52011PC0051

Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Norveško v zvezi s satelitskim navigacijskim sistemom /* KOM/2011/0051 končno - NLE 2011/0033 */


[pic] | EVROPSKA KOMISIJA |

Bruselj, 14.2.2011

COM(2011) 51 konč.

2011/0033 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Norveško v zvezi s satelitskim navigacijskim sistemom

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Norveška je med državami nečlanicami EU naš najtesnejši partner pri sodelovanju v zvezi z evropskima sistemoma GNSS (Galileo in EGNOS). S svojim članstvom v Evropski vesoljski agenciji, v preteklih letih pa tudi z neformalnim sodelovanjem v strukturah upravljanja v ES, ki so značilne za program Galileo, je Norveška v političnem, tehničnem in finančnem smislu prispevala k vsem stopnjam programa Galileo.

Ta sporazum formalizira, skupaj s sklepom Skupnega odbora EGP–EU št. 94/2009, ki uredbi 683/2008 in 1321/2004 (kakor sta bili spremenjeni) vključuje v Sporazum EGP, sodelovanje med Norveško in Evropski unijo na področju satelitske navigacije.

Ta sporazum določa splošna načela sodelovanja ter pravice in obveznosti Norveške na navedenih področjih – zlasti na področju varnosti – ki jih ne zajema obstoječi pravni red za sistem Galileo, tj. navedeni sklep 94/2009.

Sporazum je potreben, ker bosta na Norveškem dve pomembni zemeljski instalaciji, ki bosta prispevali k pravilnemu delovanju sistema. V tem okviru se Norveška politično zavezuje, da bo sprejemala prihodnjo politiko Unije glede zaščite evropskih sistemov GNSS.

Sporazum je bil usklajen na podlagi pogajalskih direktiv, ki jih je Svet sprejel 8. julija 2005. Sporazum je bil podpisan 22. septembra 2010.

Ta sporazum dopolnjuje Sklep Skupnega odbora EGP–EU št. 94/2009, tako da spreminja protokola 31 in 37 k Sporazumu EGP, s katerim Norveška soglaša z Uredbo Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema, Uredbo (ES) št. 1942/2006 z dne 12. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 1321/2004 in Uredbo (ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 683/2008 z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo). Podvajanja med besedili obeh instrumentov ni.

Z namenom podpisa sporazuma je potekalo posvetovanje med službami (CISNet – rok: 29. 6. 2009 – posvetovanje TREN-54986) in pripombe služb so bile vključene.

Na tej podlagi je bil pripravljen predlog Komisije za Sklep Sveta o podpisu, COM/2009/453.

Sporazum je bil podpisan 22. septembra 2010.

Zdaj mora biti sklenjen.

Predlog

Komisija na podlagi členov 171 in 172 v povezavi s členom 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije predlaga Svetu, da odobri sklenitev in začasno uporabo Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Norveško na področju satelitske navigacije.

Komisija se poziva, naj sprejme ta predlog in ga posreduje Svetu.

2011/0033 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Norveško v zvezi s satelitskim navigacijskim sistemom

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 172 Pogodbe v povezavi s členom 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

1. Komisija je s pogajanji dosegla Sporazum o sodelovanju s Kraljevino Norveško v zvezi s satelitskim navigacijskim sistemom (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ki je bil podpisan 22. septembra 2010.

2. Ta sporazum morajo ratificirati tudi države članice.

3. V skladu s členom 12(4) Sporazuma bi morali Sporazum začasno uporabljati Evropska unija, glede elementov, ki spadajo v njeno pristojnost, in Kraljevina Norveška, dokler ne začne veljati.

4. Sporazum je bil v imenu Evropske unije podpisan in bi se moral začasno uporabljati, kot je določeno v tem sklepu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum o sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Norveško v zvezi s satelitskim navigacijskim sistemom se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

V skladu s členom 12(4) Sporazuma se glede elementov, ki spadajo v pristojnost Unije, Sporazum do začetka njegove veljavnosti uporablja začasno. Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije , v katerem bo navedla datum začetka začasne uporabe Sporazuma.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije .

V Bruslju,

Za Svet

Predsednik

PRILOGA

SPORAZUM O SODELOVANJUV ZVEZI S SATELITSKIM NAVIGACIJSKIM SISTEMOM MED EVROPSKO UNIJOIN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI TER KRALJEVINO NORVEŠKO

EVROPSKA UNIJA (v nadaljnjem besedilu: Unija)

ter

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MADŽARSKA,

MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ROMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

pogodbenice Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice)

na eni strani

KRALJEVINA NORVEŠKA (v nadaljnjem besedilu: Norveška)

na drugi strani,

(skupni izraz za Evropsko unijo, države članice in Norveško v nadaljnjem besedilu: pogodbenice) SO SE –

OB PRIZNAVANJU tesnega sodelovanja Norveške v programih Galileo in EGNOS vse od opredelitvenih faz navedenih programov,

ZAVEDAJOČ SE napredka pri upravljanju, lastništvu in financiranju evropskih programov GNSS na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema[1], njenih sprememb ter Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo)[2],

OB PRIZNAVANJU koristi enakovredne stopnje zaščite evropskih programov GNSS in njihovih storitev na ozemlju pogodbenic,

OB POTRDITVI namere Norveške, da v svojo zakonodajo pravočasno uvede in uveljavi ukrepe za enako stopnjo varnosti in zaščite, kot velja v Evropski uniji.

OB PRIZNAVANJU obveznosti pogodbenic v okviru mednarodnega prava,

OB PRIZNAVANJU interesa Norveške za vse storitve programa GALILEO, vključno z javnimi reguliranimi storitvami (PRS – public regulated service),

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med Norveško in Evropsko unijo o varnostnih postopkih za izmenjavo zaupnih informacij,

V ŽELJI, da formalno vzpostavijo tesno sodelovanje v vseh vidikih evropskih programov GNSS,

OB UPOŠTEVANJU, da je Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) primerna pravna in institucionalna podlaga za razvoj sodelovanja med Evropsko unijo in Norveško na področju satelitske navigacije,

V ŽELJI, da se določbe Sporazuma EGP dopolnijo z bilateralnim sporazumom o satelitski navigaciji, ki bi obsegal zadeve, ki so posebno pomembne za Norveško, Unijo in njene države članice –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

Cilj Sporazuma

Glavni cilj tega sporazuma je nadaljnja krepitev sodelovanja med pogodbenicami z dopolnitvijo določb Sporazuma EGP, ki veljajo za satelitsko navigacijo.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene tega sporazuma veljajo naslednje opredelitve pojmov.

5. „Evropski globalni navigacijski sistem (GNSS)“ vključuje sistem Galileo in Skupno evropsko geostacionarno navigacijsko storitev (EGNOS).

6. „Razširjena storitev“ pomeni regionalne mehanizme, kot je EGNOS. Navedeni mehanizmi uporabnikom GNSS omogočajo boljše rezultate, na primer večjo natančnost, razpoložljivost, celovitost in zanesljivost.

7. „Galileo“ pomeni avtonomni civilni evropski globalni satelitski sistem za navigacijo in določanje točnega časa pod civilnim nadzorom ter zagotavljanje storitev GNSS, ki so ga oblikovale in razvile Unija in njene države članice. Upravljanje sistema Galileo se lahko prenese na zasebnika.Galileo predvideva javno dostopne storitve, komercialne storitve, storitve za varovanje človeškega življenja, iskanje in reševanje ter zavarovane javne regulirane storitve z omejenim dostopom, ki so zasnovane za potrebe pooblaščenih uporabnikov iz javnega sektorja.

8. „Ureditveni ukrep“ pomeni vsak zakon, pravilnik, smernico, pravilo, postopek, sklep ali podoben upravni ukrep pogodbenice.

9. „Zaupni podatki“ so podatki v kakršni koli obliki, ki jih je treba zaščititi pred nepooblaščenim razkritjem, ki bi lahko v različni meri škodovalo osnovnim interesom pogodbenic ali posamezne države članice, vključno z interesom državne varnosti. Razvrstitev teh podatkov je označena z razvrstitvenimi oznakami. Pogodbenice te podatke razvrstijo v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, ti podatki pa morajo biti zaščiteni pred vsako izgubo zaupnosti, celovitosti in dostopnosti.

Člen 3

Načela sodelovanja

10. Pogodbenice soglašajo, da bodo pri izvajanju dejavnosti sodelovanja iz tega sporazuma upoštevale naslednja načela:

11. Sporazum EGP je podlaga za sodelovanje med pogodbenicami na področju satelitske navigacije;

12. pravica do opravljanja storitev satelitske navigacije na območjih pogodbenic;

13. pravica do uporabe vseh storitev sistemov Galileo in EGNOS, vključno z javnimi reguliranimi storitvami, pri čemer morajo biti izpolnjeni pogoji glede njihove uporabe;

14. tesno sodelovanje pri varnostnih vprašanjih programov GNSS s sprejetjem in uveljavitvijo enakovrednih varnostnih ukrepov v zvezi s programi GNSS tako v Uniji kot na Norveškem;

15. ustrezno upoštevanje mednarodnih obveznosti pogodbenic glede zemeljskih zmogljivosti evropskih programov GNSS.

16. Ta sporazum ne vpliva na institucionalno strukturo, določeno z zakonodajo Evropske unije za namen delovanja programa Galileo. Sporazum tudi ne vpliva na veljavne regulativne ukrepe, s katerimi se uresničujejo obveznosti o neširjenju in nadzor uvoza, nadzor neopredmetenega prenosa tehnologije ali nacionalni varnostni ukrepi.

Člen 4

Radijski spekter

17. Pogodbenice se strinjajo, da bodo sodelovale pri vprašanjih radijskega spektra, ki zadevajo evropske satelitske navigacijske sisteme v okviru Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU), pri čemer bodo upoštevale „Memorandum o soglasju glede vodenja postopkov v zvezi s sistemom radijskih navigacijskih satelitskih storitev Galileo pri Mednarodni telekomunikacijski zvezi“, podpisan 5. novembra 2004.

18. V tem okviru pogodbenice zaščitijo ustrezne dodelitve frekvenc za evropske satelitske navigacijske sisteme, da bi uporabnikom zagotovile dostop do storitev teh sistemov.

19. Poleg tega pogodbenice priznavajo pomen zaščite spektra radijske navigacije pred oviranjem in motnjami. V ta namen opredelijo vire motenj in iščejo obojestransko sprejemljive rešitve za boj proti takim motnjam.

20. Nobena določba tega sporazuma se ne razlaga tako, kot da odstopa od veljavnih določb ITU, vključno s Pravilnikom o radiokomunikacijah ITU.

Člen 5

Zemeljske zmogljivosti evropskih programov GNSS

21. Norveška sprejme vse izvedljive ukrepe za čim lažjo namestitev, vzdrževanje in obnovitev zemeljskih zmogljivosti evropskih programov GNSS (v nadaljnjem besedilu: zemeljske zmogljivosti) na ozemljih pod svojo pristojnostjo.

22. Norveška sprejme vse izvedljive ukrepe za zaščito ter trajno in nemoteno delovanje zemeljskih zmogljivosti na svojih ozemljih, vključno z uporabo organov kazenskega pregona, kjer je to potrebno. Norveška obenem uporabi vsa možna sredstva, da omenjene zmogljivosti zaščiti pred lokalnimi radijskimi motnjami, računalniškimi vdori in poskusi prisluškovanja.

23. O pogodbenih razmerjih glede zemeljskih zmogljivosti se dogovorita Evropska komisija in imetnik lastninskih pravic. Norveški organi bodo v celoti upoštevali poseben status zemeljskih zmogljivosti in se, če je le mogoče, pred vsakim ukrepanjem v zvezi z zemeljskimi zmogljivostmi predhodno dogovorili z Evropsko komisijo.

24. Norveška vsem osebam, ki jih imenuje ali kako drugače pooblasti Evropska unija, omogoči trajen in neoviran dostop do zemeljskih zmogljivosti. Norveška v ta namen vzpostavi kontaktno točko, ki sprejema podatke o osebah, ki potujejo do zemeljskih zmogljivosti, in omogoča čim lažje gibanje in delovanje teh oseb v praksi.

25. Arhivi in oprema zemeljskih zmogljivosti ter dokumenti v tranzitu, ne glede na svojo obliko, z uradnim žigom ali oznako, niso podvrženi pregledom s strani carinskih organov ali policije.

26. V primeru, ko sta varnost ali delovanje zemeljskih zmogljivosti ogrožena, se Norveška in Evropska komisija nemudoma medsebojno obvestita o zadevni okoliščini in ukrepih za ureditev razmer. Evropska komisija lahko za izmenjavo takšnih informacij dodatno imenuje zaupanja vredno pravno ali fizično osebo kot kontaktno točko z Norveško.

27. Pogodbenice se o podrobnejših postopkih v zvezi z vprašanji iz odstavkov 1 do 6 dogovorijo v ločenem sporazumu. Takšni postopki morajo med drugim vsebovati pojasnila v zvezi s pregledi, obveznostmi kontaktnih točk, zahtevami glede kurirjev in o ukrepih v primeru lokalnih radijskih motenj in poskusov sovražnih dejanj.

Člen 6

Zaščita

28. Pogodbenice so prepričane o potrebi po zaščiti globalnih satelitskih navigacijskih sistemov pred grožnjami, kot so zloraba, interferenca, motnje in sovražna dejanja. Pogodbenice zato sprejmejo vse izvedljive ukrepe, vključno, kadar je to primerno, z ločenimi sporazumi za zagotovitev kontinuitete, varnosti in zaščite storitev satelitske navigacije ter z njimi povezane infrastrukture in ključnih zmogljivosti na svojih ozemljih.Evropska Komisija namerava določiti ukrepe za nadzor in upravljanje občutljivih zmogljivosti, informacij in tehnologij evropskih programov GNSS ter za njihovo zaščito pred tovrstnimi grožnjami in neželenim širjenjem.

29. Norveška v tem okviru potrjuje svojo namero, da v svojo zakonodajo pravočasno uvede in uveljavi ukrepe za enako stopnjo varnosti in zaščite, kot velja v Evropski uniji.Zaradi vsega naštetega bodo pogodbenice obravnavale varnostna vprašanja v zvezi s programi GNSS, vključno z akreditacijo strukture upravljanja evropskih programov GNSS v zadevnih odborih. Praktične rešitve in postopki se opredelijo v poslovnikih zadevnih odborov, pri čemer se upošteva okvir Sporazuma EGP.

30. Kadar ni mogoče zagotoviti enakovredne stopnje varnosti in zaščite, se pogodbenice medsebojno posvetujejo z namenom, da uredijo razmere. Po potrebi se obseg sodelovanja na tem področju ustrezno prilagodi.

Člen 7

Izmenjava zaupnih informacij

31. Izmenjava in zaščita tajnih podatkov Unije poteka v skladu s Sporazumom med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o varnostnih postopkih za izmenjavo tajnih podatkov[3], podpisanim 22. novembra 2004, ter dogovori o izvajanju navedenega sporazuma.

32. Norveška lahko zaupne informacije o programu Galileo z oznako nacionalne stopnje tajnosti izmenja s tistimi državami članicami, s katerimi ima za tako možnost sklenjene bilateralne sporazume.

33. Pogodbenice skušajo vzpostaviti celovit in skladen pravni okvir za medsebojno izmenjavo zaupnih informacij o programu Galileo.

Člen 8

Nadzor izvoza

34. Da bi med pogodbenicami zagotovila enotno politiko nadzora izvoza in neširjenja v zvezi s programom Galileo, Norveška potrjuje svojo namero, da v svojo zakonodajo pravočasno uvede in uveljavi ukrepe za enakovredno stopnjo nadzora izvoza in neširjenja tehnologij, podatkov in predmetov, povezanih s programom Galileo, kot velja v Uniji in njenih državah članicah.

35. Kadar ni mogoče zagotoviti enakovredne stopnje nadzora izvoza in neširjenja, se pogodbenice medsebojno posvetujejo z namenom, da uredijo razmere. Po potrebi se obseg sodelovanja na tem področju ustrezno prilagodi.

Člen 9

Javna regulirana storitev

Norveška je izrazila svoj interes za javno regulirano storitev v okviru programa Galileo, saj meni, da gre za pomemben del njenega sodelovanja v evropskih programih GNSS. Pogodbenice sklenejo, da bodo to vprašanje obravnavale, čim bodo opredeljene politike in operativni sporazumi o dostopu do javnih reguliranih storitev.

Člen 10

Mednarodno sodelovanje

36. Pogodbenice priznavajo pomen usklajevanja pristopov na mednarodnih forumih za standardizacijo in homologacijo glede globalnih storitev satelitske navigacije. Predvsem bodo pogodbenice skupno podpirale razvoj standardov Galileo in spodbujale njihovo uporabo po vsem svetu ter poudarjale interoperabilnost z drugimi programi GNSS.

37. Da bi spodbujale in izvajale cilje tega sporazuma, bodo pogodbenice po potrebi sodelovale pri vseh vprašanjih glede programov GNSS, ki se pojavijo predvsem v Mednarodni organizaciji za civilni letalski promet, Mednarodni pomorski organizaciji in Mednarodni telekomunikacijski zvezi.

Člen 11

Posvetovanje in reševanje sporov

Pogodbenice se na zahtevo katere koli od njih nemudoma posvetujejo o vsakem vprašanju, ki se pojavi pri razlaganju ali uporabi tega sporazuma. Vsi spori glede razlage ali uporabe tega sporazuma se rešujejo s posvetovanji med pogodbenicami.

Člen 12

Začetek veljavnosti in prenehanje

38. Ta sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem so se pogodbenice uradno obvestile o končanju postopkov, ki so potrebni v ta namen.Uradna obvestila se pošljejo Generalnemu sekretariatu Sveta, ki je depozitar tega sporazuma.

39. Zapadlost ali prenehanje tega sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje katere koli ureditve v okviru tega sporazuma ali katerih koli posebnih pravic in obveznosti na področju pravic intelektualne lastnine.

40. Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim soglasjem pogodbenic. Vsaka sprememba začne veljati z datumom prejetja zadnjega diplomatskega pisma, s katerim je druga pogodbenica obveščena, da so ustrezni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti, končani.

41. Ne glede na odstavek 1 Norveška in Evropska unija glede zadev, ki spadajo v njuno pristojnost, soglašata, da se ta sporazum začasno uporablja od prvega dne meseca, ki sledi datumu, ko druga drugo uradno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

42. Vsaka pogodbenica lahko prekine ta sporazum s pisnim šestmesečnim odpovednim rokom, o katerem obvesti druge pogodbenice.

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in norveškem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.

[1] UL L 246, 20.7.2004, str. 1.

[2] UL L 196, 24.7.2008, str. 1.

[3] UL L 362, 9.12.2004, str. 29.