2.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 217/23


Obvestilo o zahtevku v skladu s členom 35 Direktive 2014/25/EU – Odložitev roka

Zahtevek naročnika

(2015/C 217/09)

Komisija je 16. januarja 2015 prejela zahtevek v skladu s členom 35 Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (1). Prvi delovni dan po prejemu zahtevka je bil 19. januar 2015.

Ta zahtevek, ki ga je predložila družba Flughafen Wien, se nanaša na dejavnosti v zvezi z izkoriščanjem geografskega območja za namen zagotavljanja letališke infrastrukture ali drugih terminalskih zmogljivosti prevoznikom v zračnem prometu na ozemlju Avstrije. Ustrezno obvestilo je bilo objavljeno v UL C 93 z dne 20. marca 2015, str. 22.

Komisija mora v skladu s točko b odstavka 1 Priloge IV k Direktivi 2014/25/EU v roku 130 delovnih dni odločiti o tem zahtevku. Prvotni rok se izteče 30. julija 2015.

V skladu s točko 2 Priloge IV k Direktivi 2014/25/EU lahko Komisija od zadevne države članice ali vlagatelja ali pristojnega neodvisnega nacionalnega organa ali katerega koli drugega pristojnega nacionalnega organa zahteva, naj v ustreznem roku predloži vse potrebne informacije ali dopolni oziroma pojasni dane informacije. Komisija je 27. februarja 2015 pozvala družbo Flughafen Wien, naj do 13. marca 2015 predloži dodatne informacije. Komisija je 20. aprila 2015 pozvala avstrijske organe, naj do 18. maja 2015 predložijo dodatne informacije.

V skladu z drugim stavkom točke 2 Priloge IV k Direktivi 2014/25/EU se v primeru prepoznega ali nepopolnega odgovora na zahtevek Komisije za pojasnilo ali dodatne informacije rok 130 dni, kakor je naveden zgoraj, začasno odloži za obdobje med iztekom roka, določenega v zahtevku za predložitev informacij, ter prejemom popolnih in točnih podatkov.

Končni rok se bo torej iztekel po 90 delovnih dneh od prejema popolnih in pravilnih informacij.


(1)  UL L 94, 28.3.2014, str. 243.