Bruselj, 14.9.2016

COM(2016) 578 final

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU

DEVETO FINANČNO POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o EVROPSKEM KMETIJSKEM JAMSTVENEM SKLADU

PRORAČUNSKO LETO 2015

{SWD(2016) 293 final}


KAZALO

1.PRORAČUNSKI POSTOPEK

2.LIKVIDNOSTNI POLOŽAJ IN UPRAVLJANJE ODOBRITEV

3.IZVRŠEVANJE PRORAČUNA EKJS ZA LETO 2015

4.PRIPOMBE K IZVRŠEVANJU PRORAČUNA EKJS ZA LETO 2015

5.IZVRŠEVANJE NAMENSKIH PREJEMKOV

6.RAZČLENITEV PO VRSTAH ODHODKOV

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4-I

Priloga 4-II

Priloga 5

Priloga 6

Proračunski postopek za leto 2015 – odobritve EKJS

Delež proračuna EKJS v proračunu EU za obdobje 2009–2015

Analiza izvrševanja proračuna EKJS – proračunsko leto 2015

Analiza izvrševanja proračuna EKJS – proračunsko leto 2015. Namenski prejemki. C4

Analiza izvrševanja proračuna EKJS – proračunsko leto 2015. Namenski prejemki. C5

Izvrševanje proračuna EKJS po členih in državah članicah – proračunsko leto 2015

Razvoj razčlenitve odhodkov EKJS v proračunskih letih 2009–2015

Opomba: Temu poročilu je priložen podroben delovni dokument služb Komisije. Celotno besedilo tega delovnega dokumenta (v angleščini) in priložene tabele (v angleščini) bodo na voljo tudi na spletišču Europa, in sicer na spletni strani GD za kmetijstvo (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm).

 

1.PRORAČUNSKI POSTOPEK 1

1.1.Prvotni predlog proračuna za leto 2015 in dopolnilno pismo št. 1/2015

Komisija je prvotni predlog proračuna za leto 2015 sprejela in ga 24. junija 2014 predložila proračunskemu organu. Predlagane odobritve za prevzem obveznosti za Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) iz razdelka 2 večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 so znašale 43 903,8 milijona EUR.

Svet je svoje stališče o prvotnem predlogu proračuna za leto 2015 sprejel 2. septembra 2014 in odobritve za prevzem obveznosti za EKJS zmanjšal za 48,5 milijona EUR. Evropski parlament je svoje stališče sprejel 22. oktobra 2014 in odobritve za prevzem obveznosti za EKJS povečal za 41 milijonov EUR.

Komisija je 15. oktobra 2014 sprejela dopolnilno pismo št. 1 k predlogu proračuna za leto 2015 in zahtevane odobritve za prevzem obveznosti za EKJS v primerjavi s prvotnim predlogom proračuna znižala za 448 milijonov EUR.

1.2.Sprejetje proračuna za leto 2015

Komisija je 27. novembra 2014 predložila nov predlog proračuna za leto 2015, v katerem je zahtevala odobritve za prevzem obveznosti za EKJS v višini 43 455,8 milijona EUR. Po predložitvi novega predloga proračuna za leto 2015 je 8. decembra 2014 potekal intenziven trialog med vsemi tremi institucijami (Komisijo, Svetom in Evropskim parlamentom). Svet je 12. decembra 2014 privolil v kompromisni sveženj. Evropski parlament pa je proračun za leto 2015 sprejel 17. decembra 2014. Skupne odobritve za prevzem obveznosti za EKJS so v proračunu znašale 43 455,8 milijona EUR, odobritve plačil pa 43 447,6 milijona EUR.

Razlika med odobritvami za prevzem obveznosti in odobritvami plačil nastane, ker so za nekatere ukrepe, ki jih neposredno izvaja Komisija, uporabljena diferencirana sredstva. Ti ukrepi se v glavnem nanašajo na ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov in strategijo politike ter usklajevalne ukrepe za kmetijstvo.

Pri izglasovanih odobritvah za prevzem obveznosti za EKJS za področje politike 05, ki so znašale 43 455,8 milijona EUR, je bil znesek v višini 2 400,7 milijona EUR predviden za tržne ukrepe iz poglavja 05 02, znesek v višini 40 908,6 milijona EUR za neposredne pomoči iz poglavja 05 03, znesek v višini 87,3 milijona EUR za revizijo odhodkov za kmetijstvo iz poglavja 05 07, znesek v višini 50,9 milijona EUR pa za strategijo in usklajevanje politike iz poglavja 05 08.

Za podrobne informacije glej Prilogo 1.

Odobritve za EKJS za člena 05 08 06 (Povečevanje ozaveščenosti javnosti o skupni kmetijski politiki) in 05 08 09 (EKJS – Operativna tehnična pomoč) so se pozneje med proračunskim letom 2015 s spremembo proračuna št. 7 zmanjšale za 0,1 milijona EUR oziroma 0,8 milijona EUR.

1.3.Namenski prejemki za EKJS 2

V skladu s členom 43 Uredbe (ES) št. 1306/2013 o financiranju skupne kmetijske politike 3 so prihodki, ki izvirajo iz finančnih popravkov na podlagi sklepov o potrditvi skladnosti, iz nepravilnosti in iz dajatev na mleko, določeni kot namenski prejemki za financiranje odhodkov EKJS. Namenski prejemki se lahko v skladu s temi pravili uporabijo za financiranje katerih koli odhodkov EKJS. Če se del teh prihodkov ne porabi, se neporabljeni del samodejno prenese v naslednje proračunsko leto.

Ob pripravi proračuna za leto 2015 je bila pripravljena ocena prihodkov tako za znesek, ki naj bi se po pričakovanjih zbral med proračunskim letom 2015, kot tudi za znesek, ki naj bi se po pričakovanjih prenesel iz proračunskega leta 2014 v proračunsko leto 2015. Ta ocena je znašala 1 768,6 milijona EUR in jo je proračunski organ upošteval pri sprejetju proračuna za leto 2015. Natančneje:

prihodki, ki izvirajo iz popravkov pri potrditvi skladnosti in iz nepravilnosti, so bili ocenjeni na 868,6 milijona EUR oziroma 165 milijonov EUR, prejemki iz dajatev na mleko pa so bili ocenjeni na 405 milijonov EUR. Tako je bil skupni znesek namenskih prejemkov, ki naj bi se po pričakovanjih zbrali med proračunskim letom 2015, ocenjen na 1 438,6 milijona EUR;

namenski prejemki, ki naj bi se po pričakovanjih prenesli iz proračunskega leta 2014 v proračunsko leto 2015, pa so bili ocenjeni na 330 milijonov EUR.

V proračunu za leto 2015 so bili ti na začetku ocenjeni prihodki v višini 1 768,6 milijona EUR namenjeni šestim shemam, in sicer:

362,4 milijona EUR za operativne sklade za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, vključno z izrednimi ukrepi podpore za člane teh organizacij,

106,9 milijona EUR za izredne ukrepe podpore za nečlane organizacij proizvajalcev v okviru drugih ukrepov za sektor sadja in zelenjave,

0,9 milijona EUR za ukrepe skladiščenja posnetega mleka v prahu v sektorju mleka in mlečnih izdelkov,

2,9 milijona EUR za ukrepe skladiščenja masla in smetane v sektorju mleka in mlečnih izdelkov,

50,5 milijona EUR za izredne ukrepe podpore za proizvajalce mleka in za zasebno skladiščenje sira v okviru drugih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov,

1 245 milijonov EUR za shemo enotnega plačila (neposredne pomoči).

Za navedene sheme skupni znesek izglasovanih odobritev proračunskega organa in navedenih namenskih prejemkov ustreza skupni oceni razpoložljivih odobritev v višini:

903,9 milijona EUR za operativne sklade za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, vključno z izrednimi ukrepi podpore za člane teh organizacij,

107,6 milijona EUR za izredne ukrepe podpore za nečlane organizacij proizvajalcev v okviru drugih ukrepov za sektor sadja in zelenjave,

50,6 milijona EUR za izredne ukrepe podpore za proizvajalce mleka in za zasebno skladiščenje sira v okviru drugih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov,

29 587 milijonov EUR za shemo enotnega plačila (neposredne pomoči).

Opozoriti je treba, da proračunski organ ni izglasoval odobritev za ukrepe skladiščenja posnetega mleka v prahu ter masla in smetane v sektorju mleka in mlečnih izdelkov.

1.4.Delež proračuna EKJS v skupnem proračunu EU

Delež končnega proračuna EKJS (odobritve za prevzem obveznosti) v skupnem proračunu EU za vsako leto v obdobju 2009–2015 je naveden v Prilogi 2.

2.LIKVIDNOSTNI POLOŽAJ IN UPRAVLJANJE ODOBRITEV 

2.1.Upravljanje odobritev 

2.1.1.Odobritve, ki so na voljo za proračunsko leto 2015 

v EUR

Odhodkovni del

proračuna (1)

Odobritve za prevzem obveznosti

Odobritve plačil

Del proračuna, ki se nanaša na prihodke (namenski prejemki – NP) (2)

Napovedi

1. Začetne odobritve za EKJS, od tega:

43 455 780 762

43 447 624 585

1. Sklepi o potrditvi

868 600 000

1a. Odobritve v okviru deljenega upravljanja

43 388 597 789

43 388 597 789

2. Nepravilnosti

165 000 000

1b. Odobritve v okviru neposrednega upravljanja

67 182 973

59 026 796

3. Presežna dajatev od proizvajalcev mleka

405 000 000

2. Sprememba proračuna

–900 000

–900 000

Napoved namenskih prejemkov skupaj

1 438 600 000

3. Prerazporeditve v/iz EKJS v zadevnem letu

–107 268

4. Končne odobritve za EKJS, od tega:

43 454 880 762

43 446 617 317

4a. Odobritve v okviru deljenega upravljanja

43 388 791 789

43 388 791 789

4b. Odobritve v okviru neposrednega upravljanja

66 088 973

57 825 528

(1)    Odobritve, vnesene v proračun za leto 2015 po odbitku pričakovanih namenskih prejemkov, ki naj bi se zbrali v letu 2015, in tistih, ki so bili preneseni iz leta 2014 v leto 2015 v skladu s členom 14 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

(2)    NP: namenski prejemki, ki naj bi se zbrali. Zneski prihodkov niso vpisani v vrstico prihodkov (p.m.) 4 , vendar je napovedani znesek naveden v proračunskih opombah.

2.1.2.Proračunsko izvrševanje razpoložljivih odobritev za proračunsko leto 2015

v EUR

Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti

Izvrševanje odobritev plačil

Deljeno upravljanje (1)

44 883 460 321,82

44 883 460 321,82

Odhodki v okviru neposrednega upravljanja

64 654 779,75

56 154 302,09

Skupaj

44 948 115 101,57

44 939 614 623,91

(1) Znesek prevzetih obveznosti. Obveznosti in plačila, od katerih je odštet znesek namenskih prejemkov v višini 1 631 635 502,23 EUR (glej točko 5 in Prilogo 4-I), ki so bili prejeti za deljeno upravljanje: 43 251 824 819,59 EUR.

Za proračunsko leto 2015 je znesek dejansko porabljenih odobritev za prevzem obveznosti znašal 44 948 115 101,57 EUR, znesek dejansko porabljenih odobritev plačil pa 44 939 614 623,91 EUR.

2.1.3.Proračunsko izvrševanje izglasovanih odobritev – odhodki Komisije v okviru neposrednega upravljanja 

v EUR

Odhodki v okviru neposrednega upravljanja

Odobritve za prevzem obveznosti

Sprostitev obveznosti

Odobritve plačil

Prenosi v leto 2016 (2)

Odobritve (C1) (1)

66 088 973,00

57 825 528,22

Izvrševanje (C1)

64 654 779,75

41 675 092,27

13 821 274,51

Črtane odobritve

1 434 193,25

2 329 161,44

(1) C1 označuje izglasovane proračunske odobritve. Ta znesek vključuje prerazporeditve v „deljeno upravljanje“ v skupnem znesku –194 000,00 EUR za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil, prenos „iz“ EKJS v višini –107 267,78 EUR za odobritve plačil ter spremembo proračuna v višini –900 000,00 EUR za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil.

(2) Prenos v leto 2016 samo za nediferencirana sredstva.

Razpoložljive odobritve za prevzem obveznosti za odhodke v okviru neposrednega upravljanja v proračunu za leto 2015 so znašale 66,1 milijona EUR. V letu 2015 so bile prevzete obveznosti v višini 64,7 milijona EUR. Razlika v teh odobritvah, ki je znašala 1,4 milijona EUR, se je črtala.

Večina odobritev za prevzem obveznosti za EKJS za odhodke Komisije v okviru neposrednega upravljanja je diferenciranih sredstev.

Samodejni prenos v leto 2016, ki se nanaša samo na nediferencirana sredstva, znaša 13,8 milijona EUR.

2.2.Mesečna plačila 

2.2.1.Mesečna plačila državam članicam v okviru deljenega upravljanja

2.2.1.1.Mesečna plačila za pokrivanje odhodkov

Člen 18(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 določa, da „Komisija izvrši mesečna plačila za odhodke, ki so jih izvršile akreditirane plačilne agencije [držav članic] v referenčnem mesecu“. Mesečna plačila se vsaki državi članici izplačajo najpozneje tretji delovni dan drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bili odhodki izvršeni.

Mesečna plačila so povračilo neto odhodkov (po odbitku prihodkov), ki so bili že izvršeni, in so na voljo na podlagi mesečnih izjav, ki jih pošiljajo države članice 5 . Preverjanja in popravki mesečnega knjiženja odhodkov in prihodkov se opravljajo na podlagi teh izjav. Poleg tega bodo ta plačila postala dokončna, potem ko bo Komisija opravila preverjanja v okviru postopka računovodske potrditve obračunov.

Plačila, ki so jih države članice izvršile od 16. oktobra 2014 do 15. oktobra 2015, so zajeta v sistemu za mesečna plačila.

Skupni neto znesek izvršenih mesečnih plačil za proračunsko leto 2015 je po odbitku popravkov na podlagi postopka potrditve in drugih popravkov znašal 43 251 824 819,59 EUR.

2.2.1.2.Sklepi o mesečnih plačilih za leto 2015

Za proračunsko leto 2015 je Komisija sprejela 12 sklepov o mesečnih plačilih. Poleg tega je bil decembra 2015 sprejet dodaten sklep o mesečnem plačilu, s katerim so bila že odobrena mesečna plačila prilagojena skupnim odhodkom za navedeno proračunsko leto.

3.IZVRŠEVANJE PRORAČUNA EKJS ZA LETO 2015

3.1.Poraba proračunskih odobritev za EKJS

Izvrševanje proračuna je doseglo znesek 44 948,1 milijona EUR. Ta odhodek je bil financiran iz začetnih proračunskih odobritev ter z uporabo zneska namenskih prejemkov za področje politike 05 – Kmetijstvo in razvoj podeželja, sestavljenega iz celotnega zneska 341,3 milijona EUR, prenesenega iz leta 2014, in dela namenskih prejemkov, zbranih leta 2015, v višini 735,2 milijona EUR od skupno 1 631,6 milijona EUR.

Na področju politike 05 – Kmetijstvo in razvoj podeželja so odhodki za tržne ukrepe znašali 2 666,9 milijona EUR, odhodki za neposredne pomoči pa
42 168 milijonov EUR. Odhodki za nekatere tržne ukrepe in neposredne pomoči so presegli izglasovane proračunske odobritve in so bili delno kriti s prerazporeditvami odobritev iz drugih proračunskih postavk ter delno s prejemki, namenjenimi proračunu EKJS.

Za podrobne informacije o izvrševanju proračuna po področjih politike glej Prilogo 3.

V Prilogi 5 je prikazana razčlenitev odhodkov za tržne ukrepe, neposredne pomoči in revizijo odhodkov za kmetijstvo po členih in državah članicah.

4.PRIPOMBE K IZVRŠEVANJU PRORAČUNA EKJS ZA LETO 2015

V nadaljevanju je na podlagi podrobnih podatkov iz prilog 3, 4-I in 4-II za najpomembnejše sektorje predstavljeno kratko pojasnilo o izvrševanju proračunskih odobritev za EKJS za leto 2015 in uporabi namenskih prejemkov, ki so bili na voljo v letu 2015.

4.1.Poglavje 05 02: Intervencije na kmetijskih trgih

4.1.1.Uvod

Skupna plačila za to poglavje proračuna za leto 2015 so znašala 2 666,9 milijona EUR, financirala pa so se z izglasovanimi odobritvami v višini 2 343 milijonov EUR in z namenskimi prejemki v višini 323,8 milijona EUR. S slednjimi so se krili odhodki, ki so nastali v sektorjih sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov (opomba: za podrobne informacije glej točki 4.1.3 in 4.1.6). Odobritve v višini 54,9 milijona EUR so bile prerazporejene v druge dele proračuna EKJS. Preostanek namenskih prejemkov, zbranih v letu 2015, v višini 199,8 milijona EUR je bil prenesen v leto 2016. Pri postavkah, pri katerih so potrebe presegale proračunske odobritve, so se dodatni odhodki krili s prerazporeditvami iz drugih proračunskih postavk. Prav tako so se pri tržnih ukrepih, pri katerih proračunske odobritve niso bile porabljene v celoti, razpoložljive odobritve prerazporedile v druge proračunske postavke za potrebno kritje dodatnih odhodkov.

4.1.2.Oljčno olje 

Premajhno izvrševanje v višini 2 milijona EUR je bilo posledica malo nižjih odhodkov nekaterih držav članic za delovne programe 2014/2015, vključene v njihove ukrepe za izboljšanje kakovosti, v primerjavi z odhodki, predvidenimi za te programe v proračunu za leto 2015.

4.1.3.Sadje in zelenjava 

V proračunu za leto 2015 so bile za kritje potreb vseh ukrepov za ta sektor predvidene skupne razpoložljive odobritve v višini 1 305,5 milijona EUR. Proračunski organ je izglasoval odobritve v višini 836,2 milijona EUR, ker je upošteval ocenjene namenske prejemke za ta sektor v višini 469,3 milijona EUR. Odhodki držav članic so leta 2015 znašali 1 118,6 milijona EUR. Vse sheme, financirane v okviru tega člena, so se izvajale v premajhnem obsegu v primerjavi s skupnimi ocenjenimi potrebami, predvidenimi v proračunu za leto 2015. Preostanek neporabljenih namenskih prejemkov v višini 147 milijonov EUR je bil prenesen v proračunsko leto 2016 za kritje potreb navedenega leta (opomba: delovni dokument služb Komisije vsebuje več podrobnosti o tej točki).

4.1.4.Proizvodi sektorja za pridelavo grozdja

Premajhno izvrševanje v višini 63,2 milijona EUR v primerjavi z napovedanimi proračunskimi potrebami za leto 2015 glede nacionalnih podpornih programov je bilo posledica nižjih odhodkov nekaterih držav članic za spodbujanje in naložbene dele njihovih nacionalnih vinogradniških programov v primerjavi s proračunskimi zgornjimi mejami, predvidenimi za te programe v proračunu za leto 2015.

1.1.1.Spodbujanje

Kar zadeva plačila držav članic za promocijske ukrepe, je bilo preveliko izvrševanje v višini 2,3 milijona EUR v primerjavi z napovedanimi proračunskimi potrebami za leto 2015 posledica višjih odhodkov nekaterih držav članic za njihove promocijske programe, ki jih je odobrila Komisija, v primerjavi z odhodki, predvidenimi za te programe v proračunu za leto 2015.

Kar zadeva neposredna plačila Evropske unije, je Komisija prevzela obveznosti za proračunska sredstva v višini 1,2 milijona EUR, kar je skoraj enako znesku, predvidenemu za ta plačila v proračunu za leto 2015.

4.1.6.Mleko in mlečni izdelki

V proračunu za leto 2015 so bile za kritje potreb vseh ukrepov za ta sektor predvidene skupne razpoložljive odobritve v višini 131,4 milijona EUR. Proračunski organ je izglasoval odobritve v višini 77,1 milijona EUR, ker je upošteval ocenjene namenske prejemke za ta proračunski člen v višini 54,3 milijona EUR. Odhodki držav članic so leta 2015 znašali 119,6 milijona EUR. Vse sheme, financirane v okviru tega člena, so se izvajale v premajhnem obsegu v primerjavi s skupnimi ocenjenimi potrebami, predvidenimi v proračunu za leto 2015. Preostanek neporabljenih namenskih prejemkov v višini 52,7 milijona EUR je bil prenesen v proračunsko leto 2016 za kritje potreb navedenega leta (opomba: delovni dokument služb Komisije vsebuje več podrobnosti o tej točki).

4.1.7.Prašičje meso, jajca in perutninsko meso ter čebelarski in drugi živalski izdelki

V proračunu za leto 2015 so bile za kritje potreb vseh ukrepov za ta sektor predvidene skupne razpoložljive odobritve v višini 40,8 milijona EUR. Odhodki držav članic so leta 2015 znašali 44,2 milijona EUR, financirali pa so se tako z izglasovanimi odobritvami v višini 40,8 milijona EUR kot s prerazporeditvami odobritev v višini 3,4 milijona EUR iz drugih področij proračuna za leto 2015 (opomba: delovni dokument služb Komisije vsebuje več podrobnosti o tej točki).

4.2.Poglavje 05 03: Neposredne pomoči

Skupna plačila za to poglavje proračuna za leto 2015 so znašala 42 168 milijonov EUR, financirala pa so se z izglasovanimi odobritvami v višini 40 561,4 milijona EUR in z namenskimi prejemki v višini 752,7 milijona EUR. S slednjimi so se krili odhodki, ki so nastali za shemo enotnega plačila (opomba: za podrobne informacije glej točko 4.2.1). Neporabljene izglasovane odobritve so znašale 347,2 milijona EUR, kot je razvidno iz razlike med izglasovanimi odobritvami v višini 40 561,4 milijona EUR, ki so bile porabljene za povračilo državam članicam, in začetnimi izglasovanimi odobritvami v višini 40 908,6 milijona EUR, vključenimi v proračun za leto 2015. Znesku teh neporabljenih izglasovanih odobritev je bil s prerazporeditvijo izglasovanih odobritev iz drugih delov proračuna EKJS dodan znesek 85,8 milijona EUR, tako da je bilo z neporabljenimi sredstvi mogoče ponovno vzpostaviti rezervo za krizne razmere v višini 433 milijonov EUR, ki je bila vzpostavljena na podlagi predlagane finančne discipline v letu 2015 in prerazporejena v proračunski člen 05 03 09, da bi se znesek dejansko uporabljene finančne discipline v višini 409,8 milijona EUR lahko prenesel v leto 2016 za povračila zadevnim državam članicam. Preostanek namenskih prejemkov, zbranih v letu 2015, v višini 696,6 milijona EUR je bil prenesen v proračunsko leto 2016. Pri postavkah, pri katerih so potrebe presegale izglasovane proračunske odobritve, so se dodatni odhodki krili s prerazporeditvami izglasovanih odobritev iz drugih proračunskih postavk ali s prerazporeditvami namenskih prejemkov. Prav tako so se pri neposrednih plačilih, pri katerih proračunske odobritve niso bile porabljene v celoti, razpoložljive odobritve prerazporedile v druge proračunske postavke za potrebno kritje dodatnih odhodkov.

4.2.1.Člen 05 03 01: Ločene neposredne pomoči

Glavne sheme, financirane z odobritvami iz tega člena, so shema enotnega plačila (SEP), shema enotnega plačila na površino (SEPP) in ločena posebna podpora na podlagi člena 68 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009. Vsa pomoč v okviru shem pomoči iz tega člena se plača neodvisno od proizvodnje, vendar pod nekaterimi pogoji, npr. ob upoštevanju navzkrižne skladnosti. Proračunske potrebe v letu 2015 za ločene neposredne pomoči so znašale 38 642 milijonov EUR in zanje je proračunski organ izglasoval odobritve v višini 37 397 milijonov EUR, potem ko je upošteval namenske prejemke za ta sektor v višini 1 245 milijonov EUR. Odhodki držav članic za vse sheme v tem členu so znašali 38 293,5 milijona EUR in tako za 896,5 milijona EUR presegli izglasovane odobritve za leto 2015 v višini 37 397 milijonov EUR. Ta znesek prijavljenih odhodkov je bil delno krit s prerazporeditvami iz drugih proračunskih postavk v višini 143,8 milijona EUR, delno pa z namenskimi prejemki v višini 752,7 milijona EUR (opomba: delovni dokument služb Komisije vsebuje več podrobnosti o tej točki).

4.2.2.Člen 05 03 02: Druge neposredne pomoči

Z odobritvami iz tega člena se krijejo odhodki za druge neposredne pomoči, za katere so se države članice za številne sektorje odločile obdržati omejeno povezavo med plačilom teh pomoči in proizvodnjo, pod točno določenimi pogoji in znotraj jasno opredeljenih meja, da se prepreči opuščanje te proizvodnje. V okviru tega člena se financira 13 shem.

Komisija je ocenila, da so za te sheme za leto 2015 potrebne odobritve v višini 3 078,4 milijona EUR. Odhodki držav članic so znašali 3 020,5 milijona EUR (opomba: delovni dokument služb Komisije vsebuje več podrobnosti o tej točki).

4.2.3.Člen 05 03 09: Povračilo neposrednih pomoči v zvezi s finančno disciplino

Proračunski organ temu členu ni dodelil nobenih odobritev. Ta člen je bil prvič uveden v proračunskem letu 2014 za lažje zbiranje izglasovanih odobritev brez prevzetih obveznosti samo za leto 2014 in odobritev neporabljene rezerve za krizne razmere, da bi se prenesle v proračunsko leto 2015 za financiranje povračila finančne discipline, uporabljene za neposredne pomoči v koledarskem letu 2014 6 .

Od zneska 868,2 milijona EUR, ki ustreza znesku finančne discipline, uporabljene v proračunskem letu 2014, in je bil prenesen v proračun za leto 2015 za povračilo, so države članice povrnile 854 milijonov EUR. Razlika v višini 14,2 milijona EUR se vrne v proračun za leto 2015, da se na podlagi prve spremembe proračuna za naslednje proračunsko leto povrne državam članicam (opomba: delovni dokument služb Komisije vsebuje več podrobnosti o tej točki; glej tudi točko 4.2.4 v nadaljevanju).

4.2.4.Člen 05 03 10: Rezerva za krizne razmere v kmetijskem sektorju

Odobritve iz tega člena so namenjene kritju odhodkov za ukrepe, ki jih je treba sprejeti za obvladovanje večjih kriz, ki vplivajo na kmetijsko proizvodnjo in distribucijo. Rezerva naj bi se vzpostavila z uporabo znižanja neposrednih pomoči prek mehanizma finančne discipline na začetku vsakega leta v skladu s členoma 25 in 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013 ter členom 8 Uredbe (EU) št. 1307/2013. Ta rezerva ne sme preseči najvišjega letnega zneska 400 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Za proračunsko leto 2015 je bil enakovredni znesek rezerve za krizne razmere v tekočih cenah 433 milijonov EUR. V proračunskem letu 2015 rezerva ni bila uporabljena.

Za leto zahtevka 2015 je bila finančna disciplina izračunana izključno za vzpostavitev rezerve za krizne razmere v višini 433 milijonov EUR. Vendar so se ob koncu proračunskega leta izglasovane odobritve brez prevzetih obveznosti, ki so ustrezale znesku dejansko uporabljene finančne discipline za leto zahtevka 2015 (ob upoštevanju neuporabljenega zneska iz rezerve), prerazporedile v proračunski člen 05 03 09 za prenos v naslednje proračunsko leto za povračilo finančne discipline, naložene kmetom v koledarskem letu 2015.

4.3.Poglavje 05 07: Revizija odhodkov za kmetijstvo

4.3.1.Člen 05 07 01: Nadzor odhodkov za kmetijstvo

Ta člen vključuje ukrepe, sprejete za krepitev sredstev za preglede na kraju samem in za izboljšanje sistemov preverjanja, da se zmanjša tveganje goljufij in nepravilnosti v škodo proračuna Unije. Prav tako vključuje odhodke, ki bi bili lahko potrebni za financiranje morebitnih računovodskih popravkov in popravkov v zvezi s skladnostjo v korist držav članic (opomba: delovni dokument služb Komisije vsebuje več podrobnosti o tej točki).

4.3.2.Člen 05 07 02: Poravnava sporov

Odobritve iz tega člena so namenjene kritju odhodkov, za katere bi bila na podlagi odločitve sodišča lahko odgovorna Komisija, vključno s stroški poravnave odškodninskih zahtevkov in obresti. 27. septembra 2012 je Sodišče Evropske unije izreklo sodbo v združenih zadevah C-113/10, C-147/10 in C-234/10 (sodba Jüllich-II). V proračunu za leto 2015 so bile predvidene odobritve v višini 60,5 milijona EUR za plačilo izravnalnih obresti izvajalcem na podlagi te sodbe. Vendar so odhodki za ta plačila, ki so jih imele in prijavile države članice, znašali približno 1,7 milijona EUR. Zato so se odobritve v višini 58,8 milijona EUR prerazporedile v druge postavke proračuna za leto 2015 za financiranje njihovih potreb.

5.IZVRŠEVANJE NAMENSKIH PREJEMKOV 

5.1.Namenski prejemki za EKJS

Namenski prejemki, dejansko preneseni iz leta 2014 v leto 2015, so znašali 341,3 milijona EUR in so bili v skladu s členom 14 finančne uredbe v celoti uporabljeni za financiranje odhodkov proračunskega leta 2015. Kot je prikazano v Prilogi 4-II, je ta znesek kril odhodke v višini 280,6 milijona EUR za operativne sklade za organizacije proizvajalcev in za druge ukrepe (začasne izredne ukrepe) v sektorju sadja in zelenjave, 11 milijonov EUR za ukrepe za skladiščenje posnetega mleka v prahu in masla ter za druge ukrepe (začasne izredne ukrepe) v sektorju mleka in mlečnih izdelkov ter 49,7 milijona EUR za shemo enotnega plačila.

Kot je prikazano v Prilogi 4-I, so namenski prejemki, zbrani v letu 2015, znašali 1 631,6 milijona EUR in izvirali iz:

popravkov na podlagi postopka potrditve skladnosti v višini 1 066,6 milijona EUR,

prejemkov na podlagi nepravilnosti v višini 155,5 milijona EUR,

prejemkov iz dajatev na mleko v višini 409,6 milijona EUR.

Namenski prejemki, zbrani v letu 2015, so bili uporabljeni za kritje odhodkov za naslednje ukrepe:

30,7 milijona EUR za izredne ukrepe podpore za nečlane organizacij proizvajalcev v okviru drugih ukrepov v sektorju sadja in zelenjave,

0,2 milijona EUR oziroma 0,9 milijona EUR za ukrepe za skladiščenje posnetega mleka v prahu oziroma masla in smetane v sektorju mleka in mlečnih izdelkov,

0,5 milijona EUR za izredne ukrepe podpore za proizvajalce mleka in za zasebno skladiščenje sira v okviru drugih ukrepov v sektorju mleka in mlečnih izdelkov,

703 milijonov EUR za shemo enotnega plačila (neposredne pomoči).

Preostanek namenskih prejemkov, zbranih v letu 2015, v višini 896,4 milijona EUR je bil samodejno prenesen v proračun za leto 2016 za financiranje proračunskih potreb v navedenem letu.

Za podrobne informacije glej prilogi 4-I in 4-II.

6.RAZČLENITEV PO VRSTAH ODHODKOV 

Skupni odhodki EKJS so znašali 44 948,1 milijona EUR. V nadaljevanju so ti odhodki razčlenjeni na glavne kategorije poročanja, pri čemer je naveden tudi njihov odstotek glede na skupne odhodke EKJS za leto 2015:

Skladiščenje

Odhodki za skladiščenje so znašali 18,4 milijona EUR, tj. 0,04 % skupnih odhodkov. Ta znesek zajema predvsem odhodke za zasebno skladiščenje masla.

Izvozna nadomestila

Poraba za izvozna nadomestila je znašala 0,3 milijona EUR, tj. 0,001 % skupnih odhodkov, in se je nanašala na plačilo neporavnanih zneskov za izvoz proizvodov, ki niso navedeni v Prilogi I, ter govejega, prašičjega in perutninskega mesa v preteklosti.

Drugi tržni ukrepi

Poleg skladiščenja in izvoznih nadomestil so odhodki za druge tržne ukrepe znašali 2 698 milijonov EUR, tj. 6 % letnega skupnega zneska. Ta kategorija zajema odhodke, ki se nanašajo predvsem na oljčno olje, sadje in zelenjavo, vino, tekstilne rastline, programe POSEI, promocijske ukrepe, mleko in mlečne izdelke ter čebelarstvo. Ti odhodki vključujejo tudi druge manjše zneske in popravke, ki izvirajo iz potrditve obračunov in poravnave sporov.

Neposredne pomoči

Odhodki za neposredne pomoči so znašali 42 168 milijonov EUR, tj. 93,8 % skupnih odhodkov.

Odhodki v okviru neposrednega upravljanja

Ti odhodki so znašali 64,7 milijona EUR (v odobritvah za prevzem obveznosti), tj. 0,1 % skupnega zneska, in so bili plačani neposredno s strani Komisije. Večinoma so krili odhodke v zvezi z računovodstvom kmetijskih gospodarstev, raziskavami struktur kmetijskih gospodarstev, obveščanjem o skupni kmetijski politiki, tehnično pomočjo itd.

Razvoj podeželja v okviru nekdanjega Jamstvenega oddelka EKUJS

Za te programe ni več mogoče načrtovati odobritev za prevzem obveznosti. Države članice zdaj zaključujejo te programe in terjajo neupravičeno izplačane zneske. Končni neto znesek, izterjan na podlagi tega člena, je znašal približno 1,3 milijona EUR.

Razvoj razčlenitve odhodkov EKJS po vrstah za obdobje 2009–2015 je prikazan v Prilogi 6.

(1)  Ta postopek je predstavljen v Prilogi 1.
(2) Ti zneski niso vpisani v proračunske vrstice prihodkov (člen 670 za namenske prejemke za EKJS) z navedbo „p.m.“ („pour mémoire“), vendar je napovedani znesek omenjen v proračunskih opombah za ta člen.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 549.
(4) p.m.: „pour mémoire“.
(5) Te mesečne izjave o odhodkih države članice pošljejo 12. dan v mesecu N+1.
(6)  Te odobritve se lahko prenesejo v skladu s členom 169(3) finančne uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 pa države članice povrnejo odobritve končnim prejemnikom, za katere se v proračunskem letu, v katero se odobritve prenesejo, uporablja finančna disciplina v skladu s členom 26(1)–(4) Uredbe.

Bruselj, 14.9.2016

COM(2016) 578 final

PRILOGE

k

POROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU

DEVETO FINANČNO POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o EVROPSKEM KMETIJSKEM JAMSTVENEM SKLADU

PRORAČUNSKO LETO 2015

{SWD(2016) 293 final}