3.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 353/192


Torek, 11. september 2012
Farmakovigilanca (sprememba Uredbe (ES) št. 726/2004) ***I

P7_TA(2012)0314

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 glede farmakovigilance (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

2013/C 353 E/32

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0051),

ob upoštevanju člena 294(2), člena 114 in člena 168(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0034/2012),

ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 28. marca 2012 (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 27. junija 2012, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0164/2012),

1.

sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


(1)  UL C 181, 21.6.2012, str. 202.


Torek, 11. september 2012
P7_TC1-COD(2012)0023

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva farmakovigilanco

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 1027/2012.)