6.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 107/72


Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta s področja skupne kmetijske politike

COM(2010) 764 konč. – 2010/0368 (COD)

2011/C 107/15

Evropski parlament in Svet sta 18. oziroma 27. januarja 2011 sklenila, da v skladu s členoma 43(2) in 304 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) Evropski ekonomsko-socialni odbor zaprosita za mnenje o naslednjem dokumentu:

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta s področja skupne kmetijske politike

COM(2010) 764 konč. – 2010/0368 (COD).

Odbor se v celoti strinja z vsebino predloga in nima nobenih pripomb, zato je na 469. plenarnem zasedanju 16. in 17. februarja (seja z dne 16. februarja) s 128 glasovi za in 1 vzdržanim glasom sklenil o tem predlogu podati pozitivno mnenje.

V Bruslju, 16. februarja 2011

Predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Staffan NILSSON