13.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 207/52


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 207/05

Referenčna številka državne pomoči

SA.34765 (12/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

ESPANA

Člen 107(3)(a),Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

Dirección General de Industria y de la PYME

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

www.minetur.gob.es

Naziv ukrepa pomoči

Ayudas para actuaciones de Reindustrialización

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Orden IET/818/2012 de 18 de abril, BOE no 95 de 20 de abril de 2012

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Modification SA.22902

Trajanje

21.4.2012-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 326,30 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Ugodno posojilo

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Programas Operativos Regionales.

La cifra de la siguiente casilla se ha estimado suponiendo que el 90 % del presupuesto se destina a zonas con programación FEDER y un 15 % de ayudas no llega a certificarse por revocaciones o renuncias. — EUR 14,40 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

60 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/20/pdfs/BOE-A-2012-5329.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.34767 (12/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

GUIPUZCOA

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Diputación Foral de Gipuzkoa

Plaza Gipuzkoa s/n

20004 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

www.gipuzkoa.net

Naziv ukrepa pomoči

Apoyo a la competitividad de las empresas mediante la innovación y el desarrollo empresarial en el actual contexto de crisis económica y financiera

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Boletín Oficial de Gipuzkoa no 77 de 24 de abril de 2012

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Modification SA.32624

Trajanje

24.4.2012-31.12.2014

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 6,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25 %

20 %

Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije (člen 36)

60 EUR

Pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja (člen 37)

50 EUR

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/04/24/c1203782.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.34771 (12/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

ES

Ime regije (NUTS)

CATALUNA

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia 129

08008 Barcelona

www.acc10.cat

Naziv ukrepa pomoči

Programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Resolución EMO/600/2012, de 14 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana. (DOGC núm. 6103 de 5.4.2012)

Resolución EMO/93/2012, de 9 de enero, por la que se aprueban y se hacen públicas las bases generales que deben regir las ayudas convocadas por la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, ACC1Ó (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

6.4.2012-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,75 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Posebno usposabljanje (člen 38(1))

25 %

0 %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

60 %

0 %

Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače (člen 40)

25 %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

10 %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

25 %

0 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25 %

0 %

Pomoč za študije tehnične izvedljivosti (člen 32)

25 %

Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP (člen 33)

25 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=604205&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Referenčna številka državne pomoči

SA.34779 (12/X)

Država članica

Poljska

Referenčna oznaka države članice

PL

Ime regije (NUTS)

Slaskie

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Naziv ukrepa pomoči

Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników.

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.5.2.2011

Vrsta ukrepa

ad hoc pomoč

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Datum dodelitve

14.10.2011

Zadevni gospodarski sektorji

Druge storitvene dejavnosti

Vrsta upravičenca

MSP – Sklep obuwniczy Aniela Chęcińskaul. Brzeska 17, 47-400 Racibórz

Skupni znesek podjetju dodeljene ad hoc pomoči

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

56 %

0 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572

Referenčna številka državne pomoči

SA.34780 (12/X)

Država članica

Poljska

Referenčna oznaka države članice

PL

Ime regije (NUTS)

Slaskie

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Naziv ukrepa pomoči

Pomoc na szkolenia związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.7.2.2011

Vrsta ukrepa

ad hoc pomoč

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Datum dodelitve

11.10.2011

Zadevni gospodarski sektorji

Druge storitvene dejavnosti

Vrsta upravičenca

MSP – Zakład Stolarski Kalus Longin, ul. Arka Bożka 12, 47-440 Babice

Skupni znesek podjetju dodeljene ad hoc pomoči

PLZ 0,01 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

56 %

0 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572