Bruselj, 21.12.2016

COM(2016) 818 final

2016/0411(COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

Cilj predloga je zagotovitev pravne skladnosti Uredbe (ES) št. 1008/2008 1 z mednarodnim sporazumom.

Člen 13 Uredbe 1008/2008 opredeljuje pogoje, pod katerimi so dovoljeni zakupi zrakoplovov, registriranih v tretjih državah, zlasti zakupi zrakoplovov s posadko. Dopuščene so izjemne razmere, kot je pomanjkanje ustreznega zrakoplova na trgu Skupnosti, in morale bi biti strogo časovno omejene ter izpolnjevati varnostne standarde, enakovredne varnostnim pravilom Skupnosti in nacionalne zakonodaje.

Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi državami Amerike na drugi strani je bil podpisan 25. in 30. aprila 2007 2 in spremenjen s protokolom z dne 24. junija 2010 3 . Sporazum o zračnem prometu je v začasni uporabi od 30. marca 2008. Protokol o spremembi je v začasni uporabi od 24. junija 2010.

Sporazum o zračnem prometu predvideva odprt režim zakupa zrakoplovov s posadko med pogodbenicama. Da se za zračne prevoznike ustvarita jasnost in gotovost, je Komisija priporočila Svetu, da jo pooblasti za pogajanja z ZDA o posebnem sporazumu o zakupu zrakoplovov s posadko, v okviru katerega bi se odpravile časovne omejitve.

Cilj sedanjega predloga je ustrezna prilagoditev ureditve v EU. Zato ima zelo omejeno področje uporabe in se bo uporabljal samo za člen 13(3)(b) Uredbe (ES) št. 1008/2008. Druge določbe člena 13 (npr. o varnostnih standardih in pravicah pristojnega organa) bodo ostale nespremenjene.

Na kratek rok bi odstopanja od omejitev bila odobrena ZDA, ki bi bile prva tretja država, s katero ima EU sklenjen sporazum o zakupu zrakoplovov s posadko. V prihodnosti bi za podobna odstopanja lahko zaprosile druge tretje države, vendar bi se vsaka prošnja obravnavala posamično, izjeme pa bi se morale odobriti samo ob ustrezni utemeljitvi.

Kakršen koli neposreden ali posreden učinek bo izviral iz samih pogodb o zakupu zrakoplova s posadko in ne iz spremembe ureditve.

Skladnost z obstoječimi določbami politike na področju politike

Ta pobuda temelji na obstoječih določbah Unije v zvezi z zračnimi prevozi, kot jih trenutno vsebuje Uredba (ES) št. 1008/2008. Skladna bo tudi s predvidenim sporazumom o zakupu zrakoplovov s posadko EU-ZDA in sporazumom o zračnem prometu EU-ZDA.

Skladnost z drugimi politikami Unije

Ta pobuda je v celoti skladna s strateškimi cilji Komisije za obdobje 2014–2019, kar zadeva spodbujanje „EU kot globalnega akterja“ ter „zaposlovanje in rast“.

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

Predlog temelji na členu 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki je pravna podlaga za sprejetje ukrepov Unije v zvezi z zračnim prometom.

     Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)

Sprememba uredbe je edini razpoložljivi instrument za obravnavo odprtega vprašanja.

Sorazmernost

Predlog pomeni tehnično prilagoditev zakonodaje EU mednarodnemu sporazumu. Sprememba je strogo omejena na časovno omejitev določb glede zakupa zrakoplovov s posadko v predvidenem sporazumu o zakupu zrakoplovov s posadko EU-ZDA.

Izbira instrumenta

Sedanji predlog ne spreminja vrste instrumenta, ki se je uporabil v začetni ureditvi.

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Naknadne ocene/preverjanja ustreznosti obstoječe zakonodaje

Ni relevantno.

Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi.

Vse države članice EU in sektor (vključno s socialnimi partnerji) kot tudi Norveška in Islandija (ki sta pogodbenici sporazuma o zračnem prometu) so bile aktivno udeležene pri analizi in oceni primera. Podroben opis posvetovanj je v spremnem delovnem dokumentu služb Komisije.

Med temi posvetovanji se je razumelo, da bi sporazum o zakupu zrakoplovov s posadko sprožil spremembo Uredbe 1008/2008.

Zbiranje in uporaba strokovnih mnenj

Ta sprememba je tehnične in horizontalne narave, ki izvira iz mednarodnih sporazumov. Zbiranje podatkov za oceno njenega učinka bo opravljeno v okviru prošnje za pooblastitev za pogajanje v povezavi s sporazumom med EU in tretjo državo.

Trenutno poteka le zaradi predvidenega sporazuma o zakupu zrakoplovov s posadko EU-ZDA. Zbiranje podatkov in analiza v zvezi s tem sporazumom sta povzeta v pripadajočem časovnem načrtu in priporočilu za sklep Sveta.

Ocena učinka

Pobuda ima zelo poseben cilj (tehnična prilagoditev zaradi mednarodnega sporazuma) in omejeno področje uporabe (odstopanje od časovnih omejitev za zakup zrakoplova s posadko). Kot je omenjeno v časovnem načrtu, objavljenem 7. marca 2016, izvedba ocene učinka ni predlagana.

Kakršni koli učinki bodo izvirali iz samega sporazuma o zakupu zrakoplova s posadko in ne iz spremembe uredbe. Analiza gospodarskega in družbenega učinka predvidenega sporazuma o zakupu zrakoplovov s posadko EU-ZDA je na voljo v delovnem dokumentu služb Komisije.

Ustreznost in poenostavitev predpisov

Predlog pomeni tehnično prilagoditev ureditve EU, da se prilagodi določbam iz mednarodnega sporazuma.

Celovita ocena obstoječe politike ni bila opravljena, saj pobuda ne predvideva splošne sprostitve omejitev za vse tretje države. Pobuda bi bila usmerjena v oblikovanje „izjeme“, ki bi se uporabljala samo za ZDA in bi preprečila neskladnost med ureditvijo v EU in njenimi mednarodnimi obveznostmi.

Temeljne pravice

Ni relevantno.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Ta predlog ne vpliva na proračun EU.

5.DRUGI ELEMENTI

Načrti za izvedbo ter ureditev spremljanja, ocenjevanja in poročanja

Predlagani ukrep ne zahteva dodatnih izvedbenih ukrepov.

Natančnejša pojasnitev posameznih določb predloga

Cilj predloga je uvesti možnost odstopanja od pogojev za zakup zrakoplova s posadko iz člena 13(3)(b) Uredbe (ES) št. 1008/2008 s sklenitvijo mednarodnih sporazumov. To bi omogočalo več prožnosti, v kolikor sklenitev takšnih sporazumov pomeni gospodarske in družbene koristi za EU.

Predlagane spremembe dodajajo sklic na mednarodne sporazume členu 13(3)(b) Uredbe, kjer so določeni pogoji za zakup zrakoplova s posadko (izredne okoliščine, sezonske potrebe, operativne težave).

Druge določbe člena 13 (npr. o varnostnih standardih in pravicah pristojnega organa) bi ostale nespremenjene.

2016/0411 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 4 ,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij 5 ,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Uredba (ES) št. 1008/2008 v členu 13 vsebuje določbe, ki dopuščajo zakupe zrakoplovov, registriranih v tretjih državah, zlasti zakupe zrakoplovov s posadko.

(2)Ti zakupi so dopuščeni v izjemnih razmerah, kot je pomanjkanje ustreznega zrakoplova na trgu Unije, in bi morali biti strogo časovno omejeni ter izpolnjevati varnostne standarde, enakovredne varnostnim pravilom Unije in nacionalne zakonodaje.

(3)Med EU in Združenimi državami je bil leta 2007 podpisan sporazum o zračnem prometu, ki je bil spremenjen s protokolom z dne 24. junija 2010. Sporazum o zračnem prometu odraža zavezo obeh pogodbenic k skupnemu cilju nadaljnjega odstranjevanja ovir za dostop na trg, da bi čim bolj povečali koristi za porabnike, letalske družbe, delovno silo in skupnosti na obeh straneh Atlantika.

(4)Sporazum o zračnem prometu temu ustrezno predvideva odprt režim zakupa zrakoplovov s posadko med pogodbenicama. Zadevne določbe, zajete v člen 10 sporazuma o zračnem prometu, dopuščajo zakupe zrakoplovov s posadko v mednarodnem zračnem prometu, pod pogojem, da imajo vsi udeleženci v takšnih zakupih ustrezno pooblastilo in izpolnjujejo pogoje, predpisane v zakonih in drugih predpisih, ki jih pogodbenici običajno uporabljata.

(5)Povezani razvoj in pretekle razprave na srečanjih skupnega odbora, vzpostavljenega na podlagi sporazuma o zračnem prometu, so pokazali, da bi pogodbenici imeli koristi od namenskega sporazuma o zakupu zrakoplovov s posadko, ki bi zagotovil natančnost zadevnih določb sporazuma o zračnem prometu.

(6)Ker ta sporazum vsebuje sprostitev obstoječih časovnih omejitev, je v protislovju s členom 13(3)(b) Uredbe 1008/2008, kjer so časovne omejitve predvidene v primerih, ko prevozniki iz Unije zakupijo zrakoplove s posadko od prevoznikov iz tretjih držav.

(7)Člen 13(3)(b) je zato treba spremeniti, da se omogoči sprostitev časovnih omejitev za zakup zrakoplova s posadko, o katerih se Unija dogovori v mednarodnih sporazumih, sklenjenih s tretjimi državami.

(8)Uredbo (ES) št. 1008/2008 bi zato bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 13(3)(b) Uredbe (ES) št. 1008/2008 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„je izpolnjen eden od naslednjih pogojev, če ni drugače določeno z mednarodnim sporazumom, ki ga sklene Unija“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament    Za Svet

Predsednik    Predsednik

(1)

   UL L 293, 31.10.2008, str. 3.

(2) Sklep Sveta z dne 25. aprila 2007 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma o zračnem prometu EU-ZDA (2007/339/ES), UL L 134, 25.5.2007, str. 4.
(3) UL L 223, 25.8.2010, str. 3.
(4) UL C , , str. .
(5) UL C , , str. .