6.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 3/1


PRIPOROČILO EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 22. decembra 2016

Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank of Greece

(ECB/2016/46)

(2017/C 3/01)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 27.1 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Revizijo računovodskih izkazov Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, opravljajo neodvisni zunanji revizorji, ki jih priporoči Svet ECB in potrdi Svet Evropske unije.

(2)

Mandat sedanjega zunanjega revizorja centralne banke Bank of Greece, družbe KPMG Certified Auditors AE, bo potekel po reviziji za poslovno leto 2016. Zaradi tega je treba imenovati zunanjega revizorja od poslovnega leta 2017.

(3)

Bank of Greece je za svojega zunanjega revizorja za poslovna leta 2017 do 2021 izbrala družbo Deloitte Certified Public Accountants S.A. –

SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

Priporoči se, da se družba Deloitte Certified Public Accountants S.A. imenuje za zunanjega revizorja centralne banke Bank of Greece za poslovna leta 2017 do 2021.

V Frankfurtu na Majni, 22. decembra 2016

Predsednik ECB

Mario DRAGHI