9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/6


Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/656/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 560/2005 o uvedbi omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte v Slonokoščeni obali

2012/C 71/04

SVET EVROPSKE UNIJE

Osebe in subjekte, navedene v Prilogi II k Sklepu Sveta 2010/656/SZVP (1), kakor se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta 2012/144/SZVP (2), in Prilogi IA k Uredbi Sveta (ES) št. 560/2005 (3), kakor se izvaja Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 193/2012 (4) o uvedbi omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte v Slonokoščeni obali, obveščamo o naslednjem:

Svet Evropske unije je sklenil, da bodo osebe, navedene v navedenih prilogah, še naprej ostale na seznamu oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa 2010/656/SZVP in Uredbe (ES) št. 560/2005.

Zadevne osebe obveščamo, da lahko pri pristojnih organih ustrezne države članice oziroma ustreznih držav članic, navedenih v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 560/2005, zaprosijo za dovoljenje za uporabo zamrznjenih sredstev za osnovne potrebe ali določena plačila (glej člen 3 uredbe).

Zadevne osebe lahko zahtevek za ponovno preučitev odločitve o njihovi uvrstitvi na navedena seznama skupaj z dokazili pošljejo Svetu, in sicer na naslov:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Zadevne osebe hkrati obveščamo, da lahko odločitev Sveta izpodbijajo pri Splošnem sodišču Evropske unije v skladu s pogoji iz členov 275(2) ter 263(4) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  UL L 285, 30.10.2010, str. 28.

(2)  UL L 71, 9.3.2012, str. 50.

(3)  UL L 95, 14.4.2005, str. 1.

(4)  UL L 71, 9.3.2012, str. 5.