3.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 228/9


Obvestilo o prošnji v skladu s členom 30 Direktive 2004/17/ES

Prošnja naročnika

2011/C 228/09

Komisija je dne 19. julija 2011 prejela prošnjo v skladu s členom 30(5) Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev. Prvi delovni dan po prejemu prošnje je bil 20. julij 2011.

Prošnja, ki jo je vložilo podjetje RWE Gas Storage, s.r.o., zadeva hranjenje zemeljskega plina v Češki Republiki. Navedeni člen 30 določa, da se Direktiva 2004/17/ES ne uporablja, če je zadevna dejavnost neposredno izpostavljena konkurenci na trgih, do katerih dostop ni omejen. Presoja teh okoliščin se izvede izključno na podlagi Direktive 2004/17/ES in ne vpliva na uporabo pravil o konkurenci.

Komisija ima za sprejetje odločitve o tej prošnji na voljo tri mesece od zgoraj navedenega delovnega dne. Rok je torej 20. oktober 2011.

Ta rok je mogoče podaljšati za tri mesece. Obvestilo o takem podaljšanju se objavi.

V skladu z drugim pododstavkom člena 30(6) se nove prošnje v zvezi z iskanjem in črpanjem nafte in plina v Češki Republiki, ki so vložene pred potekom roka v zvezi s to prošnjo, ne štejejo za nove postopke in se obravnavajo v okviru te prošnje.