29.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 27/8


Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

2013/C 27/05

1.   V skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 (1) o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, Evropska komisija obvešča, da se bodo spodaj navedeni protidampinški ukrepi iztekli na datum iz razpredelnice, razen če bo uveden pregled v skladu z naslednjim postopkom.

2.   Postopek

Proizvajalci Unije lahko vložijo pisni zahtevek za pregled. Ta zahtevek mora vsebovati zadostne dokaze, da bi se damping in škoda zaradi izteka ukrepov verjetno nadaljevala ali ponovila.

Če se Komisija odloči za pregled zadevnih ukrepov, se uvoznikom, izvoznikom, predstavnikom države izvoznice in proizvajalcem Unije omogoči, da podrobneje razložijo, spodbijajo ali komentirajo zadeve, opisane v zahtevku za pregled.

3.   Rok

Proizvajalci Unije lahko na podlagi navedenega kadar koli po objavi tega obvestila vložijo pisni zahtevek za pregled, ki ga mora Evropska komisija (naslov: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2)) prejeti vsaj tri mesece pred datumom iz razpredelnice.

4.   To obvestilo je objavljeno v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009.

Izdelek

Države porekla ali izvoza

Ukrepi

Sklic

Iztek veljavnosti (3)

Sulfanilna kislina

Ljudska republika Kitajska, Indija

Protidampinška dajatev

Uredba Sveta (ES) št. 1000/2008 (UL L 275, 16.10.2008, str. 1) kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1010/2008 (UL L 276, 17.10.2008, str. 3)

17.10.2013

Zaveza

Sklep Komisije 2006/37/ES (OL L 22, 26.1.2006, str. 52)


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  Faks +32 22956505.

(3)  Ukrep se izteče ob polnoči na dan, naveden v tem stolpcu.