9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/10


Obvestilo o začetku vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

2012/C 71/07

Evropska komisija („Komisija“) se je na lastno pobudo odločila za preiskavo v zvezi z vmesnim pregledom protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, v skladu s členom 11(3) in členom 13(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“).

1.   Izdelek

Izdelek v preiskavi v zvezi s pregledom zajema dvokolesa in druga podobna kolesa (tudi dostavne tricikle, a brez enokolesnikov), brez motornega pogona („izdelek, ki se pregleduje“). Izdelek, ki se pregleduje, je izdelek s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („zadevna država“), trenutno uvrščen pod oznaki KN 8712 00 30 in ex 8712 00 70, za katerega je bilo predhodno ugotovljeno, da se uvaža po dampinških cenah (2).

2.   Obstoječi ukrepi

Z Uredbo (EGS) št. 2474/93 (3) je Svet uvedel dokončno protidampinško dajatev v višini 30,6 % na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

Po preiskavi proti izogibanju se je v skladu s členom 13 osnovne uredbe ta dajatev z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 (4) razširila na uvoz določenih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“). Poleg tega je bilo odločeno, da je treba vzpostaviti shemo oprostitev na podlagi člena 13(2) osnovne uredbe („shema oprostitev“). Pravni okvir za delovanje sheme oprostitev je bil določen z Uredbo Komisije (ES) št. 88/97 (5). Za oprostitev plačila razširjene dajatve morajo proizvajalci koles v Uniji zagotoviti največ 60 % delov koles iz LRK pri sestavljanju koles ali dodano vrednost, ki je višja od 25 % za vse dele, vključene v proizvodnjo. Trenutno je do oprostitve upravičenih več kot 250 družb.

Po preiskavi v zvezi z vmesnim pregledom v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe, je Svet z Uredbo (ES) št. 1095/2005 (6) sklenil, da je treba veljavno protidampinško dajatev povečati na 48,5 % („vmesni pregled, ki spreminja“).

Po pregledu za razširitev protidampinške dajatve, uvedene na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v skladu s členom 11(3) in členom 13(4) osnovne uredbe, je Svet z Uredbo (ES) št. 171/2008 (7) odločil, da ohrani ukrepe proti izogibanju.

Po preiskavi v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe se je Svet z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 990/2011 (8) odločil, da je treba navedene ukrepe ohraniti.

3.   Razlogi za pregled

Komisija ima na voljo dovolj dokazov prima facie, da so se v zvezi z dampingom in škodo okoliščine, na podlagi katerih so bili uvedeni veljavni ukrepi, spremenile in da so te spremembe trajne.

Še zlasti informacije, s katerimi razpolaga Komisija, kažejo, da je bil sistem izvoznih kvot za proizvajalce koles v Ljudski republiki Kitajski, ki je oviral proizvajalce izvoznike, da bi bili med vmesnim pregledom, ki spreminja, deležni tržnogospodarske obravnave, odpravljen januarja 2011.

Poleg tega je videti, da je prišlo do znatnih sprememb v strukturi industrije Unije. Predvsem je več proizvajalcev Unije iz popolnega proizvodnega ciklusa prešlo na (delno) sestavljanje z uporabo uvoženih delov.

Poleg tega se je zaradi širitev EU v letih 2004 in 2007 industriji koles Unije pridružilo znatno število proizvajalcev. Več proizvajalcev, ki so bili del industrije Unije pred obema širitvama, pa je preselilo svoje proizvodne zmogljivosti v nove države članice ali je tam vzpostavilo nove zmogljivosti. Zaradi tega se je raven stroškov industrije Unije morda spremenila.

Končno, trenutna stopnja odprave škode je bila izračunana za kolesa, ki so izdelana iz jekla, medtem ko kaže, da je trenutno večina koles izdelana iz aluminijevih zlitin. Kaže, da bodo omenjene spremembe trajne, zato upravičujejo potrebo po ponovni oceni škode.

Poleg tega število družb, upravičenih do sheme oprostitev hitro raste, kljub temu pa shema od uvedbe v letu 1997 ni bila prilagojena. Poleg tega je postal nadzorni sistem za uvoz delov, ki so izvzeti iz protidampinških ukrepov, zelo zapleten in obremenjujoč, kar lahko ogrozi njegovo učinkovitost.

Zato se glede na navedeno zdi, da nadaljevanje ukrepov na sedanji ravni za izravnavo učinkov škodljivega dampinga ni več ustrezno.

4.   Postopek

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek preiskave v zvezi z vmesnim pregledom, zato začenja preiskavo v zvezi s pregledom v skladu s členom 11(3) in 13(4) osnovne uredbe.

Na podlagi preiskave v zvezi s pregledom se oceni, ali nadaljnje izvajanje ukrepa ni več potrebno za izravnavo dampinga, ali obstaja verjetnost, da se bo škoda ponovila, če se ukrep odstrani ali spremeni, razen tega se oceni, in ali obstoječi ukrep ni ali pa ni več zadosten, da prepreči damping, ki povzroča škodo.

Preiskava v zvezi s pregledom bo pokazala potrebo po nadaljevanju, odpravi ali spremembi obstoječih ukrepov.

Poleg tega bo preiskava v zvezi s pregledom ocenila tudi shemo oprostitev in njeno delovanje ter določila, ali je treba na podlagi te ocene uvesti spremembe.

4.1    Postopek v zvezi z dampingom  (9)

Proizvajalci izvozniki (10) izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavah, ki so privedle do spremembe in ohranitve veljavnih ukrepov, so pozvani k sodelovanju pri preiskavi Komisije v zvezi s pregledom.

4.1.1   Preiskava proizvajalcev izvoznikov

4.1.1.1   Postopek za izbor proizvajalcev izvoznikov, ki jih je treba preiskati v zadevni državi

(a)   Vzorčenje

Ker lahko postopek vključuje veliko število proizvajalcev izvoznikov iz zadevne države in da bi se preiskava v zvezi s pregledom končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število proizvajalcev izvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse proizvajalce izvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, v skladu s Prilogo A k temu Obvestilu.

Komisija se bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca proizvajalcev izvoznikov, obrnila tudi na organe zadevne države, lahko pa se obrne na vsa znana združenja proizvajalcev izvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti kakršne koli informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj navedene informacije, morajo to narediti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, razen če je določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so proizvajalci izvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega izvoza v Unijo, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce izvoznike, organe zadevne države in združenja proizvajalcev izvoznikov, po potrebi po organih zadevne države.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s proizvajalci izvozniki, poslala vprašalnike proizvajalcem izvoznikom, izbranim v vzorec v zadevni državi, vsem znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov in organom zadevne države.

Vsi proizvajalci izvozniki, izbrani v vzorec, morajo v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca predložiti izpolnjen vprašalnik, če ni določeno drugače.

V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnosti družb v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, stroških proizvodnje, prodaji izdelka, ki se pregleduje, na domačem trgu zadevne države in prodaji izdelka, ki se pregleduje, v Uniji.

Družbe, ki so se strinjale z možno vključitvijo v vzorec, vendar niso bile izbrane v vzorec, se štejejo za sodelujoče („nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki“). Brez poseganja v oddelek (b) spodaj protidampinška dajatev, ki se lahko uporablja za uvoz nevzorčenih sodelujočih proizvajalcev izvoznikov, ne bo presegla tehtane povprečne stopnje dampinga, ugotovljene za proizvajalce izvoznike iz vzorca (11).

(b)   Individualna stopnja dampinga za družbe, ki niso vključene v vzorec

Nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki lahko v skladu s členom 17(3) osnovne uredbe zahtevajo, da Komisija zanje določi individualne stopnje dampinga („individualna stopnja dampinga“). Proizvajalci izvozniki, ki želijo zahtevati individualno stopnjo dampinga, morajo zahtevati vprašalnik in druge ustrezne obrazce zahtevka ter jih pravilno izpolnjene vrniti v rokih, navedenih v naslednjem stavku in oddelku 4.1.2.2. Izpolnjen vprašalnik je treba predložiti v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače. Poudariti je treba, da morajo navedeni proizvajalci izvozniki iz države brez tržnega gospodarstva dokazati izpolnjevanje meril za tržnogospodarsko obravnavo („TGO“) ali vsaj za individualno obravnavo („IO“), kakor je navedeno v oddelku 4.1.2.2, da lahko Komisija zanje določi individualne stopnje dampinga.

Vendar morajo proizvajalci izvozniki, ki zahtevajo individualno stopnjo dampinga, vedeti, da lahko Komisija odloči, da zanje ne bo določila individualnih stopenj dampinga, če je na primer proizvajalcev izvoznikov toliko, da bi bila določitev individualnih stopenj dajatve preveliko breme in bi preprečila pravočasen zaključek preiskave v zvezi s pregledom.

4.1.2   Dodatni postopek v zvezi s proizvajalci izvozniki v zadevni državi brez tržnega gospodarstva

4.1.2.1   Izbor tretje države s tržnim gospodarstvom

Ob upoštevanju določb oddelka 4.1.2.2 se normalna vrednost za uvoz iz zadevne države določi na podlagi cene ali konstruirane vrednosti v tretji državi s tržnim gospodarstvom v skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe. Komisija v ta namen izbere primerno tretjo državo s tržnim gospodarstvom. Komisija je začasno izbrala Mehiko, ki je bila izbrana tudi v preiskavah, na podlagi katerih so se spremenili in ohranili veljavni ukrepi za uvoz izdelkov, ki se pregledujejo, iz zadevne države. Zainteresirane strani so pozvane, da o ustreznosti te izbire predložijo pripombe v 10 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

4.1.2.2   Obravnava proizvajalcev izvoznikov v zadevni državi brez tržnega gospodarstva

V skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe lahko posamezni proizvajalci izvozniki iz zadevne države, ki menijo, da pri njihovi proizvodnji in prodaji izdelka, ki se pregleduje, prevladujejo razmere tržnega gospodarstva, predložijo ustrezno utemeljen zahtevek („zahtevek za TGO“). Tržnogospodarska obravnava („TGO“) se odobri, če se pri oceni zahtevka za TGO ugotovi, da so merila iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe (12) izpolnjena. Stopnja dampinga proizvajalcev izvoznikov, ki jim je bila odobrena TGO, se kolikor najbolj mogoče in brez poseganja v uporabo razpoložljivih dejstev v skladu s členom 18 osnovne uredbe izračuna na podlagi njihove lastne normalne vrednosti in izvoznih cen v skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe.

Posamezni proizvajalci izvozniki v zadevni državi lahko poleg tega oziroma kot drugo možnost zahtevajo individualno obravnavo („IO“). Za odobritev IO morajo ti proizvajalci izvozniki dokazati izpolnjevanje meril iz člena 9(5) osnovne uredbe (13). Stopnja dampinga proizvajalcev izvoznikov, ki jim je bila odobrena IO, se izračuna na podlagi njihovih izvoznih cen. Normalna vrednost za proizvajalce izvoznike, ki jim je bila odobrena IO, se določi na podlagi vrednosti, ugotovljenih za tretjo državo s tržnim gospodarstvom, ki je izbrana, kakor je navedeno zgoraj.

Dodatne pomembne informacije so navedene v Oddelku 9 tega obvestila.

(a)   Tržnogospodarska obravnava (TGO)

Komisija bo poslala obrazce zahtevka za TGO vsem proizvajalcem izvoznikom v zadevni državi, izbranim v vzorec, in nevzorčenim sodelujočim proizvajalcem izvoznikom, ki želijo zahtevati individualno stopnjo dampinga, vsem znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov ter organom zadevne države.

Proizvajalci izvozniki, ki zahtevajo TGO, morajo predložiti izpolnjen obrazec zahtevka za TGO v 21 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca ali odločitve o tem, da vzorec ne bo izbran, če ni določeno drugače.

(b)   Individualna obravnava (IO)

Za vložitev zahtevka za IO morajo proizvajalci izvozniki iz zadevne države, izbrani v vzorec, ter nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki, ki želijo zahtevati individualno stopnjo dampinga, pravilno izpolniti dele obrazca zahtevka za TGO, ki se nanašajo na IO, in obrazec vložiti v 21 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

4.1.3   Preiskava nepovezanih uvoznikov  (14)  (15)

Nepovezani uvozniki izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države v Unijo, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavah, ki so pripeljale do spremembe in ohranitve veljavnih ukrepov, so pozvani k sodelovanju pri preiskavi Komisije v zvezi s pregledom.

Ker lahko postopek vključuje veliko število nepovezanih uvoznikov in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število nepovezanih uvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse nepovezane uvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, v skladu s Prilogo B k temu Obvestilu.

Komisija se lahko za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca nepovezanih uvoznikov, obrne tudi na vsa znana združenja uvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti kakršne koli informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj navedene informacije, morajo to narediti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, razen če je določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so uvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega prodaje izdelka, ki se pregleduje, v Uniji, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane nepovezane uvoznike in združenja uvoznikov.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim nepovezanim uvoznikom in vsem znanim združenjem uvoznikov. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače. V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnostih družb v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, in prodaji izdelka, ki se pregleduje.

4.2    Postopek glede škode  (16) in preiskava proizvajalcev Unije

Proizvajalci Unije izdelka, ki se pregleduje, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavah, ki so pripeljale do spremembe in ohranitve veljavnih ukrepov, so pozvani k sodelovanju pri preiskavi Komisije v zvezi s pregledom.

Ker lahko postopek vključuje veliko število proizvajalcev Unije in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, se je Komisija odločila, da ustrezno omeji število proizvajalcev Unije, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje se izvede v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse proizvajalce Unije ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, v skladu s Prilogo C k temu Obvestilu.

Komisija se lahko za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca proizvajalcev Unije, obrne tudi na vsa znana združenja proizvajalcev Unije.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti kakršne koli informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj navedene informacije, morajo to narediti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, razen če je določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so proizvajalci Unije lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega prodaje izdelka, ki se pregleduje, v Uniji, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, dokončno izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce Unije in/ali združenja proizvajalcev Unije.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim proizvajalcem Unije in vsem znanim združenjem proizvajalcev Unije. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače. V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, finančnem stanju družb, njihovih dejavnostih v zvezi z izdelkom v preiskavi, stroških proizvodnje in prodaji izdelka, ki se pregleduje.

4.3    Postopek za presojo interesa Unije

V skladu s členom 21 osnovne uredbe bo sprejeta odločitev, ali bi bila ohranitev, sprememba ali razveljavitev protidampinških ukrepov v nasprotju z interesi Unije. Proizvajalci Unije, uvozniki in njihova predstavniška združenja, uporabniki in njihova predstavniška združenja ter predstavniške organizacije potrošnikov so pozvani, da se javijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Da bi lahko sodelovale v preiskavi v zvezi s pregledom, morajo predstavniške organizacije potrošnikov v istem roku dokazati dejansko povezavo med svojimi dejavnostmi in izdelkom, ki se pregleduje.

Strani, ki se javijo v navedenem roku, lahko Komisiji predložijo informacije o interesu Unije, v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Te informacije lahko predložijo v prosti obliki ali izpolnijo vprašalnik, ki ga pripravi Komisija. V vsakem primeru se bodo informacije, predložene v skladu s členom 21, upoštevale samo, če bodo podprte z dejanskimi dokazi, veljavnimi v času predložitve.

4.4    Postopek v zvezi s shemo oprostitev

Zainteresirane strani so pozvane, da podajo pripombe o sedanjem delovanju sheme oprostitev in o morebitnem prihodnjem modelu te sheme, vendar to ne bo vplivalo na izid tekočega pregleda. Pripombe naj se še posebej nanašajo na delovanje in upravljanje sheme oprostitev v sedanji obliki. S tem v zvezi se bo sedanji pregled osredotočil predvsem na izzive, s katerimi se soočajo mala in srednje velika podjetja.

Zainteresirane strani lahko Komisiji predložijo pripombe o shemi oprostitev v 37 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske Unije, če ni določeno drugače.

4.5    Druga pisna stališča

Ob upoštevanju določb tega obvestila so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo informacije in dokaze. Te informacije in dokazi morajo prispeti na Komisijo v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

4.6    Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije

Vse zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave v zvezi s pregledom je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

4.7    Navodila za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

Zainteresirane strani morajo svoja stališča in zahtevke predložiti v elektronski obliki (nezaupno dokumentacijo po elektronski pošti, zaupno na CD-R/DVD) ter pri tem navesti svoje ime, naslov, elektronski naslov ter številko telefona in telefaksa. Vsa pooblastila in podpisana potrdila, priložena izpolnjenim obrazcem za TGO in IO ali vprašalnikom, ali kakršne koli dopolnitve teh dokumentov, pa se predložijo v pisni obliki, tj. po pošti ali osebno, na spodnji naslov. Če v skladu s členom 18(2) osnovne uredbe zainteresirana stran ne more predložiti stališč in zahtevkov v elektronski obliki, mora o tem takoj obvestiti Komisijo. Dodatne informacije o korespondenci s Komisijo so zainteresiranim stranem na voljo na zadevnem spletišču GD Trade: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22985353

E-naslov: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(za izvoznike, povezane uvoznike, združenja in predstavnike Ljudske republike Kitajske, proizvajalce v tretjih državah s tržnim gospodarstvom) in

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(za proizvajalce Unije, nepovezane uvoznike, uporabnike, potrošnike, združenja v Uniji)

5.   Nesodelovanje

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo začasne ali dokončne ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

6.   Pooblaščenec za zaslišanje

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje iz GD TRADE. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave v zvezi s pregledom je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem, da med zaslišanjem predstavijo različna stališča in nasprotne argumente, med drugim v zvezi z dampingom, škodo, vzročno zvezo in interesom Unije.

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD Trade: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Časovni okvir preiskave v zvezi s pregledom

Preiskava v zvezi s pregledom se v skladu s členom 11(5) osnovne uredbe zaključi v 15 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

8.   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi v zvezi s pregledom, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (17).

9.   Pomembne informacije za proizvajalce izvoznike iz Ljudske republike Kitajske: navedbe poročila pritožbenega organa STO o protidampinških ukrepih Evropske skupnosti za pritrdilne elemente (WT/DS397), ki bodo vplivale na način, kako bo Komisija izvajala preiskavo v zvezi s pregledom

Komisija poziva vse proizvajalce izvoznike iz zadevne države, ki se glede na določbe člena 2(7) osnovne uredbe šteje za državo brez tržnega gospodarstva, da se javijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če želijo sodelovati in pridobiti individualno protidampinško stopnjo, tudi če menijo, da ne izpolnjujejo meril za pridobitev IO. Komisija opozarja na naslednja dejstva (18).

Pritožbeni organ STO je v zadevi ES – Nekateri pritrdilni elementi iz železa ali jekla s Kitajske (WT/DS397) med drugim ugotovil, da člen 9(5) osnovne uredbe ni v skladu z nekaterimi določbami Protidampinškega sporazuma STO ter členom XVI:4 Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije.

Člen 2 Uredbe Sveta (ES) št. 1515/2001 z dne 23. julija 2001 o ukrepih, ki jih Skupnost lahko uvede na podlagi poročila, ki ga sprejme Organ STO za reševanje sporov v zvezi s protidampinškimi in protisubvencijskimi zadevami (19), („pooblastitvena uredba“) določa, da lahko Svet Evropske unije med drugim spremeni ukrepe Unije, sprejete v skladu z osnovno uredbo, da se upoštevajo pravne razlage iz poročila, ki jih je sprejel organ STO za reševanje sporov v zvezi z nespornim ukrepom, če meni, da je to primerno.

Zato bi v primeru navedenega spora po mnenju Komisije navedeni člen 2 pomenil pravno podlago za uskladitev s pravnimi razlagami pritožbenega organa STO, če bi preiskava v zvezi s pregledom, ki se začenja s tem obvestilom o začetku, prinesla spremembo veljavnih protidampinških ukrepov. To bi dejansko pomenilo, da bi v primeru, če bi se proizvajalec izvoznik javil v zgoraj določenem roku in v celoti sodeloval s predložitvijo vseh pomembnih informacij, vendar ne bi vložil zahtevka za IO, ali pa bi vložil zahtevek, vendar bi bilo ugotovljeno, da ne izpolnjuje vseh meril, navedeni člen 2 pooblastitvene uredbe v ustrezno utemeljenih primerih pomenil pravno podlago za določitev individualne stopnje navedenemu proizvajalcu izvozniku. Pri preučitvi tega vprašanja bo Komisija upoštevala zaključke pritožbenega organa STO glede navedenega spora, zlasti stališča, obravnavana v odstavkih od 371 do 384 njegovega poročila.

Družbe, ki so pridobile individualno stopnjo na podlagi tega dela obvestila o začetku, se morajo zavedati, da ugotovitve lahko pripeljejo do povečane stopnje v primerjavi s tisto, ki bi veljala, če individualna stopnja ne bi bila določena.


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  Damping je prodaja izdelka za izvoz („zadevni izdelek“) po ceni, nižji od njegove „normalne vrednosti“. Normalna vrednost je običajno primerljiva cena „podobnega“ izdelka na domačem trgu zadevne države. Izraz „podobni izdelek“ pomeni izdelek, ki je zadevnemu izdelku enak v vseh vidikih, ali če takega izdelka ni, izdelek, ki mu je zelo podoben.

(3)  UL L 228, 9.9.1993, str. 1.

(4)  UL L 16, 18.1.1997, str. 55.

(5)  UL L 17, 21.1.1997, str. 17.

(6)  UL L 183, 14.7.2005, str. 1.

(7)  UL L 55, 28.2.2008, str. 1.

(8)  UL L 261, 6.10.2011, str. 2.

(9)  Prim. opombo 2.

(10)  Proizvajalec izvoznik je družba v zadevni državi, ki proizvaja in izvaža izdelek, ki se pregleduje, na trg Unije neposredno ali po tretji osebi, vključno s katero koli od njenih povezanih družb, vključenih v proizvodnjo, domačo prodajo ali izvoz zadevnega izdelka.

(11)  V skladu s členom 9(6) osnovne uredbe bodo zanemarjene vse ničelne stopnje in stopnje de minimis ter stopnje, ki se ugotovijo v okoliščinah iz člena 18 osnovne uredbe.

(12)  Proizvajalci izvozniki morajo zlasti dokazati, da: (i) so njihove poslovne odločitve in stroški posledice tržnih razmer, brez večjega vmešavanja države; (ii) imajo družbe jasen seznam osnovnih računovodskih evidenc, ki se neodvisno revidirajo v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi in se uporabljajo za vse namene; (iii) ni večjih izkrivljanj, prenesenih iz nekdanjega sistema netržnega gospodarstva; (iv) stečajno in lastninsko pravo zagotavljata pravno varnost in stabilnost ter (v) se valute menjajo po tržnih tečajih.

(13)  Proizvajalci izvozniki morajo zlasti dokazati, da: (i) lahko pri družbah ali skupnih družbah, ki so v celoti ali deloma v tuji lasti, izvozniki svobodno vrnejo kapital in dobičke v domovino; (ii) so izvozne cene ter obseg in pogoji prodaje svobodno določeni; (iii) je večina deležev v lasti zasebnikov. Državni uradniki, ki so člani upravnih odborov ali zasedajo ključne vodstvene položaje, morajo biti v manjšini ali pa je treba dokazati, da je družba kljub temu dovolj neodvisna od vmešavanja države; (iv) se valute menjajo po tržnih tečajih in (v) vmešavanje države ni takšno, da bi omogočalo izogibanje ukrepom, če so posameznim izvoznikom odobrene drugačne stopnje dajatev.

(14)  Vzorčeni so lahko samo uvozniki, ki niso povezani s proizvajalci izvozniki. Uvozniki, ki so povezani s proizvajalci izvozniki, morajo izpolniti Prilogo I k vprašalniku za te proizvajalce izvoznike. V skladu s členom 143 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje carinskega zakonika Skupnosti se osebi štejeta za povezani samo, če: (a) je ena od njiju član vodstva ali uprave podjetja drugega in obratno; (b) pravno nastopata kot družbenika; (c) sta delodajalec in delojemalec; (d) katera koli oseba neposredno ali posredno ima, poseduje ali nadzoruje 5 ali več odstotkov delnic ali deležev z glasovalno pravico obeh oseb; (e) ena od njiju neposredno ali posredno nadzira drugo; (f) obe neposredno ali posredno nadzira tretja oseba; (g) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo; ali (h) sta člana iste družine. Osebi se štejeta za člane iste družine, če sta v enem od naslednjih sorodstvenih razmerij: (i) žena in mož, (ii) starši in otrok, (iii) bratje in sestre (tudi polbratje in polsestre), (iv) stari starši in vnuki, (v) stric ali teta in nečak ali nečakinja, (vi) tast in tašča ter zet ali snaha, (vii) svaki in svakinje. (UL L 253, 11.10.1993, str. 1) V tej zvezi „oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo.

(15)  Podatki, ki jih predložijo nepovezani uvozniki, se lahko poleg ugotavljanja dampinga uporabijo tudi za druge vidike te preiskave.

(16)  Škoda je znatna škoda, povzročena industriji Uniji, ali grožnja znatne škode tej industriji, ali znatno oviranje vzpostavitve te industrije.

(17)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(18)  Če bi se vzorčenje za proizvajalce izvoznike zdelo potrebno, bo individualna protidampinška stopnja določena le za tiste proizvajalce izvoznike, (i) ki so izbrani v vzorec ali (ii) za katere je bila določena individualna stopnja dampinga v skladu s členom 17(3) osnovne uredbe.

(19)  UL L 201, 26.7.2001, str. 10.


PRILOGA A

Image

Image


PRILOGA B

Image

Image


PRILOGA C

Image

Image