3.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 353/252


Četrtek, 13. september 2012
Mehanizem za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije ***I

P7_TA(2012)0343

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

2013/C 353 E/47

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2011)0540),

ob upoštevanju členov 294(2) in 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0235/2011),

ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju obrazloženega mnenja luksemburške poslanske zbornice v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2012 (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 5. junija 2012, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora za mednarodno trgovino (A7-0264/2012),

1.

sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


(1)  UL C 68, 6.3.2012, str. 65.


Četrtek, 13. september 2012
P7_TC1-COD(2011)0238

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2012 z namenom sprejetja Sklepa št. …/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Sklepu št. 994/2012/EU.)