29.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 92/22


Poziv k predložitvi pripomb v zvezi z osnutkom Uredbe Komisije o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture

2014/C 92/02

Zainteresirane strani lahko predložijo svoje pripombe v roku enega meseca od dneva objave tega osnutka Uredbe na naslednji naslov:

European Commission

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: mare-aidesdetat@ec.europa.eu

Besedilo je na voljo tudi na spletni strani:

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/de-minimis-regulation-second-draft/index_en.htm