Bruselj,20.9.2017

COM(2017) 537 final

2017/0231(COD)

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

(Besedilo velja za EGP)


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

Ta predlog je del svežnja ukrepov za okrepitev nadzora nad finančnimi trgi v EU, in sicer tako, da se izboljša delovanje sistema evropskih nadzornih organov (ESA) ter pospeši in dokonča unija kapitalskih trgov. Nanaša se na nadzor in pooblastila Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in določa prenos nekaterih nadzornih pooblastil, ki jih imajo trenutno pristojni nacionalni organi.

Direktiva 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (MiFID II) 1 uvaja novo vrsto storitev, za katere je treba izdajati dovoljenja in jih nadzorovati. To so storitve sporočanja podatkov, ki jih upravljajo izvajalci storitev sporočanja podatkov. Učinkovit pretok, spremljanje in obnova podatkov o trgovanju v Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov („MiFID I“) niso bili obravnavani 2 . Zaradi tega podatki o trgovanju v EU niso bili niti usklajeni niti primerne kakovosti za spremljanje, ali so se cilji MiFID ustrezno uresničevali. Zadevna mesta trgovanja poleg tega niso dala na voljo podatkov o trgovanju po razumni ceni po vsej EU.

Ker neskladnosti v kakovosti, oblikovanju, zanesljivosti in stroških negativno vplivajo na preglednost podatkov, zaščito vlagateljev in tržno učinkovitost, je namen MiFID II izboljšati kakovost in dostopnost podatkov o trgovanju. Za te podatke določa standardno obliko, ki jo je enostavno konsolidirati, je razumljiva in na voljo po razumni ceni. Poleg tega za izvajalce storitev sporočanja podatkov predpisuje formalne organizacijske zahteve ter od njih zahteva, da pridobijo dovoljenje od svojega nacionalnega organa.

Glede na čezmejno razsežnost obdelave podatkov, koristi združevanja pristojnosti v zvezi s podatki, vključno z morebitnimi ekonomijami obsega, in negativen vpliv morebitnih razlik v nadzornih praksah na kakovost podatkov o trgovanju in na naloge izvajalcev storitev sporočanja podatkov je primerno prenesti izdajanje dovoljenj izvajalcem storitev sporočanja podatkov in nadzor nad njimi z nacionalnih organov na ESMA.

Ta predlog je zato omejen na prenos pooblastil za izdajanje dovoljenj tem subjektom in nadzor nad njimi s pristojnih nacionalnih organov na ESMA, tako da se ta pooblastila vključijo v Uredbo (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov (MiFIR) 3 , ne da bi se dodatno spremenili materialnopravni predpisi, ki se uporabljajo za izvajalce storitev sporočanja podatkov, vključno s pogoji za izdajanje dovoljenj in organizacijskimi zahtevami, ki so bili prvotno določeni v MiFID II. Zato se ustrezne določbe, ki se v MiFID II nanašajo na izvajalce storitev sporočanja podatkov, črtajo.

Poleg tega se ta predlog nanaša tudi na vlogo EIOPA v postopkih odobritve za notranje modele.

Direktiva Solventnost II (Direktiva 2009/138/ES 4 ) določa, da lahko v skladu s pristopom k zahtevanemu solventnostnemu kapitalu, ki je usmerjen k tveganju, zavarovalnice in pozavarovalnice ter skupine na ravni posameznih podjetij ali skupin v posebnih okoliščinah za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala namesto standardne formule uporabijo notranje modele. Za te notranje modele je treba pridobiti nadzorno odobritev. Kljub pomembnemu delu, ki ga je opravil EIOPA na področju nadzorne konvergence v zvezi z notranjimi modeli, so razlike v zahtevah pristojnih organov za notranje modele še vedno velike, doseganje skupnih dogovorov glede notranjih modelov skupine v okviru kolegijev nadzornikov pa je težavno.

Razhajanje, kar zadeva nadzor in odobritev notranjih modelov, povzroča neskladnosti in ustvarja neenake konkurenčne pogoje za udeležence na trgu. Predlog zato spodbuja nadzorno konvergenco, in sicer z večjo vlogo EIOPA v zvezi z notranjimi modeli prek določb o sodelovanju in izmenjavi informacij, skupaj s pooblastili EIOPA, da sprejema mnenja na tem področju in da na lastno pobudo, tudi z zavezujočim posredovanjem, prispeva k reševanju sporov med nadzornimi organi.

Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike

Ta predlog je skladen z drugimi zakonodajnimi akti Unije, vključno s tistimi, ki dajejo evropskim nadzornim organom neposredne pristojnosti.

Skladnost z drugimi politikami Unije

Ta predlog ne vpliva na druge politike Unije.

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

Predlog temelji na členih 53(1) in 62 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)

V skladu z načelom subsidiarnosti (člen 5(3) PDEU) se ukrepi na ravni EU sprejmejo le, če države članice zastavljenih ciljev ne morejo zadovoljivo doseči same, temveč jih je mogoče zaradi obsega ali učinkov predlaganega ukrepa lažje doseči na ravni EU.

Izdajanje dovoljenj in nadzor sta vsebinsko že urejena z MiFID II in torej s tega vidika že prenesena na raven Unije. Edina sprememba, ki jo prinaša ta predlog, je, da bo za izdajanje dovoljenj izvajalcem storitev sporočanja podatkov in njihov nadzor namesto pristojnih nacionalnih organov odgovoren ESMA. Pri tem je treba upoštevati, da so finančni trgi sami po sebi čezmejni in bodo v prihodnosti to postali še bolj. Tudi intenzivnost podatkov o finančnih trgih hitro narašča. Za spopadanje s temi izzivi je potreba večja učinkovitost ustreznih vidikov iz okvira MIFID II, ki se nanašajo na obdelavo podatkov. S prenosom izdajanja dovoljenj izvajalcem storitev sporočanja podatkov in njihovega nadzora na ESMA se lahko zagotovijo enotni pogoji za podatke o trgovanju in kanale poročanja o trgovini, hkrati pa se pristojnim nacionalnim organom omogoči, da sprostijo sredstva za nadzor nad končnimi uporabniki podatkov.

Načelo nadzorne odobritve za notranje modele je vključeno že v direktivo Solventnost II. S spremembami, ki jih prinaša ta predlog, se poskuša okrepiti vloga EIOPA, da bi dosegli večjo nadzorno konvergenco na tem področju, zlasti za zavarovalniške skupine, ki so prisotne v več državah članicah EU, medtem ko se prepusti pristojnost za odobritev takih vlog nadzornikom in po potrebi kolegiju nadzornikov.

Sorazmernost

Predlog v celoti upošteva načelo sorazmernosti, saj je primeren za doseganje ciljev in pri tem ne predvideva več ukrepov, kot je potrebno. Združljiv je s tem načelom, ker upošteva ustrezno ravnovesje med zadevnim javnim interesom in stroškovno učinkovitostjo ukrepa.

Izbira instrumenta

Ta predlog spreminja direktivo Evropskega parlamenta in Sveta, sprejeto na podlagi člena 53(1) PDEU, in direktivo Evropskega parlamenta in Sveta, sprejeto na podlagi členov 53 in 62 PDEU. Za spremembo obeh direktiv je zato potreben predlog direktive.

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Ocena učinka

Predlagane spremembe teh direktiv so zelo omejene in glede na to, da sta se direktivi šele pred kratkim začeli izvajati in uporabljati, ne upravičujejo izvedbe nobene ločene ocene.

Ustreznost in poenostavitev ureditve

Točka „vse na enem mestu“ za izdajanje dovoljenj in nadzor v skladu s spremembo MiFID II in MiFIR bo prispevala k zmanjšanju regulativnega bremena, tudi za manjše izvajalce storitev sporočanja podatkov. Pooblastila in pristojnosti pristojnih organov glede izvajalcev storitev sporočanja podatkov se bodo prenesli na ESMA. Ta enoten okvir za izdajanje dovoljenj in nadzor bo omogočil znatno poenostavitev za izvajalce storitev sporočanja podatkov, ki so dejavni čezmejno, in zmanjšanje upravnega bremena.

Kar zadeva Solventnost II, nadzorna konvergenca prispeva k poenostavljenim postopkom v zvezi z vlogami in zahtevami po vsej Uniji, kar naj bi zmanjšalo neenake konkurenčne pogoje, zlasti za zavarovalniške skupine.

Temeljne pravice

Pravica do poštenega sojenja in pravica do obrambe sta zagotovljeni predvsem s pomočjo jasnega postopkovnega okvira in sodnega nadzora preiskovalnih ukrepov, če tako zahteva nacionalni sodnik, ter končnih odločitev na podlagi te uredbe s strani Sodišča.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Posledice so zajete v spremembah MiFIR in spremembah uredbe o ustanovitvi EIOPA.

5.DRUGI ELEMENTI

Natančnejša pojasnitev posameznih določb predloga

Člen 1 predloga določa spremembe, ki so potrebne za prenos sedanjih pooblastil in pristojnosti s pristojnih organov na ESMA, ki bo odgovoren za izdajanje dovoljenj podjetjem, ki nameravajo izvajati storitve sporočanja podatkov, in njihov nadzor.

Te spremembe vključujejo spremembo in črtanje več oddelkov MiFID II, vključno z naslovom V, ki se nanaša na izvajalce storitev sporočanja podatkov, oddelkom D Priloge I in pooblastili pristojnih organov, da naložijo sankcije izvajalcem storitev sporočanja podatkov.

Člen 2 tega predloga vsebuje spremembe direktive Solventnost II, da bi EIOPA dobil večjo vlogo, kar zadeva prispevanje k nadzorni konvergenci na področju uporabe notranjega modela, in vključuje spremembe v zvezi z izmenjavo informacij glede uporabe takega modela, možnost EIOPA, da v zvezi z navedeno zadevo izda mnenja in da pomaga pri reševanju sporov med nadzornimi organi, in sicer na njihovo zahtevo, na lastno pobudo ali, v nekaterih okoliščinah, na zahtevo zadevnih podjetij.

V skladu s spremembami bi moral EIOPA tudi pripraviti letna poročila o tej zadevi. To bo omogočilo natančno spremljanje stanja glede uporabe notranjega modela, vključno z opredelitvijo morebitnih odprtih vprašanj v zvezi z nadzorno konvergenco na tem področju.

Ta člen prav tako usklajuje nekatere dele direktive Solventnost II (člena 231(3) in 237(3)) v zvezi z zavezujočim posredovanjem s spremembami uredbe o ustanovitvi EIOPA, zajetimi v predlogu Komisije. Poleg tega se s tem členom uvajajo potrebne spremembe člena 248(4) direktive Solventnost II v zvezi z zavezujočim posredovanjem, in sicer se črta sklicevanje na prejšnji postopek za reševanje sporov v okviru CEIOPS (Odbor evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine), ki ga je nadomestil EIOPA.

Člena 3 in 4 določata prenos in začetek veljavnosti določb.

2017/0231 (COD)

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 53(1) in 62 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke 5 ,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 6 ,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Direktiva 2014/65/EU uvaja regulativni okvir za izvajalce storitev sporočanja podatkov in zahteva, da se storitve sporočanja podatkov po trgovanju odobrijo kot sistemi odobrenih objav (APA). Poleg tega se od ponudnikov stalnih informacij (CTP) zahteva, da v skladu z Direktivo 2014/65/EU nudijo konsolidirane podatke o trgovanju, ki zajemajo vso trgovanje z lastniškimi in nelastniškimi instrumenti po vsej Uniji. Direktiva 2014/65/EU prav tako formalizira kanale poročanja o poslih pristojnim organom, tako da od tretjih oseb, ki poročajo v imenu podjetij, zahteva, da pridobijo dovoljenje kot odobreni mehanizmi poročanja (ARM).

(2)Kakovost podatkov o trgovanju ter obdelave in zagotavljanja teh podatkov, vključno s čezmejno obdelavo in zagotavljanjem podatkov, je ključnega pomena za doseganje glavnega cilja Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je okrepiti preglednost finančnih trgov. Natančni podatki zagotovijo uporabnikom pregled nad dejavnostjo trgovanja na finančnih trgih Unije, pristojnim organom pa točne in celovite informacije o relevantnih poslih. Glede na čezmejno razsežnost obdelave podatkov, koristi združevanja pristojnosti v zvezi s podatki, vključno z morebitnimi ekonomijami obsega, in negativen vpliv morebitnih razlik v nadzornih praksah na kakovost podatkov o trgovanju in na naloge izvajalcev storitev sporočanja podatkov, je tako primerno prenesti izdajanje dovoljenj izvajalcem storitev sporočanja podatkov in njihov nadzor ter pooblastila za zbiranje podatkov s pristojnih organov na ESMA.

(3)Za usklajen prenos teh pooblastil je primerno črtati ustrezne določbe iz Direktive 2014/65/EU, ki se nanašajo na operativne zahteve za izvajalce storitev sporočanja podatkov in pristojnosti pristojnih organov glede izvajalcev storitev sporočanja podatkov, in vključiti ustrezne določbe v Uredbo (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 7 .

(4)Prenos izdajanja dovoljenj izvajalcem storitev sporočanja podatkov in njihovega nadzora na ESMA je skladen z nalogami ESMA. Natančneje, prenos pooblastil za zbiranje podatkov, izdajanje dovoljenj in nadzor s pristojnih organov na ESMA je ključnega pomena za druge naloge, ki jih ESMA izvaja v skladu z Uredbo (EU) št. 600/2014, kot so spremljanje trga, pooblastila ESMA za začasno poseganje in pooblastila na področju upravljanja pozicij ter zagotavljanje doslednega upoštevanja zahtev po preglednosti pred trgovanjem in po njem. Direktivo 2014/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta 8 (Solventnost II) določa, da lahko v skladu s pristopom k zahtevanemu solventnostnemu kapitalu, ki je usmerjen k tveganju, zavarovalnice in pozavarovalnice ter skupine v posebnih okoliščinah za izračun navedene zahteve namesto standardne formule uporabijo notranje modele.

(6)Da bi imetnikom polic in upravičencem zagotovili ustrezno raven zaščite, bi bilo treba za takšne notranje modele pridobiti predhodno nadzorno dovoljenje na podlagi usklajenih postopkov in standardov.

(7)Da se zagotovi visoka stopnja konvergence na področju nadzora in odobritve notranjih modelov, bi moralo biti EIOPA omogočeno, da izda mnenja o zadevah, ki se nanašajo na takšne notranje modele.

(8)Za spodbujanje nadzorne konvergence bi moral EIOPA imeti možnost, da na lastno pobudo ali na zahtevo nadzornih organov pomaga tem organom pri doseganju dogovora. Podjetje bi moralo imeti v posebnih okoliščinah, ko se nadzorni organi ne uspejo dogovoriti glede odobritve notranjega modela skupine in preden nadzornik skupine sprejme svojo končno odločitev, možnost, da od EIOPA zahteva posredovanje in pomoč nadzornim organom pri iskanju dogovora. Nadzorni organi bi morali sodelovati z EIOPA in si z njim izmenjati vse pomembne informacije za zagotavljanje, da lahko EIOPA v celoti sodeluje v postopku odobritve notranjih modelov skupine.

(9)Da bi se upoštevala nova struktura odborov v skladu z Uredbo (EU) št. 1094/2010, bi bilo treba spremeniti zadevne določbe v direktivi Solventnost II, ki se nanašajo na odbore, tako da se uskladijo z novim postopkom za zavezujoče posredovanje v skladu z navedeno uredbo.

(10)Ker je Odbor evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine (CEIOPS) nadomestil EIOPA, bi bilo treba črtati sklice na CEIOPS v direktivi Solventnost II.

(11)Direktivo 2009/138/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2014/65/EU

Direktiva 2014/65/EU se spremeni:

(1) člen 1 se spremeni:

(a)    odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.    Ta direktiva se uporablja za investicijska podjetja, upravljavce trga in podjetja iz tretjih držav, ki opravljajo investicijske storitve ali investicijske posle prek ustanovitve podružnice v Uniji.“;

(b) v odstavku 2 se črta točka (d);

(2) v členu 4 se odstavek 1 spremeni:

(a) točki (36) in (37) se nadomestita z naslednjim:

„(36)    „upravljalni organ“ pomeni organ ali organe investicijskega podjetja ali upravljavca trga, ki so imenovani v skladu z nacionalno zakonodajo, ki so pristojni za določanje strategije, ciljev in splošnih usmeritev subjekta ter nadzirajo in spremljajo sprejemanje vodstvenih odločitev, vključuje pa osebe, ki dejansko vodijo posle subjekta. 

Kadar se ta direktiva sklicuje na upravljalni organ in kadar so v skladu z nacionalnim pravom vodstvene in nadzorne funkcije upravljalnega organa dodeljene različnim organom ali različnim članom znotraj enega organa, država članica določi organe ali člane upravljalnega organa, ki so odgovorni v skladu z nacionalnim pravom, razen če je v direktivi drugače določeno.

(37)    „višje vodstvo“ pomeni fizične osebe, ki v investicijskem podjetju ali upravljavcu trga opravljajo izvršno funkcijo ter so pristojne in odgovorne upravljalnemu organu za vsakodnevno vodenje subjekta, vključno z izvajanjem politike v zvezi s prodajo storitev in produktov strankam s strani podjetja in njegovih zaposlenih;

(c) točke (52), (53), (54) in (55)(c) se črtajo;

(3) naslov V se črta;

(4) člen 70 se spremeni:

(a) v točki (a) odstavka 3 se črtajo podtočke (xxxvii) do (xxxx);

(b) v odstavku 4 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) člen 5 ali člen 6(2) ali členi 34, 35, 39 ali 44 te direktive; ali“;

(c) v odstavku 6 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c) v primeru investicijskega podjetja, upravljavca trga, ki ima dovoljenje za upravljanje MTF ali OTF, ali reguliranega trga odvzem ali prekinitev dovoljenja institucije v skladu s členom 8 in členom 43;“;

(5) v členu 71 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6. Kadar se objavljena kazenska ali upravna sankcija nanaša na investicijsko podjetje, upravljavca trga, kreditno institucijo, kar zadeva investicijske storitve in posle ali pomožne storitve, ali podružnico podjetja iz tretje države s pridobljenim dovoljenjem v skladu s to direktivo, ESMA doda sklic na objavljeno sankcijo v ustreznem registru.“;

(6) v členu 77 se v prvem pododstavku odstavka 1 uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice predvidijo vsaj, da ima katera koli oseba, pooblaščena v smislu Direktive 2006/43/ES Evropskega Parlamenta in Sveta*, ki v investicijskem podjetju ali na reguliranem trgu opravlja nalogo, opisano v členu 34 Direktive 2013/34/EU ali členu 73 Direktive 2009/65/ES, ali katero koli drugo nalogo, ki jo predpisuje zakonodaja, dolžnost, da nemudoma poroča pristojnim organom o katerem koli dejstvu ali odločitvi v zvezi s tem podjetjem, s katerim se je ta oseba seznanila pri opravljanju te naloge in ki lahko:

* Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (UL L 157, 9.6.2006, str. 87).“;

(7) člen 89 se spremeni:

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(3), drugega pododstavka člena 4(1)(2), člena 4(2), člena 13(1), člena 16(12), člena 23(4), člena 24(13), člena 25(8), člena 27(9), člena 28(3), člena 30(5), člena 31(4), člena 32(4), člena 33(8), člena 52(4), člena 54(4), člena 58(6) in člena 79(8) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od 2. julija 2014.“;

(b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Pooblastilo iz člena 2(3), drugega pododstavka člena 4(1)(2), člena 4(2), člena 13(1), člena 16(12), člena 23(4), člena 24(13), člena 25(8), člena 27(9), člena 28(3), člena 30(5), člena 31(4), člena 32(4), člena 33(8), člena 52(4), člena 54(4), člena 58(6) in člena 79(8) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tem sklepu. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.“;

(c) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(3), drugim pododstavkom člena 4(1)(2), členom 4(2), členom 13(1), členom 16(12), členom 23(4), členom 24(13), členom 25(8), členom 27(9), členom 28(3), členom 30(5), členom 31(4), členom 32(4), členom 33(8), členom 52(4), členom 54(4), členom 58(6) in členom 79(8) začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.“;

(8) v členu 90 se črtata odstavka 2 in 3;

(9) v odstavku 1 člena 93 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice izvajajo te ukrepe od 3. januarja 2018.“;

(10) v Prilogi I se črta oddelek D.

Člen 2

Spremembe Direktive 2009/138/ES

Direktiva 2009/138/ES se spremeni:

(1)v členu 112(4) se dodata naslednja pododstavka:

„Ko nadzorni organi menijo, da je vloga popolna, o njej obvestijo EIOPA.

Na zahtevo EIOPA mu nadzorni organi zagotovijo vso dokumentacijo, ki jo je predložilo podjetje v svoji vlogi.

EIOPA lahko v štirih mesecih od takrat, ko je nadzorni organ prejel popolno vlogo, zadevnim nadzornim organom izda mnenje v skladu s členoma 21a(1)(a) in 29(1)(a) Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Kadar se izda takšno mnenje, nadzorni organ sprejme odločitev iz prvega pododstavka v skladu z navedenim mnenjem, če odločitve ne sprejme v skladu z navedenim mnenjem, pa EIOPA in prosilcu v pisni obliki sporoči razloge za to.“;

(2)člen 231 se spremeni:

(a)odstavek 1 se spremeni:

(i) prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„1. V primeru vloge za dovoljenje za izračun konsolidiranega zahtevanega solventnostnega kapitala skupine in zahtevanega solventnostnega kapitala zavarovalnice in pozavarovalnice v skupini na podlagi notranjega modela, ki ga predložijo zavarovalnica ali pozavarovalnica in njena povezana podjetja ali ga skupaj vložijo povezana podjetja zavarovalnega holdinga, zadevni nadzorni organi sodelujejo med seboj in z EIOPA, da odločijo, ali izdajo to dovoljenje, ter določijo morebitne pogoje, ki veljajo zanj.“;

(ii) tretji pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Nadzornik skupine obvesti druge člane kolegija nadzornikov o prejemu vloge in članom kolegija, vključno z EIOPA, nemudoma posreduje popolno vlogo, vključno z dokumentacijo, ki jo je predložilo podjetje.“;

(b)vstavi se nov odstavek 2b:

„2b. Če EIOPA meni, da vloga iz prvega odstavka predstavlja posebne težave, kar zadeva usklajenost odobritev uporabe notranjega modela po vsej Uniji, lahko EIOPA v štirih mesecih od takrat, ko je nadzornik skupine prejel popolno vlogo, zadevnim nadzornim organom izda mnenje v skladu s členoma 21a(1)(a) in 29(1)(a) Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Kadar se izda takšno mnenje, nadzorni organi sprejmejo skupno odločitev iz drugega pododstavka v skladu z navedenim mnenjem, če skupne odločitve ne sprejmejo v skladu z navedenim mnenjem, pa EIOPA in prosilcu v pisni obliki sporočijo razloge za to.“;

(c)odstavek 3 se spremeni:

(i) prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Če v šestmesečnem obdobju iz odstavka 2 kateri koli zadevni nadzorni organ predloži zadevo EIOPA v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 1094/2010 ali EIOPA pomaga nadzornim organom na lastno pobudo v skladu s členom 19(1)(b) navedene uredbe, nadzornik skupine odloži svojo odločitev, dokler EIOPA ne sprejme odločitve v skladu s členom 19(3) navedene uredbe, in sprejme svojo odločitev v skladu z odločitvijo EIOPA. Odločitev nadzornika skupine velja za dokončno in zadevni nadzorni organi jo morajo upoštevati.“;

(ii) prvi stavek tretjega pododstavka se nadomesti z naslednjim:

„Če EIOPA ne sprejme odločitve iz drugega pododstavka v skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) št. 1094/2010, sprejme končno odločitev nadzornik skupine.“;

(d)v odstavku 6 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Nadzornik skupine ustrezno upošteva morebitna stališča in pomisleke, ki jih drugi zadevni nadzorni organi in EIOPA izrazijo v navedenem obdobju šestih mesecev.“;

(e)v odstavku 6 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Nadzornik skupine posreduje dokument s svojo skrbno utemeljeno odločitvijo prosilcu, drugim zadevnim nadzornim organom in EIOPA.“;

(f)doda se novi odstavek 6a:

„6a. Podjetje, ki je predložilo vlogo v skladu z odstavkom 1, lahko po obdobju šestih mesecev iz odstavka 2 in preden nadzornik skupine sprejme odločitev iz odstavka 6 zahteva, da EIOPA pomaga nadzornim organom pri doseganju dogovora v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Nadzornik skupine svojo odločitev odloži, dokler EIOPA ne sprejme odločitve v skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) št. 1094/2010, in jo sprejme v skladu s sprejeto odločitvijo EIOPA. Odločitev nadzornika skupine velja za dokončno in zadevni nadzorni organi jo morajo upoštevati.

EIOPA sprejme svojo odločitev v roku 1 meseca od konca spravnega obdobja iz člena 19(2) Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Če EIOPA ne sprejme odločitve iz tretjega pododstavka v skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) št. 1094/2010, sprejme končno odločitev nadzornik skupine. Odločitev nadzornika skupine velja za dokončno in zadevni nadzorni organi jo morajo upoštevati.“;

(3)vstavita se naslednja nova člena 231a in 231b:

Člen 231a
Nadzorna odobritev za notranje modele

1. EIOPA lahko z namenom spodbujanja nadzorne konvergence na lastno pobudo ali na zahtevo nadzornih organov ali zavarovalnic ali pozavarovalnic v skladu s členoma 21a(1)(a) in 29(1)(a) Uredbe (EU) št. 1094/2010 izda mnenje nadzornim organom o notranjih modelih in odobritvi uporabe notranjih modelov, kakor je določeno v členih 112 do 127, členu 230, členu 231 in členu 233.

Kadar EIOPA izda mnenje iz prvega pododstavka, zadevni nadzorni organi sprejmejo svojo odločitev ali skupno odločitev, kot je ustrezno, v skladu z navedenim mnenjem, če odločitve ali skupne odločitve ne sprejmejo v skladu z navedenim mnenjem, pa EIOPA in prosilcu v pisni obliki sporočijo razloge za to.

2. Kadar nadzorni organi izvajajo skupne preglede podjetij ali skupin, ki uporabljajo popolni ali delni notranji model v skladu s členi 112 do 127, 230, 231 ali 233, na kraju samem, v katerih osebje EIOPA sodeluje v skladu s členom 21 Uredbe (EU) št. 1094/2010, osebje EIOPA pripravi posebno poročilo o notranjem modelu. Navedeno poročilo se predloži izvršnemu odboru EIOPA.

Člen 231b
Pregled

1. EIOPA vsako leto poroča Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji o splošnih zadevah, s katerimi so se ukvarjali nadzorni organi v postopku odobritve notranjih modelov ali njihove spremembe v skladu s členi 112 do 127, 230, 231 in 233.

Nadzorni organi EIOPA predložijo informacije, za katere EIOPA meni, da so potrebne za pripravo takšnega poročila.

2. EIOPA do 1. januarja 2020 in po izvedbi javnega posvetovanja predloži Komisiji mnenje o tem, kako nadzorni organi uporabljajo člene 112 do 127, člen 230, člen 231 in člen 233, vključno z delegiranimi akti in izvedbenimi tehničnimi standardi, sprejetimi na njihovi podlagi. V navedenem mnenju se ocenijo tudi morebitne razlike v notranjih modelih znotraj Unije.

3. Na podlagi mnenja, ki ga predloži EIOPA v skladu z odstavkom 2, Komisija do 1. januarja 2021 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o tem, kako nadzorni organi uporabljajo člene 112 do 127, člen 230, člen 231 in člen 233, vključno z delegiranimi akti in izvedbenimi tehničnimi standardi, sprejetimi na njihovi podlagi.“;

(4)prvi stavek tretjega pododstavka odstavka 3 člena 237 se nadomesti z naslednjim:

„Če EIOPA ne sprejme odločitve iz drugega pododstavka člena 19(3) Uredbe (EU) št. 1094/2010, sprejme končno odločitev nadzornik skupine.“; in

(5)tretji pododstavek odstavka 4 člena 248 se črta.

Člen 3

Prenos

1.Države članice do [12/18 mesecev od datuma začetka veljavnosti] sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo temeljne določbe nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

2.Države članice uporabljajo ukrepe v zvezi s členom 1 od [36 mesecev od začetka veljavnosti] in v zvezi s členom 2 od [datuma začetka uporabe spremembe uredbe o EIOPA].

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju,

Za Evropski parlament    Za Svet

Predsednik    Predsednik

(1) Direktiva 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).
(2) Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145, 30.4.2004, str. 1).
(3) Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).
(4) Direktiva 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).
(5) UL C , , str. .
(6) UL C , , str. .
(7) Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).
(8) Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).