3.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 353/196


Torek, 11. september 2012
Skupni sistem obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic *

P7_TA(2012)0318

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (prenovitev) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

2013/C 353 E/36

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje – prenovitev)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2011)0714),

ob upoštevanju člena 115 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0516/2011),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov (1),

ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 6. marca 2012, naslovljenega na Odbor za ekonomske in monetarne zadeve v skladu s členom 87(3) Poslovnika,

ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0227/2012),

A.

ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne vsebuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov in omenjene spremembe, predlog zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije in kakor je bil spremenjen v nadaljevanju;

2.

poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.

poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.

poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

BESEDILO, KI GA PREDLAGA KOMISIJA

SPREMEMBA

Sprememba 1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

(1)

Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic je bila večkrat spremenjena. Ker so potrebne dodatne spremembe, jo je treba zaradi jasnosti prenoviti.

(1)

Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic je bila večkrat spremenjena. Ker so potrebne dodatne spremembe, jo je treba zaradi jasnosti prenoviti. Evropski parlament je 19. aprila 2012 pozval h konkretnim načinom za preprečevanje davčnih goljufij in davčnih utaj, pri tem pa opozoril na davčno utajo prek hibridnih finančnih instrumentov in pozval države članice, naj zagotovijo nemoteno sodelovanje in usklajevanje med svojimi davčnimi sistemi, da se preprečijo nenamerno neobdavčevanje in davčne utaje.

Sprememba 2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

 

(1a)

Stalni in znatni javni primanjkljaji so tesno povezani s sedanjo družbeno, gospodarsko in finančno krizo.

Sprememba 3

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

(4)

Odprava obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin v državi članici, v kateri nastanejo, ne glede na to, ali se davek pobere z odtegnitvijo na viru ali z odmero, je najprimernejši način za odpravo navedenih formalnosti in problemov ter za zagotovitev enakopravne davčne obravnave nacionalnih in čezmejnih transakcij; zlasti je treba takšne davke odpraviti pri takšnih plačilih, ki se izvedejo med povezanimi družbami iz različnih držav članic ter med stalnimi poslovnimi enotami takšnih družb.

(4)

Odprava obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin v državi članici, v kateri nastanejo, ne glede na to, ali se davek pobere z odtegnitvijo na viru ali z odmero, je najprimernejši način za odpravo navedenih formalnosti in problemov ter za zagotovitev enakopravne davčne obravnave nacionalnih in čezmejnih transakcij; zlasti je treba takšne davke odpraviti pri takšnih plačilih, ki se izvedejo med povezanimi družbami iz različnih držav članic ter med stalnimi poslovnimi enotami takšnih družb, da se zagotovi enostavnejši in preglednejši davčni sistem .

Sprememba 4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

(5)

Zagotoviti je treba, da se plačila obresti ter licenčnin v državi članici obdavčijo samo enkrat in da se ugodnosti iz Direktive uporabijo le, kadar je prihodek od plačila dejansko obdavčen v državi članici družbe prejemnice ali v državi članici, v kateri se nahaja stalna poslovna enota prejemnica.

(5)

Zagotoviti je treba, da se plačila obresti ter licenčnin v državi članici obdavčijo samo enkrat in da se ugodnosti iz Direktive uporabijo le, kadar je prihodek od plačila dejansko obdavčen v državi članici družbe prejemnice ali v državi članici, v kateri se nahaja stalna poslovna enota prejemnica, pri čemer ne obstaja možnost izvzetja ali zamenjave ali nadomestitve s plačilom drugih davkov .

Sprememba 5

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

(12)

Prav tako je potrebno , da se državam članicam ne prepreči sprejetje primernih ukrepov za preprečevanje goljufij ali zlorab .

(12)

Prav tako je treba sprejeti ustrezne ukrepe, da se državam članicam ne prepreči boja proti davčnim goljufijam, izogibanju davkom in zlorabam .

Sprememba 6

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 a (novo)

 

(20a)

Za zagotovitev nemotenega in stroškovno učinkovitega izvajanja določb te direktive bi morala podjetja svoje letne računovodske izkaze, vključno z vsemi pomembnimi davčnimi podatki, pripraviti v formatu eXtensible Business Reporting Language (XBRL).

Sprememba 7

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

1.   Plačila obresti ali licenčnin, ki nastanejo v državi članici, so oproščena vseh davkov na tovrstna plačila v tej državi članici, ne glede na to, ali se pobirajo z odtegnitvijo davka na viru ali z odmero, če je upravičeni lastnik obresti ali licenčnin družba iz druge države članice ali stalna poslovna enota družbe iz države članice v drugi državi članici in je dejansko zavezanka za davek na dohodek, ki izhaja iz teh plačil v tej drugi državi članici.

1.   Plačila obresti ali licenčnin, ki nastanejo v državi članici, so oproščena vseh davkov na tovrstna plačila v tej državi članici, ne glede na to, ali se pobirajo z odtegnitvijo davka na viru ali z odmero, če je upravičeni lastnik obresti ali licenčnin družba iz druge države članice ali stalna poslovna enota družbe iz države članice v drugi državi članici in je dejansko zavezanka za davek na dohodek, ki izhaja iz teh plačil v tej drugi državi članici po stopnji, ki ni nižja od 70 % povprečne zakonske stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, ki se uporablja v državah članicah, pri čemer ne obstaja možnost izvzetja ali zamenjave ali nadomestitve s plačilom drugih davkov . Plačilo obresti ali licenčnin ni izvzeto iz obdavčitve v državi članici, v kateri nastane, če plačilo v skladu z nacionalnimi davčnimi predpisi, ki veljajo za upravičenega lastnika, zaradi drugačne uvrstitve plačila (hibridni instrumenti) ali drugačne uvrstitve plačnika in prejemnika (hibridne pravne oblike) ni obdavčeno.

Sprememba 8

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 3

3.   Stalna poslovna enota se šteje za plačnika obresti ali licenčnin samo, če navedena plačila predstavljajo izdatek, ki nastane zaradi dejavnosti stalne poslovne enote.

3.   Stalna poslovna enota se šteje za plačnika obresti ali licenčnin samo, če navedena plačila predstavljajo izdatek, ki nastane zaradi dejavnosti stalne poslovne enote. Le stalna poslovna enota, ki je poravnavala svoje davčne obveznosti, se obravnava kot upravičenec do katere koli davčne oprostitve ali davčne olajšave.

Sprememba 10

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka ii

(ii)

če ima druga družba v lasti vsaj 10 % kapitala prve družbe, ali

(ii)

če ima druga družba v lasti vsaj 25 % kapitala prve družbe, ali

Sprememba 11

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka iii

(iii)

če ima tretja družba v lasti vsaj 10 % kapitala prve in druge družbe.

(iii)

če ima tretja družba v lasti vsaj 25 % kapitala prve in druge družbe.

Sprememba 12

Predlog direktive

Člen 4 – naslov

Sprememba 13

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2

2.   Države članice lahko v primeru transakcij, katerih osnovni motiv ali eden od osnovnih motivov je davčna utaja, izogibanje davkom ali davčna zloraba , umaknejo ugodnosti te direktive ali odklonijo uporabo te direktive.

2.   Države članice lahko v primeru transakcij, katerih osnovni motiv ali eden od osnovnih motivov je davčna goljufija, davčna utaja, davčna zloraba ali izogibanje davkom , umaknejo ugodnosti te direktive ali odklonijo uporabo te direktive.

Sprememba 14

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 1(1) in (3), členom 2(c) in (d) ter delom A Priloge I, najpozneje do 1. januarja 2012. Komisiji takoj sporočijo besedilo teh določb ter korelacijsko tabelo med navedenimi določbami in to direktivo.

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 1(1) in (3), členom 2(c) in (d) ter delom A Priloge I, najpozneje do 31. decembra 2013 . Komisiji takoj sporočijo besedilo teh določb ter korelacijsko tabelo med navedenimi določbami in to direktivo.

Sprememba 15

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

 

2a.     Podjetja svoje letne računovodske izkaze, vključno z vsemi pomembnimi davčnimi podatki, pripravijo v formatu eXtensible Business Reporting Language (XBRL).

Sprememba 16

Predlog direktive

Člen 7

Komisija do 31. decembra 2016 poroča Svetu o gospodarskem vplivu te direktive.

Komisija do 31. decembra 2015 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o gospodarskem vplivu te direktive.

Sprememba 17

Predlog direktive

Člen 8

Ta direktiva ne vpliva na uporabo domačih določb ali določb, ki izhajajo iz sporazumov, ki presegajo določbe te direktive in so namenjene odpravi ali ublažitvi dvojnega obdavčevanja obresti ali licenčnin.

Ta direktiva ne vpliva na uporabo domačih določb ali določb, ki izhajajo iz sporazumov, ki presegajo določbe te direktive in so namenjene odpravi ali ublažitvi dvojnega obdavčevanja in dvojnega neobdavčevanja obresti ali licenčnin.


(1)  UL C 77, 28.3.2002, str. 1.