7.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 377/188


Torek, 10. maj 2011
Sporazum o ukrepih države pristanišča za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter njegovo odpravljanje ***

P7_TA(2011)0192

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2011 o osnutku sklepa Sveta o odobritvi Sporazuma o ukrepih države pristanišča za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje v imenu Evropske unije (05571/2011 – C7-0068/2011 – 2010/0389(NLE))

2012/C 377 E/31

(Odobritev)

Evropski parlament,

ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05571/2011),

ob upoštevanju osnutka sporazuma o ukrepih države pristanišča za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter njegovo odpravljanje (05571/2011),

ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členom 43(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-0068/2011),

ob upoštevanju členov 81 in 90(8) Poslovnika,

ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A7-0142/2011),

1.

odobri potrditev sporazuma;

2.

poziva Evropsko komisijo, naj v okviru trgovinskih sporazumov, regionalnih organizacij za upravljanje ribištva (RFMO), sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju in razvojne politike Unije dejavno spodbuja podpis, ratifikacijo in izvajanje sporazuma o ukrepih države pristanišča za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter njegovo odpravljanje;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter generalnemu direktorju Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO).