13.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 363/34


Informativno obvestilo v skladu s členom 10(3)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008

Države, upravičene do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje od 1. januarja 2012

2011/C 363/06

Uredba Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija 2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 (1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba), razširjena z Uredbo (EU) št. 512/2011 (2), določa posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje („GSP+“). Člen 9(1)(a)(iii) Uredbe določa možnost dodelitve GSP+ od 1. januarja 2012 državam v razvoju, ki so do 31. oktobra 2011 predložile zahtevek v zvezi s tem.

Komisija je do 31. oktobra 2011 prejela zahtevek Republike Zelenortski otoki za dodelitev posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje od 1. januarja 2012. Komisija ga je preučila v skladu s členom 10(1) Uredbe in 9. decembra 2011 sprejela Izvedbeni sklep Komisije 2011/830 o državah upravičenkah, ki so upravičene do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje od 1. januarja 2012, kakor je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 732/2008 (3), s katerim dodeljuje GSP+ Republiki Zelenortski otoki od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2013 ali do datuma iz naslednje uredbe, pri čemer se upošteva datum, ki nastopi prej.

Državam, ki jim je bil v skladu s členom 9(3) Uredbe z Odločbo Komisije 2008/938/ES z dne 9. decembra 2008 o seznamu držav upravičenk, ki so upravičene do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 (4), kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije 2009/454/ES (5), in s Sklepom Komisije 2010/318/EU z dne 9. junija 2010 o državah upravičenkah, ki so upravičene do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje od 1. julija 2010 do 31. decembra 2011 (6), dodeljen GSP+, ni bilo treba ponovno predložiti zahtevka za GSP+ v skladu s èlenom 9(1)(a)(iii) in so še naprej upravičene do ugodnosti iz GSP+.


(1)  UL L 211, 6.8.2008, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 512/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija 2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011, (UL L 145, 31.5.2011, str. 28).

(3)  UL L 329, 13.12.2011, str. 19.

(4)  UL L 334, 12.12.2008, str. 90.

(5)  UL L 149, 12.6.2009, str. 78.

(6)  UL L 142, 10.6.2010, str. 10.