17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/15


Skupne politične izjave z dne 27. oktobra 2011 Evropskega Parlamenta, Sveta in Komisije o obrazložitvenih dokumentih

2011/C 369/03

Institucije priznavajo, da morajo biti informacije o prenosu direktiv v nacionalno zakonodajo, ki jih države članice pošljejo Komisiji, „jasne in natančne“ (1), da bi Komisija laže izpolnjevala svojo nalogo nadzora uporabe prava Unije.

Zato Evropski parlament in Svet pozdravljata Skupno politično izjavo držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih z dne 28. septembra 2011.

Kadar je torej v skladu s Skupno politično izjavo držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih z dne 28. septembra 2011 upravičeno in sorazmerno, da se takšni dokumenti pošljejo, se institucije strinjajo, da se v zadevno direktivo vstavi naslednja uvodna izjava:

„V skladu s Skupno politično izjavo držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih z dne 28. septembra 2011 se države članice zavezujejo, da bodo obvestilu o ukrepih za prenos v upravičenih primerih priložile en ali več dokumentov, v katerih bo pojasnjeno razmerje med elementi direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov o prenosu. Zakonodajalec meni, da je posredovanje takšnih dokumentov v primeru te direktive upravičeno.“

Komisija bo Evropskemu parlamentu in Svetu do 1. novembra 2013 poročala o izvajanju teh dveh skupnih političnih izjav o obrazložitvenih dokumentih.

Institucije se zavezujejo, da bodo ta načela začele uporabljati s 1. novembrom 2011, in sicer za nove predloge direktiv in direktive, ki so v postopku sprejetja, razen za tiste, o katerih sta Evropski parlament in Svet že dosegla dogovor.


(1)  Glej sodbo Sodišča z dne 16. julija 2009 v zadevi C-427/07, odstavek 107 in tam citirano sodno prakso.