24.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 378/31


Obvestilo slovaške vlade v skladu s členom 10(2) Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (direktiva o zemeljskem plinu) glede imenovanja družbe Eustream, a. s., za sistemskega operaterja prenosnega omrežja v Slovaški republiki – sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina

2013/C 378/17

Po končni odločitvi regulativnega organa Slovaške republike z dne 28. oktobra 2013 o certificiranju družbe Eustream, a. s., kot neodvisnega operaterja prenosnega omrežja (Poglavje IV direktive o zemeljskem plinu) je Slovaška republika Komisijo obvestila o uradni odobritvi in imenovanju te družbe za sistemskega operaterja prenosnega omrežja v Slovaški republiki v skladu s členom 10 direktive o zemeljskem plinu.

Vse dodatne informacije so na voljo na naslednjem naslovu:

Ministrstvo za gospodarstvo

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

http://www.economy.gov.sk