18.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 455/4


Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje (1)

Marine Harvest/Morpol (postopek na podlagi člena 14(2))

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Osnutek sklepa v skladu s členom 14(2) Uredbe o združitvah (2) vsebinsko ugotavlja, da je podjetje Marine Harvest ASA („Marine Harvest“) z izvedbo transakcije, ki je privedla do pridobitve izključnega nadzora nad podjetjem Morpol ASA („Morpol“) pred njeno priglasitvijo Evropski komisiji, kršilo zahtevo po predhodni priglasitvi in „obveznost mirovanja“, ki sledita iz člena 4(1) in člena 7(1) Uredbe o združitvah.

2.

Podjetje Marine Harvest je Komisiji priglasilo svojo pridobitev izključnega nadzora nad podjetjem Morpol 9. avgusta 2013. S sklepom 30. septembra 2013 je Komisija izjavila, da je koncentracija združljiva s skupnim trgom pod pogojem, da so izpolnjene obveznosti, ki jih je podjetje Marine Harvest ponudilo Komisiji. Ta sklep je nakazal tudi možnost ločenega postopka v zvezi z morebitno kršitvijo členov 4(1) in 7(1) Uredbe o združitvah (3).

3.

Z dopisom z dne 30. januarja 2014 je Komisija obvestila podjetje Marine Harvest o tekoči preiskavi glede morebitnih kršitev ter odprtju ločenega spisa v zvezi s preiskavo.

4.

Komisija je 31. marca 2014 sprejela obvestilo o nasprotovanju, v katerem je zavzela svoje predhodno stališče, da je podjetje Marine Harvest kršilo člena 4(1) in 7(1) Uredbe o združitvah.

5.

V spremnem dopisu k obvestilu o nasprotovanju je Generalni direktorat za konkurenco („GD za konkurenco“) podjetju Marine Harvest ponudil možnost dostopa do spisa Komisije.

6.

Na zahtevo podjetja Marine Harvest je GD za konkurenco podaljšal rok za odgovor na obvestilo o nasprotovanju s 24. aprila 2014 na 30. april 2014. Podjetje Marine Harvest je na obvestilo o nasprotovanju odgovorilo 30. aprila 2014.

7.

Formalno ustno zaslišanje je potekalo 6. maja 2014. Udeležili so se ga podjetje Marine Harvest in njegovi pravni svetovalci, uradniki z oddelkov in služb Komisije, ki so bili vključeni v zadevo, ter predstavniki organov za konkurenco iz osmih držav članic EU.

8.

V skladu s členom 16 Sklepa 2011/695/EU sem proučil, ali se osnutek sklepa nanaša samo na ugovore, v zvezi s katerimi je imelo podjetje Marine Harvest priložnost izraziti svoja stališča. Ugotavljam, da je tako.

9.

V splošnem menim, da se je v tem postopku spoštovalo učinkovito uveljavljanje procesnih pravic.

Bruselj, 10. julija 2014

Wouter WILS


(1)  V skladu s členoma 16 in 17 Sklepa 2011/695EU predsednika Evropske komisije z dne 13. oktobra 2011 o funkciji in mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci (UL L 275, 20.10.2011, str. 29) („Sklep 2011/695/EU“).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 24, 29.1.2004, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o združitvah).

(3)  Sklep z dne 30. septembra 2013 v zadevi M.6850 Marine Harvest /Morpol, odstavek 9.