21.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 66/68


P8_TA(2016)0146

Indeksi, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

(2018/C 066/14)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2013)0641),

ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0301/2013),

ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju obrazloženega mnenja spodnjega doma parlamenta Združenega kraljestva v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 7. januarja 2014 (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. januarja 2014 (2),

ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 9. decembra 2015, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije

ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0131/2015),

1.

sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju (3);

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


(1)  UL C 113, 15.4.2014, str. 1.

(2)  UL C 177, 11.6.2014, str. 42.

(3)  To stališče nadomešča spremembe, sprejete dne 19. maja 2015 (Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0195).


P8_TC1-COD(2013)0314

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 28. aprila 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/… Evropskega parlamenta in Sveta o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2016/1011.)