9.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 378/647


P7_TA(2014)0228

Agencija za evropski GNSS ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 912/2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS (COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

(2017/C 378/68)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0040),

ob upoštevanju člena 294(2) in člena 172 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0031/2013),

ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. aprila 2013 (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 13. decembra 2013, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za proračun ter Odbora za proračunski nadzor (A7-0364/2013),

1.

sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.

poudarja, da odločitve zakonodajnega organa v korist večletne denarne podpore Agenciji za evropski GNSS (Agencija) ne vplivajo na odločitve proračunskega organa v okviru letnega proračunskega postopka;

3.

poziva, naj Komisija pripravi finančni izkaz, pri katerem bo v celoti upoštevala izid zakonodajnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Svetom o izpolnitvi proračunskih in kadrovskih zahtev Agencije in po možnosti služb Komisije;

4.

zahteva, naj Komisija poišče izvedljivo rešitev težav, s katerimi bi se Agencija lahko soočala pri financiranju evropskih šol tipa II, saj to neposredno vpliva na sposobnost agencije za privabljanje usposobljenega osebja;

5.

zahteva, naj Komisija pri določanju korekcijskega koeficienta za prejemke osebja Agencije ne upošteva povprečja Češke, ampak koeficient prilagodi življenjskim stroškom na velemestnem območju Prage;

6.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

7.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


(1)  UL C 198, 10.7.2013, str. 67.


P7_TC1-COD(2013)0022

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 912/2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 512/2014.)