3.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 353/193


Torek, 11. september 2012
Vsebnost žvepla v ladijskih gorivih ***I

P7TA(2012)0315

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v ladijskih gorivih (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

2013/C 353 E/33

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0439),

ob upoštevanju členov 294(2) in 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0199/2011),

ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2012 (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 31. maja 2012, da bo Svet odobril stališče Parlamenta, v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja Odbora za promet in turizem (A7-0038/2012),

1.

sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


(1)  OJ C 68, 6.3.2012, p. 70.


Torek, 11. september 2012
P7_TC1-COD(2011)0190

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Direktive 2012/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v gorivih za plovila

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2012/33/EU.)