Strasbourg, 15.12.2015

COM(2015) 668 final

2015/0306(COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o evropski potni listini za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

Komisija je v Evropski agendi o migracijah 1 opredelila vrsto ukrepov in pobud, katerih namen je zagotoviti strukturne rešitve za boljše upravljanje vseh vidikov migracij. Učinkovito vračanje državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, začasno ali stalno prebivanje v državi članici Unije, je bistveni element celovitega pristopa za zagotovitev pravilnega delovanja migracijskih politik EU in za ohranjanje zaupanja javnosti v migracijski sistem Unije.

S povečanjem stopnje vračanja migrantov z neurejenim statusom se sproščajo zmogljivosti za sprejem tistih, ki resnično potrebujejo zaščito, kar je v skladu z obnovljenimi prizadevanji Unije za zaščito tistih, ki pomoč potrebujejo, vključno s premestitvijo in preselitvijo. Učinkovito izvajanje verodostojne politike vračanja gre z roko v roki z bolj odprto migracijsko politiko.

Vendar pa sistem EU za vračanje migrantov z neurejenim statusom ni dovolj učinkovit. Leta 2014 je bilo na primer izvršenih manj kot 40 % vseh odločb o vrnitvi, ki so jih izdale države članice. Komisija je 9. septembra 2015 predstavila Akcijski načrt EU o vračanju 2 , da bi se odpravili osnovni vzroki za to težavo, skupaj z ukrepi za večje priznavanje standardne potne listine za izgon državljanov tretjih držav.

Ena od glavnih ovir za uspešno vračanje je, da osebe, ki se vračajo, nimajo veljavnih potnih listin namembne države, v katero se osebe vračajo. Trenutno lahko države članice izdajo nadomestno listino 3 za nezakonito prebivajoče državljane tretjih držav, ki nimajo veljavne potne listine. Priporočilo Sveta z dne 30. novembra 1994 določa standardno potno listino za izgon državljanov tretjih držav 4 , ki pa je tretje države pogosto ne priznajo, tudi zato, ker nima zadostnih varnostih elementov in standardov.

Na potrebo po obravnavi tega vprašanja so opozorili tudi sklepi Sveta z dne 8. oktobra 2015, v katerih so se države članice zavezale k rednejši uporabi standardne potne listine v operacijah vračanja. Ta potreba je bila dodatno poudarjena v sklepih Evropskega sveta z dne 15. oktobra 2015.

Cilj tega predloga je uvedba posebne evropske potne listine za vrnitev državljanov tretjih držav, za katere je bila izdana odločba o vrnitvi. Pri tem bi bili določeni enotna oblika ter okrepljeni tehnični in varnostni elementi, da se zagotovi širše sprejemanje takšnih listin s strani tretjih držav in poveča njihova uporaba za namene ponovnega sprejema. Uporabo te listine bi bilo treba spodbujati v sporazumih, ki jih sklene EU, ter v dvostranskih sporazumih o ponovnem sprejemu in drugih dvostranskih sporazumih.

Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike

Ta predlog se navezuje na napoved iz akcijskega načrta EU o vračanju glede iskanja načinov za povečanje priznavanja prepustnice EU s strani tretjih držav. Evropska potna listina za vrnitev bi morala prispevati k doseganju ciljev iz agende o migracijah glede povečanja učinkovitosti sistema EU za vračanje migrantov z neurejenim statusom, zlasti tistih, ki nimajo veljavnih potnih listin, in povečanja stopnje vračanja z zagotavljanjem, da tretje države izpolnjujejo svoje mednarodne obveznosti glede ponovnega sprejema svojih državljanov, ki nezakonito prebivajo v Evropi.

Predlog o evropski potni listini za vrnitev izpolnjuje in nadgrajuje določbe direktive o vračanju, v katerih so določeni skupni standardi in postopki za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav 5 .

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

V skladu s členom 79(2)(c) PDEU lahko Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe na področju nezakonitega priseljevanja in nedovoljenega prebivanja, vključno z odstranitvijo in vračanjem oseb, ki prebivajo brez dovoljenja. Zato je ta člen primerna pravna podlaga za oblikovanje evropske potne listine za vrnitev.

Načelo neobveznega sodelovanja

Ob upoštevanju načela neobveznega sodelovanja ta predlog temelji na primerljivi ureditvi iz direktive o vračanju.

V skladu s členom 4 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbama, se Danska v šestih mesecih od dne, ko Svet sprejme to uredbo, ki nadgrajuje schengenski pravni red, odloči, ali jo bo prenesla v svoje nacionalno pravo.

Za Združeno kraljestvo in Irsko ima direktiva o vračanju hibridni značaj, kakor odražata uvodni izjavi (26) in (27) direktive. Iz tega sledi, da se za ta predlog uporabljata Protokol (št. 19) o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, in tudi Protokol (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki sta priložena Pogodbama. V skladu z zadnje navedenim, neschengenskim protokolom, Združeno kraljestvo in Irska ne sodelujeta pri sprejetju te uredbe, ki zato zanju ni zavezujoča in se v njiju ne uporablja; vendar lahko Svet uradno obvestita, da želita sodelovati pri tem instrumentu.

Predlagana uredba je zavezujoča za Islandijo, Norveško, Švico in Lihtenštajn na podlagi posameznih sporazumov o pridružitvi teh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

Subsidiarnost

Cilja tega predloga, tj. uvedbe evropske potne listine za vrnitev državljanov tretjih držav z izboljšanimi varnostnimi elementi za večje priznavanje te listine strani tretjih držav, ne morejo zadovoljivo doseči države članice s posamičnim ukrepanjem. Razlog za to je, da bi soobstoj različnih nacionalnih potnih listin za vrnitev, ki so različnih oblik ter uporabljajo različne standarde in varnostne elemente, oviral priznavanje takšnih potnih listin v sporazumih EU o ponovnem sprejemu s tretjimi državami ter bi negativno vplival na učinkovito vračanje in ponovni sprejem nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Cilj tega predloga se torej lažje uresniči na ravni Evropske unije.

Sorazmernost

Ker se s predlagano uredbo usklajujejo oblika in tehnične specifikacije evropske potne listine za vrnitev ter se ne spreminjajo skupni standardi in pravila za vračanje, ki so določeni v direktivi o vračanju, ta uredba v skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

Poleg tega se bodo za evropsko potno listino za vrnitev uporabljali ustrezni in zanesljivi varnostni elementi 6 , ki so že bili določeni za enotni obrazec, na katerega se nalepi vizum in ki ga izda država članica imetnikom potnih listin, ki jih ta država članica ne priznava 7 . S tem se bo preprečilo ustvarjanje dodatnih stroškov za države članice.

Izbira instrumenta

Da bi se določili enotni in usklajeni elementi ter zagotovila jasnost konceptov in neposredna uporaba evropske potne listine za vrnitev, je ta akt primerno sprejeti v obliki uredbe. Po potrebi bi morala biti Komisija pooblaščena za sprejetje potrebnih tehničnih prilagoditev oblike evropske potne listine z delegiranimi akti.

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Naknadne ocene in preverjanja ustreznosti obstoječe zakonodaje

Zaradi nezavezujoče narave Priporočila Sveta z dne 30. novembra 1994 glede sprejema standardne potne listine za izgon državljanov tretjih držav navedeno priporočilo ni bilo predmet vrednotenja. Vendar pa redne razprave s predstavniki držav članic in tudi tretjih držav kažejo, da obstoječi instrument ne zadošča za zagotavljanje potrebnih varnostnih standardov za izvajanje vračanja in ponovnega sprejema nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav.

Med rednimi razpravami s strokovnjaki iz držav članic se niso pojavila vprašanja v zvezi z varnostnimi elementi, ki se uporabljajo za enotni obrazec, na katerega se nalepi vizum in ki ga izda država članica imetnikom potnih listin, ki jih ta država članica ne priznava. Zato je primerno, da se enaki varnostni elementi uporabijo tudi za evropsko potno listino za vrnitev.

Posvetovanje z deležniki

Posvetovanje s strokovnjaki iz držav članic je potekalo v okviru srečanj in dialogov o vračanju in ponovnem sprejemu. Prav tako so bili ti strokovnjaki vključeni v posvetovanje prek ad hoc poizvedovanja v okviru Evropske migracijske mreže (EMM), ki se je začelo 14. oktobra 2011 8 . Na podlagi tega je bilo ugotovljeno, da organi tretjih držav le redko sprejmejo standardno potno listino za izgon državljanov tretjih držav, med drugim tudi zaradi nizkih varnostnih standardov listine.

Zbiranje in uporaba strokovnih mnenj

Predlog upošteva mnenja strokovnjakov držav članic, s katerimi so bila opravljena posvetovanja v okviru srečanj in dialogov o vračanju in ponovnem sprejemu ter v okviru poizvedovanja prek EMM, kakor je pojasnjeno zgoraj.

Ocena učinka

Ocena učinka ni bila izvedena zaradi potrebe po hitrem sprejetju ukrepov, namenjenih izboljšanju izvrševanja vračanja in povečanju stopnje ponovnega sprejema, tudi tistih nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, ki nimajo veljavne potne listine.

Ustreznost in poenostavitev predpisov

Evropska potna listina za vrnitev naj bi zmanjšala upravno in birokratsko obremenitev uprav držav članic in tretjih držav, vključno s konzularnimi službami, ter prispevala k skrajšanju upravnih postopkov pri vračanju in ponovnem sprejemu nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav.

Poleg tega predlog ne pomeni dodatnih upravnih ali finančnih stroškov za države članice, saj se bodo za evropsko potno listino za vrnitev uporabili okrepljeni varnostni elementi, ki se že uporabljajo za enotni obrazec, na katerega se nalepi vizum in ki ga izda država članica imetnikom potnih listin, ki jih ta država članica ne priznava.

Temeljne pravice

Ta predlog spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve iz člena 19 Listine.

Opredeljuje zgolj obliko in tehnične specifikacije za evropsko potno listino za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, zato nima znatnih posledic za temeljne pravice državljanov tretjih držav.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Predlog ne vpliva na proračun EU.

Dodatni stroški za države članice pri izdelavi in izdaji takih listin so v primerjavi s trenutnim stanjem zanemarljivi, saj je predlagana evropska potna listina za vrnitev zasnovana izključno za enkratno uporabo ter sledi tehničnim specifikacijam in varnostnim elementom, ki so že bili dogovorjeni v zvezi z enotnim obrazcem, na katerega se nalepi vizum in ki ga izda država članica imetnikom potnih listin, ki jih ta država članica ne priznava.

5.DRUGI ELEMENTI

Načrti za izvedbo ter ureditve spremljanja, ocenjevanja in poročanja

Uporabnost in učinkovitost evropske potne listine bi bilo treba oceniti v okviru vrednotenja sporazumov EU s tretjimi državami o ponovnem sprejemu.

Natančnejša pojasnitev posameznih določb predloga

Predlog je namenjen uskladitvi oblike in tehničnih specifikacij evropske potne listine za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, da se zlasti v zvezi z zaščito pred prenarejanjem in ponarejanjem zagotovijo višji tehnični in varnostni standardi. Tako bi se olajšalo priznavanje te listine s strani tretjih držav za namene vračanja in ponovnega sprejema, zlasti v okviru sporazumov o ponovnem sprejemu ali drugih dogovorov s tretjimi državami, pa tudi v okviru sodelovanja s tretjimi državami v zvezi z vračanjem, ki ni zajeto s formalnimi sporazumi.

Evropska potna listina za vrnitev bi omogočila večjo prožnost na strani organov tretjih držav in zmanjšala upravno obremenitev pristojnih konzularnih organov. Tako bi bili stroški za evropsko potno listino za vrnitev omejeni na minimum. S pospešitvijo upravnih postopkov pri vračanju bi se skrajšal čas upravnega pridržanja oseb pred njihovo odstranitvijo.

Države članice bi lahko razmislile o izdaji evropske potne listine za vrnitev, kadar se državljanstvo nezakonito prebivajočega državljana tretje države, za katerega je bila izdana odločba o vrnitvi, lahko dokaže z listino, ki ni veljavna ali ni več veljavna za potovanje, ali s potrdilom ali kopijo takšnih listin (npr. potni list, ki mu je potekla veljavnost, osebna izkaznica ali prepustnica, ki jo izda tretja država; vojaška ali pomorska izkaznica, vozniško dovoljenje; potrdilo o državljanstvu, rojstni list ali poročni list ali drugo potrdilo iz matičnega registra; podatki o identiteti iz vizumskega informacijskega sistema). Poleg tega bi lahko države članice razmislile o izdaji evropske potne listine v primerih, ko državljan tretje države, katerega državljanstvo so potrdili pristojni organi tretje države, v razumnem roku ne prejme veljavne potne listine.

Člen 1 opredeljuje predmet urejanja, to je določitev oblike in tehničnih specifikacij evropske potne listine za vrnitev.

Člen 2 opredeljuje ključne pojme.

Člen 3 določa obliko, vsebino, jezik in veljavnost evropske potne listine za vrnitev ter pooblašča Komisijo, da z delegiranimi akti spremeni obliko.

Člen 4 določa tehnične specifikacije in varnostne elemente evropske potne listine za vrnitev, ki so enake tistim iz člena 2 Uredbe Sveta (ES) št. 333/2002 in iz varnostnih razlogov niso objavljene za javnost.

Člen 5 določa pravila v zvezi s taksami za izdajo evropske potne listine za vrnitev, ki se državljanom tretjih držav izda brezplačno.

Člen 6 določa pravila za izvajanje pooblastil, ki se prenesejo na Komisijo v skladu s členom 290 PDEU.

Člen 7 določa, da se veljavno priporočilo Sveta glede standardne potne listine za izgon državljanov tretjih držav razveljavi in nadomesti.

Člen 8 določa pravila za začetek veljavnosti in geografsko področje uporabe predlagane uredbe.

2015/0306 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o evropski potni listini za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 79(2)(c) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Vračanje državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, začasno ali stalno prebivanje v državah članicah, ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic, zlasti načela nevračanja, in v skladu z določbami Direktive 2008/115/ES 9 , je bistveni del celovitih prizadevanj za zagotovitev verodostojnosti in pravilnega delovanja migracijskih politik Unije ter za zmanjšanje in odvračanje od nezakonitega priseljevanja.

(2)Nacionalni organi držav članice se soočajo s težavami pri vračanju nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, ki nimajo veljavne potne listine.

(3)Za povečanje trenutno nezadostnih stopenj vračanja je ključno izboljšati sodelovanje na področju vračanja in ponovnega sprejema z glavnimi državami izvora in tranzita nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav.

(4)Organi tretjih držav pogosto ne priznavajo sedanje standardne potne listine za izgon državljanov tretjih držav, ki je bila uvedena s Priporočilom Sveta z dne 30. novembra 1994 10 , med drugim zaradi neustreznih varnostnih standardov.

(5)Zato je treba spodbujati priznavanje izboljšane evropske prepustnice za vračanje s strani tretjih držav kot referenčne listine za vračanje.

(6)Uvesti bi bilo treba varnejšo evropsko potno listino za vrnitev državljanov tretjih držav, ki bi olajšala vračanje in ponovni sprejem nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Zaradi okrepljenih varnostnih elementov bi se moralo povečati njeno priznavanje s strani tretjih držav. Takšna listina bi morala prispevati k izvajanju vrnitev v okviru sporazumov o ponovnem sprejemu ali drugih dogovorov s tretjimi državami, pa tudi v okviru sodelovanja s tretjimi državami na področju vračanja, ki ni zajeto s formalnimi sporazumi.

(7)Sporazumi o ponovnem sprejemu, sklenjeni med Unijo in tretjimi državami, bi si morali prizadevati za priznavanje evropske potne listine za vrnitev. Države članice bi si morale prizadevati za priznavanje evropske potne listine za vrnitev v dvostranskih sporazumih in drugih dogovorih kot tudi v okviru sodelovanja s tretjimi državami na področju vračanja, ki ni zajeto s formalnimi sporazumi.

(8)Evropska potna listina za vrnitev bi morala zmanjšati upravno in birokratsko obremenitev uprav držav članic in tretjih držav, vključno s konzularnimi službami, ter prispevati k skrajšanju upravnih postopkov pri vračanju in ponovnem sprejemu nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav.

(9)S to uredbo bi se morale uskladiti le oblika in tehnične specifikacije evropske potne listine za vrnitev, ne pa tudi pravila o izdaji takšne listine.

(10)Okoliščine, v katerih bi morale države članice razmisliti o izdaji evropske potne listine za vrnitev, vključujejo primere, v katerih se državljanstvo nezakonito prebivajočega državljana tretje države, za katerega je bila izdana odločba o vrnitvi, lahko dokaže z listino, ki ni veljavna ali ni več veljavna za potovanje, potrdilom iz matičnega registra ali katero koli drugo uradno listino ali njeno kopijo. Primeri takšnih dokumentov so potni list, ki mu je potekla veljavnost, osebna izkaznica ali prepustnica, ki jo izda tretja država, vojaška ali pomorska izkaznica, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, rojstni list ali poročni list, izpisek iz vizumskega informacijskega sistema. Države članice bi lahko razmislile tudi o izdaji takšne listine v primerih, ko državljan tretje države, katerega državljanstvo so potrdili pristojni organi tretje države, v razumnem roku ne prejme veljavne potne listine.

(11)Vsebina in tehnične specifikacije evropske potne listine za vrnitev bi morale biti usklajene, da se zagotovijo visoki tehnični in varnostni standardi, zlasti v zvezi z zaščito pred prenarejanjem in ponarejanjem. Listina bi morala imeti prepoznavne usklajene varnostne elemente. Visoki tehnični in varnostni standardi že obstajajo in so določeni v skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 333/2002 11 , zato bi jih bilo treba uporabiti za evropsko potno listino za vrnitev.

(12)Da bi se lahko nekateri nebistveni elementi vzorca evropske potne listine za vrnitev spremenili ali dopolnili, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki.

(13)Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti Evropskemu parlamentu in Svetu predloženi istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(14)Pri obdelavi osebnih podatkov v okviru te uredbe pristojni organi opravljajo svoje naloge za namene te uredbe v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi za prenos Direktive 95/46/ES 12 .

(15)V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. Ker ta uredba – v obsegu, v katerem se uporablja za državljane tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop v skladu z Uredbo (ES) št. 562/2006 13 Evropskega parlamenta in Sveta, – nadgrajuje schengenski pravni red, se Danska v skladu s členom 4 navedenega protokola v šestih mesecih po tem, ko je Svet sprejel to uredbo, odloči, ali bo to uredbo prenesla v svoje notranje pravo.

(16)Ta uredba, v obsegu, v katerem se uporablja za državljane tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop v skladu z Uredbo (ES) št. 562/2006, predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Združeno kraljestvo v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES 14 ne sodeluje; Združeno kraljestvo zato ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zanj ni zavezujoča in se v njem ne uporablja. Poleg tega v skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter brez poseganja v člena 3 in 4 navedenega protokola Združeno kraljestvo ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanj ni zavezujoča in se v njem ne uporablja.

(17)Ta uredba, v obsegu, v katerem se uporablja za državljane tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop v skladu z Uredbo (ES) št. 562/2006, predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES 15 ne sodeluje; Irska zato ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter brez poseganja v člena 3 in 4 navedenega protokola Irska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(18)Kar zadeva Islandijo in Norveško, predstavlja ta uredba – v obsegu, v katerem se nanaša na državljane tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop v skladu z Uredbo (ES) št. 562/2006, – razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda 16 , ki spadajo na področje iz člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES 17 .

(19)Kar zadeva Švico, predstavlja ta uredba – v obsegu, v katerem se nanaša na državljane tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop v skladu z Uredbo (ES) št. 562/2006, – razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda 18 , ki spadajo na področje iz člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES 19 .

(20)Kar zadeva Lihtenštajn, predstavlja ta uredba – v obsegu, v katerem se nanaša na državljane tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop v skladu z Uredbo (ES) št. 562/2006, – razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda 20 , ki spadajo na področje iz člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2011/350/EU 21 .

(21)Ker ciljev te uredbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi učinkov predvidenega ukrepa lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenih ciljev.

(22)Za določitev enotnih pogojev ter zagotovitev jasnosti konceptov je primerno ta akt sprejeti v obliki uredbe.

(23)Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve iz člena 19 Listine.

(24)Ta uredba bi morala razveljaviti in nadomestiti Priporočilo Sveta z dne 30. novembra 1994 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa obliko in tehnične specifikacije evropske potne listine za vrnitev državljanov tretjih držav.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)„državljan tretje države“ pomeni državljana tretje države, kakor je opredeljen v točki 1 člena 3 Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta 22 ;

(2)„vrnitev“ pomeni vrnitev, kakor je opredeljena v točki 3 člena 3 Direktive 2008/115/ES;

(3)„odločba o vrnitvi“ pomeni odločbo o vrnitvi, kakor je opredeljena v točki 4 člena 3 Direktive 2008/115/ES.

Člen 3

Evropska potna listina za vrnitev

1.Oblika evropske potne listine za vrnitev ustreza vzorcu iz Priloge. V listini so navedeni naslednji podatki o državljanu tretje države:

(a)ime, priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo, razpoznavne značilnosti in naslov v tretji državi, v katero se vrne državljan tretje države, če je ta naslov znan;

(b)fotografija;

(c)organ izdajatelj, datum izdaje in obdobje veljavnosti.

2.Evropska potna listina za vrnitev se sestavi v uradnem jeziku ali jezikih države članice, ki izda odločbo o vrnitvi, ter se prevede v angleščino in francoščino, če je to ustrezno.

3.Dokument velja za eno potovanje v tretjo državo vrnitve.

4.Po potrebi se evropski potni listini za vrnitev priložijo dodatni dokumenti, potrebni za vrnitev državljana tretje države.

5.Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 6, s katerimi spremeni obliko evropske potne listine za vrnitev.

Člen 4

Tehnične specifikacije

1.Varnostni elementi in tehnične specifikacije evropske potne listine za vrnitev so tisti, ki se določijo z uporabo člena 2 Uredbe Sveta (ES) št. 333/2002.

2.Države članice Komisiji in drugim državam članicam posredujejo vzorec evropske potne listine za vrnitev, pripravljen v skladu s to uredbo.

Člen 5

Taksa za izdajo

Evropska potna listina za vrnitev se državljanu tretje države izda brezplačno.

Člen 6

Izvajanje prenosa pooblastila

1.Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov se na Komisijo prenese v skladu s pogoji iz tega člena.

2.Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 3(5) se na Komisijo prenese za nedoločen čas od [vstavi se datum začetka veljavnosti].

3.Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila iz člena 3(5). S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(5), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 7

Razveljavitev in nadomestitev Priporočila Sveta z dne 30. novembra 1994

Priporočilo Sveta z dne 30. novembra 1994 glede sprejema standardne potne listine za izgon državljanov tretjih držav se razveljavi in nadomesti.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Strasbourgu,

Za Evropski parlament    Za Svet

Predsednik    Predsednik

(1) COM(2015) 240 final.
(2) COM(2015) 453 final.
(3) UL C 274, 19.9.1996, str. 18.
(4) Treba je opozoriti, da se pojem „prepustnica“ običajno uporablja za nadomestno potno listino za namene vračanja. Vendar pa uporaba tega izraza v danem kontekstu ni priporočljiva, da ne bi prišlo do zamenjave s prepustnico, ki jo izda Evropska unija v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1417/2013 z dne 17. decembra 2013 o določitvi obrazca za prepustnice, ki jih izdaja Evropska unija (UL L 353, 28.12.2013, str. 26).
(5) Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).
(6) Sklep Komisije C(2010) 319 z dne 27. januarja 2010 o nadomestitvi Odločbe Komisije C(1996) 352 z dne 7. februarja 1996 o nadaljnjih tehničnih specifikacijah za enotno obliko za vizume (konsolidirana različica Odločbe C(1996) 352 ter odločb C(2000) 4332 z dne 28. decembra 2000, C(2002) 2002 z dne 3. junija 2002 in C(2009) 3769 z dne 20. maja 2009, ki jo spreminjajo) (Priloga k navedenem sklepu je označena kot EU SECRET).
(7) Uredba Sveta (ES) št. 333/2002 z dne 18. februarja 2002 o enotni obliki obrazcev, na katere se nalepi vizum, ki ga je izdala država članica imetnikom potnih listin, ki jih država članica, katera je obrazec izdala, ne priznava (UL L 53, 23.2. 2002, str. 4).
(8) Rezultati tega poizvedovanja so na voljo na naslednjem naslovu: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-queries/return/254_emn_ad-hoc_query_eu_laissez-passer_24august2010_wider_dissemination_en.pdf .
(9) Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).
(10) Priporočilo Sveta z dne 30. novembra 1994 glede sprejetja standardne potne listine za izgon državljanov tretjih držav (UL C 274, 19.6.1996, str. 18).
(11) Uredba Sveta (ES) št. 333/2002 z dne 18. februarja 2002 o enotni obliki obrazcev, na katere se nalepi vizum, ki ga je izdala država članica imetnikom potnih listin, ki jih država članica, katera je obrazec izdala, ne priznava (UL L 53, 23.2. 2002, str. 4).
(12) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).
(13) Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 105, 13.4.2006, str. 1).
(14) Sklep Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 131, 1.6.2000, str. 43).
(15) Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).
(16) UL L 176, 10.7.1999, str. 36.
(17) UL L 176, 10.7.1999, str. 31.
(18) UL L 53, 27.2.2008, str. 52.
(19) UL L 53, 27.2.2008, str. 1.
(20) UL L 160, 18.6.2011, str. 21.
(21) UL L 160, 18.6.2011, str. 19.
(22) Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

Bruselj, 15.12.2015

COM(2015) 668 final

PRILOGA

k

Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta

o evropski potni listini za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav