19.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 303/28


Obvestilo o zahtevku v okviru člena 30 Direktive 2004/17/ES

Zahtevek naročnika

2013/C 303/13

Komisija je 1. oktobra 2013 prejela zahtevek na podlagi člena 30(5) Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev. Prvi delovni dan po prejemu zahtevka je bil 2. oktober 2013.

Ta zahtevek Österreichische Post AG zadeva poštne storitve in druge storitve, ki niso poštne storitve (glej člen 6(2)(b) in (c) Direktive 2004/17/ES), v Avstriji. Navedeni člen 30 določa, da se Direktiva 2004/17/ES ne uporablja, če je dejavnost neposredno izpostavljena konkurenci na trgih, do katerih dostop ni omejen. Ocena pogojev se izvede izključno glede na Direktivo 2004/17/ES in ne vpliva na uporabo pravil konkurence.

Komisija mora v roku treh mesecev od zgoraj navedenega delovnega dneva sprejeti odločbo o tem zahtevku. Rok se torej izteče 2. januarja 2014.

Rok je po potrebi mogoče podaljšati za tri mesece. Podaljšanje roka mora biti objavljeno.

V skladu z drugim pododstavkom člena 30(6) se novi zahtevki v zvezi s poštnimi storitvami in drugimi storitvami, razen poštnih storitev, v Avstriji, ki so vložene pred potekom roka v zvezi s tem zahtevkom, ne štejejo za nove postopke in se obravnavajo v okviru tega zahtevka.