropske unije.