52014PC0189

Predlog SKLEP SVETA o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe /* COM/2014/0189 final - 2014/0114 (NLE) */


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.           OZADJE PREDLOGA

Svet je Evropsko komisijo pooblastil, da se v imenu Evropske unije pogaja o podaljšanju Protokola k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, sklenjenemu z Demokratično republiko São Tomé in Príncipe. Po zaključku pogajanj so pogajalci 19. decembra 2013 parafirali osnutek novega protokola. Novi protokol zajema obdobje štirih let od datuma začetka začasne uporabe, ki je določen v členu 14, tj. od datuma podpisa tega novega protokola.

Glavni cilj Protokola k Sporazumu je plovilom Evropske unije zagotoviti ribolovne možnosti v vodah Demokratične republike São Tomé in Príncipe (v nadaljnjem besedilu: sãotomejske vode) ob upoštevanju najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj in priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) ter v mejah razpoložljivega presežka. Komisija se je med drugim oprla na rezultate naknadne ocene predhodnega protokola, ki so jo izvedli zunanji strokovnjaki.

Cilj je tudi okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe za spodbujanje trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov na ribolovnem območju Demokratične republike São Tomé in Príncipe (v nadaljnjem besedilu: sãotomejsko ribolovno območje).

Protokol določa ribolovne možnosti za naslednji kategoriji:

–          28 plovil za ribolov tuna s potegalko,

–          6 plovil s površinskim parangalom.

Na podlagi tega Komisija predlaga, da Svet odobri podpis in začasno uporabo tega novega protokola.

2.           REZULTATI POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Posvetovanja z deležniki so bila opravljena v okviru ocene protokola za obdobje 2011–2014. Med tehničnimi sestanki so bila posvetovanja opravljena tudi s strokovnjaki držav članic. Posvetovanja so se zaključila s sklepom, da je protokol o ribolovu z Demokratično republiko São Tomé in Príncipe koristno ohraniti.

3.           PRAVNI ELEMENTI PREDLOGA

Ta postopek se začenja hkrati s postopkom v zvezi s sklepom Sveta o odobritvi podpisa in začasne uporabe Protokola in v zvezi z uredbo Sveta o razdelitvi ribolovnih možnosti med države članice EU.

4.           PRORAČUNSKE POSLEDICE

Letni finančni prispevek v višini 710 000 EUR za prva tri leta in 675 000 EUR za četrto leto na podlagi a) referenčne tonaže 7 000 ton, za katero je bil za tri leta določen znesek v višini 385 000 EUR, povezan z dostopom, in nato 350 000 EUR za četrto leto ter b) podpore razvoju sektorske ribiške politike Demokratične republike São Tomé in Príncipe v višini 325 000 EUR. Ta podpora je v skladu s cilji nacionalne ribiške politike, zlasti potrebami Demokratične republike São Tomé in Príncipe glede podpore obalnemu ribolovu ter boja proti nezakonitemu ribolovu.

2014/0114 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 43(2) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)       Svet je 23. julija 2007 sprejel Uredbo (ES) št. 894/2007[1] o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)       Svet je 12. julija 2011 sprejel Sklep 2011/420/EU[2] o sklenitvi Protokola[3] o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe. Nevedni protokol zajema obdobje treh let in preneha veljati 12. maja 2014.

(3)       Unija je z Demokratično republiko São Tomé in Príncipe izvedla pogajanja o novem protokolu za obdobje štirih let, ki plovilom Evropske unije dodeljuje ribolovne možnosti v vodah, v katerih Demokratična republika São Tomé in Príncipe izvaja svojo suverenost ali jurisdikcijo na področju ribištva.

(4)       Da se zagotovi nadaljevanje ribolovnih dejavnosti plovil Evropske unije, je predvideno, da se novi protokol začasno uporablja do dokončanja potrebnih postopkov za njegovo sklenitev. Protokol se začne začasno uporabljati na datum njegovega podpisa, vendar ne pred datumom prenehanja veljavnosti predhodnega protokola –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe v imenu Unije se odobri s pridržkom sklenitve navedenega protokola.

Besedilo Protokola je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Generalni sekretariat Sveta podeli polno pooblastilo za podpis Protokola, s pridržkom njegove sklenitve, osebam, ki jih navede pogajalec Protokola.

Člen 3

V skladu s členom 14 Protokola se Protokol začasno uporablja od datuma njegovega podpisa, vendar ne pred 13. majem 2014, do dokončanja potrebnih postopkov za njegovo sklenitev.

Člen 4

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

                                                                       Za Svet

                                                                       Predsednik

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONODAJNEGA PREDLOGA

1.           OKVIR PREDLOGA/POBUDE

              1.1     Naslov predloga/pobude

              1.2     Zadevna področja v strukturi ABM/ABB

              1.3     Vrsta predloga/pobude

              1.4     Cilji

              1.5     Utemeljitev predloga/pobude

              1.6     Trajanje ukrepa in finančnih posledic

              1.7     Načrtovani načini upravljanja

2            UKREPI UPRAVLJANJA

              2.1     Pravila o spremljanju in poročanju

              2.2     Upravljavski in kontrolni sistem

              2.3     Ukrepi za preprečevanje goljufij in nepravilnosti

3            OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA/POBUDE

              3.1     Zadevni razdelki večletnega finančnega okvira in odhodkovne proračunske vrstice

              3.2     Ocenjene posledice za odhodke

              3.2.1  Povzetek ocenjenih posledic za odhodke

              3.2.2  Ocenjene posledice za odobritve za poslovanje

              3.2.3  Ocenjene posledice za odobritve za upravne zadeve

              3.2.4  Skladnost z veljavnim večletnim finančnim okvirom

              3.2.5  Udeležba tretjih oseb pri financiranju

              3.3     Ocenjene posledice za prihodke

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONODAJNEGA PREDLOGA

1.           OKVIR PREDLOGA/POBUDE

1.1.        Naslov predloga/pobude

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe.

1.2.        Zadevna področja v strukturi ABM/ABB[4]

11 – Pomorske zadeve in ribištvo

11.03 – Obvezni prispevki za regionalne organizacije za upravljanje ribištva, druge mednarodne organizacije in sporazume o trajnostnem ribolovu

1.3.        Vrsta predloga/pobude

¨ Predlog/pobuda se nanaša na nov ukrep.

¨ Predlog/pobuda se nanaša na nov ukrep na podlagi pilotnega projekta / pripravljalnega ukrepa[5].

X Predlog/pobuda se nanaša na podaljšanje obstoječega ukrepa.

¨ Predlog/pobuda se nanaša na obstoječ ukrep, preusmerjen v nov ukrep.

1.4.        Cilji

1.4.1.     Večletni strateški cilji Komisije, ki naj bi bili doseženi s predlogom/pobudo

Pogajanja za sklenitev sporazumov v ribiškem sektorju s tretjimi državami in sklenitev takih sporazumov ustrezajo splošnemu cilju, da se ribiškim plovilom Evropske unije zagotovi dostop do ribolovnih območij v izključni ekonomski coni (IEC) tretjih držav in s temi državami razvije partnerstvo za okrepitev trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov zunaj voda EU.

Sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju prav tako zagotavljajo skladnost med načeli, po katerih deluje skupna ribiška politika, in zavezami, sprejetimi v okviru ostalih evropskih politik (trajnostno izkoriščanje virov tretjih držav, boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, vključevanje partnerskih držav v globalno gospodarstvo in boljše upravljanje ribolova s političnega in finančnega vidika).

1.4.2.     Posamezni cilji in zadevne dejavnosti v strukturi ABM/ABB

Posamezni cilj št. 1

S pogajanji za sklenitev sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju ter njihovo sklenitvijo z obalnimi državami v skladu z drugimi evropskimi politikami prispevati k trajnostnemu ribolovu zunaj voda Unije, ohranjati evropsko prisotnost pri ribolovu v oddaljenih vodah ter zaščititi interese evropskega ribiškega sektorja in potrošnikov.

Zadevne dejavnosti v strukturi ABM/ABB

Pomorske zadeve in ribištvo, vzpostavitev okvira za upravljanje ribolovnih dejavnosti, ki jih ribiška plovila Unije izvajajo v vodah tretjih držav (sporazumi o trajnostnem ribolovu) (proračunska vrstica 11.0301).

1.4.3.     Pričakovani rezultati in posledice

Navedite, kakšne posledice naj bi imel(-a) predlog/pobuda za upravičence / ciljne skupine.

Sklenitev protokola prispeva k ohranitvi ribolovnih možnosti za evropska plovila na sãotomejskem ribolovnem območju.

Protokol prispeva tudi k boljšemu upravljanju in ohranjanju ribolovnih virov s finančno pomočjo (sektorska podpora) za izvajanje programov, ki jih partnerska država sprejme na nacionalni ravni, zlasti glede nadzora in preprečevanja nezakonitega ribolova.

1.4.4.     Kazalniki rezultatov in posledic

Navedite, s katerimi kazalniki se bo spremljalo izvajanje predloga/pobude.

Stopnja uporabe ribolovnih možnosti (odstotek uporabljenih dovoljenj za ribolov glede na število dovoljenj, ki so na voljo na podlagi Protokola);

zbiranje in analiza podatkov o ulovu in komercialni vrednosti Sporazuma;

prispevek k zaposlovanju in dodani vrednosti v EU ter k stabilizaciji trga EU (v povezavi z drugimi sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju);

število tehničnih sestankov in sej skupnih odborov.

1.5.        Utemeljitev predloga/pobude

1.5.1.     Potrebe, ki jih je treba zadovoljiti kratkoročno ali dolgoročno

Protokol za obdobje 2011–2014 preneha veljati 13. maja 2014. Predvideno je, da se novi protokol začasno uporablja od datuma podpisa, vendar ne pred 13. majem 2014. Da bi zagotovili nadaljevanje ribolovnih dejavnosti, se hkrati s tem postopkom začenja postopek v zvezi s sprejetjem sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Protokola.

Novi protokol bo predstavljal okvir za ureditev ribolovnih dejavnosti evropskega ladjevja na sãotomejskem ribolovnem območju, lastnikom evropskih plovil pa bo omogočil, da zaprosijo za dovoljenja za ribolov v sãotomejskih vodah. Poleg tega novi protokol krepi sodelovanje med EU in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe za spodbujanje razvoja politike trajnostnega ribolova. Zlasti določa spremljanje plovil s sistemom VMS in elektronsko sporočanje podatkov o ulovu. Sektorska podpora je bila okrepljena, da se Demokratični republiki São Tomé in Príncipe pomaga pri njeni nacionalni strategiji na področju ribolova, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu.

1.5.2.     Dodana vrednost ukrepanja EU

V zvezi z novim protokolom velja poudariti, da bi se brez ukrepanja EU odprle možnosti za zasebne sporazume, ki ne bi zagotavljali trajnostnega ribolova. Evropska unija tudi upa, da bo Demokratična republika São Tomé in Príncipe s tem protokolom še naprej učinkovito sodelovala z EU, zlasti na področju boja proti nezakonitemu ribolovu.

1.5.3.     Spoznanja iz podobnih izkušenj v preteklosti

Na podlagi analize ulova v okviru predhodnega protokola sta stranki ohranili isto referenčno tonažo. Sektorska podpora je bila okrepljena ob upoštevanju prednostnih nalog nacionalne strategije na področju ribolova ter potreb glede okrepitve zmogljivosti ribiške uprave Demokratične republike São Tomé in Príncipe.

1.5.4.     Skladnost in možnosti sinergij z drugimi ustreznimi instrumenti

Sredstva, izplačana iz naslova sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju, so zamenljivi prihodki v proračunih tretjih držav partneric. Vendar je pogoj za sklenitev in spremljanje sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju, da se del teh sredstev uporabi za izvajanje ukrepov v okviru sektorske politike države. Ti finančni viri so združljivi s finančnimi sredstvi drugih mednarodnih donatorjev, namenjenimi izvajanju projektov in/ali programov v ribiškem sektorju na nacionalni ravni.

1.6.        Trajanje ukrepa in finančnih posledic

X Časovno omejen(-a) predlog/pobuda:

– X  predlog/pobuda začne veljati na datum podpisa Protokola, vendar ne pred 13. majem 2014, in velja štiri leta,

– X  finančne posledice med letoma 2014 in 2017.

¨ Časovno neomejen(-a) predlog/pobuda:

– izvajanje z obdobjem uvajanja med letoma LLLL in LLLL,

– ki mu sledi izvajanje predloga/pobude v celoti.

1.7.        Načrtovani načini upravljanja[6]

Od proračuna za leto 2014 naprej

X Neposredno centralizirano upravljanje – Komisija.

– X z lastnimi službami, vključno z zaposlenimi v delegacijah Unije,

– ¨  prek izvajalskih agencij.

¨ Deljeno upravljanje z državami članicami.

¨ Posredno upravljanje s poverjanjem nalog izvrševanja proračuna:

– ¨ tretjim državam ali organom, ki jih te imenujejo,

– ¨ mednarodnim organizacijam in njihovim agencijam (navedite),

– ¨ EIB in Evropskemu investicijskemu skladu,

– ¨ organom iz členov 208 in 209 finančne uredbe,

– ¨ subjektom javnega prava,

– ¨ subjektom zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, če ti subjekti zagotavljajo ustrezna finančna jamstva,

– ¨ subjektom zasebnega prava države članice, ki so pooblaščeni za izvajanje javno-zasebnih partnerstev in ki zagotavljajo ustrezna finančna jamstva,

– ¨ osebam, pooblaščenim za izvajanje določenih ukrepov SZVP v skladu z naslovom V PEU in opredeljenim v zadevnem temeljnem aktu.

– Pri navedbi več kot enega načina upravljanja je treba to natančneje obrazložiti v oddelku „opombe“.

Opombe

2.           UKREPI UPRAVLJANJA

2.1.        Pravila o spremljanju in poročanju

Navedite pogostost in pogoje.

Komisija (GD za pomorske zadeve in ribištvo v sodelovanju s svojim predstavnikom za ribištvo v Gabonu in delegacijo Evropske unije v Librevillu) bo zagotovila redno spremljanje izvajanja tega protokola, zlasti glede uporabe ribolovnih možnosti s strani gospodarskih subjektov in podatkov o ulovu.

Poleg tega Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju določa najmanj eno letno sejo skupnega odbora, na kateri Komisija in Demokratična republika São Tomé in Príncipe ugotovita stanje izvajanja Sporazuma in njegovega protokola ter po potrebi prilagodita načrtovanje in, kjer je primerno, finančni prispevek.

2.2.        Upravljavski in kontrolni sistem

2.2.1.     Ugotovljena tveganja.

Uvedbo protokola v ribiškem sektorju spremlja določeno število tveganj, zlasti glede zneskov, namenjenih financiranju sektorske ribiške politike (nezadostno načrtovanje).

2.2.2.     Podatki o vzpostavljenem sistemu notranje kontrole

Predviden je okrepljen dialog o načrtovanju in izvajanju sektorske politike. Eden od načinov nadzora je tudi skupna analiza rezultatov iz člena 3.

Poleg tega Protokol vsebuje posebne klavzule za začasno prekinitev njegovega izvajanja, ki se lahko uporabijo pod določenimi pogoji in v določenih okoliščinah.

2.2.3.     Ocena stroškov in koristi kontrol ter ocena pričakovane stopnje tveganja napak.

2.3.        Ukrepi za preprečevanje goljufij in nepravilnosti

Navedite obstoječe ali načrtovane preprečevalne in zaščitne ukrepe.

Komisija se zavezuje k vzpostavitvi rednega političnega dialoga in posvetovanja z Demokratično republiko São Tomé in Príncipe, da se izboljša upravljanje Sporazuma in okrepi prispevek EU k trajnostnemu upravljanju virov. V vsakem primeru pa za vsako plačilo, ki ga Komisija izvede na podlagi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, veljajo običajna proračunska in finančna pravila ter postopki Komisije. To zlasti omogoča popolno identifikacijo bančnih računov tretjih držav, na katere se izplačajo zneski finančnega prispevka. Celotni znesek finančnega prispevka na podlagi tega protokola se v skladu s členom 2(8) Protokola plača na račun državne zakladnice, odprt pri Centralni banki Demokratične republike São Tomé in Príncipe.

3.           OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA/POBUDE

3.1.        Zadevni razdelki večletnega finančnega okvira in odhodkovne proračunske vrstice

· Obstoječe proračunske vrstice

Po vrstnem redu razdelkov večletnega finančnega okvira in proračunskih vrstic.

Razdelek večletnega finančnega okvira || Proračunska vrstica || Vrsta odhodkov || Prispevek

številka [poimenovanje………………..……….] || dif./nedif. ([7]) || držav Efte[8] || držav kandidatk[9] || tretjih držav || po členu 21(2)(b) finančne uredbe

2 || 11.03 01 Vzpostavitev okvira za upravljanje ribolovnih dejavnosti, ki jih ribiška plovila Unije izvajajo v vodah tretjih držav (sporazumi o trajnostnem ribolovu). || dif. || NE || NE || DA || NE

· Zahtevane nove proračunske vrstice (ni relevantno)

Po vrstnem redu razdelkov večletnega finančnega okvira in proračunskih vrstic.

Razdelek večletnega finančnega okvira || Proračunska vrstica || Vrsta odhodkov || Prispevek

številka [poimenovanje……………...……….] || dif./nedif. || držav Efte || držav kandidatk || tretjih držav || po členu 21(2)(b) finančne uredbe

|| [XX YY YY YY] || || DA/NE || DA/NE || DA/NE || DA/NE

3.2.        Ocenjene posledice za odhodke

3.2.1.     Povzetek ocenjenih posledic za odhodke

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Razdelek večletnega finančnega okvira || Številka 2 || Trajnostna rast: naravni viri

GD za pomorske zadeve in ribištvo || || || Leto 2014 || Leto 2015 || Leto 2016 || Leto 2017 || Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6) || SKUPAJ

Ÿ Odobritve za poslovanje || || || || || || || ||

Številka proračunske vrstice 11.0301 || obveznosti || (1) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

plačila || (2) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Številka proračunske vrstice || obveznosti || (1a) || || || || || || || ||

plačila || (2 a) || || || || || || || ||

Odobritve za upravne zadeve, ki se financirajo iz sredstev določenih programov[10] || || || || || || || ||

Številka proračunske vrstice 11 010401 || || (3) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

Odobritve za GD za pomorske  zadeve in ribištvo SKUPAJ || obveznosti || =1+1a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

plačila || =2+2a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Ÿ Odobritve za poslovanje SKUPAJ || obveznosti || (4) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

plačila || (5) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Ÿ Odobritve za upravne zadeve, ki se financirajo iz sredstev določenih programov, SKUPAJ || (6) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

Odobritve iz RAZDELKA 2 večletnega finančnega okvira SKUPAJ || obveznosti || =4+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

plačila || =5+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Če ima predlog/pobuda posledice za več razdelkov: NI RELEVANTNO

Ÿ Odobritve za poslovanje SKUPAJ || obveznosti || (4) || || || || || || || ||

plačila || (5) || || || || || || || ||

Ÿ Odobritve za upravne zadeve, ki se financirajo iz sredstev določenih programov, SKUPAJ || (6) || || || || || || || ||

Odobritve iz RAZDELKOV od 1 do 4  večletnega finančnega okvira  SKUPAJ (referenčni znesek) || obveznosti || =4+ 6 || || || || || || || ||

plačila || =5+ 6 || || || || || || || ||

Razdelek večletnega finančnega okvira || 5 || Upravni odhodki

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

|| || || Leto 2014 || Leto 2015 || Leto 2016 || Leto 2017 || Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6) || SKUPAJ

GD za pomorske zadeve in ribištvo ||

Ÿ Človeški viri || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Ÿ Drugi upravni odhodki || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

GD za pomorske zadeve in ribištvo SKUPAJ || odobritve || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

Odobritve iz RAZDELKA 5 večletnega finančnega okvira SKUPAJ || (obveznosti skupaj = plačila skupaj) || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

|| || || Leto 2014 || Leto 2015 || Leto 2016 || Leto 2017 || Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6) || SKUPAJ

Odobritve iz RAZDELKOV od 1 do 5 večletnega finančnega okvira SKUPAJ || obveznosti || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

plačila || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

3.2.2.     Ocenjene posledice za odobritve za poslovanje

– ¨  Za predlog/pobudo niso potrebne odobritve za poslovanje.

– x   Za predlog/pobudo so potrebne odobritve za poslovanje, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

odobritve za prevzem obveznosti v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Cilji in realizacije ò || || || Leto 2014 || Leto 2015 || Leto 2016 || Leto 2017 || Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6) || SKUPAJ

REALIZACIJE

vrsta[11] || povprečni stroški || število || stroški || število || stroški || število || stroški || število || stroški || število || stroški || število || stroški || število || stroški || število realizacij skupaj || stroški realizacij skupaj

POSAMEZNI CILJ št. 1[12] … || || || || || || || || || || || || || || || ||

– dovoljenja za plovila || t/leto || 55/50[13] || || 0,385 || || 0,385 || || 0,385 || || 0,350 || || || || || || || ||

– sektorska podpora || na leto || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || || || || || || || ||

  || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Seštevek za posamezni cilj št. 1 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

POSAMEZNI CILJ št. 2 … || || || || || || || || || || || || || || || ||

– realizacija || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Seštevek za posamezni cilj št. 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

STROŠKI SKUPAJ || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

3.2.3.     Ocenjene posledice za odobritve za upravne zadeve

3.2.3.1.  Povzetek

– ¨  Za predlog/pobudo niso potrebne odobritve za upravne zadeve.

– x   Za predlog/pobudo so potrebne odobritve za upravne zadeve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

|| Leto 2014 || Leto 2015 || Leto 2016 || Leto 2017 || Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6) || SKUPAJ

RAZDELEK 5  večletnega finančnega okvira || || || || || || || ||

Človeški viri || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Drugi upravni odhodki || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

Seštevek za RAZDELEK 5  večletnega finančnega okvira || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

Odobritve zunaj RAZDELKA 5[14]večletnega finančnega okvira || || || || || || || ||

Človeški viri || 0,062 || 0,062 || 0,062 || 0,062 || || || || 0,248

Drugi upravni odhodki || 0,012 || 0,012 || 0,012 || 0,072 || || || || 0,108

Seštevek za odobritve zunaj RAZDELKA 5 večletnega finančnega okvira || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

SKUPAJ || 0,193 || 0,193 || 0,193 || 0,253 || || || || 0,832

Potrebe po odobritvah za človeške vire se krijejo z odobritvami GD, ki so že dodeljene za upravljanje ukrepa in/ali so bile prerazporejene znotraj GD, po potrebi skupaj z dodatnimi viri, ki se lahko pristojnemu GD dodelijo v okviru postopka letne dodelitve virov glede na proračunske omejitve.

3.2.3.2.  Ocenjene potrebe po človeških virih

– ¨  Za predlog/pobudo niso potrebni človeški viri.

– x   Za predlog/pobudo so potrebni človeški viri, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

ocena, izražena v ekvivalentu polnega delovnega časa

|| || Leto 2014 || Leto 2015 || Leto 2016 || Leto 2017

|| Ÿ Delovna mesta v skladu s kadrovskim načrtom (uradniki in začasni uslužbenci) ||

|| 11 01 01 01 (sedež in predstavništva Komisije) || 0,95 || 0,95 || 0,95 || 0,95

|| XX 01 01 02 (delegacije) || || || ||

|| XX 01 05 01 (posredne raziskave) || || || ||

|| 10 01 05 01 (neposredne raziskave) || || || ||

Ÿ Zunanji sodelavci (v ekvivalentu polnega delovnega časa: EPDČ)[15] ||

|| XX 01 02 01 (PU, NNS, ZU iz splošnih sredstev) || || || ||

|| XX 01 02 02 (PU, LU, MSD, ZU in NNS na delegacijah) || || || ||

|| 11 01 04 01 [16] || – na sedežu || || || ||

|| – na delegacijah || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5

|| XX 01 05 02 (PU, ZU, NNS za posredne raziskave) || || || ||

|| 10 01 05 02 (PU, ZU, NNS za neposredne raziskave) || || || ||

|| Druge proračunske vrstice (navedite) || || || ||

|| SKUPAJ || || || ||

XX je zadevno področje ali naslov.

Potrebe po človeških virih se krijejo z osebjem GD, ki je že dodeljeno za upravljanje ukrepa in/ali je bilo prerazporejeno znotraj GD, po potrebi skupaj z dodatnimi viri, ki se lahko pristojnemu GD dodelijo v okviru postopka letne dodelitve virov glede na proračunske omejitve.

Opis nalog:

Uradniki in začasni uslužbenci || Upravno in proračunsko izvajanje Sporazuma (dovoljenja, spremljanje ulova, plačilo, sektorska podpora), priprava skupnih odborov in pogajanj o naslednjem protokolu ter sodelovanje v njih, priprava in izvajanje zakonodajnih aktov, korespondenca, tehnična in znanstvena podpora. Referent + finančni referent + tajništvo + vodja enote (ali namestnik) + znanstvena in tehnična podpora ter zbiranje podatkov o dovoljenjih in ulovu: 0,95 EPDČ, razdeljeno na 0,75 po 132 000 EUR/leto in 0,2 po 70 000 EUR/leto.

Zunanji sodelavci || Spremljanje izvajanja Sporazuma in sektorske podpore. Ocena: 0,5 EPDČ po 125 000 EUR/leto.

3.2.4.     Skladnost z veljavnim večletnim finančnim okvirom

– x   Predlog/pobuda je v skladu z veljavnim večletnim finančnim okvirom.

– ¨  Za predlog/pobudo je potrebna sprememba zadevnega razdelka večletnega finančnega okvira.

Pojasnite zahtevano spremembo ter navedite zadevne proračunske vrstice in ustrezne zneske.

– ¨  Za predlog/pobudo je potrebna uporaba instrumenta prilagodljivosti ali sprememba večletnega finančnega okvira[17].

Pojasnite te zahteve ter navedite zadevne razdelke in proračunske vrstice ter ustrezne zneske.

3.2.5.     Udeležba tretjih oseb pri financiranju

– V predlogu/pobudi ni načrtovano sofinanciranje tretjih oseb.

– V predlogu/pobudi je načrtovano sofinanciranje, kot je ocenjeno v nadaljevanju:

odobritve v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

|| Leto N || Leto N+1 || Leto N+2 || Leto N+3 || Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6) || Skupaj

Navedite organ, ki bo sofinanciral predlog/pobudo || || || || || || || ||

Sofinancirane odobritve SKUPAJ || || || || || || || ||

3.3.        Ocenjene posledice za prihodke

– x   Predlog/pobuda nima finančnih posledic za prihodke.

– ¨  Predlog/pobuda ima finančne posledice, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

¨         za lastna sredstva,

¨         za razne prihodke.

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Proračunska vrstica prihodkov || Odobritve na voljo za tekoče proračunsko leto || Posledice predloga/pobude[18]

Leto N || Leto N+1 || Leto N+2 || Leto N+3 || Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6)

Člen …………. || || || || || || || ||

Za razne namenske prejemke navedite zadevne proračunske vrstice odhodkov.

Navedite metodo za izračun posledic za prihodke.

[1]               UL L 205, 7.8.2007, str. 35.

[2]               UL L 188, 19.7.2011, str. 1.

[3]               UL L 136, 24.5.2011, str. 5.

[4]               ABM: upravljanje po dejavnostih, ABB: oblikovanje proračuna po dejavnostih.

[5]               Po členu 54(2)(a) oz. (b) finančne uredbe.

[6]               Pojasnila o načinih upravljanja in sklici na finančno uredbo so na voljo na spletišču BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[7]               Dif. = diferencirana sredstva / nedif. = nediferencirana sredstva.

[8]               Efta: Evropsko združenje za prosto trgovino.

[9]               Države kandidatke in po potrebi potencialne države kandidatke z Zahodnega Balkana.

[10]             Tehnična in/ali upravna pomoč ter odhodki za podporo izvajanja programov in/ali ukrepov EU (prej vrstice BA), posredne raziskave, neposredne raziskave.

[11]             Realizacije so dobavljeni proizvodi in opravljene storitve (npr. število financiranih izmenjav študentov, število kilometrov novozgrajenih cest …).

[12]             Kakor je opisan v točki 1.4.2 „Posamezni cilji…“.

[13]             Cena na tono referenčne tonaže 7 000 ton vsako leto: 55 EUR prva tri leta in 50 EUR zadnje leto.

[14]             Tehnična in/ali upravna pomoč ter odhodki za podporo izvajanja programov in/ali ukrepov EU (prej vrstice BA), posredne raziskave, neposredne raziskave.

[15]             PU = pogodbeni uslužbenec; LU = lokalni uslužbenec; NNS = napoteni nacionalni strokovnjak; ZU = začasni uslužbenec; MSD = mladi strokovnjak na delegaciji.

[16]             Dodatna zgornja meja za zunanje sodelavce v okviru odobritev za poslovanje (prej vrstice BA).

[17]             Glej točki 19 in 24 Medinstitucionalnega sporazuma (za obdobje 2007–2013).

[18]             Pri tradicionalnih lastnih sredstvih (carine, prelevmani na sladkor) se navedejo neto zneski, tj. bruto zneski po odbitku 25 % stroškov pobiranja.

Priloga I PROTOKOL o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe

Člen 1 Obdobje uporabe in ribolovne možnosti

1. Ribolovne možnosti, dodeljene plovilom Evropske unije na podlagi člena 5 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, se določijo od datuma začetka začasne uporabe in za obdobje štirih let, da se omogoči ribolov izrazito selivskih vrst (vrste, naštete v Prilogi 1 h Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982), razen vrst, ki so zaščitene ali prepovedane s strani ICCAT.

2. Ribolovne možnosti se dodelijo:

(a) 28 plovilom za ribolov tuna s potegalko,

(b) 6 plovilom s površinskim parangalom.

3. Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 5, 6, 7 in 8 tega protokola.

4. V skladu s členom 6 Sporazuma lahko plovila, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske unije, izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah Demokratične republike São Tomé in Príncipe (v nadaljnjem besedilu: sãotomejske vode) samo, če imajo dovoljenje za ribolov, ki je bilo izdano v okviru tega protokola.

Člen 2 Finančni prispevek – načini plačevanja

1. Finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju znaša 2 805 000 EUR za obdobje iz člena 1.

2. Finančni prispevek zajema:

(a) letni znesek za dostop do izključne ekonomske cone Demokratične republike São Tomé in Príncipe v višini 385 000 EUR prva tri leta in 350 000 EUR četrto leto, kar ustreza referenčni tonaži 7 000 ton letno, in

(b) posebni znesek v višini 325 000 EUR letno za obdobje štirih let za podporo izvajanju sektorske ribiške politike Demokratične republike São Tomé in Príncipe.

3. Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 3, 4, 5, 7 in 8 tega protokola ter členov 12 in 13 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju.

4. Evropska unija plačuje finančni prispevek iz odstavka 1 v višini 710 000 EUR na leto prva tri leta in 675 000 EUR četrto leto, kar ustreza vsoti letnih zneskov iz odstavka 2(a) in (b).

5. Če skupna letna količina ulova plovil Evropske unije v sãotomejskih vodah preseže letno referenčno tonažo iz odstavka 2, se skupni znesek letnega finančnega prispevka poveča za 55 EUR v prvih treh letih in za 50 EUR v četrtem letu za vsako dodatno tono ulova. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Evropska unija, ne sme presegati dvakratnega zneska iz odstavka 2(a). Kadar količine ulova plovil Evropske unije presežejo količine, ki ustrezajo dvakratnemu skupnemu letnemu znesku, se dolgovani znesek za presežek plača naslednje leto.

6. Finančni prispevek za prvo leto se plača najpozneje devetdeset (90) dni po začetku začasne uporabe Protokola, za vsako naslednje leto pa najpozneje na dan obletnice sklenitve Protokola.

7. Uporaba finančnega prispevka iz odstavka 2(a) je v izključni pristojnosti organov Demokratične republike São Tomé in Príncipe (v nadaljnjem besedilu: sãotomejski organi).

8. Finančni prispevek iz odstavka 2 tega člena se plača na račun državne zakladnice, odprt pri Centralni banki Demokratične republike São Tomé in Príncipe, finančni prispevek iz odstavka 2(b) tega člena, ki je namenjen sektorski podpori, pa je dan na voljo Direktoratu za ribištvo. Sãotomejski organi podatke bančnega računa vsako leto sporočijo Evropski komisiji.

Člen 3 Spodbujanje trajnostnega in odgovornega ribolova v sãotomejskih vodah

1. Najpozneje tri (3) mesece po začetku veljavnosti tega protokola se stranki v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju dogovorita o večletnem sektorskem programu in njegovem načinu izvajanja, zlasti glede:

(a) letnih in večletnih smernic za uporabo finančnega prispevka iz člena 2(2)(b);

(b) letnih in večletnih ciljev za razvoj trajnostnega in odgovornega ribolova, ob upoštevanju prednostnih nalog, ki jih je Demokratična republika São Tomé in Príncipe določila v svoji nacionalni ribiški politiki ali drugih politikah, ki so povezane z razvojem odgovornega in trajnostnega ribolova ali vplivajo nanj, zlasti glede podpore obalnemu ribolovu ter spremljanja, nadzora in boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu;

(c) meril in postopkov, ki se uporabijo za letno oceno rezultatov.

2. Vse predlagane spremembe večletnega sektorskega programa morata odobriti stranki v skupnem odboru.

3. Sãotomejski organi se lahko vsako leto odločijo za dodelitev dodatnega zneska poleg dela finančnega prispevka iz člena 2(2)(b) za izvajanje večletnega programa. Taka odločitev se Evropski uniji sporoči najpozneje dva (2) meseca pred obletnico tega protokola.

4. Stranki vsako leto izvedeta oceno rezultatov izvajanja večletnega sektorskega programa. Če ta ocena pokaže, da se cilji, ki se financirajo neposredno z delom finančnega prispevka iz člena 2(2)(b) tega protokola, ne uresničujejo zadovoljivo, si Evropska komisija pridržuje pravico, da ta del finančnega prispevka spremeni, da bi znesek, namenjen izvajanju programa, prilagodila rezultatom.

Člen 4 Znanstveno sodelovanje na področju odgovornega ribolova

1. Stranki se zavezujeta, da bosta v sãotomejskih vodah spodbujali odgovoren ribolov po načelu nediskriminacije med različnimi ladjevji, ki izvajajo dejavnosti v teh vodah.

2. Evropska unija in Demokratična republika São Tomé in Príncipe se zavezujeta, da bosta v obdobju, ki ga zajema ta protokol, sodelovali pri nadzoru stanja ribolovnih virov na ribolovnem območju Demokratične republike São Tomé in Príncipe.

3. Stranki se zavezujeta, da bosta na ravni regije Srednja Afrika spodbujali sodelovanje na področju odgovornega ribolova. Stranki se zavezujeta, da bosta spoštovali vsa priporočila in resolucije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT).

4. V skladu s členom 4 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju ter na podlagi priporočil in resolucij, sprejetih v ICCAT, in glede na najboljša razpoložljiva znanstvena mnenja se stranki posvetujeta v skupnem odboru, določenem v členu 9 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, za sprejetje ukrepov za trajnostno upravljanje ribolovnih virov, zajetih v tem protokolu in povezanih z dejavnostmi plovil Evropske unije.

Člen 5 Sporazumna prilagoditev ribolovnih možnosti in tehničnih ukrepov

1. Ribolovne možnosti iz člena 1 se lahko sporazumno prilagodijo, če priporočila in resolucije, ki jih je sprejela komisija ICCAT, potrjujejo, da takšna prilagoditev zagotavlja trajnostno upravljanje ribolovnih virov, ki jih zajema ta protokol. V tem primeru se finančni prispevek iz člena 2(2)(a) prilagodi sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve. Vendar skupni letni znesek finančnega prispevka Evropske unije ne sme presegati dvakratnega zneska iz člena 2(2)(a).

2. Skupni odbor lahko po potrebi prouči in sporazumno prilagodi določbe v zvezi s pogoji za izvajanje ribolova ter načini izvajanja tega protokola in njegove priloge.

Člen 6 Nove ribolovne možnosti

1. Sãotomejski organi lahko za vrste ribolova, ki niso zajete s tem protokolom, Evropsko unijo pozovejo k proučitvi možnosti takega ribolova, in sicer na podlagi rezultatov znanstvene kampanje ter ob upoštevanju najboljših znanstvenih mnenj, ki jih potrdijo znanstveni strokovnjaki obeh strank.

2. Glede na te rezultate in v primeru interesa Evropske unije za tak ribolov, se stranki posvetujeta v skupnem odboru, preden sãotomejski organi izdajo dovoljenje. Če je primerno, se stranki sporazumeta o pogojih, ki se uporabljajo za te nove ribolovne možnosti, in po potrebi spremenita ta protokol in njegovo prilogo.

Člen 7 Začasna ustavitev in prilagoditev plačila finančnega prispevka

1. Finančni prispevek iz člena 2(2)(a) in (b) se lahko prilagodi ali začasno ustavi, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) če nastanejo neobičajne okoliščine, kot so opredeljene v členu 2(h) Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ovirajo izvajanje ribolovnih dejavnosti v izključni ekonomski coni Demokratične republike São Tomé in Príncipe;

(b) če zaradi bistvene spremembe vsebine in izvajanja ribiške politike, na podlagi katere je bil sklenjen ta protokol, ena od strank zahteva pregled njegovih določb, da bi se te po potrebi spremenile;

(c) če so na podlagi postopka, določenega s členoma 8 in 96 Sporazuma iz Cotonouja, ugotovljene kršitve bistvenih in temeljnih vidikov človekovih pravic, kot so določeni v členu 9 Sporazuma iz Cotonouja.

2. Evropska unija si pridržuje pravico do delne ali popolne ustavitve plačila posebnega finančnega prispevka iz člena 2(2)(b) tega protokola:

(a) če skupni odbor pri oceni ugotovi, da doseženi rezultati niso v skladu z načrtom;

(b) če se plačilo tega finančnega prispevka ne izvaja.

3. Plačilo finančnega prispevka se začne ponovno izvajati po posvetu in ob soglasju obeh strank, takoj ko se vzpostavi stanje iz obdobja pred dogodki iz odstavka 1 in/ali če to upravičujejo rezultati izvajanja finančnega prispevka iz odstavka 2. Vendar se plačilo posebnega finančnega prispevka iz člena 2(2)(b) lahko izvede največ šest (6) mesecev po izteku veljavnosti Protokola.

Člen 8 Začasna prekinitev izvajanja Protokola

1. Izvajanje tega protokola se lahko začasno prekine na pobudo ene od strank, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) če nastanejo neobičajne okoliščine, kot so opredeljene v členu 2(h) Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ovirajo izvajanje ribolovnih dejavnosti v izključni ekonomski coni Demokratične republike São Tomé in Príncipe;

(b) če zaradi bistvene spremembe vsebine in izvajanja ribiške politike, na podlagi katere je bil sklenjen ta protokol, ena od strank zahteva pregled njegovih določb, da bi se te po potrebi spremenile;

(c) če ena od strank na podlagi postopka, določenega s členoma 8 in 96 Sporazuma iz Cotonouja, ugotovi kršitev bistvenih in temeljnih vidikov človekovih pravic, kot so določeni v členu 9 Sporazuma iz Cotonouja;

(d) če Evropska unija ne plača finančnega prispevka iz člena 2(2)(a) iz razlogov, ki niso navedeni v členu 8 tega protokola;

(e) če med strankama nastane spor glede uporabe ali razlage tega protokola.

2. Izvajanje Protokola se lahko začasno prekine na pobudo ene od strank, kadar spora med strankama ni bilo mogoče rešiti s posvetovanji v skupnem odboru.

3. V primeru začasne prekinitve izvajanja Protokola mora zadevna stranka poslati pisno uradno obvestilo o svoji nameri vsaj tri (3) mesece pred datumom, ko naj bi takšna začasna prekinitev začela veljati.

4. V primeru začasne prekinitve stranki nadaljujeta posvetovanja in poskušata doseči sporazumno rešitev spora. Če spor sporazumno rešita, se Protokol začne ponovno izvajati, znesek finančnega prispevka pa se zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na dolžino obdobja, v katerem je bilo izvajanje Protokola začasno prekinjeno.

Člen 9 Določbe nacionalne zakonodaje, ki se uporabljajo

1. Dejavnosti ribiških plovil Evropske unije, ki izvajajo dejavnosti v sãotomejskih vodah, ureja veljavna zakonodaja Demokratične republike São Tomé in Príncipe, razen če je v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, tem protokolu ter njegovi prilogi in dodatkih določeno drugače.

2. Sãotomejskih organi Evropsko komisijo obvestijo o vsakršni spremembi zakonodaje ali novi zakonodaji, povezani z ribiškim sektorjem.

3. Evropska komisija sãotomejske organe obvesti o vsakršni spremembi zakonodaje ali novi zakonodaji, povezani z ribolovnimi dejavnostmi ladjevja Evropske unije v oddaljenih vodah.

Člen 10 Informatizacija izmenjave informacij

4. Demokratična republika São Tomé in Príncipe in Evropska unija se zavezujeta, da bosta čim prej vzpostavili informacijske sisteme, potrebne za elektronsko izmenjavo vseh informacij in dokumentov v zvezi z izvajanjem Sporazuma.

5. Elektronska različica dokumenta se vedno obravnava kot enakovredna tiskani različici.

6. Demokratična republika São Tomé in Príncipe in Evropska unija se nemudoma obvestita o kakršnih koli motnjah v delovanju informacijskega sistema. V tem primeru se informacije in dokumenti v zvezi z izvajanjem Sporazuma samodejno nadomestijo s tiskano različico.

Člen 11 Zaupnost podatkov

1. Demokratična republika São Tomé in Príncipe in Evropska unija se zavezujeta, da se bodo vsi osebni podatki v zvezi z evropskimi plovili in njihovimi ribolovnimi dejavnostmi, pridobljeni v okviru Sporazuma, vedno obravnavali skrbno v skladu z načeloma zaupnosti in varstva podatkov.

2. Stranki zagotovita, da so v skladu z zadevnimi določbami ICCAT javnosti dostopni samo zbirni podatki o ribolovnih dejavnostih v sãotomejskih vodah. Podatke, ki se lahko štejejo za zaupne, smejo pristojni organi uporabiti izključno za izvajanje Sporazuma ter za upravljanja ribolova, nadzor in spremljanje.

Člen 12 Trajanje

Ta protokol in njegova priloga se uporabljata štiri leta od datuma začetka začasne uporabe v skladu s členoma 14 in 15, razen v primeru odpovedi v skladu s členom 13.

Člen 13 Odpoved

1. V primeru odpovedi tega protokola zadevna stranka drugo stranko pisno obvesti o svoji nameri, da bo odpovedala Protokol, najmanj šest (6) mesecev pred datumom, ko naj bi odpoved začela veljati.

2. Po uradnem obvestilu iz prejšnjega odstavka stranki začneta posvetovanja.

Člen 14 Začasna uporaba

Ta protokol se začasno uporablja od datuma podpisa, vendar ne pred 13. majem 2014.

Člen 15 Začetek veljavnosti

Ta protokol in njegova priloga začneta veljati na dan, ko se stranki medsebojno uradno obvestita, da so postopki, potrebni za začetek veljavnosti, zaključeni.

PRILOGA K PROTOKOLU

POGOJI ZA IZVAJANJE RIBOLOVA S PLOVILI EVROPSKE UNIJE NA RIBOLOVNEM OBMOČJU DEMOKRATČNE REPUBLIKE SÃO TOMÉ IN PRÍNCIPE

Poglavje I – Formalnosti v zvezi z vlogami za dovoljenja za ribolov in njihovo izdajo

Oddelek 1 Dovoljenja za ribolov

Predpogoji za pridobitev dovoljenja za ribolov

1. Dovoljenje za ribolov na ribolovnem območju Demokratične republike São Tomé in Príncipe (v nadaljnjem besedilu: sãotomejsko ribolovno območje) lahko dobijo samo plovila, ki izpolnjujejo pogoje.

2. Plovilo izpolnjuje pogoje, če njegovemu lastniku, poveljniku in plovilu samemu ni prepovedana ribolovna dejavnost v Demokratični republiki São Tomé in Príncipe. Imeti morajo urejene odnose z upravo Demokratične republike São Tomé in Príncipe, kar pomeni, da so izpolnili vse predhodne obveznosti, ki izhajajo iz njihovih ribolovnih dejavnosti v Demokratični republiki São Tomé in Príncipe v okviru ribiških sporazumov, sklenjenih z Evropsko unijo. Poleg tega morajo spoštovati določbe Uredbe (ES) št. 1006/2008[1] o dovoljenjih za ribolov.

3. Vsako plovilo Evropske unije, ki vloži vlogo za dovoljenje za ribolov, lahko zastopa zastopnik s stalnim prebivališčem v Demokratični republiki São Tomé in Príncipe. Ime in priimek ter naslov tega zastopnika se lahko omenijo v vlogi za dovoljenje za ribolov.

Vloga za dovoljenje za ribolov

4. Pristojni organi Evropske unije ministrstvu Demokratične republike São Tomé in Príncipe, pristojnemu za ribištvo, po elektronski pošti predložijo vlogo za vsako plovilo, ki želi izvajati ribolov na podlagi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, vsaj petnajst (15) delovnih dni pred datumom zahtevanega začetka obdobja veljavnosti, pri čemer dajo v vednost Delegacijo Evropske unije v Gabonu. Izvirnike pristojni organi Evropske unije pošljejo neposredno Demokratični republiki São Tomé in Príncipe, en izvod pa Delegaciji Evropske unije v Gabonu.

5. Vloge se ministrstvu, pristojnemu za ribištvo, predložijo v skladu z obrazcem, katerega predloga je v Dodatku 1.

6. Vsaki vlogi za dovoljenje za ribolov se priložijo naslednji dokumenti:

– dokazilo o plačilu pavšalnega predplačila za obdobje veljavnosti dovoljenja,

– novejša barvna fotografija plovila, slikanega od strani.

7. Pristojbina se plača na račun, ki ga organi Demokratične republike São Tomé in Príncipe navedejo v skladu s členom 2(8) Protokola.

8. Pristojbine vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, razen pristaniških taks in stroškov izvajanja storitev.

Izdaja dovoljenja za ribolov

9. Ministrstvo Demokratične republike São Tomé in Príncipe, pristojno za ribištvo, v 15 delovnih dneh od prejetja vseh dokumentov iz odstavka 6 izda dovoljenja za ribolov za vsa plovila lastnikom plovil ali njihovim zastopnikom prek delegacije Evropske unije v Gabonu. Da se čim prej omogoči ribolov na zadevnem območju, se izvod dovoljenja za ribolov istočasno pošlje po elektronski pošti tudi lastnikom plovil. Ta izvod se lahko uporablja največ 60 dni od datuma izdaje dovoljenja. V tem obdobju se bo izvod dovoljenja štel za enakovrednega originalu.

10. Dovoljenje za ribolov se izda na ime določenega plovila in ni prenosljivo.

11. Vendar se na zahtevo Evropske unije in v primeru dokazane višje sile dovoljenje za ribolov zadevnega plovila nadomesti z novim dovoljenjem za ribolov, izdanim na ime drugega plovila iste kategorije, pri čemer plačilo nove pristojbine ni potrebno. V tem primeru se pri izračunu ulova za določitev morebitnega dodatnega plačila upošteva vsota celotnih ulovov obeh plovil.

12. Lastnik plovila, ki se nadomešča, ali njegov zastopnik vrne preklicano dovoljenje za ribolov ministrstvu Demokratične republike São Tomé in Príncipe, pristojnemu za ribištvo, prek Delegacije Evropske unije v Gabonu.

13. Novo dovoljenje za ribolov začne veljati na dan, ko se preklicano dovoljenje za ribolov vrne ministrstvu Demokratične republike São Tomé in Príncipe, pristojnemu za ribištvo. Delegacija Evropske unije v Gabonu se obvesti o prenosu dovoljenja za ribolov.

14. Ne glede na določbe odstavka 9 tega oddelka mora biti dovoljenje za ribolov ves čas na krovu plovila.

Oddelek 2 Pogoji za izdajo dovoljenja za ribolov – pristojbine in predplačila

1.           Dovoljenja za ribolov veljajo eno leto.

2.           Pristojbina za plovila za ribolov tuna s potegalko in plovila s površinskim parangalom v EUR na tono ulova na sãotomejskem ribolovnem območju znaša:

55 EUR prvo in drugo leto uporabe,

60 EUR tretje leto uporabe,

70 EUR četrto leto uporabe.

3.           Dovoljenja za ribolov se izdajo po plačilu naslednjih pavšalnih pristojbin pristojnim nacionalnim organom:

–        za plovila za ribolov tuna s potegalko:

–           6 930 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 126 ton letno za prvo in drugo leto uporabe Protokola,

–           6 960 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 116 ton letno za tretje leto uporabe Protokola,

–           7 000 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 100 ton letno za četrto leto uporabe Protokola;

–       za plovila s površinskim parangalom:

–           2 310 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 42 ton letno za prvo in drugo leto uporabe Protokola,

–           2 310 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 38,5 tone letno za tretje leto uporabe Protokola,

–           2 310 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 33 ton letno za četrto leto uporabe Protokola.

4.           Evropska komisija najpozneje šestdeset (60) dni po obletnici sklenitve Protokola v letu „n+1“ naredi obračun pristojbin, dolgovanih za leto „n“, na podlagi poročil o ulovu, ki jih pripravijo posamezni lastniki plovil in potrdijo znanstveni inštituti, pristojni za preverjanje podatkov o ulovu v državah članicah, kot so inštituti IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía) in IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), prek Delegacije Evropske unije v Gabonu.

5.           Ta obračun se istočasno pošlje ministrstvu Demokratične republike São Tomé in Príncipe, pristojnemu za ribištvo, in lastnikom plovil.

6.           Vsako morebitno dodatno plačilo (za količine ulova, ki presegajo tonaže iz odstavka 4 tega oddelka) lastniki plovil plačajo pristojnim nacionalnim sãotomejskim organom najpozneje tri (3) mesece po obletnici sklenitve Protokola v letu „n+1“ na račun, naveden v odstavku 7 Oddelka 1 tega poglavja, in sicer na podlagi zneska na tono, navedenega v odstavku 2 tega oddelka (55, 60 ali 70 EUR glede na leto).

7.           Vendar če je znesek končnega obračuna nižji od zneska predplačila iz odstavka 3 tega oddelka, se lastniku plovila ustrezna razlika ne povrne.

Poglavje II – Ribolovna območja

1.           Plovila Evropske unije za ribolov tuna s potegalkami in plovila s površinskimi parangali, ki izvajajo dejavnosti v sãotomejskih vodah v okviru tega protokola, bodo svoje ribolovne dejavnosti lahko izvajala v vodah, ki so več kot 12 morskih milj od osnovnih črt.

2.           Koordinate izključne ekonomske cone Demokratične republike São Tomé in Príncipe so koordinate, ki jih je Demokratična republika São Tomé in Príncipe 7. maja 1998 uradno sporočila Združenim narodom[2].

3.           Brez izjem je prepovedana kakršna koli ribolovna dejavnost na območju, ki ga skupaj izkoriščata Demokratična republika São Tomé in Príncipe in Nigerija ter katerega koordinate so navedene v Dodatku 3.

Poglavje III – SPREMLJANJE IN NADZOR

Oddelek 1 Sistem beleženja ulova

1.           Poveljniki vseh plovil, ki izvajajo dejavnosti v sãotomejskih vodah v okviru tega protokola, morajo svoj ulov sporočati ministrstvu Demokratične republike São Tomé in Príncipe, pristojnemu za ribištvo, da lahko slednje preveri ujete količine, ki jih pristojni znanstveni inštituti potrdijo v skladu s postopkom iz oddelka 2(4) poglavja I te priloge. Načini obveščanja o ulovu so naslednji:

1.1     Plovila Evropske unije, ki izvajajo dejavnosti v sãotomejskih vodah v okviru tega protokola, morajo izpolniti poročilo o ulovu, katerega predloga je v Dodatku 2 in ki v vseh točkah odraža informacije, zapisane v ladijskem dnevniku. Izvod tega poročila se pošlje centru za spremljanje ribištva Demokratične republike São Tomé in Príncipe, po možnosti po elektronski pošti, vsak teden in ob izstopu s sãotomejskega ribolovnega območja.

1.2     Poveljniki plovil pošljejo izvode ladijskega dnevnika ministrstvu Demokratične republike São Tomé in Príncipe, pristojnemu za ribištvo, ter znanstvenim inštitutom, navedenim v odstavku 4 oddelka 2 poglavja I, najpozneje 14 dni po koncu iztovarjanja za zadevno potovanje.

2.           Poveljnik v poročilo o ulovu vsak dan za vsako vrsto, opredeljeno s tričrkovno oznako organizacije FAO, vpiše količino, ki je bila ulovljena in se hrani na krovu, in sicer v kilogramih žive teže ali, kjer je primerno, v številu rib. Za vsako glavno vrsto poveljnik navede tudi neuspešen ulov. Poveljnik v poročilo o ulovu vsak dan za vsako vrsto vpiše tudi količino, odvrženo v morje, v kilogramih žive teže ali, kjer je primerno, v številu rib.

3.           Poročila o ulovu, ki jih podpiše poveljnik, se izpolnijo čitljivo.

4.           V primeru neizpolnjevanja določb tega poglavja lahko vlada Demokratične republike São Tomé in Príncipe zadevnemu plovilu začasno prekliče dovoljenje za ribolov, dokler ne opravi vseh formalnosti, in lastniku plovila naloži kazen v skladu z veljavno zakonodajo Demokratične republike São Tomé in Príncipe. O tem nemudoma obvesti Evropsko komisijo in državo članico zastave.

5.           Stranki izražata pripravljenost za prehod na elektronski sistem prijave ulova v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Dodatka 5. Stranki se strinjata, da način prehoda določita skupaj s ciljem, da bo sistem operativen 1. julija 2015.

Oddelek 2 Sporočanje ulova: vstop v sãotomejske vode in izstop iz njih

1.           Plovila Evropske unije, ki izvajajo dejavnosti v sãotomejskih vodah v okviru tega protokola, pristojne sãotomejske organe vsaj šest (6) ur vnaprej obvestijo, da nameravajo vstopiti v sãotomejske vode ali iz njih izstopiti.

2.           Ne glede na določbe Oddelka 2 morajo plovila pri obveščanju o vstopu v izključno ekonomsko cono Demokratične republike São Tomé in Príncipe in izstopu iz nje sporočiti tudi svoj položaj in ulov, ki ga že hranijo na krovu, opredeljen s tričrkovno oznako organizacije FAO in izražen v kilogramih žive teže ali, kjer je primerno, v številu rib. Ta sporočila je treba poslati po elektronski pošti ali telefaksu na naslov, ki ga bodo sporočili sãotomejski organi.

3.           Plovilo, ki je odkrito med izvajanjem ribolova in o tem predhodno ni obvestilo pristojnega sãotomejskega organa, se obravnava kot plovilo brez dovoljenja za ribolov in se mu lahko izrečejo kazni v skladu z nacionalno zakonodajo.

4.           Elektronski naslov, številki telefaksa in telefona ter klicna številka radijske postaje se priložijo dovoljenju za ribolov.

Oddelek 3 Pretovarjanja in iztovarjanja

1.           Vsako plovilo Evropske unije, ki izvaja dejavnosti v sãotomejskih vodah v okviru tega protokola in želi v teh vodah pretovoriti ulov, mora to storiti v sidriščih pristanišč Demokratične republike São Tomé in Príncipe.

Lastniki teh plovil ali njihovi zastopniki, ki želijo iztovarjati ali pretovarjati, morajo pristojnim sãotomejskim organom najmanj 24 ur vnaprej sporočiti:

imena ribiških plovil, s katerih se bo pretovarjalo ali iztovarjalo,

ime tovornega plovila,

tonažo po vrstah, ki se bodo pretovorile ali iztovorile,

datum pretovarjanja ali iztovarjanja,

namembni kraj pretovorjenega ali iztovorjenega ulova.

2.           Pretovarjanje je dovoljeno samo na naslednjih območjih: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.           Pretovarjanje ali iztovarjanje se šteje kot izstop iz sãotomejskih vod. Plovila morajo pristojnim sãotomejskim organom predložiti poročila o ulovu in navesti, ali nameravajo ribolov nadaljevati ali zapustiti sãotomejske vode.

4.           Vsako pretovarjanje ali iztovarjanje ulova, ki ni zajeto v zgornjih odstavkih, je v sãotomejskih vodah prepovedano. Vsaka oseba, ki krši to določbo, se kaznuje v skladu z veljavno zakonodajo Demokratične republike São Tomé in Príncipe.

Oddelek 4 Satelitski sistem za spremljanje plovil (sistem VMS)

1.         Sporočila o položaju plovil – sistem VMS

Plovila Evropske unije z dovoljenjem morajo biti med zadrževanjem na območju Demokratične republike São Tomé in Príncipe (v nadaljnjem besedilu: sãotomejsko območje) opremljena s satelitskim sistemom za spremljanje plovil (Vessel Monitoring System – VMS), ki vsako uro samodejno sporoča njihov položaj centru države zastave plovila za spremljanje ribištva.

Vsako sporočilo o položaju mora vsebovati:

a) identifikacijo plovila,

b) zadnji geografski položaj plovila (zemljepisna dolžina in širina) s toleranco, manjšo od 100 metrov, in 99-odstotnim intervalom zaupanja,

c) datum in čas zapisa položaja,

d) hitrost in smer plovila.

Vsako sporočilo mora biti oblikovano v skladu s predlogo iz Dodatka 4 te priloge.

Prvi položaj, ki se zabeleži po vstopu na sãotomejsko območje, se označi z oznako „ENT“. Vsak naslednji položaj se označi z oznako „POS“, razen prvega položaja po izstopu s sãotomejskega območja, ki se označi z oznako „EXI“.

Center države zastave za spremljanje ribištva zagotovi samodejno obdelavo in, kjer je primerno, elektronski prenos sporočil o položaju. Sporočila o položaju morajo biti zabeležena varno, hraniti pa se morajo tri leta.

2.         Sporočanje položaja plovila v primeru okvare sistema VMS

Poveljnik mora stalno preverjati, da sistem VMS plovila deluje nemoteno in da se sporočila o položaju pravilno prenašajo centru države zastave za spremljanje ribištva.

V primeru okvare se sistem VMS na plovilu popravi ali zamenja v desetih dneh. Po tem roku plovilu ne bo več dovoljeno izvajati ribolovnih dejavnosti na sãotomejskem ribolovnem območju.

Plovila, ki izvajajo ribolovne dejavnosti na sãotomejskem območju s pokvarjenim sistemom VMS, morajo centru države zastave za spremljanje ribištva sporočila o položaju pošiljati po elektronski pošti, radijski zvezi ali telefaksu najmanj vsake štiri ure ter v njih navesti vse zahtevane informacije.

3.         Varno pošiljanje sporočil o položaju Demokratični republiki São Tomé in Príncipe

Center države zastave za spremljanje ribištva samodejno pošilja sporočila o položaju zadevnih plovil centru Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva. Center države zastave za spremljanje ribištva in center Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva si izmenjata elektronska naslova ter se nemudoma obvestita o vsakršni spremembi teh naslovov.

Pošiljanje sporočil o položaju med centrom države zastave za spremljanje ribištva in centrom Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva poteka elektronsko po sistemu varnega komuniciranja.

Center Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva nemudoma obvesti center države zastave za spremljanje ribištva in Evropsko unijo o vsakršni prekinitvi sprejemanja zaporednih sporočil o položaju plovila z dovoljenjem, če zadevno plovilo ni poslalo uradnega obvestila o izstopu z območja.

4.         Motnje delovanja sistema komuniciranja

Demokratična republika São Tomé in Príncipe zagotovi, da je njena elektronska oprema združljiva z opremo centra države zastave za spremljanje ribištva in Evropsko unijo nemudoma obvesti o vsakršni motnji pri komuniciranju in sprejemanju sporočil o položaju, da se v najkrajšem možnem času poišče tehnična rešitev.

Štelo se bo, da je poveljnik odgovoren za vsakršno dokazano ravnanje s sistemom VMS plovila, ki je bilo storjeno z namenom povzročitve motenj v delovanju sistema ali ponareditve sporočil o položaju. Za vsako kršitev se bodo naložile kazni, ki jih določa veljavna zakonodaja Demokratične republike São Tomé in Príncipe.

5.         Sprememba pogostnosti pošiljanja sporočil o položaju

Na podlagi utemeljenih elementov, ki bi lahko dokazovali kršitev, lahko Demokratična republika São Tomé in Príncipe od centra države zastave za spremljanje ribištva zahteva skrajšanje intervala pošiljanja sporočil o položaju plovila na trideset minut za določeno obdobje preiskave, pri čemer se izvod zahtevka pošlje Evropski uniji. Demokratična republika São Tomé in Príncipe mora ustrezne dokaze nemudoma predložiti centru države zastave za spremljanje ribištva in Evropski uniji. Center države zastave za spremljanje ribištva začne Demokratični republiki São Tomé in Príncipe nemudoma pošiljati sporočila o položaju v novih intervalih.

Ko se določeno obdobje preiskave konča, Demokratična republika São Tomé in Príncipe o tem nemudoma obvesti center države zastave za spremljanje ribištva in Evropsko unijo. Obvesti ju tudi o morebitnih ukrepih, ki sledijo preiskavi.

Poglavje IV – Vkrcanje mornarjev

1.           Lastniki plovil za ribolov tuna in plovil s površinskim parangalom zaposlijo državljane držav AKP ob upoštevanju naslednjih pogojev in omejitev:

–       ladjevje za ribolov tuna s potegalko: v obdobju lova na tuna na ribolovnem območju tretjih držav bo vsaj 20 % vkrcanih mornarjev iz Demokratične republike São Tomé in Príncipe ali eventualno iz ene od držav AKP,

–       ladjevje za ribolov s površinskim parangalom: v obdobju ribolova na ribolovnem območju tretjih držav bo vsaj 20 % vkrcanih mornarjev iz Demokratične republike São Tomé in Príncipe ali eventualno iz ene od držav AKP.

2.           Lastniki plovil si prizadevajo za vkrcanje dodatnih mornarjev iz Demokratične republike São Tomé in Príncipe.

3.           Lastniki plovil sami izberejo mornarje, ki jih bodo vkrcali na svoje plovilo, s seznama sposobnih in kvalificiranih mornarjev, ki ga dobijo pri sãotomejskih organih in pri zastopnikih lastnikov plovil.

4.           Lastnik plovila ali njegov zastopnik pristojnemu sãotomejskemu organu sporoči imena mornarjev, vkrcanih na zadevno plovilo, in njihovo mesto v posadki.

5.           Za mornarje, vkrcane na plovila Evropske unije, se v celoti uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu. To zadeva zlasti svobodo združevanja, učinkovito priznanje pravice delavcev do kolektivnih pogajanj in odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

6.           Pogodbe o zaposlitvi mornarjev iz Demokratične republike São Tomé in Príncipe in držav AKP, katerih en izvod prejmejo ministrstvo za delo, ministrstvo za ribištvo in podpisniki teh pogodb, se sklenejo med zastopniki lastnikov plovil in mornarji in/ali njihovimi sindikati ali zastopniki. V skladu s temi pogodbami so mornarji upravičeni do sistema socialnega varstva, ki jim pripada v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z življenjskim zavarovanjem za smrt ter zdravstvenim in nezgodnim zavarovanjem.

7.           Osebne dohodke mornarjev izplačujejo lastniki plovil. Višino osebnih dohodkov sporazumno določijo lastniki plovil ali njihovi zastopniki in mornarji in/ali njihovi sindikati ali zastopniki. Klub temu plačilni pogoji mornarjev ne smejo biti slabši od tistih, ki se uporabljajo za posadke v njihovih državah, v nobenem primeru pa ne pod standardi ILO.

8.           Vsi mornarji, najeti za delo na plovilih Evropske unije, se morajo zglasiti pri poveljniku zadevnega plovila dan pred predlaganim datumom njihovega vkrcanja. Če se mornar ne zglasi na dogovorjeni dan in ob dogovorjenem času za vkrcanje, se lastnik plovila avtomatično razreši obveznosti vkrcanja tega mornarja.

Poglavje V – Opazovalci

1.           Plovila Evropske unije, ki izvajajo dejavnosti v sãotomejskih vodah v okviru tega protokola, vkrcajo opazovalce, ki jih izbere ministrstvo Demokratične republike São Tomé in Príncipe, pristojno za ribištvo, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1.1     Plovila Evropske unije na zahtevo pristojnih sãotomejskih organov vkrcajo opazovalca, ki ga izberejo navedeni organi in ki je zadolžen za preverjanje ulova v sãotomejskih vodah.

1.2     Pristojni sãotomejski organi sestavijo seznam plovil, ki so izbrana, da na krov sprejmejo opazovalca, in seznam opazovalcev, izbranih za vkrcanje. Seznama se posodabljata. Seznama se Evropski komisiji predložita takoj, ko sta sestavljena, in nato vsake tri (3) mesece z morebitnimi posodobitvami.

1.3     Pristojni sãotomejski organi Delegaciji Evropske unije v Gabonu in zadevnim lastnikom plovil sporočijo ime opazovalca, imenovanega za vkrcanje na plovilo, ob izdaji dovoljenja za ribolov ali najpozneje 15 dni pred predvidenim datumom vkrcanja opazovalca, po možnosti po elektronski pošti.

2.           Opazovalec se na plovilo vkrca za eno ribolovno potovanje. Vendar je na izrecno zahtevo pristojnih sãotomejskih organov na krovu lahko prisoten tudi več potovanj, odvisno od povprečnega trajanja predvidenih potovanj določenega plovila. To zahtevo pristojni organ izrazi takrat, ko sporoči ime opazovalca, izbranega za vkrcanje na zadevno plovilo.

3.           O pogojih za vkrcanje opazovalca se sporazumno dogovorita lastnik plovila ali njegov zastopnik in pristojni organ.

4.           Opazovalec se vkrca in izkrca v pristanišču, ki ga določi lastnik plovila. Vkrcanje se izvede na začetku prvega ribolovnega potovanja v sãotomejskih ribolovnih vodah po prejetju seznama izbranih plovil.

5.           Zadevni lastniki plovil sporočijo datume in imena pristanišč podregije za vkrcanje in izkrcanje opazovalcev v dveh tednih in z desetdnevnim predhodnim obvestilom.

6.           Če se opazovalec vkrca zunaj Demokratične republike São Tomé in Príncipe, njegove potne stroške krije lastnik plovila. Če plovilo, ki ima na krovu opazovalca, zapusti sãotomejsko ribolovno območje, je treba storiti vse potrebno, da se opazovalcu čim prej zagotovi vrnitev domov na stroške lastnika plovila.

7.           Če opazovalca ob dogovorjenem času oziroma v dvanajstih urah po dogovorjenem času ni na dogovorjenem kraju, je lastnik plovila avtomatično razrešen obveznosti vkrcanja tega opazovalca.

8.           Opazovalec se na krovu obravnava kot častnik. Ko plovilo izvaja dejavnosti v sãotomejskih vodah, opazovalec opravlja naslednje naloge:

8.1     opazovanje ribolovnih dejavnosti plovil;

8.2     preverjanje položaja plovil, ki izvajajo ribolovne dejavnosti;

8.3     beleženje uporabljenega ribolovnega orodja;

8.4     preverjanje podatkov o ulovu v sãotomejskih ribolovnih vodah, ki so zapisani v ladijskem dnevniku;

8.5     preverjanje deleža prilova in ocena količine zavrženih vrst tržnih rib;

8.6     sporočanje svojemu pristojnemu organu na ustrezen način podatkov o ribolovu, vključno s količino ulova in prilova na krovu.

9.           Poveljnik stori vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi fizično varnost in dobro počutje opazovalca med izvajanjem njegovih nalog.

10.         Opazovalec ima na voljo vso opremo, ki jo potrebuje za izvajanje nalog. Poveljnik mu omogoči dostop do sredstev komuniciranja, ki jih potrebuje za izvajanje nalog, dokumentacije, ki je neposredno povezana z ribolovnimi dejavnostmi plovila, vključno z ladijskim in navigacijskim dnevnikom, ter do tistih delov plovila, do katerih mora imeti dostop za lažjo izvedbo nalog.

11.         Opazovalec med bivanjem na krovu:

11.1   stori vse potrebno, da njegovo vkrcanje in navzočnost na krovu plovila ne prekinjata in ne ovirata ribolovnih dejavnosti;

11.2   spoštuje premoženje in opremo na krovu ter zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo zadevnemu plovilu.

12.         Opazovalec ob koncu obdobja opazovanja in pred izkrcanjem pripravi poročilo o dejavnostih, ki se pošlje pristojnim sãotomejskim organom, en izvod pa Evropski komisiji. Poročilo podpiše v navzočnosti poveljnika plovila, ki lahko poročilu doda ali zahteva, da se mu dodajo vse pripombe, ki se mu zdijo potrebne, nato pa se podpiše še sam. Izvod poročila se poveljniku izroči ob izkrcanju opazovalca.

13.         Lastnik plovila na lastne stroške zagotovi nastanitev in hrano opazovalcev pod enakimi pogoji, kot veljajo za častnike, glede na praktične možnosti plovila.

14.         Osebni dohodek in socialne prispevke opazovalca krije Demokratična republika São Tomé in Príncipe.

Poglavje VI – Nadzor in inšpekcijski pregledi

1.           Evropska ribiška plovila morajo upoštevati ukrepe in priporočila ICCAT glede ribolovnega orodja in njegovih tehničnih specifikacij ter vse druge tehnične ukrepe, ki se nanašajo na njihove ribolovne dejavnosti in ulove.

2.           Postopki inšpekcijskih pregledov

Inšpekcijski pregled plovil Evropske unije z dovoljenjem, ki se izvede na morju, v pristanišču ali v sidrišču pristanišča na sãotomejskem ribolovnem območju, opravijo sãotomejska plovila in inšpektorji, ki morajo izkazati svojo pristojnost za nadzor nad ribištvom.

Sãotomejski inšpektorji plovilo Evropske unije pred vkrcanjem obvestijo o svoji odločitvi za izvedbo inšpekcijskega pregleda. Inšpekcijski pregled opravita največ dva inšpektorja, ki morata pred inšpekcijskim pregledom izkazati svojo istovetnost in usposobljenost za izvedbo inšpekcijskega pregleda.

Sãotomejski inšpektorji se na krovu plovila Evropske unije zadržijo samo tako dolgo, da opravijo naloge, povezane z inšpekcijskim pregledom. Inšpekcijski pregled opravijo tako, da čim manj vplivajo na plovilo, njegovo ribolovno dejavnost in tovor.

Demokratična republika São Tomé in Príncipe lahko Evropski uniji dovoli, da pri inšpekcijskem pregledu na morju sodeluje kot opazovalka.

Poveljnik plovila Evropske unije sãotomejskim inšpektorjem omogoči vkrcanje in delo.

Sãotomejski inšpektorji po vsakem inšpekcijskem pregledu pripravijo poročilo o inšpekcijskem pregledu. Poveljnik plovila Evropske unije ima pravico, da v poročilo o inšpekcijskem pregledu vnese pripombe. Poročilo o inšpekcijskem pregledu podpišeta inšpektor, ki ga je pripravil, in poveljnik plovila Evropske unije.

Dejstvo, da poveljnik podpiše poročilo o inšpekcijskem pregledu, ne posega v pravico lastnika plovila do obrambe v postopku v zvezi s kršitvijo. Če poveljnik odkloni podpis, mora pisno navesti razloge za to, inšpektor pa pripiše zaznamek „odklonil podpis“. Sãotomejski inšpektorji pred izkrcanjem poveljniku plovila Evropske unije izročijo izvod poročila o inšpekcijskem pregledu. Demokratična republika São Tomé in Príncipe pošlje Evropski uniji izvod poročila o inšpekcijskem pregledu v sedmih dneh po izvedbi pregleda.

POGLAVJE VII – KRŠITVE

1. Obravnava kršitev

Vsaka kršitev plovila Evropske unije, ki ima dovoljenje v skladu z določbami te priloge, mora biti omenjena v poročilu o inšpekcijskem pregledu. To poročilo se v 24 urah predloži Evropski uniji in državi zastave.

Dejstvo, da poveljnik podpiše poročilo o inšpekcijskem pregledu, ne posega v pravico lastnika plovila do obrambe v postopku v zvezi s kršitvijo. Poveljnik plovila med inšpekcijskim pregledom sodeluje.

2. Ustavitev plovila – informativni sestanek

Če tako določa veljavna zakonodaja Demokratične republike São Tomé in Príncipe, se lahko v zvezi s prijavljeno kršitvijo od vsakega plovila Evropske unije, ki krši predpise, zahteva, da ustavi ribolovne dejavnosti in se, če je plovilo na morju, vrne v eno od sãotomejskih pristanišč.

Demokratična republika São Tomé in Príncipe najpozneje v 24 urah Evropsko unijo uradno obvesti o vsakršni ustavitvi plovila Evropske unije z dovoljenjem. Obvestilu so priloženi dokazi o prijavljeni kršitvi.

Pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov glede plovila, poveljnika, posadke ali tovora, razen ukrepov za zavarovanje dokazov, Demokratična republika São Tomé in Príncipe na zahtevo Evropske unije v enem delovnem dnevu od uradnega obvestila o ustavitvi plovila skliče informativni sestanek, da se pojasnijo dejstva, na podlagi katerih je bilo plovilo ustavljeno, in predstavijo morebitni nadaljnji ukrepi. Informativnega sestanka se lahko udeleži zastopnik države zastave plovila.

3. Kazni za kršitve – postopek poravnave

Kazen za prijavljeno kršitev določi Demokratična republika São Tomé in Príncipe v skladu z določbami veljavne nacionalne zakonodaje.

Če je za obravnavanje kršitve potreben sodni postopek, se pred sprožitvijo le-tega in če kršitev ne vključuje kriminalnega dejanja, izpelje postopek poravnave med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko unijo, da se določijo pogoji in raven kazni. V tem postopku poravnave lahko sodelujeta zastopnika države zastave plovila in Evropske unije. Postopek poravnave se zaključi najpozneje tri dni po uradnem obvestilu o ustavitvi plovila.

4. Sodni postopek – bančna garancija

Če postopek poravnave ni uspešen in se primer kršitve predloži pristojnemu sodnemu organu, lastnik plovila, ki je kršilo predpise, na banki, ki jo določi Demokratična republika São Tomé in Príncipe, položi bančno garancijo, katere znesek določi Demokratična republika São Tomé in Príncipe in ki krije stroške, povezane z ustavitvijo plovila, ocenjeno globo in morebitne odškodnine. Bančna garancija se zadrži do zaključka sodnega postopka.

Bančna garancija se sprosti in vrne lastniku plovila takoj po izreku sodbe, in sicer:

a) v celoti, če ni izrečena nobena kazen,

b) v višini razlike, če kazen vključuje globo, ki je nižja od zneska bančne garancije.

Demokratična republika São Tomé in Príncipe obvesti Evropsko unijo o izidu sodnega postopka v sedmih dneh po izreku sodbe.

5. Sprostitev plovila in posadke

Plovilo s posadko lahko izpluje iz pristanišča takoj po plačilu kazni, ki je bila izrečena na podlagi postopka poravnave, ali po pologu bančne garancije.

Dodatki

1 – Vloga za dovoljenje za ribolov

2 – Predloga poročila o ulovu

3 – Zemljepisne koordinate območja, na katerem je ribolov prepovedan

4 – Oblika sporočila o položaju VMS

5 – Smernice za uporabo elektronskega sistema sporočanja podatkov o ribolovnih dejavnostih (sistem ERS)

Dodatek 1

SPORAZUM O RIBOLOVU MED DEMOKRATIČNO REPUBLIKO SÃO TOMÉ IN PRÍNCIPE IN EVROPSKO UNIJO

VLOGA ZA DOVOLJENJE ZA RIBOLOV

I – VLOŽNIK

1.     Ime lastnika plovila: ............................................................................................................................

2.     Naslov lastnika plovila: ........................................................................................................................

2.     Ime združenja ali zastopnika lastnika plovila: .....................................................................

3.     Naslov združenja ali zastopnika lastnika plovila: ................................................................

4.     Telefon:...................................................     Telefaks: ................................... E-naslov: ……………

5.     Ime poveljnika: ......................................... Državljanstvo: ................. E-naslov: …………………………

II – PLOVILO IN NJEGOVA IDENTIFIKACIJA

1.     Ime plovila: ...............................................................................................................................................

2.     Država zastave: .............................................................................................................

3.     Zunanja registrska številka: …………....................................................................................

4.     Pristanišče registracije: …………………. Številka MMSI: ………….……Številka IMO: …….…….…

5.     Datum, od katerega plovilo pluje pod to zastavo: ........../........./.............. Prejšnja država zastave (če obstaja): ………...

6.     Leto in kraj izgradnje: ....../......./.......... v/na …………........ Radijski klicni znak: ...............................

7.     Radijska klicna frekvenca: ………….............. Številka satelitskega telefona: ……………..…………...……

8.     Material trupa:            jeklo ¨   les ¨     poliester ¨           drugo ¨ …………………………….

III – TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PLOVILA IN OPREMA

1.     Skupna dolžina: ..................................................        Širina: .......................................

2.     Bruto tonaža (izražena v BT): ..................................    Neto tonaža: ……………….……………

3.     Moč glavnega motorja v kW: .......................Znamka: ................................. Vrsta: ….....................

4.     Vrsta plovila: ¨ za ribolov tuna s potegalko¨ za ribolov s parangalom 5.  Ribolovno orodje: ....................................……………

6.     Ribolovna območja: ………………………………………        Ciljne vrste: ……………………………….

7.     Pristanišče, določeno za iztovarjanje: ………………………………….………………………

8.     Skupno število članov posadke: ....................................................................................................................

9.     Način shranjevanja na krovu:             sveže ¨        hlajenje ¨                        mešano ¨            zamrzovanje ¨

10.   Zmogljivost zamrzovanja v tonah/24 ur: ...................Zmogljivost skladišč: ...............  Število: .....

11.        Transponder VMS:

            Proizvajalec: …………………… Model: …………………. Serijska številka: …………………

            Različica programske opreme: ..................................................... Satelitski operater: ………………..

Podpisani vložnik potrjujem, da so v tej vlogi navedeni podatki resnični in dani v dobri veri.

           

V/Na …..............................., dne ......................................

Podpis vložnika ...................................................................

Dodatek 2

PREDLOGA POROČILA O ULOVU ||

|| || Parangal Živa vaba Zaporna plavarica Vlečna mreža Drugo ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Ime plovila: ……………………………………………………………………. || Bruto tonaža: …………………………………………………............................. || IZSTOP plovila: VSTOP plovila: || Mesec || Dan || Leto || Pristanišče || || ||

Država zastave:           ……………………………………………………………………........................... || Zmogljivost – (mt): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Registrska številka:        ………………………………………………………………................................... || Poveljnik: ……………………………………………………….... || || || ||

Lastnik plovila: ………………………………………………………….......................... || Število članov posadke:     ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Naslov: ………………………………………………………………………….... || Datum poročila: ………………………………………………...... || || ||

|| (Poročilo pripravil):        ………………………………………………................................. || Število dni na morju: || || Število dni ribolova: Število metov: || || Št. plovbe: || ||

||

||

|| ||

Datum || Sektor || Temperatura vode na površini (ºC) || Ribolovni napor Število uporabljenih trnkov || Capturas (Ulov) || Isco usado na pesca (Uporabljena vaba) ||

Mesec || Dan || Zemljepisna širina S/J || Zemljepisna dolžina V/Z || Južni tun Thunnus thynnus ali maccoyi || Rumenoplavuti tun Thunnus albacares || (Veleoki tun) Thunnus Obesus || (Beli tun) Thunnus alalunga || (Mečarica) Xiphias gladius || (Progasta jadrovnica) (Bela jadrovnica) Tetraptunus audax ali albidus || (Indijska jadrovnica) Makaira indica || (Pahljačasta mečarica) Istiophorus albicane ali platypterus || Črtasti tun Katsuwonus pelamis || (Razne ribe) || Skupen dnevni ulov (samo teža v kg) || Paščuka || Ligenj || Živa vaba || (Drugo) ||

|| || || || || || število || teža v kg || št. || kg || št. || kg || št. || kg || št. || kg || št. || kg || št. || kg || št. || kg || št. || kg || št. || kg || št. || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

MASA IZTOVARJANJA (v kg) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Opombe || || || || ||

1 – Uporabi se en list na mesec in ena vrstica na dan. || || 2 – „Dan“ se nanaša na dan, ko se namesti parangal. || 4 – Zadnja vrstica (masa iztovarjanja) se izpolni šele ob koncu plovbe. Zabeleži se dejanska teža ob iztovarjanju. || ||

|| || 3 – Območje ribolova se nanaša na položaj plovila. Treba je zaokrožiti minute in zabeležiti stopinje zemljepisne širine in dolžine. Treba je označiti S/J in V/Z. || || 5 – Vsi zabeleženi podatki so strogo zaupni. || || ||

Dodatek 3

Zemljepisne koordinate območja, na katerem je ribolov prepovedan

Zemljepisna širina || || Zemljepisna dolžina ||

Stopinje || Minute || Sekunde || || Stopinje || || Minute || Sekunde

03 || 02 || 22 || S || || 07 || 07 || 31 || V ||

02 || 50 || 00 || S || || 07 || 25 || 52 || V ||

02 || 42 || 38 || S || || 07 || 36 || 25 || V ||

02 || 20 || 59 || S || || 06 || 52 || 45 || V ||

01 || 40 || 12 || S || || 05 || 57 || 54 || V ||

01 || 09 || 17 || S || || 04 || 51 || 38 || V ||

01 || 13 || 15 || S || || 04 || 41 || 27 || V ||

01 || 21 || 29 || S || || 04 || 24 || 14 || V ||

01 || 31 || 39 || S || || 04 || 06 || 55 || V ||

01 || 42 || 50 || S || || 03 || 50 || 23 || V ||

01 || 55 || 18 || S || || 03 || 34 || 33 || V ||

01 || 58 || 53 || S || || 03 || 53 || 40 || V ||

02 || 02 || 59 || S || || 04 || 15 || 11 || V ||

02 || 05 || 10 || S || || 04 || 24 || 56 || V ||

02 || 10 || 44 || S || || 04 || 47 || 58 || V ||

02 || 15 || 53 || S || || 05 || 06 || 03 || V ||

02 || 19 || 30 || S || || 05 || 17 || 11 || V ||

02 || 22 || 49 || S || || 05 || 26 || 57 || V ||

02 || 26 || 21 || S || || 05 || 36 || 20 || V ||

02 || 30 || 08 || S || || 05 || 45 || 22 || V ||

02 || 33 || 37 || S || || 05 || 52 || 58 || V ||

02 || 36 || 38 || S || || 05 || 59 || 00 || V ||

02 || 45 || 18 || S || || 06 || 15 || 57 || V ||

02 || 50 || 18 || S || || 06 || 26 || 41 || V ||

02 || 51 || 29 || S || || 06 || 29 || 27 || V ||

02 || 52 || 23 || S || || 06 || 31 || 46 || V ||

02 || 54 || 46 || S || || 06 || 38 || 07 || V ||

03 || 00 || 24 || S || || 06 || 56 || 58 || V ||

03 || 01 || 19 || S || || 07 || 01 || 07 || V ||

03 || 01 || 27 || S || || 07 || 01 || 46 || V ||

03 || 01 || 44 || S || || 07 || 03 || 07 || V ||

03 || 02 || 22 || S || || 07 || 07 || 31 || V ||

|| || || || || || || ||

Dodatek 4

OBLIKA SPOROČILA O POLOŽAJU VMS

Podatek || Oznaka || Obvezen (O) / neobvezen (N) || Vsebina

Začetek zapisa || SR || O || podatek o sistemu – označuje začetek zapisa

Prejemnik || AD || O || podatek o sporočilu – naslovnik: tričrkovna oznaka države (ISO-3166)

Pošiljatelj || FR || O || podatek o sporočilu – pošiljatelj: tričrkovna oznaka države (ISO-3166)

Država zastave || FS || O || podatek o sporočilu – država zastave: tričrkovna oznaka (ISO-3166)

Vrsta sporočila || TM || O || podatek o sporočilu – vrsta sporočila (ENT, POS, EXI)

Radijski klicni znak (IRCS) || RC || O || podatek o plovilu – mednarodni radijski klicni znak plovila (IRCS)

Interna referenčna številka pogodbene stranke || IR || N || podatek o plovilu – enotna številka pogodbene stranke: tričrkovna oznaka (ISO-3166), ki ji sledi številka

Zunanja registrska številka || XR || O || podatek o plovilu – številka na boku plovila (ISO 8859.1)

Zemljepisna širina || LT || O || podatek o položaju plovila – položaj v stopinjah in decimalnih stopinjah S/J SS,sss (WGS84)

Zemljepisna dolžina || LG || O || podatek o položaju plovila – položaj v stopinjah in decimalnih stopinjah V/Z SS,sss (WGS84)

Smer || CO || O || smer plovila v obsegu 360°

Hitrost || SP || O || hitrost plovila v desetinkah vozlov

Datum || DA || O || podatek o položaju plovila – datum zapisa položaja UTC (LLLL.MM.DD)

Čas || TI || O || podatek o položaju plovila – čas zapisa položaja UTC (LLLL.MM.DD)

Konec zapisa || ER || O || podatek o sistemu – označuje konec zapisa

Vsak prenos podatkov je strukturiran na naslednji način:

Uporabljeni znaki morajo ustrezati standardu ISO 8859.1.

Dvojna poševnica (//) in oznaka „SR“ označujeta začetek sporočila.

Vsak podatek je opredeljen z oznako in ločen od drugih podatkov z dvojno poševnico (//).

Enojna poševnica (/) ločuje oznako polja in podatek.

Oznaka „ER“, ki ji sledi dvojna poševnica (//), označuje konec sporočila.

Neobvezni podatki se vstavijo med začetek in konec sporočila.

Dodatek 5

Smernice za uporabo elektronskega sistema sporočanja podatkov o ribolovnih dejavnostih (sistem ERS)

Splošne določbe

(1) Vsako ribiško plovilo EU mora biti v času, ko izvaja dejavnosti v sãotomejski vodah, opremljeno z elektronskim sistemom (Electronic Reporting System, v nadaljnjem besedilu: sistem ERS), ki omogoča zapis in prenos podatkov v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi plovila (v nadaljnjem besedilu: podatki ERS).

(2) Plovilo EU, ki ni opremljeno s sistemom ERS ali katerega sistem ERS ne deluje, ne sme vstopiti v sãotomejske vode, da bi tam izvajalo ribolovne dejavnosti.

(3) Podatki ERS se sporočajo v skladu s postopki države zastave plovila, in sicer se najprej pošljejo centru države zastave za spremljanje ribištva, ki zagotovi, da so podatki samodejno na voljo centru Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva.

(4) Država zastave in Demokratična republika São Tomé in Príncipe zagotovita, da sta njuna centra za spremljanje ribištva opremljena z računalniško opremo in računalniškimi programi, potrebnimi za samodejen prenos podatkov ERS v formatu XML, ki je na voljo na spletni strani [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], in uporabljata postopek za shranjevanje, ki omogoča zapisovanje in shranjevanje podatkov ERS v računalniško berljivi obliki za obdobje najmanj treh let.        

(5) Vse spremembe ali posodobitve formata morajo biti označene in datirane ter se morajo začeti uporabljati v šestih (6) mesecih od uvedbe.

(6) Za prenos podatkov ERS se uporabijo elektronska komunikacijska sredstva, imenovana DEH (Data Exchange Highway), ki jih v imenu EU upravlja Evropska komisija.

(7) Država zastave in Demokratična republika São Tomé in Príncipe imenujeta vsaka svojega korespondenta ERS, ki bo kontaktna oseba.

(a) Korespondent ERS se imenuje za najmanj šest (6) mesecev.

(b) Centra države zastave in Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva si sporočita kontaktne podatke njunih korespondentov ERS (ime, naslov, telefon, teleks, e-naslov) pred začetkom obratovanja sistema ERS.

(c) Vsako spremembo kontaktnih podatkov korespondentov ERS je treba nemudoma sporočiti.

Priprava in sporočanje podatkov ERS

(8) Ribiško plovilo EU mora:

(a) za vsak dan v sãotomejskih vodah dnevno sporočati podatke ERS;

(b) za vsako ribolovno dejavnost zabeležiti količino vsake vrste, ki je bila ulovljena in nato zadržana na krovu (tako za ciljne vrste kot za prilov) ali zavržena;

(c) za vsako vrsto, opredeljeno v dovoljenju za ribolov, ki ga je izdala Demokratična republika São Tomé in Príncipe, prijaviti tudi neuspešen ulov;

(d) vsako vrsto opredeliti s tričrkovno oznako organizacije FAO;

(e) količine izraziti v kilogramih žive teže, po potrebi pa tudi s številom posameznih rib;

(f) v podatke ERS za vsako vrsto zabeležiti pretovorjene in/ali iztovorjene količine;

(g) v podatke ERS ob vsakem vstopu (sporočilo COE) v sãotomejske vode in izstopu (sporočilo COX) iz njih zabeležiti posebno sporočilo, ki za vsako vrsto iz dovoljenja za ribolov, ki ga je izdala Demokratična republika São Tomé in Príncipe, navaja količine rib na krovu ob vsakem vstopu oziroma izstopu;

(h) podatke ERS najpozneje do 23.59 (UTC) dnevno poslati centru države zastave za spremljanje ribištva v skladu s formatom iz odstavka 3 zgoraj.

(9) Za pravilnost zapisanih in sporočenih podatkov ERS je odgovoren poveljnik.

(10) Center države zastave za spremljanje ribištva podatke ERS samodejno in takoj pošlje centru Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva.

(11) Center za spremljanje ribištva Demokratične republike São Tomé in Príncipe potrdi prejem podatkov ERS s povratnim sporočilom in vse podatke ERS obravnava kot zaupne.

Okvara sistema ERS na krovu plovila in/ali nedelovanje prenosa podatkov ERS med plovilom in centrom države zastave za spremljanje ribištva

(12) Država zastave nemudoma obvesti poveljnika in/ali lastnika plovila, ki pluje pod njeno zastavo, ali njegovega zastopnika o vsaki tehnični okvari sistema ERS, nameščenega na krovu plovila, ali o nedelovanju prenosa podatkov ERS med plovilom in centrom države zastave za spremljanje ribištva.

(13) Država zastave Demokratično republiko São Tomé in Príncipe obvesti o odkriti okvari in o sprejetih ukrepih za odpravo okvare.

(14) V primeru okvare sistema ERS na krovu poveljnik in/ali lastnik zagotovi popravilo ali nadomestitev sistema ERS v desetih dneh. Če plovilo v tem desetdnevnem obdobju pristane v pristanišču, lahko z izvajanjem ribolovnih dejavnosti v sãotomejskih vodah nadaljuje šele, ko njegov sistem ERS v celoti deluje, razen če mu Demokratična republika São Tomé in Príncipe izda posebno dovoljenje.

(15) Ribiško plovilo lahko po tehnični okvari sistema ERS pristanišče zapusti šele potem:

(a) ko njegov sistem ERS ponovno deluje v skladu z zahtevami države zastave in Demokratične republike São Tomé in Príncipe, ali

(b) če mu to dovoli država zastave. V tem primeru država zastave Demokratično republiko São Tomé in Príncipe obvesti o svoji odločitvi pred izplutjem plovila.

(16) Vsako plovilo EU, ki izvaja dejavnosti v sãotomejskih vodah z okvarjenim sistemom ERS, vsak dan najpozneje do 23.59 (UTC) centru države zastave za spremljanje ribištva sporoči vse podatke ERS s katerim koli drugim razpoložljivim sredstvom elektronskega sporočanja, dostopnim centru Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva.

(17) Podatke ERS, ki jih zaradi okvare sistema Demokratični republiki São Tomé in Príncipe ni bilo mogoče sporočiti prek sistema ERS, center države zastave za spremljanje ribištva centru Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva sporoči v drugi sporazumno dogovorjeni elektronski obliki. To alternativno sporočanje je treba obravnavati kot prednostno, ob upoštevanju, da običajno veljavnih rokov za posredovanje podatkov morda ne bo mogoče spoštovati.

(18) Če center Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva podatkov ERS od določenega plovila ne prejme tri dni zapored, lahko Demokratična republika São Tomé in Príncipe plovilu naroči, naj se zaradi preiskave takoj napoti v pristanišče, ki ga določi Demokratična republika São Tomé in Príncipe.

Okvara v centrih za spremljanje ribištva – neprejem podatkov ERS s strani centra Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva

(19) Kadar center za spremljanje ribištva ne prejme podatkov ERS, njegov korespondent ERS o tem takoj obvesti korespondenta ERS drugega centra za spremljanje ribištva in po potrebi sodeluje pri odpravi težave.

(20) Center države zastave za spremljanje ribištva in center Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva se pred zagonom sistema ERS dogovorita o alternativnih elektronskih komunikacijskih sredstvih, ki se bodo uporabila za prenos podatkov ERS v primeru okvare v centrih za spremljanje ribištva, in se nemudoma obvestita o vsakršni spremembi.

(21) V primeru obvestila centra Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva, da ni prejel podatkov ERS, center države zastave za spremljanje ribištva ugotovi vzroke za težavo in sprejme ukrepe za njeno odpravo. Center države zastave za spremljanje ribištva v 24 urah od ugotovitve okvare obvesti center Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva in EU o rezultatih in sprejetih ukrepih.

(22) Če je za odpravo težave potrebnih več kot 24 ur, center države zastave za spremljanje ribištva centru Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva takoj sporoči manjkajoče podatke ERS z alternativnim elektronskim sredstvom iz odstavka 17.

(23) Demokratična republika São Tomé in Príncipe o tem obvesti svoje pristojne nadzorne službe (MCS), da center za spremljanje ribištva Demokratične republike São Tomé in Príncipe plovil EU zaradi okvare v enem od centrov za spremljanje ribištva ne bi obravnaval kot plovil v prekršku zaradi nesporočanja podatkov ERS.

Vzdrževanje centra za spremljanje ribištva

(24) O načrtovanih vzdrževalnih delih centra za spremljanje ribištva (program vzdrževanja), ki bi lahko vplivala na izmenjavo podatkov ERS, je treba drugi center za spremljanje ribištva obvestiti najmanj 72 ur vnaprej ter po možnosti navesti datum in trajanje vzdrževanja. V primeru nenačrtovanega vzdrževanja se navedene informacije drugemu centru za spremljanje ribištva sporočijo takoj, ko je mogoče.

(25) Med vzdrževanjem se lahko sporočanje podatkov ERS prekine, dokler sistem ne začne ponovno delovati. Zadevni podatki ERS se sporočijo takoj po koncu vzdrževalnih del.

(26) Če vzdrževanje traja več kot 24 ur, se podatki ERS drugemu centru za spremljanje ribištva sporočijo z alternativnim elektronskim sredstvom iz odstavka 17.

(27) Demokratična republika São Tomé in Príncipe o tem obvesti svoje pristojne nadzorne službe (MCS), da se plovila EU zaradi vzdrževanja enega od centrov za spremljanje ribištva ne bi obravnavala kot plovila v prekršku zaradi nesporočanja podatkov ERS.

[1]               UL L 286, 29.10.2008, str. 33.

[2]               http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf