52011PC0940

Skupni predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji /* COM/2011/0940 konč. - 2011/0467 (NLE) */


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

(1) Svet je 2. marca 2011 za izvajanje resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1970 (2011) sprejel Uredbo (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji. Glede na resolucijo Varnostnega sveta ZN 1973 (2011) z dne 17. marca 2011 so bila sredstva Libijske centralne banke in Libyan Arab Foreign Bank zamrznjena v skladu z Uredbo (EU) št. 233/2011.

(2) Varnostni svet ZN je 15. septembra 2011 sprejel resolucijo št. 2009 (2011), da bi spodbudil okrevanje Libije po nedavnem konfliktu ter začel ukinjati nekatere sankcije, uvedene na podlagi RVSZN št. 1970 ter resolucij, ki so sledile. RVSZN 2009 določa transparentno in odgovorno odmrznitev nekaterih zamrznjenih sredstev, da se podpre ponoven zagon gospodarske dejavnosti.

(3) Varnostni svet ZN se je 16. decembra 2011 odločil, da odpravi omejevalne ukrepe v zvezi z Libijsko centralno banko in Libyan Arab Foreign Bank, ki jih je uvedel z Resolucijo 1973(2011) z dne 17. marca 2011. Svet pripravlja sklep SZVP za potrditev te odločitve ZN.

(4) Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(5) Visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropska komisija zato predlagata, da se ukinejo ustrezni omejevalni ukrepi iz Uredbe Sveta (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji.

2011/0467 (NLE)

Skupni predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/ / SZVP z dne … 2011 o spremembi Sklepa Sveta 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji[1],

ob upoštevanju skupnega predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 2. marca 2011 po Sklepu Sveta 2011/137/SZVP sprejel še Uredbo (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji[2]. Uredba (EU) št. 204/2011 določa zlasti zamrznitev sredstev in gospodarskih virov Libijske centralne banke in Libyan Arab Foreign Bank.

(2) Glede na RVSZN 2009 (2011) in poleg Sklepa 2011/625/SZVP, Uredba (EU) št. 965/2011 določa zlasti prilagoditve v zvezi z zamrznitvijo sredstev nekaterih libijskih subjektov, da se zagotovi podpora gospodarskemu okrevanju Libije.

(3) Varnostni svet ZN se je 16. decembra odločil, da bi bilo treba ukrepe v zvezi z Libijsko centralno banko in Libyan Arab Foreign Bank ukiniti. V skladu s Sklepom 2011/…/SZVP se ustrezna določba Uredbe (EU) št. 204/2011 zato spremeni.

(4) Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(5) Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, mora ta začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 204/2011 se spremeni:

člen 5(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.     Vsa sredstva in gospodarski viri, ki 16. septembra 2011 pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali so pod nadzorom:

(a) Libyan Investment Authority in

(b) Libyan Africa Investment Portfolio,

ter so se na ta datum nahajali zunaj Libije, ostanejo zamrznjeni.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

                                                                       Za Svet

                                                                       Predsednik

[1]               UL L … , … 2011, str. …

[2]               UL L 58, 3.3.2011, str. 1.