9.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 288/3


Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

(2016/C 288/03)

Po objavi obvestila o bližnjem izteku (1) protidampinških ukrepov, ki veljajo za uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, je Evropska komisija („Komisija“) prejela zahtevek za pregled v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (2) („osnovna uredba“).

1.   Zahtevek za pregled

Zahtevek je 4. maja 2016 vložila zveza za zaščito tkanin z odprto mrežno strukturo („vložnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo več kot 25 % celotne proizvodnje nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken v Uniji.

2.   Izdelek, ki se pregleduje

Izdelek, ki se pregleduje, so tkanine z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter težo več kot 35 g/m2, razen diskov iz steklenih vlaken, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN ex 7019 51 00 in ex 7019 59 00 (oznaki TARIC 7019510019 in 7019590019).

3.   Obstoječi ukrepi

Trenutno veljavni ukrep je dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (EU) št. 791/2011 (3), ki je bila z Uredbo Sveta (EU) št. 672/2012 (4) razširjena na uvoz, dobavljen iz Malezije, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Malezije ali ne, z Uredbo Sveta (EU) št. 21/2013 (5) razširjena na uvoz, poslan iz Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Tajvana in Tajske ali ne, z Uredbo Sveta (EU) št. 1371/2013 (6) razširjena na uvoz, poslan iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne, ter z Uredbo Komisije (EU) št. 976/2014 (7) razširjena na uvoz nekaterih nekoliko spremenjenih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken prav tako s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

4.   Razlogi za pregled

Zahtevek temelji na izhodišču, da bi iztek veljavnosti ukrepa verjetno povzročil nadaljevanje ali ponovitev dampinga in škode industriji Unije.

4.1    Trditev o verjetnosti nadaljevanja dampinga

Ker se glede na določbe člena 2(7) osnovne uredbe Ljudska republika Kitajska („zadevna država“) šteje za državo brez tržnega gospodarstva, je vložnik določil normalno vrednost za Ljudsko republiko Kitajsko na podlagi cene v tretji državi s tržnim gospodarstvom, in sicer v Kanadi. Trditev o verjetnosti nadaljevanja dampinga temelji na primerjavi tako izračunane normalne vrednosti z izvozno ceno (na ravni franko tovarna) izdelka, ki se pregleduje, s poreklom iz zadevne države, ko se proda za izvoz v Evropsko unijo. Vložnik je poleg tega predložil dokaze o izvozni ceni (na ravni franko tovarna) izdelka, ki se pregleduje, s poreklom v zadevni državi, ko se proda za izvoz v druge tretje države.

Izračunane stopnje dampinga za zadevno državo so znatne. Na podlagi navedenega vložnik trdi, da obstaja verjetnost nadaljevanja ali ponovitve dampinga iz zadevne države.

4.2    Trditev o verjetnosti ponovitve škode

Vložnik trdi, da obstaja verjetnost ponovitve škode. Predložil je dokaze prima facie, iz katerih je razvidno, da bi se v primeru izteka ukrepov trenutna raven uvoza izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države v Unijo verjetno povečala zaradi neizrabljenih zmogljivosti v Ljudski republiki Kitajski ter ker je trg Unije v smislu obsega in cen še vedno privlačen.

Vložnik nazadnje trdi, da je razlog za odpravo škode predvsem obstoj ukrepov, ter da bi se zaradi izteka veljavnosti ukrepov ponovno pojavil znatnejši uvoz po dampinških cenah iz zadevne države, ki bi verjetno ponovno škodoval industriji Unije.

5.   Postopek

Po posvetovanju z odborom, ustanovljenim na podlagi člena 15(1) osnovne uredbe, je bilo ugotovljeno, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek pregleda zaradi izteka ukrepov, zato Komisija začenja pregled v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe.

S pregledom zaradi izteka bo ugotovila, ali bi iztek veljavnosti ukrepov lahko privedel do nadaljevanja ali ponovitve dampinga izdelka, ki se pregleduje, s poreklom iz zadevne države ter nadaljevanja ali ponovitve škode industriji Unije.

5.1    Obdobje preiskave v zvezi s pregledom in obravnavano obdobje

Preiskava v zvezi z nadaljevanjem ali ponovitvijo dampinga zajema obdobje od 1. julija 2015 do 30. junija 2016 („obdobje preiskave v zvezi s pregledom“). Proučitev gibanj, pomembnih za oceno verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode, bo zajemala obdobje od 1. januarja 2013 do konca obdobja preiskave („obravnavano obdobje“).

5.2    Postopek za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve dampinga

Proizvajalci izvozniki (8) izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavi, ki je privedla do veljavnih ukrepov, so pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

5.2.1   Preiskava proizvajalcev izvoznikov

Postopek za izbor proizvajalcev izvoznikov, ki jih je treba preiskati v Ljudski republiki Kitajski

Vzorčenje

Ker lahko pregled zaradi izteka ukrepa vključuje veliko število proizvajalcev izvoznikov iz Ljudske republike Kitajske in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in tako ustrezno omeji število proizvajalcev izvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje se bo izvedlo v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse proizvajalce izvoznike ali njihove predstavnike, naj se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, ki se zahtevajo v Prilogi I k temu obvestilu.

Komisija se bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca proizvajalcev izvoznikov, obrnila tudi na organe zadevne države, lahko pa se obrne na vsa znana združenja proizvajalcev izvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbora vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, bodo proizvajalci izvozniki izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega proizvodnje, prodaje ali izvoza, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, po potrebi prek organov zadevne države, uradno obvestila vse znane proizvajalce izvoznike, organe zadevne države in združenja proizvajalcev izvoznikov.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s proizvajalci izvozniki, poslala vprašalnike proizvajalcem izvoznikom, izbranim v vzorec, vsem znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov in organom Ljudske republike Kitajske.

Vsi proizvajalci izvozniki, izbrani v vzorec, morajo v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izboru vzorca predložiti izpolnjen vprašalnik, če ni določeno drugače.

Brez poseganja v morebitno uporabo člena 18 osnovne uredbe se družbe, ki so se strinjale z možno vključitvijo v vzorec, vendar vanj niso bile izbrane, štejejo za sodelujoče („nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki“).

5.2.2   Dodatni postopek v zvezi s proizvajalci izvozniki v državi brez tržnega gospodarstva

Izbor tretje države s tržnim gospodarstvom

Normalna vrednost za uvoz iz Ljudske republike Kitajske se v skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe določi na podlagi cene ali konstruirane vrednosti v tretji državi s tržnim gospodarstvom.

V prejšnji preiskavi je bila kot primerna država s tržnim gospodarstvom za določitev normalne vrednosti za Ljudsko republiko Kitajsko uporabljena Kanada. Za namene sedanje preiskave namerava Komisija ponovno uporabiti Kanado kot primerno tretjo državo s tržnim gospodarstvom. V skladu z informacijami, ki jih ima Komisija na voljo, se drugi proizvajalci v državah s tržnim gospodarstvom med drugim lahko nahajajo v Bangladešu, Indiji, Indoneziji, Moldaviji, na Filipinih, v Tajvanu, na Tajskem in v Turčiji. Da bi dokončno izbrala tretjo državo s tržnim gospodarstvom, bo Komisija preučila, ali se v teh tretjih državah s tržnim gospodarstvom, v katerih naj bi se proizvajal izdelek, ki se pregleduje, ta tudi dejansko proizvaja in prodaja. Zainteresirane strani so pozvane, da o izbiri primerljive države predložijo pripombe v 10 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

5.2.3   Preiskava nepovezanih uvoznikov  (9)  (10)

Nepovezani uvozniki izdelka, ki se pregleduje, iz Ljudske republike Kitajske v Unijo so pozvani k sodelovanju v tej preiskavi.

Ker lahko pregled zaradi izteka ukrepa vključuje veliko število nepovezanih uvoznikov in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in tako ustrezno omeji število nepovezanih uvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje se bo izvedlo v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse nepovezane uvoznike ali njihove predstavnike, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavi, ki je privedla do ukrepov, obravnavanih v tem pregledu, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, ki se zahtevajo v Prilogi II k temu obvestilu.

Komisija se lahko za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbor vzorca nepovezanih uvoznikov, obrne tudi na vsa znana združenja uvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbora vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so uvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega prodaje izdelka, ki se pregleduje, v Uniji, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane nepovezane uvoznike in združenja uvoznikov.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim nepovezanim uvoznikom in vsem znanim združenjem uvoznikov. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izboru vzorca, če ni določeno drugače.

5.3    Postopek za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode

Za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode za industrijo Unije so proizvajalci izdelka, ki se pregleduje, v Uniji pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

5.3.1   Preiskava proizvajalcev Unije

Ker pregled zaradi izteka ukrepa vključuje veliko število proizvajalcev Unije in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, se je Komisija odločila, da izbere vzorec in tako ustrezno omeji število proizvajalcev Unije, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje se izvede v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Komisija je izbrala začasni vzorec proizvajalcev Unije. Podrobnosti so na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem. Zainteresirane strani so pozvane, da pregledajo dokumentacijo (v ta namen morajo stopiti v stik s Komisijo; kontaktni podatki so v oddelku 5.7). Drugi proizvajalci Unije ali njihovi predstavniki, vključno s proizvajalci Unije, ki niso sodelovali v preiskavi, ki je privedla do veljavnih ukrepov, ki menijo, da bi morali biti iz določenega razloga vključeni v vzorec, morajo stopiti v stik s Komisijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbora vzorca, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Komisija bo o družbah, izbranih v končni vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce Unije in / ali združenja proizvajalcev Unije.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim proizvajalcem Unije in vsem znanim združenjem proizvajalcev Unije. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izboru vzorca, če ni določeno drugače.

5.4    Postopek za presojo interesa Unije

Če bosta v postopku potrjena verjetnost nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode, bo v skladu s členom 21 osnovne uredbe odločeno, ali bi bila ohranitev protidampinških ukrepov v nasprotju z interesom Unije. Proizvajalci Unije, uvozniki in njihova reprezentativna združenja, uporabniki in njihova reprezentativna združenja ter reprezentativne potrošniške organizacije so pozvani, da se javijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Reprezentativne potrošniške organizacije morajo za sodelovanje v preiskavi v istem roku dokazati dejansko povezavo med svojimi dejavnostmi in izdelkom, ki se pregleduje.

Strani, ki se javijo v navedenem roku, lahko Komisiji predložijo informacije o interesu Unije v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Te informacije lahko predložijo v prosti obliki ali izpolnijo vprašalnik, ki ga pripravi Komisija. V vsakem primeru se bodo informacije, predložene v skladu s členom 21, upoštevale samo, če bodo podprte z dokazanimi dejstvi, veljavnimi v času predložitve.

5.5    Druga pisna stališča

Ob upoštevanju določb tega obvestila so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo informacije in dokaze. Komisija mora te informacije in dokaze prejeti v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

5.6    Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije

Vse zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah z začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

5.7    Navodila za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

Za informacije, ki se predložijo Komisiji za namen preiskav trgovinske zaščite, ni mogoče uveljavljati avtorskih pravic. Preden zainteresirane strani Komisiji predložijo informacije in/ali podatke, za katere veljajo avtorske pravice tretje osebe, morajo imetnika avtorskih pravic zaprositi za posebno dovoljenje, s katerim ta Komisiji izrecno dovoli (a) uporabo informacij in podatkov za namen tega postopka trgovinske zaščite in (b) predložitev informacij in/ali podatkov zainteresiranim stranem v tej preiskavi v obliki, ki jim omogoča, da uveljavljajo svojo pravico do obrambe.

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva to obvestilo, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited“ (11).

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in zahtevane kakovosti, takšne informacije morda ne bodo upoštevane.

Zainteresirane strani so pozvane, da po elektronski pošti pošljejo vsa stališča in zahtevke, tudi skenirane kopije pooblastil in potrdil, razen obsežnih odgovorov, ki se predložijo na CD-ROM-u ali DVD-ju osebno ali s priporočeno pošto. Če zainteresirane strani uporabijo elektronsko pošto, pomeni, da se strinjajo s pravili, ki veljajo za elektronsko pošiljanje, kot so navedena v dokumentu „KORESPONDENCA Z EVROPSKO KOMISIJO V ZADEVAH GLEDE TRGOVINSKE ZAŠČITE“, ki je objavljen na spletnem mestu Generalnega direktorata za trgovino: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152583.pdf. Zainteresirane strani morajo v sporočilu navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko in veljaven elektronski naslov ter zagotoviti, da gre za uraden in delujoč elektronski naslov nabiralnika podjetja, ki se pregleduje in uporablja vsak dan. Komisija bo po prejemu kontaktnih podatkov z zainteresiranimi stranmi komunicirala zgolj po elektronski pošti, razen če te izrecno zaprosijo za prejemanje vseh dokumentov Komisije po drugi poti ali če vrsta dokumenta zahteva uporabo priporočene pošte. Zainteresirane strani lahko nadaljnja pravila in informacije v zvezi s korespondenco s Komisijo, vključno z veljavnimi načeli za predložitev stališč po elektronski pošti, najdejo v zgoraj navedenih navodilih za zainteresirane strani.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov:

za vprašanja v zvezi z dampingom

:

TRADE-OPEN-MESH-R648-DUMPING@ec.europa.eu

za vprašanja v zvezi škodo

:

TRADE-OPEN-MESH-R648-INJURY@ec.europa.eu

6.   Nesodelovanje

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

Če se odgovor ne predloži v računalniški obliki, se to ne šteje za nesodelovanje, če zainteresirana stran dokaže, da bi ji predložitev odgovora v zahtevani obliki povzročila nerazumno dodatno obremenitev ali nerazumne dodatne stroške. Zainteresirana stran mora o tem takoj obvestiti Komisijo.

7.   Pooblaščenec za zaslišanje

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah z začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem, da med zaslišanjem predstavijo različna stališča in nasprotne argumente, med drugim v zvezi z verjetnostjo nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode ter interesom Unije.

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Časovni okvir preiskave

Preiskava se v skladu s členom 11(5) osnovne uredbe zaključi v 15 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

9.   Možnost zahtevka za pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe

Ker se je ta pregled zaradi izteka ukrepov začel v skladu z določbami člena 11(2) osnovne uredbe, njegove ugotovitve ne bodo povzročile spremembe obstoječih ukrepov, ampak njihovo razveljavitev ali ohranitev v skladu s členom 11(6) osnovne uredbe.

Če katera od zainteresiranih strani meni, da je potreben pregled ukrepov, da se omogoči sprememba ukrepov, lahko zahteva pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe.

Strani, ki želijo zahtevati takšen pregled, ki bi se izvedel neodvisno od pregleda zaradi izteka ukrepov iz tega obvestila, lahko stopijo v stik s Komisijo na zgoraj navedenem naslovu.

10.   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (12).


(1)  Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov (UL C 384, 18.11.2015, str. 5).

(2)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(3)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 791/2011 z dne 3. avgusta 2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 204, 9.8.2011, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 672/2012 z dne 16. julija 2012 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, dobavljenih iz Malezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne (UL L 196, 24.7.2012, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 21/2013 z dne 10. januarja 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Tajvana in Tajske ali ne (UL L 11, 16.1.2013, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1371/2013 z dne 16. decembra 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne (UL L 346, 20.12.2013, str. 20).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 976/2014 z dne 15. septembra 2014 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih nekoliko spremenjenih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken prav tako s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 274, 16.9.2014, str. 13).

(8)  Proizvajalec izvoznik je družba v zadevni državi, ki proizvaja in izvaža izdelek, ki se pregleduje, na trg Unije neposredno ali po tretji osebi, vključno s katero koli od njenih povezanih družb, vključenih v proizvodnjo, domačo prodajo ali izvoz izdelka, ki se pregleduje.

(9)  Vzorčeni so lahko samo uvozniki, ki niso povezani s proizvajalci izvozniki. Uvozniki, ki so povezani s proizvajalci izvozniki, morajo izpolniti Prilogo I k vprašalniku za te proizvajalce izvoznike. V skladu s členom 127 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije se osebi štejeta za povezani, če: (a) je ena od njiju član vodstva ali uprave podjetja druge; (b) pravno nastopata kot družbenika; (c) sta delodajalec in delojemalec; (d) tretja oseba neposredno ali posredno poseduje, nadzoruje ali ima v lasti 5 % ali več deležev z glasovalno pravico ali delnic obeh oseb; (e) ena od njiju neposredno ali posredno nadzira drugo; (f) obe neposredno ali posredno nadzira tretja oseba; (g) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo; ali (h) sta člana iste družine (UL L 343, 29.12.2015, str. 558). Osebi se štejeta za člane iste družine, če sta v enem od naslednjih sorodstvenih razmerij: (i) žena in mož, (ii) starš in otrok, (iii) brat in sestra (tudi polbrat in polsestra), (iv) stari starš in vnuk, (v) stric ali teta in nečak ali nečakinja, (vi) tast in tašča ter zet ali snaha, (vii) svak in svakinja. Pri tem „oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo.

(10)  Podatki, ki jih predložijo nepovezani uvozniki, se lahko poleg ugotavljanja dampinga uporabijo tudi za druge vidike te preiskave.

(11)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupen dokument v skladu s členom 19 Uredbe (EU) 2016/1036 in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(12)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


PRILOGA I

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

PRILOGA II

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike