52014PC0744

Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Odboru za trgovino z blagom, ustanovljenem s Sporazumom o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, v zvezi s sprejetjem pravil o upravljanju tarifnih kvot /* COM/2014/0744 final - 2014/0355 (NLE) */


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.           OZADJE PREDLOGA

Pogodbenici sta v okviru Odbora za trgovino z blagom 12. septembra 2013 razpravljali o pravilih upravljanja tarifnih kvot, ki jih mora uporabljati Koreja na podlagi načel, določenih v Dodatku 2-A-1 k Sporazumu o prosti trgovini med EU in Korejo. Končni sporazum bi bilo treba sprejeti z odločbo Odbora za trgovino z blagom EU-Koreja, kakor je določeno v Dodatku 2-A-1. Na strani EU je za to potreben sklep Sveta, s katerim bi se odobrilo stališče, ki se sprejme v imenu EU. Na korejski strani se mora Ministrstvo za zunanje zadeve (MOFA) posvetovati z Ministrstvom za državno zakonodajo, ki se lahko odloči za posvetovanje z nacionalno skupščino. Skupna odločitev se sprejme z izmenjavo pisem med EU in Korejo.

2.           PRORAČUNSKE POSLEDICE

Jih ni.

3.       NEOBVEZNI ELEMENTI Jih ni.

2014/0355 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o stališču Evropske unije v Odboru za trgovino z blagom, ustanovljenem s Sporazumom o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, v zvezi s sprejetjem pravil o upravljanju tarifnih kvot

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)       Sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani[1] (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je bil podpisan 6. oktobra 2010.

(2)       V skladu s členom 15.10.5 Sporazuma se Sporazum začasno uporablja od 1. julija 2011 do zaključka postopkov za njegovo sklenitev.

(3)       Člen 15.1 Sporazuma ustanavlja Odbor za trgovino, ki med drugim zagotavlja ustrezno delovanje tega sporazuma in nadzoruje delo specializiranih odborov.

(4)       V skladu s členom 15.2 Sporazuma so bili specializirani odbori ustanovljeni pod okriljem Odbora za trgovino. Odbor za trgovino z blagom v skladu s členom 2.16 Sporazuma je eden od navedenih specializiranih odborov.

(5)       Koreja lahko v skladu s točko 2 Dodatka 2-A-1 k Sporazumu uporablja sistem dražbe za upravljanje in izvajanje tarifnih kvot, ki jih Koreja uporablja za mleko in smetano, maslo, med in pomaranče s poreklom iz Unije, na podlagi Sporazuma. Pogoje sistema dražbe pogodbenici določita sporazumno z odločbo Odbora za trgovino z blagom.

(6)       Koreja lahko v skladu s točko 3 Dodatka 2-A-1 k Sporazumu uporabi sistem za izdajanje dovoljenj za upravljanje in izvajanje nekaterih tarifnih kvot. Pogodbenici se v okviru Odbora za trgovino z blagom dogovarjata o politikah in postopkih za sistem za izdajanje dovoljenj, vključno z upravičenostjo do prejemanja količin tarifnih kvot, ter kakršnih koli spremembah teh politik in postopkov.

(7)       Treba je določiti stališče, ki se sprejme v imenu Unije v okviru Odbora za trgovino z blagom glede pravil o upravljanju tarifnih kvot.

(8)       Skupna odločitev se bo sprejela z izmenjavo pisem med EU in Korejo, v imenu EU pa jo podpiše predstavnik Komisije.

(9)       Stališče Unije v Skupnem odboru za trgovino z blagom bi zato moralo temeljiti na priloženem osnutku odločbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se bo v imenu Evropske unije sprejelo v okviru Odbora za trgovino z blagom, ustanovljenega s Sporazumom o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, v zvezi s sprejetjem pravil o upravljanju tarifnih kvot, temelji na osnutku odločbe Odbora, ki je priložena temu sklepu.

Predstavniki Unije v Odboru se lahko sporazumejo o manjših spremembah osnutka odločbe brez novega sklepa Sveta.

Člen 2

Odločba Odbora za trgovino z blagom se po sprejetju objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju,

                                                                       Za Svet

                                                                       Predsednik

[1]               UL L 127, 14.5.2011, str. 6.

PRILOGA

OSNUTEK

ODLOČBA št. 1 ODBORA ZA TRGOVINO Z BLAGOM EU-KOREJA

z dne ...

o sprejetju pravil upravljanja in izvajanja tarifnih kvot

ODBOR ZA TRGOVINO Z BLAGOM JE –

ob upoštevanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Korejo (v nadaljnjem besedilu: Koreja) na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici in Sporazum), zlasti členov 2.16, 15.2.1 ter točk 2 in 3 Dodatka 2-A-1 k Sporazumu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 15.1 Sporazuma ustanavlja Odbor za trgovino, ki med drugim zagotavlja ustrezno delovanje tega sporazuma in nadzoruje delo specializiranih odborov.

(2) V skladu s členom 15.2 Sporazuma so bili specializirani odbori ustanovljeni pod okriljem Odbora za trgovino. Odbor za trgovino z blagom v skladu s členom 2.16 Sporazuma je eden od navedenih specializiranih odborov.

(3) Koreja lahko v skladu s točko 2 Dodatka 2-A-1 k Sporazumu uporablja sistem dražbe za upravljanje in izvajanje tarifnih kvot, ki jih Koreja uporablja za nekatero blago s poreklom iz Unije, na podlagi Sporazuma. Pogoje sistema dražbe morata pogodbenici določiti sporazumno z odločbo Odbora za trgovino z blagom.

(4) Koreja lahko v skladu s točko 3 Dodatka 2-A-1 k Sporazumu uporabi sistem za izdajanje dovoljenj za upravljanje in izvajanje nekaterih tarifnih kvot. Pogodbenici se v okviru Odbora za trgovino z blagom dogovarjata o politikah in postopkih za sistem izdajanja dovoljenj, vključno z upravičenostjo do prejemanja količin tarifnih kvot, ter kakršnih koli spremembah teh politik in postopkov –

SKLENIL:

1. Koreja bo upravljala in izvajala tarifne kvote, ki jih Koreja uporablja za nekatero blago s poreklom iz Evropske unije na podlagi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Korejo na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, v skladu s pravili, določenimi v Prilogi k tej odločbi.

2. Ta odločba začne veljati …

V ….............., dne ..................

Za Odbor za trgovino z blagom

Mauro PETRICCIONE                      Hak-Do KIM                         

Direktor           Generalni direktor za politiko na področju sporazumov o prosti trgovini

Generalni direktorat za trgovino         Ministrstvo za trgovino, industrijo in energetiko

Evropske komisije                                           Republike Koreje

                                               

||

Priloga

PRAVILA UPRAVLJANJA IN IZVAJANJA TARIFNIH KVOT

Člen 1 Časovni načrt dražb in izvajanja izdajanja dovoljenj

(1) Dražbe za posneto mleko v prahu, polnomastno mleko v prahu, kondenzirano mleko in naravni med so pred uvoznim obdobjem, in sicer junija za odprtje kvote v juliju.

(2) Posebne smernice Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation bodo morale določati, da se bodo javna obvestila za dražbe objavila osem koledarskih dni pred rokom za oddajo prijave za udeležbo na dražbah.

(3) Proizvodi, katerih rok za zahtevek za dovoljenje na podlagi kvote ni določen v Sporazumu o prosti trgovini EU-Koreja, posebne smernice za agencije, pooblaščene za upravljanje tarifnih kvot (v nadaljnjem besedilu: agencije, ki izdajajo priporočila) bodo morale določiti obdobje za zahtevek za dovoljenje vsaj sedem koledarskih dni od prvega delovnega dne leta izvajanja iz točke 5 Priloge 2-A k Sporazumu o prosti trgovini med EU in Korejo.

Člen 2 Polog in pristojbine

(1) Ne bo upravnih stroškov ali pristojbin razen depozita, tj. zneska, ki ga ponudniki na dražbi plačajo za storitve, povezane z zahtevkom za dodelitev tarifnih kvot na dražbi.

(2) Splošna navodila za ponudnike za vsako dražbo bodo predpisovala, da se polog vrne ponudnikom takoj, ko to dopuščajo običajni upravni postopki po zaključeni dražbi.

(3) Od vložnikov zahtevka za dovoljenje se ne bo zahtevalo nobeno jamstvo ali polog.

Člen 3 Izdajanje in veljavnost priporočila

(1) Agencije, ki izdajajo priporočila, bodo po dražbi ali vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja izdale Priporočilo za uvozne tarifne kvote za Sporazum o prosti trgovini med EU in Korejo (v nadaljnjem besedilu: Priporočilo).

(2) Priporočila za vložnike se izdajo v dveh koledarskih dneh, kadar je vloženi zahtevek za priporočilo, ki zadeva tarifne kvote, v skladu z zahtevami iz Priporočila.

(3) Priporočilo za uvozne tarifne kvote bo veljavno 90 dni. Obdobje veljavnosti se lahko podaljša za nadaljnjih 30 dni, vendar ne sme presegati zadnjega dne leta izvajanja iz točke 5 Priloge 2-A Sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo.

Člen 4 Objavljanje informacij o upravljanju tarifnih kvot

(1) Smernice Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in podeželje Koreje (v nadaljnjem besedilu: MAFRA) in posebne smernice agencij, ki izdajajo priporočila, bodo objavljene na njihovih spletnih straneh.

(2) Agencije, ki izdajajo priporočila, bodo na svojih spletnih straneh redno objavljale informacije, ki vključujejo javne objave v zvezi z zahtevki za dovoljenja in dražbami, dodelitvami dovoljenj in obdobji dražb, dodeljenimi količinami, preostalimi količinami, ki so na voljo za posamezno tarifno kvoto, in načrtovanem datumu naslednje dražbe/obdobja izdajanja dovoljenj.

(3) Osnovna merila za dražbe, vključno z upravičenostjo, plačilom in vrnitvijo pologa, kode dražbe in informacijami, bodo vključena v posebne smernice družbe Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation ali v splošna navodila za ponudnike za vsako dražbo.

Člen 5 Pravila za dodeljevanje tarifnih kvot

Smernice MAFRA omogočajo razdelitev količine letnih tarifnih kvot, tako da se letna količina tarifnih kvot razdeli v več podkoličin, katerih vsota je enaka letni količini tarifnih kvot. Skupna količina tarifnih kvot za vsako leto izvajanja, kot je določeno v Sporazumu o prosti trgovini med EU in Korejo, se ne zmanjša.

Upravljanje tarifnih kvot: Glosar

Agencije, ki izdajajo priporočila         Korejske agencije, imenovane za upravljanje tarifnih kvot: Korea Dairy Industries Association, Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, Korea Feed Ingredients Association in Korea Feed Milk Replacer Association

                                                Spletne strani:

Korea Dairy Industries Association (na voljo je samo besedilo v korejskem jeziku):

http://www.koreadia.or.kr/

Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation:

http://www.at.or.kr/home/apen000000/index.action

                                                Korea Feed Ingredients Association (na voljo je samo besedilo v korejskem jeziku):

http://www.kfeedia.org/main.html

                                                Korea Feed Milk Replacer Association (na voljo je samo besedilo v korejskem jeziku):

http://milkreplacer.or.kr/

Polog                                       Znesek, ki ga plačajo vložniki, ki se želijo udeležiti dražbe. Polog se takoj po priporočilu kvote vrne vsakemu ponudniku.

Priporočilo                               Izdaja uvozne tarifne kvote po dražbi ali vložitvi zahtevka za dovoljenje.   

Obdobje veljavnosti                Obdobje, v katerem velja priporočilo za uvozne tarifne kvote.

Leto izvajanja                          Obdobje 12 mesecev med zaporednima obletnicama Sporazuma o prosti trgovini (1. julij), za katero je letna količina tarifne kvote določena v Sporazumu o prosti trgovini med EU in Korejo.