26.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 101/6


Utemeljitev Sveta: Stališče Sveta (EU) št. 3/2015 v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk

(2015/C 101/02)

I.   UVOD

1.

Komisija je 5. novembra 2013 Evropskemu parlamentu in Svetu predložila predlog direktive o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki temelji na členu 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

2.

Evropski ekonomsko-socialni odbor je o mnenju glasoval 26. februarja 2014, Odbor regij pa 3. aprila 2014.

Evropski parlament je 16. aprila 2014 izglasoval zakonodajno resolucijo v prvi obravnavi (1) in pri tem sprejel 43 sprememb.

3.

Svet in Evropski parlament sta začela pogajanja, da bi dosegla dogovor v drugi obravnavi. Pogajanja so bila sklenjena 17. novembra 2014.

4.

Predsednik Odbora Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane je 25. novembra 2014 na predsedstvo naslovil pismo, v katerem navaja, da bo – če bo Svet Evropskemu parlamentu uradno poslal svoje stališče – skupaj s poročevalko na plenarnem zasedanju priporočil, naj Parlament v drugi obravnavi brez sprememb sprejme stališče Sveta, potem ko ga bodo pregledali pravniki lingvisti.

5.

Svet je 17. decembra 2014 potrdil svoj politični dogovor o besedilu direktive, o katerem sta se dogovorili navedeni instituciji.

II.   CILJ

Direktiva obravnava lahke plastične vrečke z debelino sten pod 50 mikronov, ki predstavljajo večino potrošenih lahkih plastičnih nosilnih vrečk in se redkeje ponovno uporabijo kot debelejše vrečke. Namen predloga je omejevanje negativnega vpliva teh vrečk na okolje, preprečevanje nastajanja odpadkov in učinkovitejša raba virov.

III.   ANALIZA STALIŠČA SVETA V PRVI OBRAVNAVI

A.   Splošno

Evropski parlament in Svet sta po glasovanju na plenarnem zasedanju opravila pogajanja, da bi lahko na podlagi stališča Sveta iz prve obravnave sklenila dogovor v drugi obravnavi, ki bi ga lahko kot takega odobril Parlament. Besedilo stališča Sveta iz prve obravnave v celoti odraža kompromis, ki sta ga dosegla sozakonodajalca.

B.   Ključna vprašanja

Glavne točke kompromisa, doseženega z Evropskim parlamentom, zajemajo:

1.

Ukrepi, ki se sprejmejo, da bi se zmanjšala potrošnja lahkih plastičnih vrečk, vključujejo enega ali oba od naslednjih pristopov:

sprejetje ukrepov za zagotovitev, da letna raven potrošnje ne bo presegla 90 lahkih plastičnih vrečk na osebo, in sicer do 31. decembra 2019, oziroma 40 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo, in sicer do 31. decembra 2025 (ali enakovredna količina, izražena v teži),

sprejetje ukrepov, ki bi zagotovili, da te plastične vrečke od 31. decembra 2018 naprej za potrošnike ne bodo več brezplačne, razen če se sprejmejo enako učinkoviti instrumenti.

Zelo lahke plastične nosilne vrečke se lahko izključijo iz teh ukrepov. Te so opredeljene kot plastične nosilne vrečke z debelino sten pod 15 mikronov, potrebne iz higienskih razlogov ali namenjene za primarno embalažo nepredpakiranih živil, če to prispeva k temu, da se zavrže manj hrane.

2.

Obveščanje javnosti – Komisija in države članice vsaj prvo leto izvajanja te direktive dejavno spodbujajo kampanje za obveščanje in ozaveščanje javnosti glede škodljivega vpliva pretirane uporabe lahkih plastičnih vrečk na okolje.

3.

Nadaljnje ukrepe – Komisija bo dve leti po začetku veljavnosti direktive predstavila poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, v katerem bo preučila vpliv uporabe okso-razgradljivih plastičnih vrečk na okolje, in poročilo o različnih možnostih za zmanjšanje uporabe zelo lahkih plastičnih vrečk. Šest let in pol po začetku veljavnosti te direktive Komisija predloži poročilo o oceni učinkovitosti ukrepov na ravni EU glede boja proti onesnaževanju, spreminjanja vedenja potrošnikov in spodbujanja preprečevanja nastajanja odpadkov. Če se pri tej oceni izkaže, da sprejeti ukrepi niso učinkoviti, Komisija preuči druge možne načine za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih vrečk, tudi določitev realnih in dosegljivih ciljev na ravni EU. Vsem tem poročilom se, če je primerno, priložijo zakonodajni predlogi.

IV.   SKLEP

Stališče Sveta v celoti odraža kompromis, dosežen v pogajanjih med Evropskim parlamentom in Svetom ob soglasju Komisije. Kompromisni dogovor je bil potrjen s pismom, ki ga je predsednik Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 25. novembra 2014 poslal predsedniku Odbora stalnih predstavnikov.


(1)  Dok. 9044/14.