12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/1


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 4. marca 2011

o predlogu uredbe Sveta o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku (kodificirano besedilo)

(CON/2011/18)

2011/C 114/01

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 26. januarja 2011 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Sveta o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku (Kodificirano besedilo) (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alinee člena 127(4) in člena 128(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj se predlagana uredba nanaša na apoene in tehnične specifikacije eurokovancev. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Splošne pripombe

Predlagana uredba je kodificirano besedilo Uredbe Sveta (ES) št. 975/98 z dne 3. maja 1998 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku (2). Vsebina obstoječih pravil o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev se ni spremenila.

ECB sicer na splošno pozdravlja kodificiranje, obenem pa ugotavlja, da kodifikacija ne dopušča nobenih vsebinskih sprememb Uredbe (ES) št. 975/98. Po mnenju ECB pa bi bila potrebna sprememba tehničnih specifikacij, določenih v Prilogi I k predlagani uredbi, kot je pojasnjeno v Prilogi.

Kadar ECB priporoča, da se predlagana uredba spremeni, so konkretni predlogi sprememb besedila s pripadajočimi pojasnili navedeni v Prilogi.

V Frankfurtu na Majni, 4. marca 2011

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 691 konč.

(2)  UL L 139, 11.5.1998, str. 6.


PRILOGA

Predlagane spremembe besedila

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba, ki jo predlaga ECB (1)

Sprememba 1

Uvodna izjava 13 predlagane uredbe

„(13)

Od vseh predpisanih tehničnih specifikacij za eurokovance je samo vrednost za debelino orientacijske narave, saj je dejanska debelina odvisna od predpisanega premera in teže –“

Pojasnilo

Čeprav so bile orientacijske vrednosti za debelino kovancev morda edine vrednosti, ki jih je bilo mogoče določiti leta 1998, ko so bile prvič sprejete tehnične specifikacije eurokovancev, namenjenih obtoku, ECB priporoča, da se te orientacijske vrednosti zdaj nadomestijo z dejanskimi vrednostmi za debelino eurokovancev, ki so dobro poznane in jih kovnice uporabljajo kot referenčne vrednosti za proizvodnjo kovancev.

Sprememba 2

Priloga I k predlagani uredbi

„Tehnične specifikacije iz člena 1

Imenska vrednost (euro)

[…]

Debelina v mm (2)

[…]

2

[…]

1,95

[…]

1

[…]

2,125

[…]

0,50

[…]

1,88

[…]

0,20

[…]

1,63

[…]

0,10

[…]

1,51

[…]

0,05

[…]

1,36

[…]

0,02

[…]

1,36

[…]

0,01

[…]

1,36

[…]

„Tehnične specifikacije iz člena 1

Imenska vrednost (euro)

[…]

Debelina v mm (3)

[…]

2

[…]

2,20

[…]

1

[…]

2,33

[…]

0,50

[…]

2,38

[…]

0,20

[…]

2,14

[…]

0,10

[…]

1,93

[…]

0,05

[…]

1,67

[…]

0,02

[…]

1,67

[…]

0,01

[…]

1,67

[…]

Pojasnilo

V Prilogi I k predlagani uredbi je povzeta tabela iz člena 1 Uredbe (ES) št. 975/98. V tej tabeli je debelina kovancev navedena v tretjem stolpcu, skupaj z opombo, da so vrednosti za debelino orientacijske. Čeprav so bile orientacijske vrednosti za debelino kovancev morda edine vrednosti, ki jih je bilo mogoče določiti leta 1998, ko so bile prvič sprejete tehnične specifikacije eurokovancev, namenjenih obtoku, ECB priporoča, da se te orientacijske vrednosti zdaj nadomestijo z dejanskimi vrednostmi za debelino eurokovancev, ki so dobro poznane in jih kovnice uporabljajo kot referenčne vrednosti za proizvodnjo kovancev.


(1)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila. Prečrtani tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.

(2)  Vrednosti za debelino so orientacijske.“

(3)