52014PC0369

Predlog SKLEP SVETA o podaljšanju veljavnosti Sklepa 2011/492/EU in začasni prekinitvi uporabe v njem določenih ustreznih ukrepov /* COM/2014/0369 final - 2014/0186 (NLE) */


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Evropska unija je 31. januarja 2011 sklenila, da bo začela posvetovanja z Republiko Gvinejo Bissau po členu 96 revidiranega Sporazuma iz Cotonouja. Ta sklep je bil sprejet po dogodkih, do katerih je prišlo 1. aprila 2010. Na ta dan je na ukaz generala Antonia Indjaija, namestnika poveljnika generalštaba vojske, skupina uporniških vojakov aretirala admirala Joséja Zamoro Induto, poveljnika generalštaba vojske, in Gomesa Juniorja, predsednika vlade Gvineje Bissau. Po tem uporu je general Indjai zavzel mesto poveljnika generalštaba vojske, preden je bil 25. junija 2010 nanj na predlog vlade uradno imenovan z odlokom predsednika Bacaija Sanhaja.

Evropska unija meni, da sta bila upor 1. aprila 2010 in poznejše imenovanje njegovih glavnih pobudnikov na visoke položaje vojaške hierarhije izjemno huda in groba kršitev bistvenih elementov iz člena 9 Sporazuma iz Cotonouja (spoštovanje demokratičnih načel) ter posebno nujen primer v skladu s členom 96(2)(b) Sporazuma. Zato je bil organom Gvineje Bissau 2. februarja 2011 poslan dopis, v katerem so bili povabljeni na posvetovanje.

Uvodno srečanje v okviru posvetovanja je potekalo 29. marca 2011 v Bruslju.

Na srečanju je Gvineja Bissau udeležencem predstavila svoje predloge za zagotovitev postopne prevlade civilne oblasti, izboljšanje demokratičnega upravljanja, zagotovitev spoštovanja ustavne ureditve in pravne države ter za boj proti praksi nekaznovanja in organiziranemu kriminalu.

Zaveze, ki jih je sprejela Gvineja Bissau, zajemajo zlasti:

· izvedbo in zaključek neodvisnih sodnih preiskav in postopkov v zvezi z umori marca in junija 2009 v ustreznih materialnih in varnostnih pogojih;

· dejansko izvedbo reforme varnostnega sektorja na podlagi strategije, ki jo je sprejel nacionalni parlament, in zakonodajnega paketa, pripravljenega s podporo misije Evropske unije SVOP;

· obnovitev vojaške hierarhije, da se zagotovi, da bodo na visoka poveljniška mesta imenovane osebe, ki niso sodelovale v protiustavnem ali nezakonitem ravnanju ali nasilju, v skladu z ugotovitvami in priporočili iz časovnega načrta ECOWAS-a za reformo varnostnega sektorja;

· odobritev strokovne misije za podporo reformi varnostnega sektorja in varstvo političnih akterjev, ki se bo izvedla ob podpori ECOWAS-a, CPLP-ja in/ali drugih partnerjev, ter zagotovitev pomoči za njeno delovanje;

· pripravo, sprejetje in dejansko izvajanje nacionalnih operativnih načrtov za izvajanje reforme varnostnega sektorja in boj proti trgovini z drogami;

· izboljšanje upravnega in finančnega vodenja civilnih in vojaških kadrov ter ukrepe za boj proti pranju denarja.

Evropska unija se je s temi zavezami seznanila ob zaključku posvetovanja. Predstavnike Gvineje Bissau je pozvala, naj začnejo sodne preiskave in postopke v zvezi z dogodki s 1. aprila 2010, da se okrepi boj proti praksi nekaznovanja, ter določi podrobnejši časovni razpored uresničevanja zavez v skladu z roki, določenimi v časovnem načrtu ECOWAS-a.

Evropska unija je 18. julija 2011 s Sklepom Sveta 2011/492/EU odločila, da sprejme ustrezne ukrepe za uresničitev teh zavez, vključno s shemo vzajemnih zavez za postopno ponovno vzpostavitev sodelovanja z EU.

Po prvem krogu predsedniških volitev, ki so potekale po smrti predsednika Bacaija Sanhaja v januarju, so oborožene sile 12. aprila 2012 izvedle državni udar; vršilec dolžnosti predsednika in predsednik vlade sta bila aretirana.

Dve leti po državnem udaru aprila 2012 so bile 13. aprila in 18. maja 2014 končno izvedene parlamentarne in predsedniške volitve. Te volitve, ki so jih vsi mednarodni opazovalci, vključno z misijo EU za opazovanje volitev, ocenili kot svobodne in verodostojne, so predstavljale velik korak k vzpostavitvi ustavnega reda.

Obdobje uporabe ustreznih ukrepov iz Sklepa Sveta 2011/492/EU je bilo s Sklepom Sveta 2013/385/EU z dne 15. julija 2013 podaljšano za eno leto do 19. julija 2014.

Komisija meni, da mora Sklep Sveta 2011/492/EU ostati v veljavi, saj zagotavlja temeljni okvir za spodbujanje demokratične stabilnosti in pravne države Gvineji Bissau. Zato se predlaga podaljšanje obdobja uporabe za eno leto, tj. do 19. julija 2015. Vendar se ob upoštevanju izvedbe verodostojnih volitev in da bi bilo mogoče mobilizirati in podpreti demokratično izvoljene organe na poti do večje stabilnosti, demokracije in razvoja, predlaga, da se uporaba ustreznih ukrepov začasno prekine.

Sklepna ugotovitev

Glede na navedeno Komisija Svetu predlaga, naj sprejme priloženi osnutek predloga sklepa Sveta, s katerim se podaljša veljavnost Sklepa 2011/492/EU, uporaba v njem določenih ustreznih ukrepov pa se začasno prekine.

2014/0186 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o podaljšanju veljavnosti Sklepa 2011/492/EU in začasni prekinitvi uporabe v njem določenih ustreznih ukrepov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000[1] (v nadaljnjem besedilu: Sporazum iz Cotonouja), kot je bil spremenjen v Ouagadougouju, Burkina Faso, 22. junija 2010[2], zlasti člena 96 Sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih, ki naj se sprejmejo, in postopkih, katerim naj se sledi, za izvajanje Partnerskega sporazuma med državami AKP in EU[3], zlasti člena 3 Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)       S Sklepom Sveta 2011/492/EU[4] so bila sklenjena posvetovanja z Republiko Gvinejo Bissau v skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in sprejeti ustrezni ukrepi, kakor so opredeljeni v Prilogi k navedenemu sklepu.

(2)       Sklep Sveta 2011/492/EU je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2013/385/EU[5], s čimer se je podaljšalo obdobje uporabe ustreznih ukrepov za eno leto do 19. julija 2014.

(3)       Še naprej se kršijo bistveni elementi iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, sedanje razmere v Gvineji Bissau pa ne zagotavljajo spoštovanja človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države. Zato je primerno, da se veljavnost Sklepa Sveta 2011/492/EU podaljša za obdobje enega leta.

(4)       Vendar ob upoštevanju izvedbe mirnih, svobodnih in verodostojnih volitev 13. aprila in 18. maja 2014, ki predstavljajo velik korak k večji demokraciji in stabilnosti, ter da bi bilo mogoče mobilizirati in neposredno podpreti demokratično izvoljene organe pri njihovih prizadevanjih za utrditev demokratičnih institucij, ponovno združitev družbe in spodbujanje družbenogospodarskega razvoja Gvineje Bissau, je treba ustrezne ukrepe iz Priloge k Sklepu Sveta 2011/492/EU začasno prekiniti.

(5)       Ta sklep se ponovno pregleda šest mesecev po začetku veljavnosti.

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Veljavnost Sklepa 2011/492/EU in v njem določenih ustreznih ukrepov se podaljša do 19. julija 2015. Kljub temu se uporaba ustreznih ukrepov začasno prekine.

Ustrezni ukrepi se stalno pregledujejo in se ponovno uporabijo, če bi se razmere v Gvineji Bisssau zelo poslabšale. V vsakem primeru pa jih je treba pregledati šest mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa.

Člen 2

Pismo iz Priloge k temu sklepu se pošlje organom Gvineje Bissau.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Svet                                                          

Predsednik                                                    

||

[1]               UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

[2]               UL L 287, 4.11.2010, str. 3.

[3]               UL L 317, 15.12.2000, str. 376, kakor je bil spremenjen z UL L 247, 9.9.2006, str. 48.

[4]               Sklep Sveta 2011/492/EU z dne 18. julija 2011 o zaključku postopka posvetovanj z Republiko Gvinejo Bissau v skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi (UL L 203. 6.8.2011, str. 2).

[5]               Sklep Sveta 2013/385/EU z dne 15. julija 2013 o podaljšanju obdobja uporabe ustreznih ukrepov iz Sklepa 2011/492/EU glede Gvineje Bissau in o spremembi navedenega sklepa (UL L 194, 17.7.2013, str. 6).

PRILOGA k predlogu sklepa Sveta o podaljšanju veljavnosti Sklepa 2011/492/EU in začasni prekinitvi uporabe v njem določenih ustreznih ukrepov

Spoštovani predsednik,

spoštovani predsednik vlade,

spoštovani gospodje,

na podlagi posvetovanja, ki je v okviru člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU potekalo 29. marca 2011 v Bruslju, je Evropska unija 18. julija 2011 s Sklepom Sveta 2011/492/EU sklenila, da sprejme ustrezne ukrepe, vključno s shemo vzajemnih zavez za postopno ponovno vzpostavitev sodelovanja z EU.

Veljavnost Sklepa Sveta 2011/492/EU je bila s Sklepom Sveta 2013/385/EU z dne 15. julija 2012 podaljšana za eno leto do 19. julija 2014.

V zadnjih dvanajstih mesecih, v katerih so delovali začasni organi, ni bilo na področjih spoštovanja človekovih pravic, boja proti praksi nekaznovanja, reforme varnostnega sektorja in boja proti nezakoniti trgovini, zlasti z drogami, nobenega napredka, ki je bil predviden v shemi vzajemnih zavez za postopno ponovno vzpostavitev sodelovanja z EU.

Vendar je Evropska unija zadovoljna, da so bile v Gvineji Bissau 13. aprila in 18. maja 2014 izvedene svobodne, mirne in verodostojne parlamentarne in predsedniške volitve, kar je predstavljalo velik korak k večji demokraciji in stabilnosti v državi. EU se je zato odločila, da začasno prekine ukrepe iz člena 96 Sporazuma iz Cotonouja, kot so določeni v Sklepu Sveta 2011/492/EU, da bo lahko mobilizirala in neposredno podprla demokratično izvoljene organe pri njihovih prizadevanjih za utrditev, ponovno združitev in razvoj države v sodelovanju z drugimi mednarodnimi partnerji. 

Evropska unija pripisuje določbam iz člena 9 Sporazuma iz Cotonouja velik pomen, ker je spoštovanje človekovih pravic, demokratičnih institucij in pravne države bistvena podlaga za odnose med EU in Gvinejo Bissau, zato bo tudi v prihodnje temeljito spremljala razmere v tej državi.

Politični in družbenogospodarski izzivi, s katerimi se srečuje vaša država, so veliki, vendar smo prepričani, da si boste v sodelovanju z vsemi političnimi skupinami prizadevali sprejeti vse potrebne ukrepe, tako na gospodarski kot na nacionalni ravni ter na ključnih področjih reforme varnostnega sektorja in boja proti praksi nekaznovanja.

Evropska unija ostaja trdno zavezana svojemu partnerstvu z ljudstvom Gvineje Bissau. Ta sklep Evropske unije o začasni prekinitvi uporabe ustreznih ukrepov ter obnovitvi dialoga in sodelovanja z zakonitimi organi naj bi zagotovil nov zagon pri izboljšanju odnosov med EU in Gvinejo Bissau, katerega cilj je normalizacija dvostranskih odnosov. Vendar se zaveze Gvineje Bissau v okviru člena 96 Sporazuma iz Cotonouja se še vedno uporabljajo in Evropska unija pričakuje, da bo vaša vlada vložila ves potreben trud, da bodo prednostno izvedene.

Evropska unija poziva vse strani, da izkoristijo zagon, s katerim bo vaša država nadaljevala pot k demokratični stabilnosti, pravni državi, spoštovanju človekovih pravic in družbenogospodarskemu napredku.

S spoštovanjem,

Za Svet || Za Komisijo

C. ASHTON Visoka predstavnica || A. PIEBALGS Komisar