52014JC0007

Skupni predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo /* JOIN/2014/07 final - 2014/0060 (NLE) */


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

(1) Uredba Sveta (ES) št. 1183/2005 uveljavlja Sklep Sveta 2010/788/SZVP in uvaja določene ukrepe za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo, vključno z zamrznitvijo njihovega premoženja.

(2) Z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 2136 (2014) z dne 30. januarja 2014 so bila spremenjena merila za določitev oseb in subjektov, za katere veljajo omejitveni ukrepi iz odstavkov 9 in 11 RVSZN 1807 (2008).

(3) Ta ukrep spada na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je za njegovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije, predvsem z namenom zagotovitve, da ga bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno izvajali.    

(4) Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropska komisija predlagata, da se Uredba (ES) št. 1183/2005 ustrezno spremeni.

2014/0060 (NLE)

Skupni predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/788/SZVP z dne 20. decembra 2010 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo in razveljavitvi Skupnega stališča 2008/369/SZVP[1],

ob upoštevanju skupnega predloga Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)       Uredba Sveta (ES) št. 1183/2005[2] uveljavlja ukrepe iz Sklepa 2010/788/SZVP. Priloga I k Uredbi (ES) št. 1183/2005 vsebuje seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, na katere se nanaša zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)       Z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 2136 (2014) z dne 30. januarja 2014 so bila spremenjena merila za določitev oseb in subjektov, za katere veljajo omejitveni ukrepi iz odstavkov 9 in 11 RVSZN 1807 (2008).

(3)       Ta ukrep spada na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je za njegovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije, predvsem z namenom zagotovitve, da ga bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno izvajali.

(4)       Uredbo (ES) št. 1183/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1183/2005 se spremeni:

Odstavek 1 člena 2a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2a

1.      Priloga I vključuje fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki jih je Odbor za sankcije ali Varnostni svet Združenih narodov določil kot:

(a)     osebe ali subjekte, ki kršijo embargo na orožje in s tem povezane ukrepe, kot je navedeno v členu 1 Sklepa 2010/788/SZVP in členu 2 Uredbe (ES) št. 889/2005[3],

(b)     politične in vojaške voditelje tujih oboroženih skupin, ki delujejo v Demokratični republiki Kongo (v nadaljnjem besedilu: DR Kongo) ter ovirajo razorožitev in prostovoljno vračanje ali preselitev borcev, ki tem skupinam pripadajo,

(c)     politične in vojaške voditelje kongovskih milic, vključno s tistimi, ki prejemajo podporo zunaj DR Kongo ter ovirajo sodelovanje svojih borcev pri procesu razoroževanja, demobilizacije in ponovnega vključevanja,

(d)     osebe ali subjekte, ki delujejo v DR Kongo ter novačijo ali uporabljajo otroke v oboroženem spopadu in s tem kršijo veljavno mednarodno pravo,

(e)     osebe ali subjekte, ki delujejo v DR Kongo in so vključeni v načrtovanje in vodenje kršitev, katerih tarča so otroci ali ženske v oboroženih spopadih, in sodelujejo pri teh kršitvah, vključno z uboji, pohabljanjem, posilstvi in drugimi oblikami spolnega nasilja, ugrabitvami, prisilnim izseljevanjem ter napadi na šole in bolnišnice;

(f)      osebe ali subjekte, ki ovirajo dostop do humanitarne pomoči ali njeno razdeljevanje v DR Kongo,

(g)     osebe ali subjekte, ki z nedovoljenim trgovanjem z naravnimi viri, vključno z zlatom ali divjimi živalmi in proizvodi iz teh živali, podpirajo oborožene skupine v DR Kongo,

(h)     osebe ali subjekte, ki delujejo v imenu ali pod vodstvom določene osebe ali subjekta, ali delujejo v imenu ali pod vodstvom subjekta, ki je v lasti ali pod nadzorom določene osebe ali subjekta,

(i)      osebe ali subjekte, ki načrtujejo, vodijo ali finančno podpirajo napade proti pripadnikom mirovnih sil stabilizacijske misije Organizacije združenih narodov v Demokratični republiki Kongo (MONUSCO) ali v teh napadih sodelujejo;

(j)      osebe ali subjekte, ki zagotavljajo finančno, materialno ali tehnološko podporo za blago ali storitve v korist oziroma podporo določeni osebi ali subjektu.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

                                                                       Za Svet

                                                                       Predsednik

[1]               UL L 336, 21.12.2010, str. 30.

[2]               Uredba Sveta (ES) št. 1183/2005 z dne 18. julija 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo (UL L 193, 23.7.2005, str. 1).

[3]               Uredba Sveta (ES) št. 889/2005 z dne 13. junija 2005 o uvedbi določenih omejitvenih ukrepov glede Demokratične republike Kongo in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1727/2003 (UL L 152, 15.6.2005, str. 1).