29.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 92/35


Popravek odobritve državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

( Uradni list Evropske unije C 50 z dne 21. februarja 2014 )

2014/C 92/08

Stran 24, besedilo, ki se nanaša na državno pomoč številka SA.37588, se razveljavi in nadomesti z naslednjim:

„Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge I k Pogodbi)

Datum sprejetja odločitve

19.12.2013

Številka pomoči

SA.37588 (2013/N)

Država članica

Francija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Programmes pour l''installation et le développement des initiatives locales (PIDIL)

Pravna podlaga

articles D. 343-34 et suivants du code rural et de la pêche maritime

articles L. 1551-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Cilj

Drugo

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Skupni proračun: EUR 12 (v milijonih)

Intenzivnost

%

Trajanje

1.1.2014 - 31.12.2015

Gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm“